• news.cision.com/
 • Betolar Oyj/
 • Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 (tilintarkastamaton): Vihreää valoa kasvulle ja kansainvälistymiselle

Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 (tilintarkastamaton): Vihreää valoa kasvulle ja kansainvälistymiselle

Report this content

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 25.2.2022 klo 8.30

 

Betolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 (tilintarkastamaton)

Vihreää valoa kasvulle ja kansainvälistymiselle

Tämä on tiivistelmä vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.betolar.com/sijoittajille

 

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 10 tuhatta euroa (6 tuhatta euroa)
 • Myyntikate1 oli 6 tuhatta euroa (192 tuhatta euroa)
 • Käyttökate1 oli -3 171 tuhatta euroa ( -1 053 tuhatta euroa)
 • Liikevoitto (-tappio) oli -3 859 (-1 373 tuhatta euroa)
 • Tilikauden tulos -7 322 tuhatta euroa (-1 385 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos1,2 oli -0,70 euroa (-0,18 euroa)
 • Rahavarat kauden lopussa olivat 37 355 tuhatta euroa (644 tuhatta euroa)
 • Pilottiasiakkaiden1 määrä kasvoi ja oli 12 (5)
 • Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi ja oli kaudella keskimäärin 23 (12)
 • Betolar keräsi listautumisannissa noin 34,5 miljoonan euron bruttovarat

 

Tilikauden 2021 keskeiset tapahtumat

         Betolar siirtyi tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta Geoprime®-konseptinsa kaupallistamisvaiheeseen Suomessa ja kansainvälisesti.

         Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla allekirjoitettiin useita Geoprime®-konseptin käyttöönottoon tähtääviä yhteistyö- ja pilotointisopimuksia Ruskon Betoni Oy:n, Lujabetoni Oy:n, Kiilto Oy:n, JA-KO Betonin Oy:n, IBF A/S:n, sekä TARA:n kanssa.

         Ilmastorahasto Oy myönsi Betolarille marraskuussa 7 miljoonan euron pääomalainan digitaalisen alustan kehittämiseksi.

         Betolarin toimintajärjestelmä sai ISO 9 001, ISO 14 001 ja ISO 45 001 standardien mukaiset sertifikaatit.

         Betolar vahvisti kasvurahoitustaan onnistuneesti toteuttamalla 5 miljoonan euron rahoituskierroksen sekä solmimalla 4,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan. 

         Betolar listautui onnistuneesti Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja keräsi noin 34,5 miljoonan euron bruttovarat. Omistajamäärä nousi listautumisannissa yli 4 300 osakkeenomistajaan.

 

Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2020, ellei toisin ilmoiteta. Vertailukauden luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen.

 

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus  esittää, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Avainluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu)

1–12
2021

1–12
2020

Taloudelliset tunnusluvut

 

 

Liikevaihto

10

6

Myyntikate1

6

192

Käyttökate1

-3 171

-1 053

Liikevoitto (-tappio)

-3 859

-1 373

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-7 329

-1 385

Tilikauden tulos

- 7 329

-1 385

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa1,2

-0,70

-0,18

Rahat ja pankkisaamiset (kauden lopussa)

3 358

644

 

 

 

Operatiiviset tunnusluvut

 

 

Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana)

23

12

Pilottiasiakkaiden lukumäärä1

12

5

 

1)       Betolar käyttää operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (myyntikate, käyttökate, osakekohtainen tulos ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä. 

2)       Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytettyjen osakkeiden lukumäärä on seuraavanlainen: 31.12.2021:  19 444 024 kpl ja 31.12.2020: 7 853 868 kpl.

