Bilot Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Bilot Oyj  Yhtiötiedote 25.10.2021 kello 15.00

Bilot Oyj:n (Yhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.10.2021.

Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 290/2020) mahdollistamalla tavalla siten, että osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yritysjärjestely ja siihen liittyvät päätökset

Yhtiökokous päätti hyväksyä 29.9.2021 tiedotetun yritysjärjestelyn, jossa Yhtiö hankkii strategia- ja design-palveluja tarjoavan Motley Agency Oy:n osakekannan (Yritysjärjestely). Yritysjärjestely on määrä toteuttaa arviolta 29.10.2021. Hallitukselle jäljempänä annetut valtuutukset ovat tarpeen Yritysjärjestelyn toteuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 706 200 osaketta, mikä vastaa noin 14,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen osakeantia. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 706 200 osaketta, mikä vastaa noin 12,30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista edellä tarkoitetun osakeannin jälkeen. Pantiksi otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Pantiksi ottaminen tapahtuu osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu pantiksi ottaminen). Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 706 200 osaketta, mikä vastaa noin 12,30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista edellä tarkoitetun osakeannin jälkeen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankittavista omista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0 (nolla) euroa ja enintään julkisessa kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muuten markkinoilla muodostuva hinta. Hankkiminen tapahtuu osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankkiminen). Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 25.4.2023 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Bilot Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja:

Ville Himberg

Toimitusjohtaja
Bilot Oyj 

Puh. +358 50 586 5133

Hyväksytty neuvonantaja:                         

Alexander Corporate Finance Oy
Puh. +358 50 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.group

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa. www.bilot.fi