• news.cision.com/
 • Bilot Oyj/
 • Bilot Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021 (tilintarkastamaton): Bilot palasi kasvu-uralle ja loi pohjan seuraavalle aikakaudelle

Bilot Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021 (tilintarkastamaton): Bilot palasi kasvu-uralle ja loi pohjan seuraavalle aikakaudelle

Report this content

BILOT OYJ Yhtiötiedote 24.2.2022 kello 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Bilot Oyj:n tammi-joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

HEINÄKUU–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 13 401 (7–12/2020: 10 126) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 32,3 %.
 • Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli -529 (558) tuhatta euroa.
 • Liiketulos (EBIT) oli -1 080 (304) tuhatta euroa. Liiketulosta rasittivat 551 (253) tuhannen euron liikearvon poistot.
 • Kauden tulos oli -1 078 (287) tuhatta euroa.
 • Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 221 (163) henkilöä.
 • Motley Agency Oy:n yrityskauppa allekirjoitettiin 29.9.2021 ja toteutettiin 29.10.2021.
 • Jens Krogell aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.11.2021.
 • Tilikauden päättymisen jälkeen Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistymisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 2022, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.

TAMMIKUU–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 27 075 (1–12/2020: 18 194) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 48,8 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli noin 12,8 %.
 • Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 412 (767) tuhatta euroa, ja se laski 46,3 %.
 • Liiketulosta ilman liikearvon poistoja (EBITA) rasittivat 530 (0) tuhannen euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät avainhenkilövaihdoksiin sekä yrityskauppaprosesseihin.
 • Kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 942 (767) tuhatta euroa, ja se kasvoi 22,8 %.
 • Liiketulos (EBIT) oli -607 (475) tuhatta euroa. Liiketulosta rasittivat 1 019 (292) tuhannen euron liikearvon poistot sekä 530 (0) tuhannen euron kertaluonteiset kulut.
 • Tilikauden tulos oli -779 (-423) tuhatta euroa.
 • Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 214 (148) henkilöä.

Avainluvut

1 000 EUR 712/2021 712/
2020
Muutos,
%
2021 2020 Muutos,
%
Liikevaihto 13 401 10 126 32,3 % 27 075 18 194 48,8 %
Käyttökate (EBITDA) -466 640 564 927 -39,2 %
% liikevaihdosta -3,5 % 6,3 % 2,1 % 5,1 %
Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) -529 558 412 767 -46,3 %
% liikevaihdosta -3,9 % 5,5 % 1,5 % 4,2 %
Liiketulos (EBIT) -1 080 304 -607 475
% liikevaihdosta -8,1 % 3,0 % -2,2 % 2,6 %
Katsauskauden tulos -1 078 287 -779 -423
% liikevaihdosta -8,0 % 2,8 % -2,9 % -2,3 %
Omavaraisuusaste, % 79,8 % 79,7 % 79,8 % 79,7 %
Nettovelkaantuneisuusaste, % -34,5 % -46,1 % -34,5 % -46,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,2 % 2,8 % -2,9 % 4,3 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,1 % 2,0 % -3,8 % -3,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,21 0,06 -0,15 -0,11
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 5 637 355 4 930 364
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 221 163 214 148
Henkilöstömäärä kauden lopussa 243 195 243 195

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Bilot sulautumaan Vincitiin ja Bilot Oyj itsenäisenä yhtiönä lakkaa olemasta. Tästä johtuen yhtiö ei anna ohjeistusta vuodelle 2022.

TOIMITUSJOHTAJA JENS KROGELL 

Yritysostot vahvistaneet Bilotin asemaa kokonaisvaltaisena palveluntarjoajana ja verkkokaupan asiakaskokemuksen edelläkävijänä

”Vuosi 2021 oli Bilotille tulevaisuuden kasvun edellytysten rakentamisen kannalta merkittävä. Yhtiö uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä, tehosti myyntiä rakentamalla palvelukehityksen eri vaiheet kattavia tiimejä sekä terävöitti markkinointiviestiään.

Bilot on verkkokaupan asiakaskokemuksen edelläkävijäyritys. Ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa ja osaamme suositella ja rakentaa siihen toimivat järjestelmät. Viimeisen vuoden aikana olemme syventäneet juuri tätä osaamisaluettamme. Uskon, että olemme nyt entistä vahvempi strateginen kumppani asiakkaillemme. 

