• news.cision.com/
 • Bilot Oyj/
 • Bilot Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Koronan aiheuttama kannattavuuden notkahdus oikeni toisella vuosipuoliskolla, kun liikevaihto palasi kasvu-uralle

Bilot Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Koronan aiheuttama kannattavuuden notkahdus oikeni toisella vuosipuoliskolla, kun liikevaihto palasi kasvu-uralle

Report this content

Bilot Oyj  Yhtiötiedote 25.2.2021 kello 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Bilot Oyj:n tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

HEINÄKUU–JOULUKUU 2020 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 10 126 (8 739) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 15,9 %.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 558 (875) tuhatta euroa, ja se laski 36,3 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 304 (845) tuhatta euroa, ja se laski 64,0 %. Liikevoittoa rasittivat 253 (30) tuhannen euron liikearvopoistot.
 • Kauden tulos oli 287 (547) tuhatta euroa.
 • Kauden tulosta alensivat 220 (193) tuhannella eurolla panostukset etupainotteisiin rekrytointeihin Ruotsin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
 • Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 163 (125) henkilöä.
 • CastorIT-yrityskauppa allekirjoitettiin 17.8.2020 ja toteutettiin 30.9.2020.
 • Sara Roslund palkattiin Ruotsin organisaatioon myyntijohtajaksi elokuussa. Mathias Hjeltin palattua Suomeen Chief Strategy Officeriksi Roslundista tuli Ruotsin maajohtaja 1.1.2021.

TAMMIKUU–JOULUKUU 2020 LYHYESTI

 • Yhtiö listautui maaliskuussa 2020 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle kasvuyhtiöiden First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisanti ylimerkittiin viisinkertaisesti, ja yhtiö sai noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa.
 • Liikevaihto oli 18 194 (18 461) tuhatta euroa, ja se laski vertailukaudesta 1,4 %.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 767 (1 672) tuhatta euroa, ja se laski 54,1 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 475 (1 613) tuhatta euroa, ja se laski 70,6 %. Liikevoittoa rasittivat 292 (59) tuhannen euron liikearvopoistot.
 • Kauden tulos oli -423 (1 159) tuhatta euroa. Tulosta heikensivät yhtiön listautumiseen liittyvät 917 (167) tuhannen euron kertaluonteiset rahoituskulut.
 • Listautumisannin kuluilla oikaistu tulos oli 493 (1 326) tuhatta euroa.
 • Kauden tulosta alensivat 389 (279) tuhannella eurolla panostukset etupainotteisiin rekrytointeihin Ruotsin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
 • Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 148 (134) henkilöä.
 • Koronapandemian negatiivinen vaikutus kauden tulokseen oli huomattava, mutta yhtiön johdon arvion mukaan sen vaikutus on tilapäinen.
 • Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa tilikaudelta 2020 ei jaeta.

Avainluvut

1 000 EUR 7-12/
2020
7-12/
2019
Muutos, % 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos, %
Liikevaihto 10 126 8 739 15,9 % 18 194 18 461 -1,4 %
Käyttökate (EBITDA) 640 945 -32,3 % 927 1 806 -48,7 %
  % liikevaihdosta 6,3 % 10,8 %   5,1 % 9,8 %  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 558 875 -36,3 % 767 1 672 -54,1 %
  % liikevaihdosta 5,5 % 10,0 %   4,2 % 9,1 %  
Liikevoitto (EBIT) 304 845 -64,0 % 475 1 613 -70,6 %
  % liikevaihdosta 3,0 % 9,7 %   2,6 % 8,7 %  
Katsauskauden tulos 287 547 -47,6 % -423 1 159
  % liikevaihdosta 2,8 % 6,3 %   -2,3 % 6,3 %  
Oikaistu katsauskauden tulos * 293 714 -59,0 % 493 1 326 -62,8 %
  % liikevaihdosta 2,9 % 8,2 %   2,7 % 7,2 %  
Omavaraisuusaste, % 79,7 % 47,4 % 79,7 % 47,4 %  
Nettovelkaantuneisuusaste, % -46,1 % -45,9 % -46,1 % -45,9 %  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,8 % 26,5 %   4,3 % 50,6 %  
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,0 % 18,4 % -3,9 % 36,3 %  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR ** 0,06 0,22 -0,11 0,46
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR ** 0,06 0,20 -0,11 0,43
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 163 125   148 134  
Henkilöstömäärä kauden lopussa 195 132   195 132  

* Oikaistu katsauskauden tulos on katsauskauden tulos oikaistuna listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla (917 tuhatta euroa tilikaudella 1-12/2020 ja 167 tuhatta euroa katsauskaudella 7-12/2019).
**
Osakkeiden lukumäärissä 2019 on huomioitu maksuttoman suunnatun osakeannin (ns. split) vaikutus.

31.12.2020 31.12.2019
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (split-oikaistu) 4 930 364 2 481 250
 

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

Yhtiö ei anna ohjeistusta 1.1.2021 alkaneelta tilikaudelta.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
 

Korona-aikanakin Bilotin onnistui luoda kasvun edellytyksiä vuonna 2020

Toimintaympäristömme vuonna 2020 oli maailmanlaajuisen pandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen, mikä vaikutti liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme niitä heikentävästi. Vaikutus tulokseemme oli huomattava, mutta näkemyksemme mukaan vain väliaikainen. Haastavan alkuvuoden jälkeen kysyntätilanne kehittyi myöhemmin syksyllä parempaan suuntaan, ja myyntimme piristyi vuoden loppua kohden. Markkinoita leimaa edelleen koronan aiheuttama epävarmuus, mutta pahin on toivottavasti takanapäin.

