Basware : BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011-30.9.2011

Baware Oyj Pörssitiedote 13.10.2011 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011-30.9.2011 (IFRS)


YHTEENVETO

Tammi-syyskuu  1-9/2011:

 * Liikevaihto 77 523 tuhatta euroa (72 946 tuhatta euroa) - kasvua 6,3
  prosenttia
 * Liikevoitto 8 826 tuhatta euroa (8 550 tuhatta euroa) - kasvua 3,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 11,4  prosenttia liikevaihdosta (11,7 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutus) kasvoi 39,4 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 49,7 % (45,1 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 15 941 tuhatta euroa (11 368 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,53 euroa (0,56 euroa) - laskua 4,0
  prosenttia


Heinä-syyskuu Q3/2011:

 * Liikevaihto 24 185 tuhatta euroa (23 202 tuhatta euroa) - kasvua 4,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 3 038 tuhatta euroa (3 408 tuhatta euroa) - laskua 10,8
  prosenttia
 * Liikevoitto 12,6 prosenttia liikevaihdosta (14,7 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutus) kasvoi 32,0 prosenttia
 * Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
  sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on
  arviolta 17,2 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuosineljännekseen 7,2%
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 53,5 % (48,4 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,18 euroa (0,23 euroa) - laskua 22,7
  prosenttiaBasware arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 5-9 prosenttia. Vuoden 2011
liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 11,5-14,5 prosenttia liikevaihdosta.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


              7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos,  1-12/
Tuhatta euroa       2011  2010    %  2011  2010    %  2010
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto       24 185 23 202   4,2 77 523 72 946   6,3 103 094

EBITDA          4 308  4 702   -8,4 12 613 12 389   1,8 18 604

Liikevoitto ennen

IFRS3-poistoja      3 542  3 956  -10,5 10 333 10 214   1,2 15 691

Liikevoitto        3 038  3 408  -10,8  8 826  8 550   3,2 13 487

   % liikevaihdosta   12,6 % 14,7 %      11,4 % 11,7 %      13,1 %

Tulos ennen veroja    3 024  3 391  -10,8  8 858  8 486  4,4 % 13 325

Tilikauden tulos     2 301  2 694  -14,6  6 731  6 418  4,9 % 10 331Oman pääoman tuotto, %  9,7 % 17,6 %      11,0 % 14,4 %      16,7 %

Sijoitetun pääoman
tuotto, %        13,0 % 20,4 %      14,5 % 17,4 %      20,1 %

Likvidit varat *)    44 988 13 719  227,9 44 988 13 719  227,9 13 822

Nettovelkaantumisaste,
%            -45,9 % -16,2 %      -45,9 % -16,2 %      -15,3 %

Omavaraisuusaste, %   79,7 % 71,6 %      79,7 % 71,6 %      73,3 %Tulos/osake, euroa     0,18  0,23  -22,9  0,53  0,56  -4,6  0,90

Tulos/osake
(laimennettu), euroa    0,18  0,23  -22,7  0,53  0,56  -4,0  0,89

Oma pääoma/osake, euroa  7,46  5,34   39,9  7,46  5,34  39,9  5,78


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat


Raportointi

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen,
Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnat
sekä pääkonttoritoiminnot. Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikka ja
Australia.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.  Baswaren
tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P) -tuoteperheestä
ja vain Suomessa markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista.
Basware Automatisointipalvelut sisältävät paperilaskujen skannauspalvelut,
ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, verkkolaskutuksen,
aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.


Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.


Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo osavuosikatsauksesta:

"Kolmannen vuosineljänneksen markkinaolosuhteet olivat haastavat, mutta siitä
huolimatta liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuus oli kohtuullisen hyvällä
tasolla. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia ja
liikevoittoprosentti oli 12,6 prosenttia. Arvio Automatisointipalvelut-
liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sopimuksista seuraavan
kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta osuudesta kasvoi vahvat 7,2
prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja
Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta kasvoi samalla vahvasti ja muodosti
jo 53,5 prosenttia liikevaihdosta.

Katsauskauden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia. Yhtiön
tuotemyynti laski johtuen suurelta osin SEPA-päivityksiin liittyvien
maksuliikenneohjelmistojen ja kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen
myynnin laskusta, mitä kompensoi Software as a Service (SaaS) -myynnin tasainen
kasvu. Katsauskaudella jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 49,7
prosenttia liikevaihdosta, mikä johtuu ylläpitotuottojen, transaktio- ja SaaS-
liikevaihdon kasvusta. Palveluiden avausmaksut ja transaktiotuotot kasvoivat
katsauskaudella 64,4 prosenttia.  Jatkuvien tuottojen osuuden kasvu parantaa
ennustettavuutta pitkällä aikavälillä.

Maailman taloustilanne ja markkinat ovat nopeasti muuttuneet entistä
epävakaisemmiksi, mutta uskomme, että yhtiöllä on edellytykset saavuttaa
loppuvuoden kasvu- ja kannattavuustavoitteet. Tyypillisesti yhtiön viimeinen
neljännes on liikevaihdoltaan ja -tulokseltaan vuosineljänneksistä suurin."

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Syyskuun 2010 ja 2011 välisten markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2011 globaalisti 9,0 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 6,6 prosenttia. Aiemman arvion mukaan ohjelmistopuolen oli
arvioitu kasvavan Yhdysvalloissa 8,6 prosenttia. IT-palveluiden
kokonaismarkkinoiden on ennustettu kasvavan globaalisti 7,3 prosenttia ja 7,4
prosenttia Yhdysvalloissa vuonna 2011. Baswaren näkemyksen mukaan markkina-
arviot vuodelle 2011 ovat olleet liian positiiviset.

Tutkimusyhtiöiden mukaan vuonna 2012 ohjelmistopuolen on arvioitu kasvavan 7,0
prosenttia (aiempi arvio 8,8 %), IT-palveluiden 6,0 prosenttia (aiempi arvio
7,0 %) ja IT-markkinoiden kokonaisuudessaan 5,5 prosenttia (aiempi arvio 8,3%)
globaalisti. Vuonna 2012 Pohjois-Amerikan ohjelmistomarkkinoiden on arvioitu
kasvavan 8,0 prosenttia (aiempi arvio 10,0 %), IT-palveluiden 6,0 prosenttia
(aiempi arvio 7,5 %) ja IT-markkinoiden kokonaisuudessaan 6,40 prosenttia
(aiempi arvio 8,9 %).

Yritysostojen ja solmittujen partneruussopimusten määrä on lisääntynyt
markkinoilla. Näiden avulla markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät
vahvistamaan toimittajaverkostoa ja laajentumaan maantieteellisesti.
Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa.

Baswaren ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
sekä tuotteiden ja palveluiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Uuden sukupolven ohjelmistot tulevat parantamaan yhtiön kilpailukykyä pitkällä
aikavälillä. Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn ja
lisää yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta sekä läpinäkyvyyttä
pitkällä aikavälillä.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Verkkolaskutuksen käyttöaste on alhainen, mikä
luo hyvän pohjan Baswaren Automatisointipalveluiden kasvulle.

Vahvistaakseen kansainvälistä kasvua Basware nostaa yrityskauppojen merkitystä
strategiassaan ja organisaatiossaan. Yhtiö on ollut aktiivinen yritysostoissa ja
vahvisti toimintaa perustamalla uuden johtoryhmätasoisen yrityskaupoista
vastaavan toiminnon.

Offshoring-toiminnan merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa. Tuotekehitys
ja automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä on jo
onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa offshoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.

Espoossa 13. lokakuuta 2011

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251


Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 13. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli
Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja
talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa. Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin
kello 15:30. Rekisteröityminen sähköpostitse: IR@basware.comJakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi


LIITE: Basware_osavuosikatsaus_Q32011

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit