Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote 18.3.2021 klo 11.45

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2021 poikkeusjärjestelyin yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, hyväksyi palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Sihvo, Michael Ingelög, Daryl Rolley ja Minna Smedsten sekä uusina jäseninä Carl Farrell ja Jonathan Meister.

Yhtiökokous päätti, että vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valituille hallituksen jäsenille maksetaan kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen ja valiokuntien jäsenille 40 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, valiokuntien puheenjohtajille 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 855 euroa kokoukselta sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 570 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen tai sen valiokuntien jäsenille, joiden matka hallituksen tai sen valiokuntien kokouksiin vaatii kansainvälistä matkustusta, jonka kesto on yli kolme (3) mutta alle kuusi (6) tuntia, maksetaan ylimääräisenä korvauksena 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli hallituksen tai valiokunnan jäsenen matka kokoukseen vaatii mannertenvälistä matkustusta ja kestää yli kuusi (6) tuntia, maksetaan jäsenelle ylimääräisenä korvauksena 3 000 euroa kokoukselta. Yllä olevan lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 1 500 euron lisäkokouspalkkio, mikäli jäsen osallistuu kokoukseen normaalin työajan ulkopuolella toimipaikasta, joka sijaitsee yli 3 aikavyöhykkeen päässä Helsingin aikavyöhykkeestä (Itä-Euroopan aikavyöhyke, EET).

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 10 000 ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joiden osakkeen omistus on alle 15 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 50 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden (2) vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkisen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan ja tilintarkastajan matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 446 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja se kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 1 446 000 kappaletta (vastaten noin 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä).

Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1 446 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta.

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:

Sami Takila, lakiasiainjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 194 7034,
sami.takila@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Tietoja Baswaresta:

Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto ja maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen tarjoaja. Baswaren ratkaisut tehostavat yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden. Basware toimii yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Tilaa