Yrityskaupat ovat laajentaneet Bilotin osaamista merkittävästi viimeisen puolentoista vuoden aikana. Vuoden 2020 loppupuolella ostetun CastorIT:n ansiosta Bilotin palveluvalikoima laajeni kattamaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan ylläpidon sekä kyvyn tarjota SAP ERP -asiakkaille onnistunut siirtymä uuteen SAP S/4HANA:an. Digitaaliseen strategiaan, brändi- ja palvelumuotoiluun sekä verkkokauppojen käyttökokemukseen erikoistuneen Motley Agencyn osto syksyllä 2021 puolestaan vahvisti entistä selkeämmin Bilotin asemaa digitaalisen kaupankäynnin kokonaistoimittajana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Kaupan myötä siirryin myös itse Motley-yrittäjyydestä koko Bilotin toimitusjohtajaksi.

Motleyn myötä Bilot sai noin 40 uutta osaajaa, ja yhteensä meillä oli vuoden lopussa jo noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Asiakkaamme ovat ottaneet yrityskaupat hyvin vastaan. Motley-integraatio etenee, ja yhteiset asiakasprojektit lähtivät sujuvasti käyntiin heti loppuvuodesta.

Bilotin, CastorIT:n ja Motleyn osaamiset täydentävät toisiaan hienosti. Bilot kykenee luomaan digitaalisesta liiketoiminnasta ja asiakaskokemuksesta asiakkaalle kilpailuetua ja integroimaan ratkaisut asiakasrajapinnasta aina ydinjärjestelmiin asti. Paras asiakaskokemus syntyy, kun palvelumuotoilu, verkkoalustat, data- ja analytiikka sekä taustajärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen. Tämän kokonaisuuden voi tällä hetkellä tarjota ainoastaan Bilot.

Kasvustrategian toteuttaminen eteni

Yhä laaja-alaisemman osaamisen myötä Bilot on yhä vakaasti matkalla kohti taloudellisia tavoitteitaan: 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2024 mennessä ja 10 % liikevoittomarginaalia oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) keskipitkällä aikavälillä.

Vuonna 2021 palasimme vahvasti kasvu-uralle koronapandemian kurittaman edellisvuoden jälkeen. Liikevaihtomme kasvoi 49 % ja oli noin 27,1 (18,2) miljoonaa euroa vuonna 2021. Liikevaihdon kasvu oli yhdistelmä yrityskauppojen mukanaan tuomaa kasvua sekä orgaanista kasvua, jota vauhdittivat muun muassa verkkokauppa-, analytiikka ja toiminnanohjausprojektien hyvä myynti ja kohentunut markkinatilanne. Vaikka koronapandemia aiheuttaa edelleen maailmanlaajuisesti epävarmuutta yritysten toimintaan globaalisti, näkyvissä on merkkejä markkinoiden toipumisesta ja asiakkaiden patoutuneiden investointitarpeiden purkautumisesta. Kysyntätilanne markkinoilla on hyvä ja tarjouspyyntöjä on liikkeellä runsaasti. Koronapandemia on vauhdittanut digitalisoitumiskehitystä. Erityisesti Bilotin erityisosaamisen eli verkkokaupparatkaisujen kysyntä näyttää vahvistuvan.

Uusmyynnin ohella liikevaihdon kasvuamme vuonna 2021 tuki yhteistyön jatkuminen usean pitkäaikaisen asiakkaan kanssa. Keväällä 2021 Wihuri-konsernin kanssa solmimamme jatkosopimus tietojärjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta oli erinomainen esimerkki Bilotin ja CastorIT:n ristiinmyynnin onnistumisesta ja kyvystämme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluita sekä roolistamme asiakkaamme strategisena kumppanina. Sopimuksen kokonaisarvo on arviolta yli 7 miljoonaa euroa vuosina 20212024. Ruotsissa sovimme merkittävästä digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kehitysprojektista toisen pitkäaikaisen kumppanimme SSAB:n kanssa.

Vuoden 2021 liiketuloksemme ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli pienempi kuin edellisvuonna, noin 0,4 (0,8) miljoonaa euroa. Tästä huolimatta operatiivinen tuloksentekokykymme parani, sillä oikaistuna avainhenkilövaihdoksiin ja yrityskauppaprosesseihin liittyvillä kertaluonteisilla kuluilla EBITA oli suurempi kuin vertailukaudella. Kassamme on vahva ja yhtiö lähes velaton, mikä luo vahvan perustan myös tulevalle kasvulle.

Kasvustrategiamme eteni katsausvuonna menestyksekkäästi. Laajensimme ratkaisu- ja teknologiaportfoliotamme muun muassa tuotetiedon hallinnan (PIM) palveluilla.  Niillä voidaan tehokkaasti edistää myyntiä ja ohjata loppuasiakkaan käyttäjäkokemusta muun muassa ajamalla liikennettä asiakkaan sivustolle, auttamalla asiakkaita vertailemaan tietoa sekä mahdollistamalla personointi ja tuotesuositukset. Lisäksi kasvatimme räätälöidyn ohjelmistokehityksen roolia tarjoomassamme.

Jatkoimme markkina-asemamme vahvistamista nykyisillä markkinoillamme Puolassa ja Ruotsissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Ruotsin liiketoiminta on käynnistynyt hyvin; alkanut vuosi näyttää Ruotsissa lupaavalta.

Myös kestävä yrityskulttuuri, onnistuneet rekrytoinnit, myönteinen työnantajamielikuva ja korkea työtyytyväisyys ovat strategisia painopisteitämme. Katsausvuonna jatkoimme aktiivista rekrytointia ja rakensimme yrityskauppojen jälkeen yhteistä kulttuuria ja toimintatapaa. Työhyvinvointi on meille erityisen tärkeä teema pitkään jatkuneen etätyöarjen, yrityskauppojen ja organisaatiomuutosten keskellä. Panostimme siihen kouluttamalla bilotilaisista toistensa hyvinvointimentoreita sekä kehittämällä tiimijohtajien henkilöjohtamisosaamista. Kevään 2021 henkilöstöantimme ylimerkittiin, mikä mielestäni osaltaan osoittaa, että henkilöstömme luottaa vahvasti Bilotin tulevaan menestykseen.

Suunniteltu yhdistyminen nostaa meidät uuteen sarjaan

Vuonna 2021 vauhditimme muutosta kohti yhä kokonaisvaltaisempaa ja monipuolisempaa Bilotia. Vauhti kiihtyy entisestään, mikäli kaikki sujuu suunnitellusti ja yhdistyminen Vincitin kanssa toteutuu. Kerroimme tilikauden päättymisen jälkeen 3.2.2022 allekirjoittaneemme yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Bilot sulautuu Vincitiin. Yhdistymisen on tarkoitus tapahtua heinäkuussa 2022, jos sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvät ja yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyvät yhdistymisen.

Olen suunnitelmasta luonnollisesti hyvin innoissani.  Bilotin ja Vincitin yhdistetty osaaminen kattaa digitaalisen liiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun, datan hyödyntämisen, ohjelmistokehityksen ja teknologia-alustat, ja tällä laajalla tarjoomalla voimme saavuttaa aitoa kilpailuetua Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Toisiaan täydentävät asiakaskuntamme, kohdemarkkinamme ja tarjoomamme luovat meistä täysin uudenlaisen toimijan. Yhtenä yhtiönä meillä on paremmat mahdollisuudet tarjota myös henkilöstöllemme entistä laajempia uramahdollisuuksia sekä monimuotoisempi työyhteisö ja houkutella joukkoomme lisää alan parhaita osaajia. Vaikka nimi muuttuu, huikea tarinamme jatkuu.”

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Bilot Oyj julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 viimeistään viikolla 10/2022.

Bilot Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä keskiviikkona 20.4.2022. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin.

Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuulta 2022 julkistetaan torstaina 25.8.2022.

Taloudelliset raportit ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

BILOT OYJ
hallitus

Lisätietoja:

Jens Krogell, toimitusjohtaja
Bilot Oyj
puhelin: 040 742 6062
sähköposti: jens.krogell@bilot.fi

Mikko Marttinen, talousjohtaja
Bilot Oyj
puhelin: 050 581 7669
sähköposti: mikko.marttinen@bilot.fi
 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy
puhelin: 050 520 4098


Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.fi
 

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema digitaalisen kaupankäynnin strategioissa, johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2021 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 27,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,4 miljoonaa euroa.

Tutustu Bilotiin paremmin osoitteessa www.bilot.fi.