 

 

Toimitusjohtaja Matti Löppönen tilikaudesta 2021:

Betolarille vuosi 2021 oli valmistautumista kaupallistamaan ja skaalaamaan Geoprime®-ratkaisu, joka leikkaa välittömästi betonin raaka-aineen CO2-päästöjä merkittävästi. Kiihdyttääkseen tutkimusta ja tuotekehitystä sekä kotimaista ja kansainvälistä kasvua yhtiö vahvisti tasettaan, osaamistaan ja yhteistyöverkostoaan. Liiketoiminnan kaupallisen vaiheen käynnistäminen on jatkunut tavoitteiden mukaisesti alkuvuodesta 2022 tilikauden päättymisen jälkeen solmittujen teollisten lisenssisopimusten myötä. Se on selkeä osoitus Geoprime®-konseptin toimivuudesta ja haluttavuudesta teollisten toimijoiden keskuudessa.

Toteutimme alkuvuonna viiden miljoonan euron rahoituskierroksen ja saimme samalla uusia, yhtiön kasvua tukevia omistajia. Vuosi huipentui yhtiön listautumiseen First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 9.12.2021 sekä sen yhteydessä toteutettuun listautumisantiin, jolla keräsimme 34,5 miljoonan euron bruttovarat kasvuhankkeen toteuttamiseen. Lisäksi valtion Ilmastorahasto myönsi Betolarille seitsemän miljoonan euron pääomalainan tekoälyalustan kehittämiseen.

Betolarin liiketoiminta perustuu kolmeen keskeiseen kivijalkaan, joiden avulla pyrimme mahdollistamaan erityisesti betoniteollisuuden vihreän murroksen, leikkaamaan sementin aiheuttamia CO2-päästöjä sekä vähentämään neitseellisten luonnonvarojen kulutusta. Yhtiön materiaalitekniikan tieteellinen ja teollinen ymmärrys muodostaa vahvan lähtökohdan yhtiön kehittämiselle. Merkittävä tekijä strategian toteuttamisessa on yhtiön luoma Geoprime®-konsepti, joka takaa asiakkaiden saaman ratkaisuiden käytettävyyden, laadun ja kaupallisen houkuttelevuuden antamalla asiakkaillemme tarvittavan tuen vihreisiin sideaineratkaisuihin teollisessa mittakaavassa. Myös tekoälyalustan kehittämisellä pyrimme tuomaan tehokkuutta ja varmuutta tutkimustoimintaan ja asiakkaidemme teollisiin prosesseihin. 

Betolarin vihreän murroksen viesti on herättänyt ansaittua kiinnostusta teollisissa toimijoissa ja saanut mediassa merkittävää positiivista näkyvyyttä. Betolarin liiketoimintaympäristö on muuttunut alkuvuoden 2021 aikana merkittävän suotuisaksi. Kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät ovat ilmaisseet selkeän kiinnostuksensa ratkaisujamme kohtaan. Yhteiskunnan regulaatio ohjaa rakentamista ja teollisuutta laajasti kohti vihreitä vastuullisia ratkaisuja.

Olemme saaneet merkittävän joukon suomalaisia yliopistoja sekä sideaine-, betoni- ja kaivosteollisuuden yrityksiä mukaan kehittämään yhdessä ratkaisujamme. Yhteistyösopimukset Kiilto Oy:n, Keliber Oy:n, Ruskon Betoni Oy:n ja Lujabetoni Oy:n ovat varmistamassa toimintamme vahvan asiakaslähtöisyyden ja kehitettävien ratkaisujen toimivuuden. Tavoitteena on, että kaikki tuotekehitystyö johtaa merkittäviin skaalauskelpoisiin teollisiin ratkaisuihin globaalisti. Samalla ne mahdollistavat kumppaneidemme vastuullisen liiketoiminnan kotimarkkinoillaan. Myönteinen vastuullinen toiminta on houkutellut yhtiöön mukaan osaavia työntekijöitä, jotka haluavat edistää vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa laajasti.

Betolar on siirtymässä yhtiönä kohti kaupallista vaihetta. Onnistuneen materiaalikehityksen mahdollistamina olemme tehneet vuonna 2021 merkittävän määrän teollisia asiakaspilotteja Euroopassa 10 ja Aasiassa 2 uuden pilottiasiakkaan kanssa. Lähinnä kuivapuristetuotteita koskevien Geoprime®-pilottien alustavat tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä. Niiden tavoitteena on johtaa kaupallisiin sopimuksiin. Euroopassa potentiaaliset asiakkaat ovat poikkeuksetta olleet kiinnostuneita tutustumaan ratkaisuumme, pilotoimaan tuoteryhmiä sekä neuvottelemaan aidoista kaupallisista sopimuksista. Aasiassa olemme ryhtyneet valmistelemaan kaupallisen ja teknisen alueorganisaation rakentamista sekä tehneet ensimmäiset teolliset pilotit Intiassa ja Indonesiassa.

Yhtiön liiketoimintavalmiuden, kehityspotentiaalin ja kansainvälisen skaalauskyvykkyyden varmistamiseksi olemme viime vuonna vahvistaneet hallitusta ja johtoryhmää onnistuneilla rekrytoinneilla. CFO Riikka Ylikoski (kesäkuu 2021) ja CTO Pekka Hintikka (syyskuu 2021) tulivat vahvistamaan yhtiön johtoryhmää merkittävällä teollisuuden johtamiskokemuksellaan ja -kompetenssillaan. Yhtiön tavoitellessa siirtymää kohti kansainvälistä kaupallista toimintaa ja kehittäessään valmiuksia stabilointi- ja kaivosliiketoiminnan ratkaisujen markkinoille tuontiin muutettiin suunnitellusti myös yhtiön hallituskokoonpanoa. Betolaria hienosti palvelleiden Juha Pinomaan, Timo Mäkelän ja Markus Kallion hallituskausi päättyi heinäkuussa 2021, jolloin kaivos- ja prosessiteollisuuden osaaja Kalle Härkki ja kansainvälisen kaupallisen skaalauksen kokenut toimija Soile Kankaanpää valittiin hallitukseen.

Sekä sijoittajayhteisö että teolliset toimijat ovat osoittaneet luottamuksensa Geoprime®-ratkaisuun ja Betolarin kykyyn skaalata se kansainvälisesti. Tänä vuonna tehtävänämme on osoittaa, että kuljemme suunnittelemaamme tietä.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2021 oli 37 055 474,83 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -7 134 732,38 euroa.

Tulevina vuosina Betolar keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja kehittämään liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi Betolarin rahoitussopimusten ehtoihin sisältyy tiettyjä rajoituksia Betolarin kyvylle maksaa osinkoja tai jakaa muutoin pääomaa. Lisätietoja rajoituksista löytyy Betolarin listautumisesitteen kohdasta ”Betolarin liiketoiminnan rahoitus”.

Hallitus  esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Varsinainen yhtiökokous

Betolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.3.2022. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

Vuosikertomus ja taloudellinen raportointi  

Vuosikertomus tilikaudelta 2021 julkaistaan viikolla 9, joka alkaa 28.2.2022

Betolar julkaisee vuonna 2022 seuraavat taloudelliset raportit

         Liiketoimintakatsaus 1–3/2022 julkaistaan 27.4.2022

         Puolivuosikatsaus 2022 julkaistaan 31.8.2022

        Liiketoimintakatsaus 1–9/2022 julkaistaan 26.10.2022

 

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille.

 

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle

Betolar järjestää suomenkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 25.2.2022 klo 10.00 Suomen aikaa.

Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/2021-tulosjulkistus

Esityksessä toimitusjohtaja Matti Löppönen ja talousjohtaja Riikka Ylikoski esittelevät Betolarin tilinpäätöksen sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne sekä vastaava englanninkielinen esitys on saatavilla osoitteessa Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, puh. 050 306 6335

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, puh. 040 828 2632

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, +358 9 6162 8000

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen. Lue lisää: www.betolar.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia