Betolar Oyj: Siirtyminen IFRS-raportointiin

Report this content

Betolar Oyj

Yhtiötiedote

21.12.2022 klo 16:30

Betolar Oyj: Siirtyminen IFRS-raportointiin

Suomalainen materiaaliteknologiayritys Betolar Oyj (emoyhtiö tai yhtiö, yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa Betolar tai konserni) siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaiseen (International Financial Reporting Standards, IFRS) raportointiin. Betolar arvioi siirtymisen IFRS-raportointiin tukevan yhtiön kasvustrategiaa, lisäävän taloudellisten lukujen vertailukelpoisuutta ja kasvattavan kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta yhtiöön. IFRS-standardeihin siirtymäpäivä oli 1.1.2021.

Betolar on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS-raportoinnin mukaiset taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajille vertailutietoa konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja konsernitaseesta 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Tämän lisäksi esitetään IFRS-siirtymäpäivän konsernitase 1.1.2021. IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöihin verrattuna, IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset on kuvattu tämän tiedotteen liitteenä olevassa siirtymäraportissa.

Merkittävimmät IFRS-raportointiin siirtymisen aiheuttamat vaikutukset:

  • IFRS 16 Vuokrasopimukset – Vuokrasopimuksista tulee IFRS:n mukaisesti taseelle kirjattavaksi käyttöoikeusomaisuuserä sekä vuokrasopimusvelka. Nämä kasvattavat taseen pitkäaikaisia varoja sekä rahoitusvelkoja. Rahoitusvelkojen kasvu vaikuttaa sekä nettovelka että omavaraisuusaste tunnuslukuihin.FAS:n mukaan vuokramaksut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin vuokra-ajalta ja tilikauden päättymisen jälkeiset vuokramaksut on esitetty taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS tilinpäätöksessä vuokrakulut oikaistaan liiketoiminnan muista kuluista vuokrasopimusvelan lyhennykseksi sekä korkokuluksi. Taseeseen kirjatuista käyttöoikeusomaisuuseristä kirjataan tuloslaskelmaan poistot. Näillä on vaikutusta käyttökate tunnuslukuun.
  • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – Konsernilla on osakeoptioihin perustuvia kannustin- ja sitouttamisohjelmia, joiden tarkoitus on kannustaa johtoa sekä valikoituja avainhenkilöitä ja työntekijöitä työskentelemään pitkäjänteisesti osakeomistusten arvon kasvattamiseksi. FAS-tilinpäätöksessä optio-ohjelmia ei ole kirjattu tuloslaskelmaan. IFRS:n mukaisesti optio-oikeuksien käypä arvo tulee jaksottaa kuluksi tuloslaskelmaan optio-oikeuksien syntymisajanjakson kuluessa. Tällä on vaikutusta käyttökate tunnuslukuun.  
  • IAS 32 Listautumiskulut – IFRS:n mukaan omaa pääomaa koskevasta liiketoimesta (esim. listautumisanti) johtuvat transaktiomenot tulee käsitellä kirjanpidossa oman pääoman vähennyksenä siltä osin kuin ne ovat lisämenoja, jotka johtuvat välittömästi omaa pääomaa koskevasta liiketoimesta ja joilta olisi muutoin vältytty. Konsernilla on transaktiomenoja, jotka liittyvät suoraan uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun. Nämä ovat FAS:n mukaisesti kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. IFRS:n soveltamisen myötä kyseiset menot on kirjattu netottamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa omassa pääomassa.

Avaintunnusluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 1.1.2021-31.12.2021
IFRS-tunnusluvut
Liikevaihto  10
Myyntikate1 7
Käyttökate1 -4 777
Liikevoitto (-tappio) -5 513
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -5 587
Tilikauden tulos -4 124
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa1,2 -0,39
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit (kauden lopussa) 37 355
Operatiiviset tunnusluvut
Henkilöstömäärä (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana) 23
Pilottiasiakkaat  12
  1. Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisenmittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulosja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.
  2. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytettyjen osakkeiden painotettu keskiarvo on seuraavanlainen: 31.12.2021: 10 448 522 kpl.

Tunnuslukujen määritelmät on esitetty tiedotteen liitetiedoissa.

Betolar julkistaa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuosikertomuksen, joka sisältää IFRS:n mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta, jonka vertailutietona on IFRS:n mukaiset luvut 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä 1.1.2021 avaava tase. 

Lisätietoja FAS:n mukaisesti laadituista historiallisista taloudellisista tiedoista on saatavilla Betolarin verkkosivuilla www.betolar.com/sijoittajille

Lisätietoja

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, +358 40 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen päätoimisto on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit