• news.cision.com/
  • Bilot Oyj/
  • Bilot Oyj:n First North -listautumisanti merkittiin noin 5,3-kertaisesti, yhtiölle noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa – kaupankäynti alkaa arviolta 17.3.2020

Bilot Oyj:n First North -listautumisanti merkittiin noin 5,3-kertaisesti, yhtiölle noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa – kaupankäynti alkaa arviolta 17.3.2020

Report this content

BILOT OYJ | Sisäpiiritieto 9.3.2020 kello 11.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Bilot Oyj:n (”Bilot” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt First North -listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta ja allokaatiosta. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa ja se ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) odotetaan alkavan arviolta tiistaina 17.3.2020 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000414800 ja kaupankäyntitunnus BILOT.

Listautumisanti koostui yleisöannista, henkilöstöannista ja instituutioannista. Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan 5,3-kertaisesti, jos lisäosake-erää ei huomioida. Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna yleisöanti merkittiin 18,7-kertaisesti, instituutioanti 3,4-kertaisesti ja henkilöstöanti 1,3-kertaisesti.

Koska Listautumisanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Listautumisannin ehtojen mukaisen 149 254 osakkeen lisäosake-erän kokonaan. Näin ollen Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa yhteensä 1 203 980 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) sisältäen lisäosake-erän.

”Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisannin tulokseen ja ylpeitä siitä, että omistajakuntamme laajeni merkittävillä suomalaisilla instituutiosijoittajilla, noin neljällä tuhannella yksityissijoittajalla ja että oma henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti. Listautuminen on meille tärkeä kehitysvaihe, joka mahdollistaa kasvustrategiamme toteuttamisen. Toivotan henkilökohtaisesti kaikki uudet omistajat lämpimästi tervetulleiksi kirjoittamaan Bilotin kasvutarinan seuraavaa lukua”, kommentoi Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner.

Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 374 781 Tarjottavaa Osaketta yleisöannissa, 729 697 Tarjottavaa Osaketta instituutioannissa ja 99 502 Tarjottavaa Osaketta henkilöstöannissa. Yleisöannin merkittävän ylimerkinnän johdosta Yhtiön hallitus päätti kasvattaa yleisöannin kokoa 374 781 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 158 prosentilla käyttämällä lisäosake-erän kokonaisuudessaan yleisöantiin sekä lisäksi siirtämällä 80 005 Tarjottavaa Osaketta instituutioannista yleisöantiin.

Bilotin hallitus hyväksyi yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 50 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 7,2 prosentin suhteessa. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 2 500 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 39,7 prosentin suhteessa. Instituutioannissa Yhtiön hallitus hyväksyi ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset Listautumisannin ehtojen mukaisesti 75-prosenttisesti.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta tänään 9.3.2020. Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajalle jaetut Tarjottavat Osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään keskiviikkona 11.3.2020 kello 16.00. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) omille säilytysasiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille.

Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 32,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 6,70 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,03 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvostus on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 24,9 miljoonaa euroa heti Listautumisannin jälkeen.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 7,1 miljoonan euron nettovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannin jälkeen on yhteensä 3 723 480 osaketta. Yhtiö saa Listautumisannissa noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa.

Listautumisannin pääjärjestäjänä, Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana ja merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Yleisö- ja instituutioannissa merkintäpaikkana toimii lisäksi Nordnet.

 

Lisätietoja:

Mika Tanner

toimitusjohtaja

Bilot Oyj

puh. +358 40 544 0477

 

Mikko Marttinen

talousjohtaja

Bilot Oyj

puh. +358 50 581 7669

 

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098

 

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 140 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5  miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

www.bilot.fi

 

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta Listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First Northin sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Listautumisannista ei julkaista esiteasetuksen ((EU) 2017/1129, ”Esiteasetus”) mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esiteasetuksen (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.