ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI KOTIMAISILLE SIJOITTAJILLE

Zeeland Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään 27.000.000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille.

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa on 0,02 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä näin ollen 540.000 euroa. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön osakkeen kaupankäyntikurssin, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön rahoitustarve ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja Yhtiön myönteisen kehityksen varmistaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  

Merkintäaika suunnatussa osakeannissa on 9.-21.7.2014. Merkintähinta on suoritettava merkintäaikana rahana tai kuittaamalla merkitsijöillä Yhtiöltä olevat merkintähintoja vastaavat riidattomat saatavat. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintäajan ja merkintähinnan maksuajan pidentämisestä.

Osakeannissa uusia osakkeita hyväksytysti merkitsevillä on oikeus merkitä jokaista viittä (5) hyväksytysti merkitsemäänsä ja maksamaansa Yhtiön uutta osaketta kohti yksi (1) Yhtiön uusi osake Yhtiön tulevassa tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 aikana järjestettävässä ja erikseen päätettävässä suunnatussa osakeannissa kahden sentin (0,02 euron) osakekohtaisella merkintähinnalla.

Yhtiö on saanut osakeantia varten jo ennakkoon merkintäsitoumuksia joiden täyttyessä niiden ehtojen mukaisesti osakeannista tulee merkityksi 6.000.000 osaketta, joka vastaa merkintähintana Yhtiölle 120.000 euroa.

Mikäli kaikki osakeannissa tarjotut uudet osakkeet merkitään ja hyväksytään, Yhtiön osakemäärä nousee 193.393.654 osakkeesta 220.393.654 osakkeeseen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Merkittäväksi tarjotut uudet osakkeet vastaavat enintään noin 12,5 prosenttia Yhtiön merkinnän jälkeisestä osakekannasta. Uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle arviolta 1.8.2014.

Suunnatun osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1.

 

ZEELAND OYJ 

HALLITUS  

 

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331 

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

LIITE 1: ZEELAND OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN 1/2014 ("OSAKEANTI") EHDOT

Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella, että Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 27.000.000 (kaksikymmentäseitsemän miljoonaa) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi suunnatulla osakeannilla maksua vastaan seuraavin ehdoin:

1. Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi enintään 27.000.000 (kaksikymmentäseitsemän miljoonaa) kappaletta. Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen päättämien kotimaisten sijoittajien merkittäviksi.

2. Osakkeen merkintähinta on kaksi senttiä (0,02 euroa) osakkeelta. Osakeannin kokonaismäärä on enintään 540.000 (viisisataaneljäkymmentätuhatta) euroa. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön osakkeen kaupankäyntikurssin, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Ylimerkintätilanteessa menettelystä päättää Yhtiön hallitus. Alimerkintätilanteissa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä ne uudet osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä.

4. Osakkeiden merkinnät tehdään erilliseen merkintään oikeutetuille tahoille toimitettaville merkintälistoille merkintäaikana 9.-21.7.2014. Merkintälistat tulee palauttaa Yhtiölle viimeistään 21.7.2014. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä.

5. Osakkeiden maksu tapahtuu rahana Yhtiön merkintälomakkeessa ilmoittamalle tilille merkintäajan kuluessa. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia riidattomia saatavia vastaan. Merkinnät on maksettava kokonaisuudessaan merkintäajan kuluessa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan maksuajan pidentämisestä.

6. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön rahoitustarve ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja Yhtiön myönteisen kehityksen varmistaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

7. Yhtiön hallitus hyväksyy uusien osakkeiden merkinnät.

8. Hallitus huolehtii uusien osakkeiden merkitsemisestä kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä merkintöjen hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen.

9. Osakeannissa tarjottavat osakkeet, niiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

10. Osakeannissa Yhtiön uusia osakkeita hyväksytysti merkitsevillä on oikeus merkitä jokaista viittä (5) hyväksytysti merkitsemäänsä ja maksamaansa Yhtiön uutta osaketta kohti yksi (1) Yhtiön uusi osake Yhtiön tulevassa tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 aikana järjestettävässä ja erikseen päätettävässä suunnatussa osakeannissa kahden sentin (0,02 euron) osakekohtaisella merkintähinnalla.

11. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia on 193.393.654. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 220.393.654, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat Yhtiön uudet osakkeet merkitään. Osakeannissa ei koroteta Yhtiön osakepääomaa.

12. Hallitus päättää kaikista muista Osakeantiin liittyvistä seikoista.

Tilaa