Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Basware Oyj, pörssitiedote 3.2.2022 klo 08.50

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.3.2022 kello 15.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa yhtiön pääkonttorissa, Linnoitustie 2, Cello-rakennus, 02600 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä osakeyhtiölain ja eräiden muiden yhteisölakien väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021, ”Väliaikaislaki”) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla http://investors.basware.com/fi. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Heti yhtiökokouksen päätyttyä yhtiö järjestää osakkeenomistajilleen erillisen virtuaalisen Q&A-kyselytilaisuuden, jonka aikana osakkeenomistajat voivat jättää kysymyksiä Baswaren johdolle kirjallisesti yhtiökokouksen webcast-alustan kautta. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset kysymykset on siten esitettävä etukäteen kutsun osassa C.5 ”Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon” kuvatulla tavalla. Lisätietoja jäljempänä kutsun osassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille” sekä osoitteessa http://investors.basware.com/fi.

A.    Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.            Kokouksen avaaminen

2.            Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Jukka Laitasalo. Mikäli Jukka Laitasalo on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3.            Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakimies Tiia Takalo. Mikäli Tiia Takalo on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4.            Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.            Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6.            Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7.            Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.            Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa.

9.            Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.          Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://investors.basware.com/fi viimeistään 1.3.2022.

11.          Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettavat kiinteät vuosipalkkiot sekä kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan. Näin ollen kiinteät vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen ja valiokuntien jäsenille 40 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, valiokuntien puheenjohtajille 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin kokouspalkkiona 855 euroa kokoukselta sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 570 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen tai sen valiokuntien jäsenille, joiden matka hallituksen tai sen valiokuntien kokouksiin vaatii kansainvälistä matkustusta, jonka kesto on yli kolme (3) mutta alle kuusi (6) tuntia, maksetaan ylimääräisenä korvauksena 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli hallituksen tai valiokunnan jäsenen matka kokoukseen vaatii mannertenvälistä matkustusta ja kestää yli kuusi (6) tuntia, maksetaan jäsenelle ylimääräisenä korvauksena 3 000 euroa kokoukselta.

Yllä olevan lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 1 500 euron lisäkokouspalkkio, mikäli jäsen osallistuu kokoukseen normaalin työajan ulkopuolella toimipaikasta, joka sijaitsee yli 3 aikavyöhykkeen päässä Helsingin aikavyöhykkeestä (Itä-Euroopan aikavyöhyke, EET).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 10 000 ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joiden osakkeen omistus on alle 15 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 50 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden (2) vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12.          Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

13.          Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Carl Farrell, Michael Ingelög, Jonathan Meister, Daryl Rolley ja Minna Smedsten. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Sihvo on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla http://investors.basware.com/fi.

14.          Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan ja että tilintarkastajan matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

15.          Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Svennaksen.

16.          Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (Hankkimisvaltuutus) seuraavin ehdoin:

a)     Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 446 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

b)      Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

c)      Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

d)      Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

17.          Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja mui­den osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

(i)                  uusien osakkeiden antamisesta ja/tai

(ii)                 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai

(iii)                 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
  
a)      Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

 • yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
 • osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

b)      Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

c)      Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 1 446 000 kappaletta (vastaten noin 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä).

Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1 446 000 kappaletta.

d)      Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

e)      Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

f)       Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta.

18.          Kokouksen päättäminen

B.    Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Basware Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa http://investors.basware.com/fi. Basware Oyj:n tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla viimeistään 1.3.2022. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä sijoittajasivuilla viimeistään 5.4.2022.

C.    Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä Väliaikaislain rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta ja osallistua sen jälkeiseen erilliseen Q&A-kyselytilaisuuteen henkilökohtaisen linkin kautta. Osakkeenomistajat voivat tilata linkin joko samassa yhteydessä mahdollisen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen kanssa (näitä koskevan määräajan puitteissa), tai erikseen 21.3.2022 klo 16 saakka osoitteesta http://investors.basware.com/fi. Linkin tilaaminen edellyttää osakkeenomistajan vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Edellä kuvatulla tavalla tilattu linkki yhtiökokouksen seuraamiseksi sekä sen jälkeiseen erilliseen Q&A-tilaisuuteen osallistumiseksi toimitetaan viimeistään yhtiökokouspäivänä 22.3.2022 aamupäivän kuluessa. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään seuraamisen perusteella katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, ja yhtiökokouksen päätökset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

 1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.2.2022 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.2.2022 klo 9.00 – 16.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 1. Yhtiön internetsivujen kautta http://investors.basware.com/fi

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka hänen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 1. Postitse tai sähköpostitse

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta http://investors.basware.com/fi saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Basware Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan taikka hänen edustajansa tai asiamiehensä yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://investors.basware.com/fi. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9–12 ja 13–16.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla http://investors.basware.com/fi viimeistään 17.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen asianajajan edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa asianajaja Veli Siitoselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely löytyy internetsivuilta merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli-siitonen/?lang=fi, ja hänen yhteystietonsa ovat:

postiosoite: Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki

sähköposti: veli.siitonen@merilampi.com

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla ja esitettyjen määräaikojen puitteissa.

Osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta edellä kuvatun ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan puitteissa.

Vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan itse valitsema asiamies voi toimittaa saamansa allekirjoitetun valtakirjan sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Basware Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen ja tietojen on oltava perillä, taikka toimittaa valtakirja sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä. Valtakirjan toimittaminen Innovatics Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, edellyttäen, että asiamies toimittaa joko samassa yhteydessä tai myöhemmin ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 1. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@basware.com viimeistään 10.2.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla http://investors.basware.com/fi viimeistään 16.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.2.2022 klo 16.00 asti joko sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@basware.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla http://investors.basware.com/fi viimeistään 11.3.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Basware Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä 14 463 936 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.


Espoossa, 2.2.2022

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Sami Takila, lakiasiainjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 194 7034, sami.takila@basware.com
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Tietoja Baswaresta:
Basware tarjoaa maailman suurimman avoimen yritysverkoston ja on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren ratkaisut tehostavat yrityksien liiketoimintaa varmistamalla hankinnan ja taloushallinnon sekä osto- ja myyntireskontran kulujen täydellisen läpinäkyvyyden. Basware kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita, joilla on tärkeä rooli siirtymisessä vähähiiliseen talouteen, digitalisoimalla ja automatisoimalla paperiset hankinnasta maksuun -prosessit. Basware toimii yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Tilaa