Tammi–joulukuun liikevaihtomme oli lähes edellisvuoden tasolla, 18,2 (18,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) jäi edellisvuodesta selvästi ja oli noin 0,8 (1,7) miljoonaa euroa. Osa asiakkaistamme joutui pandemian vuoksi siirtämään kehitysprojektejaan ja tilapäisesti vähentämään IT-investointejaan, mikä näkyi tuloksemme heikentymisenä. Pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut palvelutuotantoomme, tarjoomamme aktiiviseen kehittämiseen tai henkilöstön rekrytointiin, eikä etätyö heikentänyt tuottavuuttamme.

Listautumisen ja hyvin integroidun yrityskaupan tukemana kohti kannattavuustavoitetta

Maaliskuinen listautumisemme Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle aivan covid-19-pandemian alkumetreillä oli verrattavissa tilanteeseen, jossa huolellisesti valmistautunut mäkihyppääjä uhmaa olosuhteita ja hyppää päättäväisesti sakeaan sumuun. Onnistunut listautumisemme osoitti, että hyppy kannatti. Anti merkittiin yli viisinkertaisesti, ja saimme noin 4 000 uutta osakkeenomistajaa. Listautumisen ansiosta olemme muun muassa voineet toteuttaa historiamme suurimman yrityskaupan.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymämme ovat edelleen vahvat. Taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä kasvaen orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin sekä kohdemarkkinoita ja palveluita laajentamalla. Vuoden aikana vahvistimme rekrytoinnein asemaamme Ruotsissa sekä Puolassa, josta käsin palvelimme myös asiakkaitamme Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeä askel kohti kasvutavoitettamme oli elokuussa julkistamamme yhdistyminen SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT:n kanssa. Aloimme toimia yhtenä organisaationa lokakuun alusta. Samalla meistä tuli entistäkin vahvempi kokonaisvaltaisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä ja tunnustettu toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoimintaprosessien osaaja. Tämä yhdistelmä on Bilotille jatkossa entistä relevantimpi ja tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina.  Asiakkaamme ovat ottaneet integraation ja yhteisen tarjoomamme vastaan positiivisesti.

CastorIT:n ja Bilotin integraatio on edistynyt suunnitellusti, vaikka olemme eläneet poikkeusoloissa ja työskennelleet lähes kokonaan etänä. Arvomme ja tapamme toimia ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä antaa hyvän pohjan yrityskulttuurien yhteensovittamiselle: meillä molemmilla on rohkeutta olla edelläkävijöitä ja sitoudumme erinomaiseen palvelutasoon. Olemme uudistaneet johtoryhmäämme, jotta voimme tiiviimmin hitsata Bilotin ja CastorIT:n osaamista yhteen, ja luomme yhteistä toimintamallia, johon haluamme sisällyttää parhaat käytännöt molemmista yhtiöistä.

Katson eteenpäin luottavaisin mielin. Uskomme, että ohjelmistokehityksen ja digitaalisen liiketoiminnan markkinat ovat  asteittain elpymässä koronapandemian jäljiltä. Pitkällä aikavälillä pandemian kiihdyttämä digitalisaatioloikka vahvistaa Bilotin digitaaliselle liiketoiminnalle, asiakaskokemukselle ja prosessien ja alustojen huippuosaamiselle perustuvan tarjooman kysyntää entisestään. CastorIT:n myötä laajentunut asiakaskuntamme ja palvelutarjoomamme suojaavat meitä paremmin myös markkinoiden kysyntähäiriöiltä.

Asiakkailta saamamme positiivinen palaute antaa erinomaiset lähtökohdat myös vuodelle 2021. Se osoittaa, että olemme onnistuneet tavoitteessamme olla asiakkaillemme muutoksen mahdollistaja ja strateginen kumppani. Missionamme on parantaa asiakkaidemme kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaista palvelukokemusta. Olemme hyvää vauhtia matkalla kohti visiotamme, jossa olemme kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä.

Haluan esittää lämpimät kiitokset menneestä vuodesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja osakkeenomistajillemme. Vuosi 2020 osoitti vahvuutemme ja kykymme selviytyä vaikeistakin olosuhteista. Saimme samaan aikaan vireille myös paljon uutta, mikä kantaa meitä kauas tulevaisuuteen.

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Bilot Oyj julkistaa vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen viimeistään viikolla 10/2021.

Bilot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.4.2021. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin.

Bilot Oyj julkistaa 26.8.2021 puolivuotiskatsauksen kaudelta 1.1.2021-30.6.2021.

Taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Bilot Oyj

Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Mika Tanner, toimitusjohtaja
Bilot Oyj 
p. 040 544 0477, mika.tanner@bilot.fi 

Mikko Marttinen, talousjohtaja
Bilot Oyj 
p. 050 581 7669,
mikko.marttinen@bilot.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
p. 050 520 4098

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.

 

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.bilot.group.