• news.cision.com/
  • Betolar Oyj/
  • Betolar Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton) Geoprime-konseptille ensimmäiset merkittävät kaupalliset sopimukset

Betolar Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton) Geoprime-konseptille ensimmäiset merkittävät kaupalliset sopimukset

Report this content

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 27.4.2022 klo 8.00

 

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton)

Geoprime-konseptille ensimmäiset merkittävät kaupalliset sopimukset

Betolarin onnistuneet pilottihankkeet johtivat tammi-maaliskuun aikana useisiin kaupallisiin lisenssi- ja kaupallistamissopimuksiin merkittävien eurooppalaisten betonituotteita valmistavien yritysten kanssa.

 

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 13,2 (0) tuhatta euroa
  • Käyttökate1 oli -2 014 (-463) tuhatta euroa
  • Uusien pilottiasiakkaiden1 määrä oli 5 (0)
  • Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi ja oli keskimäärin 38 (15)
  • Rahavarat kauden lopussa olivat 36 350 (17) tuhatta euroa

Keskeiset tapahtumat kaudella

         Kaudella aloitettiin Geoprime-pilotointi yhteensä 5 uuden yrityksen kanssa

         Liiketoiminnan skaalaaminen käynnistyi Suomessa, Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa

         Katsauskaudella Betolar teki kaupallisen sopimuksen Geoprime-konseptinsa käyttämisestä suomalaisen Ja-Ko Betoni Oy:n, tanskalaisen IBF Groupin ja belgialaisen Tubobel Groupin kanssa

         Katsauskauden jälkeen kaupallinen sopimus tehtiin myös saksalaisen FC Nüdling Groupin kanssa

         Geoprime Akatemian kehitystyö käynnistyi ja tavoitteena on julkaista verkko-oppimisympäristön ensimmäiset sisällöt ennen kesää

         Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2022

 

Tietoa tästä liiketoimintakatsauksesta

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön strategian etenemistä sekä liiketoiminnan kehittymistä kuvaavat keskeiset tiedot ja tunnusluvut. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Betolar järjestää suomenkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 27.4.2022 klo 9.30 Suomen aikaa.

Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/2022-q1-tulokset

Esityksessä toimitusjohtaja Matti Löppönen ja talousjohtaja Riikka Ylikoski esittelevät liiketoimintakatsauksen sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

Toimitusjohtaja Matti Löppönen:

Vuosi on käynnistynyt Betolarin kaupallisen liiketoiminnan skaalaamisen näkökulmasta suunnitelmien mukaisesti sekä Euroopassa että Aasiassa. Lyhyen aikavälin tavoitteiksi asettamamme pilottihankkeiden ja kaupallisten asiakassopimusten määrät ovat kasvaneet alkuvuonna, ja allekirjoitimme alkuvuoden aikana yhteensä 4 kaupallista sopimusta Suomessa, Tanskassa, Belgiassa ja Saksassa. Aasiassa paikallinen organisaatiomme on vahvistunut ja arvioimme hyvin onnistuneiden pilottien edistävän kaupallisia neuvotteluita lähitulevaisuudessa. Pilottihankkeiden määrän kasvu sekä muu markkinapalaute vahvistavat käsitystämme siitä, että rakennusala on valmis ottamaan käyttöön uusia vihreämpiä ratkaisuja nopeasti ja laaja-alaisesti.

Näemme, miten useat toisiinsa kytkeytyvät trendit vahvistavat ratkaisujemme kysyntää. Energian hinnan globaali nousu ja haasteet toimitusketjuissa nostavat perinteisen sementin hintaa, mikä vahvistaa kiinnostusta Geoprime-ratkaisua kohtaan vahvojen ympäristö- ja kestävyyshyötyjen rinnalla. Rakennusalan, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien vihreiden strategioiden seurauksena teollisessa mittakaavassa tuotettavien vähähiilisten rakennusmateriaalien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Vihreät rahoitusmarkkinat suosivat hankkeita, joilla saavutetaan konkreettisia ja riittävän vaikuttavia ilmasto- ja kestävyysvaikutuksia. Rakentamisen ja kaupunkikehityksen ohjauksesta ja luvittamisesta vastuulliset julkisen sektorin toimijat asettavat omia vihreitä tavoitteitaan, vaatimuksiaan ja ohjausmallejaan edistämään vihreiden ratkaisuiden käyttöä uudis- ja korjausrakentamisessa ja infrastruktuurissa.

Kasvustrategiamme mukaisesti keskitymme kaupallisen liiketoiminnan käynnistämisen rinnalla toiminnan skaalausedellytysten rakentamiseen ja vahvistamiseen. Keskeisessä asemassa on organisaatiomme vahvistaminen, ja kaudella keskityimme erityisesti digitaalisten ja teknisten asiakasratkaisuiden kyvykkyyksien rekrytointiin. Vahvistimme tammi-maalikuussa Geoprime-ratkaisumme kilpailuetuja tuottavan data- ja analytiikka-alustamme kehitystyötä sekä määrittelimme uuden digitaalisen strategian ja tavoitearkkitehtuurin. Ilmastorahaston vuonna 2021 myöntämä teemarahoitus edesauttaa alustan kaupallista kehitystyötä merkittävästi. Meille on olennaisen tärkeätä myös tukea asiakkaitamme, kumppaneita ja suunnittelijoita ratkaisumme käyttöönotossa ja jatkuvassa hyödyntämisessä. Tätä tukevan digitaalisen oppimis- ja asiakastukiympäristön Geoprime Akatemian kehitystyö eteni alkuvuonna hyvin. Tavoitteena on, että julkaisemme koulutusalustan ensimmäisen vaiheen sisällöt asiakkaillemme ennen kesää.

Menestymisemme kivijalka on merkityksellisen, kestävämpää maailmaa rakentavan kasvuyrityksen yrityskulttuuri sekä parhaat, kyvyillään ja työllään parempaa maailmaa rakentavat ihmiset.  Käynnissä olevat kaupallisten, teknologisten sekä dataan erikoistuneiden kyvykkyyksien rekrytointiohjelmat ovat edenneet hyvin ja henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuonna 7 huippuosaajalla. Kasvustamme huolimatta pidämme kiinni ainutlaatuisesta kulttuuristamme ja sen vahvuuksista. Rohkeus, vastuullisuuteen sitoutuminen ja yhdessä tekeminen ovat arvoja, jotka yhdessä jaamme ja joista olemme ylpeitä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu rakentamissektoriin ensisijaisesti Euroopassa investointiympäristöön ja betonirakentamisen raaka-aineiden saatavuuteen liittyvän epävarmuuden kautta. Aasian markkinoilla tilanne näkyy selkeästi vähemmän. Emme ole havainneet vihreiden rakennusmateriaaliratkaisuiden kysynnässä oleellisia muutoksia tilanteen seurauksena. Meillä ei ole toimintaa Venäjällä tai Ukrainassa, mutta nämä maat ovat muun muassa rakenneterästen ja masuunikuonan toimittajia.

Betolarin liiketoiminta perustuu betoniteollisuuden vihreän murroksen mahdollistamiseen ja vauhdittamiseen. Autamme leikkaamaan sementin aiheuttamia CO2-päästöjä sekä vähentämään neitseellisten luonnonvarojen kulutusta. Matkamme on alussa mutta suunta on selkeä. Alkuvuoden aikana olemme edenneet suunnitellusti kasvustrategiamme toteutuksessa." 

Liiketoimintakatsauksen avainluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu)

1–3
2022

1–3
2021

1–12
2021

Taloudelliset tunnusluvut

 

 

 

Liikevaihto

13

0

10

Käyttökate1

-2 014

-463

-3 171

Rahat ja pankkisaamiset (kauden lopussa)

36 350

17

37 355

 

 

 

 

Operatiiviset tunnusluvut

 

 

 

Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana)

38

15

23

Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä1

5

0

12

 

1)       Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.

Liiketoimintakatsaus 1–3/2022

Betolarin uudet kaupalliset sopimukset tehtiin katsauskaudella Euroopan markkinoilla. Aasiassa jatkettiin kaupallisen ja teknisen alueorganisaation rakentamista sekä pilottien toteuttamista hyvin kokemuksin.  Vuosina 2020–2021 käynnistettyjen pilottihankkeiden seurauksena Betolar solmi katsauskaudella kaupalliset sopimukset Suomessa JA-KO Betonin, Tanskassa IBF:n, Belgiassa Tubobelin ja katsauskauden päättymisen jälkeen Saksassa FC Nüdling Groupin kanssa. Markkinoiden kiinnostus Betolarin Geoprime-ratkaisua kohtaan on ollut sekä Euroopassa että Aasiassa vahvaa ja tätä tukevat sekä ympäristöhyödyt että perinteisen sementin nouseva hintakehitys, jonka taustalla vaikuttavat energian hinnan nousu sekä toimitusketjujen haasteet.

Valmistajat ryhtyvät korvaamaan sementtiä vähähiilisellä Geoprime-ratkaisulla erityisesti valmisvalettujen betonituotteiden valmistuksessa. Tällaisia ensimmäisen vaiheen tuotteita ovat erilaiset suurivolyymiset infratuotteet (viemäriputket sekä pylväs- ja laitejalustat) ja pihakivet sekä -laatat. Asiakkaat ovat ilmoittaneet laajentavansa ratkaisun käyttöä vaiheittain uusiin tuoteryhmiin kuonan logistisen saatavuuden, tuotetestauksen sekä tarvittavien hyväksyntöjen saamisen myötä.

Sopimukset ovat asiakkaasta riippuen 5–10 vuotta ja sisältävät ajallisesti ja maantieteellisesti rajattuja yksinoikeusehtoja Geoprime-konseptin käyttöön. Sopimukset koostuvat kolmesta osasta: volyymipohjaisista lisenssi- ja kemikaalimaksuista sekä kiinteästä, jatkuvasta lisenssin ylläpitomaksusta. Valmistuksessa tarvittavien Geoprime-reseptiikan ja kemikaalien lisäksi valmistajat hyötyvät Betolarin jatkuvasta tuotekehityksestä, asiantuntijapalveluista sekä datatuesta betonituotteiden valmistuksessa. Niillä on oikeus käyttää rekisteröityjä Betolar- ja Geoprime-tavaramerkkejä konseptin mukaisesti valmistetuissa tuotteissaan.

Myynti- ja markkinointitoimenpiteet kohdistuivat kaikille Betolarin avainmarkkinoille Suomeen, Pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan ja Aasiaan. Uusia tuotekehitykseen ja tehdastestaamiseen keskittyviä pilottisopimuksia tehtiin tammi-maaliskuussa 3 kappaletta Euroopassa ja 2 kappaletta Aasiassa. Yhteensä uusia pilottiasiakkuuksia oli kauden lopussa 5 kappaletta. Aikaisempiin pilotointikokemuksiin perustuen Betolar arvioi näiden pilottiasiakkuuksien johtavan kaupallisiin neuvotteluihin. Vuosina 2020–2021 Betolar on toteuttanut teollisia pilotointiahankkeita yhteensä 17 uuden pilottiasiakkaan kanssa, joista maaliskuun 2022 loppuun mennessä 4 oli tehnyt kaupallisen Geoprime-sopimuksen Betolarin kanssa.

Taloudellinen kehitys 1–3/2022

Betolar liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 13,2 (0) tuhatta euroa ja koostui yksittäisistä lisenssimaksuista. Käyttökate (EBITDA) oli -2 014,5 (-463,5) tuhatta euroa. Liikevaihto ja käyttökate kuvastavat Betolarin liiketoiminnan nykyistä vaihetta, jossa yhtiö on solminut ensimmäiset Geoprime-konseptin kattavat kaupalliset sopimuksensa katsauskauden aikana. Tammi-maaliskuussa solmittujen kaupallisten sopimusten vaikutus liikevaihtoon kasvaa vuoden loppua kohden, kun asiakkaat ottavat Betolarin ratkaisua asteittain tuotantokäyttöön.

Betolar on kasvuvaiheen yhtiö, jonka liiketoiminnan tuotot eivät toistaiseksi kata liiketoiminnan kuluja. Yhtiö keskittyy erittäin voimallisesti Geoprime-konseptinsa kehittämiseen, kyvykkyyksien rakentamiseen ja kansainväliseen skaalaamiseen ja tähän tarvittavat panostukset rahoitetaan omasta pääomasta. Taloudellisten tavoitteiden mukaisesti yhtiö odottaa saavuttavansa liiketoiminnan positiivisen rahavirran vuoteen 2026 mennessä.

 

Betolarin taloudellinen asema kasvustrategian toteuttamiseen on vahva. Rahavarat kauden lopussa olivat 36 350 (17) tuhatta euroa. Rahavaroja vahvisti Ilmastorahaston myöntämän lainan ensimmäinen erä, 2 000 tuhatta euroa, joka on kirjattu yhtiön pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Kehittämiskatsaus 1–3/2022

Betolarin tutkimus- ja kehitysaktiviteetit toteutuivat kaudella suunnitellusti sekä Betolarin omana toimintana, että yhdessä kehityskumppaneiden kanssa. Toiminta kohdistui kaupallisten kyvykkyyksien vahvistamiseen, digitaalisen strategian tarkentamiseen, materiaaliteknologian ja tekoälyalustan tutkimukseen ja kehitykseen sekä digitaalisen Geoprime akatemian kehittämiseen. Kehittämisen painopisteet tukevat yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Materiaaliteknologian kehitystyö keskittyi erityisesti kuonapohjaisia teollisia sivuvirtoja hyödyntävien Geoprime®-reseptien kehittämiseen. Katsauskaudella Betolar tiedotti aloittavansa tutkimuksen uuden sivuvirran, vanadiinista puhdistetun terästeollisuuden kuonan, hyödyntämisestä Geoprime-tuotteiden valmistamisessa. Betolar allekirjoitti aiesopimuksen kahden australialaisen vanadiinin talteenottoon erikoistuneen yrityksen, RISAB:in ja Vanadium Recovery Project Oy:n (VRP) kanssa, tutkimusyhteistyön aloittamisesta prosessin kehittämiseksi Poriin suunnitteilla olevassa laitoksessa. Laaja-alainen sivuvirtojen tutkimus- ja analyysityö tulee tuottamaan Betolarille erityistä ja syvällistä ymmärrystä ja tietoa sivuvirtojen ominaisuuksista sekä sovellettavuudesta materiaaliteknologian eri käyttökohteissa. 

Tekoälyä hyödyntävän Betolarin data ja analytiikka -alustan kehitystyö eteni digitaalisen strategian ja arkkitehtuurin tarkentamiseen sekä uusien avainkyvykkyyksien rekrytointiin. Tiedonkeruu- ja siirtorajapintateknologioiden kehittäminen keskittyi digitaaliseen Connected Lab -ratkaisuun. Se mahdollistaa verkottuneiden (IoT) mittaus- ja tuotantolaitteiden suoran kytkeytymisen data-alustalle, mikä merkittävästi tehostaa datan keruuta ja parantaa sen laatua.

Alustan kaupallisen osa-alueen kehitystyö siirtyi seuraavaan vaiheeseen, kun Ilmastorahaston teemarahoituksen alainen osahanke käynnistyi vuoden alussa. Tavoitteena on kehittää sivuvirtatietokantaa hyödyntävän alustan yhteyteen Betolarin ratkaisujen digitaalinen markkina-ja kohtaamispaikka betonituotteiden valmistajien ja teollisten sivuvirtojen yhdistämiseksi samaan ekosysteemiin Betolarin kanssa. Älykkään alustaliiketoimintamallin on tarkoitus tehostaa rakentamisen raaka-aineista syntyvien päästöjen vähentämistä laajemmassa mittakaavassa kuin ilman digitaalista ratkaisua.

Data ja analytiikka -alustan kehittämisen pitkän aikavälin visiona on tuottaa reaaliaikainen ennustava malli, jonka algoritmi huomioisi laajasti kaikki tuotetta koskevat keskeiset parametrit (kuten käytettävät aineet, tuotteelle ja käyttökohteelle asetettavat vaatimukset ja esikäsittelyn minimoiminen) ja tuottaisi kerääntyneen tiedon pohjalta optimoidun sideaineratkaisun, joka on optimoitu muun muassa hiilidioksidipäästöjen, hinnan ja teknisten ominaisuuksien osalta.

Geoprime Akatemia on virtuaalinen oppimisympäristö, jonka avulla Geoprime-ratkaisun käyttöönottoa ja soveltamista vakioidaan ja tehostetaan oleellisesti eri kohderyhmille, tuoteryhmiin ja markkinoille. Laajentuminen Euroopan ja Aasian markkinoille edellyttää jatkuvaa ajan tasalla olevan materiaali-, prosessi- ja sovellustiedon jakamista asiakasyrityksille sekä koko arvoketjulle sivuvirtatuottajista betoninvalmistajiin ja suunnittelusta asennuksiin. Digitaalisen oppimisympäristön rakentamiseen osallistuvat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu JAMK ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Oppimisympäristön toteuttaa turkulainen verkko-oppimiseen erikoistunut Xoompoint, joka myös tuottaa kurssisisällöt digioppimista tukevaan muotoon.

Henkilöstö ja johto

Betolar kasvoi ja sen kyvykkyyksien kehitys jatkui voimakkaana uusien rekrytointien myötä. Ensimmäisen vuosineljänneksen ajan yhtiössä on ollut käynnissä useita avainrekrytointeja muun muassa digitaalisten ja teknisiin asiakasratkaisuihin liittyvien kyvykkyyksien hankkimiseksi.

Betolarin henkilöstömäärä kasvoi tammi-maaliskuun aikana 7 henkilöllä ja oli katsauskaudella keskimäärin 38 (15). Organisaatio vahvistui myös henkilöstön ja kulttuurin kehittämisen sekä operatiivisten valmiuksien kehittämisen osalta kahdella johtoryhmärekrytoinnilla, kun Chief Human Resources Officer Antti Uski (KTT, EMBA) ja operatiivinen johtaja (Head of Operations) Ilkka Iittiläinen (DI, OTM, MBA) aloittivat työnsä.

Uusien johtoryhmänimitysten lisäksi valmisbetonin ja betonielementtien tuoteryhmästä vastannut liiketoimintajohtaja Lasse Happonen siirtyi 29.3.2022 Betolarin neuvonantajaksi ja jatkaa vähähiilisten betonilaatujen teollisen mittakaavan käyttöä edistävissä kehityshankkeissa.

Yhtiökokouksen päätökset

Betolarin 23.3.2022 pidetty yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous päätti siirtää tilikauden tappion edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille ja päätti olla jakamatta osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Tero Ojanperän, Soile Kankaanpään, Kalle Härkin, Inka Meron ja Juha Leppäsen sekä uudeksi jäseneksi Ilkka Salosen. Tero Ojanperä valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 300 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa hallituksen perustamien valiokuntien kokoukselta ja muille valiokuntien jäsenille 300 euroa kokoukselta. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksessa toimimisesta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Janne Rajalahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 850 208 osakkeen (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista valtuutuksen puitteissa. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, sisältäen optiot, voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset ja se on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 973 793 yhtiön oman osakkeen hankinnasta mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta (jäsenten määrä ja henkilöt) sekä palkitsemisesta. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Betolar Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Betolar Oyj:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin keskiviikkona 23.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus vahvisti Tero Ojanperän valinnan hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Soile Kankaanpää, Kalle Härkki, Inka Mero, Juha Leppänen ja Ilkka Salonen. Lisäksi hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokuntien tehtävänä on avustaa hallitusta, eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Valiokuntien tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä varmistumaan siitä, että yhtiöllä on koko sen toiminnan kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla, sekä valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaan ja palkitsemiseen liittyvien henkilöstöasioiden sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien valmistelussa. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata palkitsemista yhtiössä ja yhtiön kannalta oleellisilla teollisuuden aloilla.

Valiokuntien kokoonpanot

Hallitus nimitti perustettujen valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet.

Tarkastusvaliokunta:

-          Ilkka Salonen, puheenjohtaja

-          Soile Kankaanpää

-          Kalle Härkki

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta:

-          Tero Ojanperä, puheenjohtaja

-          Inka Mero

-          Kalle Härkki

Taloudellinen raportointi  

Betolar julkaisee vuonna 2022 seuraavat taloudelliset raportit

         Puolivuosikatsaus 2022 julkaistaan 31.8.2022

         Liiketoimintakatsaus 1–9/2022 julkaistaan 26.10.2022

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille.

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat

 

Tunnusluku

Määritelmä

Käyttötarkoitus

 

 

 

Myyntikate

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut

Myyntikate on Konsernin kannattavuutta osoittava mittari.

Myyntikate mittaa kannattavuutta materiaalien ja palvelujen kulujen vähentämisen jälkeen.

 

Käyttökate

Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia

Käyttökate on Konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari.

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

Tilikauden tulos / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Tunnusluku kuvaa Yhtiön tuloksen jakautumista yksittäiselle osakkeelle.

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR

Tilikauden tulos / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet

Tunnusluku kuvaa Yhtiön tuloksen jakautumista yksittäiselle osakkeelle laimennusvaikutuksella huomioituna.

 

 

 

Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä

Uusien tehdaspilottivaiheessa olevien asiakkaiden määrä tilikauden aikana.

Tunnusluku kuvaa Yhtiön myyntiprosessin tehdaspilottivaiheessa olevia uusia asiakkaita tilikauden aikana.

 

 

Betolar Oyj

 

Lisätietoja antavat

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, puh. 050 306 6335

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, puh. 040 828 2632

 

Hyväksytty neuvonantaja

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, puh. +358 9 6162 8000

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

 

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen. Lue lisää: www.betolar.com

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia