Bilot Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstöannista

Report this content

Bilot Oyj Yhtiötiedote 9.4.2021 kello 8.45

Bilot Oyj:n hallitus on tänään päättänyt henkilöstöannista, jossa annetaan alustavasti enintään 46 518 yhtiön uutta osaketta (Tarjottavat Osakkeet) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille. Hallituksen päätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2020 antamaan valtuutukseen osakkeiden antamisesta.

Osakeannin tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja lisäksi sitouttaa henkilöstöä työnantajaan. Suunnatulle osakeannille on siten yhtiön kannalta osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 0,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen henkilöstöantia ja noin 0,93 prosenttia henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Henkilöstöantiin ovat oikeutettuja osallistumaan yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde yhtiöön tai sen tytäryhtiöön on edelleen voimassa yhtiön hallituksen päättäessä merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja että työ- tai toimisuhdetta ei ole siihen mennessä irtisanottu eli irtisanomisilmoitusta ei ole annettu. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta henkilöstöannissa merkitsemiään yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista seuraavan 180 päivän aikana.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.4.2021 kello 16.00 ja päättyy 16.4.2021 kello 16.00, ellei yhtiön hallitus päätä pidentää merkintäaikaa.

Kunkin Tarjottavan Osakkeen merkintähinta on 6,63 euroa. Merkintähinta on 10 prosenttia alempi kuin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämässä kaupankäynnissä aikavälillä 2.–8.4.2021. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hyväksytyt merkinnät on maksettava 23.4.2021 kello 16.00 mennessä, ellei yhtiön hallitus päätä pidentää maksuaikaa.

Yhtiön hallitus päättää henkilöstöannin toteuttamisesta sekä Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä ja allokaatiosta arviolta 19.4.2021. Yhtiö tiedottaa henkilöstöannin lopputuloksesta yhtiötiedotteella.

Henkilöstöannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Bilot Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Mikko Marttinen

Talousjohtaja

Bilot Oyj

puh. +358 50 581 7669
 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bilot.fi
 

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.