Biohit-konsernin katsauskauden liikevaih

BIOHIT OYJ   OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003  5.11.2003 klo 10:00

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 18,9 (MEUR 18,9 1-
9/2002). Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli MEUR 0,1
(MEUR -0,2 vastaavalla vuoden 2002 katsauskaudella) ja kauden tappio
MEUR   -0,6   (MEUR   -1,1).  Toiminnan   painopiste   oli
nesteannostelutuotteiden kansainvälisessä markkinoinnissa ja uusien
tuotteiden kehittämisessä.

Liikevaihto

Biohit-konsernin liikevaihto oli MEUR 18,9 (MEUR 18,9). Liikevaihto
koostui pääosin nesteannostelijoiden ja nesteannostelussa käytettävien
kertakäyttöisten  kärkien  myynnistä  sekä  nesteannostelijoiden
huollosta. Konsernin liikevaihdon kasvua katsauskaudella  hidasti
oleellisesti  mm.  euron  vahva  kurssi  suhteessa  dollariin.
Diagnostiikkatuotteiden myynnin käynnistyminen on ollut arvioitua
hitaampaa  johtuen  muun muassa tuotteiden esivalmisteluista  ja
rekisteröinneistä keskeisillä markkinoilla: Yhdysvalloissa, Japanissa,
Kiinassa ja Intiassa.

Tulos

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli MEUR 0,1 (MEUR-0,2).
Käyttökate parantui 29% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja
oli MEUR 1,3 (MEUR 1,0).

Liiketappio oli MEUR –0,2 (MEUR –0,7) ja kauden tappio oli MEUR –0,6
(MEUR –1,1). Vuoden 2002 kolmannella neljänneksellä tehty päätös
koskien  Locus Genex Oy:n konserniliikearvon poistoajan muutosta
parantaa katsauskauden liiketulosta MEUR 0,3 edelliseen  vuoteen
verrattuna.   Liiketoiminnan  kuluihin  sisältyy   kolmannella
neljänneksellä toteutuneita oikeudenkäyntikuluja TEUR 150.

Veroina (MEUR 0,2) on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat
verot kuitenkin siten, ettei tappioihin liittyvää laskennallista
verosaatavaa ole huomioitu.

Tase

Taseen  loppusumma oli MEUR 22,3 (MEUR 22,7).  Omavaraisuusaste
30.9.2003 oli 64,3 % (69,2 %).

Maksuvalmius

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti ja oli MEUR 0,5 (MEUR
–0,6). Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR 1,2
(MEUR 1,0).

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit  olivat  MEUR 0,9  (MEUR  1,3).  Investoinnit
kohdistuivat pääosin automaattista tuotantoa tehostaviin koneisiin ja
laitteisiin.

Henkilöstö

Henkilöstön  lukumäärä  konsernissa oli  keskimäärin  298  (306
vastaavalla kaudella vuonna 2002), josta emoyhtiön palveluksessa oli
174 (185 vuonna 2002) ja tytäryritysten 124 (121 vuonna 2002).
Emoyhtiön henkilöstön vähennys johtui tehostamistoimenpiteistä.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannosteluliiketoiminnan  alueella  Biohit  solmi  seuraavat
merkittävät sopimukset.

Yhdysvaltalaisen  Hamilton  Companyn kanssa  solmittiin  Biohitin
elektronisten ePET-nesteannostelijoiden OEM-myyntisopimus.

Yhdysvaltalaisen Tyco Healthcare Group LP:n kanssa solmittiin Private
Label  -pohjainen  myyntisopimus  koskien  Biohitin  valmistamia
elektronisia nesteannostelijoita.

Johnson & Johnsonin tytäryrityksen MicroTyping Systemsin  kanssa
solmittiin USA:ssa OEM-pohjainen yhteistyösopimus koskien Biohitin
valmistamien elektronisten nesteannostelijoiden myyntiä. Biohitillä on
jo ennestään yhteistyösopimukset kahden eri Johnson & Johnson –ryhmään
kuuluvan globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen kanssa.

Nesteannostelijoiden   kärkien   uusi   laatikkomalli   ja
täyttöpakkausjärjestelmä tuotiin markkinoille. Kärkilaatikot  ovat
saatavissa   sekä   steriloituina   että   steriloimattomina.
Täyttöpakkausjärjestelmä  on  täysin  kierrätettävissä  ja  täten
ympäristöystävällinen.

Uusi pipettien automaattinen kärkituotantolinja otettiin käyttöön.
Tuotantojärjestelmä mahdollistaa RNA-, DNA- ja  pyrogeenivapaiden
tuotteiden  valmistuksen.  Menetelmä  mahdollistaa  myös  edellä
mainittujen täyttöpakkausjärjestelmien tuotannon.

Biohit kehitti edelleen huolto-, kalibrointi- ja koulutuspalveluita

tytäryritys- ja jakelijaverkostonsa kautta. Biohit S.A.:n (Ranska) ja
Biohit  Ltd:n (Iso-Britannia) kalibrointilaboratorioiden toiminnat
akkreditoitiin COFRACin (Comité francais d’accreditation) ja UKAS:in
(United Kingdom Accreditation Service) toimesta.

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit  Oyj:lle  myönnettiin
katsauskaudella  seuraava  Eurooppa-patentti:  Menetelmä  nesteen
annosteluvirheen korjaamiseksi ja nesteannostelulaite (Method for
Correcting a Liquid Dispensing Error, and a Liquid Dispensing Device):
EP 0837731.

Lokakuussa Biohit solmi 3M:n kanssa USA:ssa elektronisten pipettien ja
pipetin kärkien kolmen vuoden jatkosopimuksen.

Diagnostiikka

Helikobakteeri-infektion ja sen aiheuttaman atrofisen  gastriitin
(mahan limakalvon vaurio- ja toimintahäiriö) seulontatutkimuksiin ja
diagnostiikkaan sekä atrofisen gastriitin seurauksena  kehittyvän
mahasyövän  ja maha- ja pohjukaissuolihaavan riskin  arviointiin
tarkoitetun testipaneelin (GastroPanel) evaluaatiot jatkuivat.

Evaluaatiotulosten  pohjalta  GastroPanel-tutkimusta  tulkitsevaa
GastroSoft-ohjelmaa on kehitetty edelleen. Ohjelma antaa diagnoosin
helikobakteeri-infektiosta ja todennäköisyyden  sen  aiheuttamasta
atrofisesta  gastriitista  mahan runko-osassa,  antrumosassa  tai
molemmissa. GastroSoft-ohjelma ilmoittaa kuinka suuri riski atrofista
gastriittia sairastavalla potilaalla on saada mahasyöpä ja maha -ja
pohjukaissuolihaavatauti. GastroPanel-tutkimuksen tulosten perusteella
ohjelma  antaa tarvittaessa suosituksen määrittää potilaan  B12-
vitamiini- ja homokysteiinipitoisuudet sekä suorittaa tähystys- ja
koepalatutkimus ja hoitaa helikobakteeri-infektio. Ohjelma varoittaa
refluksi-taudin ja vakavaan refluksitautiin liittyvän, ruokatorven
syopää usein edeltävän Barrettin ruokatorven riskistä.

Raportointikauden  loppuun  mennessä  oli  saatettu  päätökseen
kahdeksantoista  GastroPanelin  evaluaatioon  liittyvää  kliinistä
tutkimusta, joista neljätoista suoritettiin Euroopassa, kolme Aasiassa
ja yksi Pohjois-Amerikassa. Evaluaatioissa tutkittujen potilaiden
lukumäärä oli 3.408. Valmistuneiden evaluaatioiden tuloksista osa on
julkaistu  kansainvälisissä  tieteellisissä  artikkeleissa  ja
kongressiesitelmissä. Tutkimustulokset osoittavat, että verinäytteestä
tehtävä GastroPanel-tutkimus on yhtä käyttökelpoinen kuin tähystys- ja
koepalatutkimus paljastamaan mahan limakalvon atrofisen gastriitin ja
siihen liittyvät riskit(www.biohit.com / Products/Diagnostics).

Raportointikauden  lopussa  oli  käynnissä  kaksikymmentäneljä
evaluaatiota, joista neljätoista Euroopassa, neljä  Aasiassa, kaksi
Pohjois-Amerikassa, yksi Etelä-Amerikassa, kaksi Afrikassa ja yksi
Lähi-idässä.  Meneillään  olevissa  evaluaatioissa  tutkittavien
potilaiden lukumäärä on 19.424. Katsauskauden loppuun mennessä oli
sovittu neljän uuden evaluaation käynnistämisestä: kaksi Euroopassa
sekä yksi Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa.

Biohit Oyj solmi syyskuussa jakelijasopimuksen USA:laisen Techlab
Inc:n kanssa. Sopimus mahdollistaa GastroPanel-testikokonaisuuden,
GastroSoft-ohjelmiston, muiden diagnostisten testien, monoklonaalisten
vasta-aineiden ja instrumenttien myynnin tutkijoiden ja kaupallisten
palvelulaboratorioiden  käyttöön USA:ssa  sekä  kliiniiseen  että
tutkimuskäyttöön Kanadassa.

GastroPanel-testikokonaisuus otettiin käyttöön palvelulaboratorioissa
seuraavissa maissa: Espanja, Iso-Britannia, Italia, Portugali, Ranska,
Ruotsi,  Saksa,  Yhdysvallat ja Suomi. Kansaneläkelaitos  myönsi
korvattavuuden    GastroPanel-tutkimuksen   eri    testeille.
Palvelulaboratorio laskuttaa yhdestä GastroPanel-tutkimuksesta 70-100
euroa, josta Biohitin toimittamien testikittien osuus on noin 20
euroa. Riskiryhmät ja erityisesti laboratoriopalveluiden saatavuuden
huomioiden vähintään 200 milj. ihmistä maailman väestöstä voisi saada
hyötyä kerran vuodessa suoritetusta GastroPanel-tutkimuksesta.

Diagnostiikkatuotteiden  uusien  jakelijasopimusten  valmistelua
jatkettiin. Erityisesti on panostettu jakelijasopimusten solmimiseen
Etelä-Amerikassa ja Lähi-Idässä, Intiassa ja Kiinassa. Kyseisissä
maissa 70-90%:lla väestöstä on helikobakteeri-infektio ja näistä lähes
puolella moniin vakaviin sairauksiin johtava atrofinen gastriitti.
Shanghaihin perustetun edustuston tehtävänä on edistää  Biohitin
tuotteiden rekisteröintiä, ja myyntiä Kiinassa.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Yhtiön  B-osakkeen  vaihto  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  oli
katsauskaudella EUR 1.015.021 ja vaihdettujen osakkeiden määrä 674.870
kappaletta. Osakkeen ylin kurssi oli EUR 1,78 ja alin kurssi EUR 1,22.
Katsauskauden keskikurssi oli EUR 1,50.

Näkymät vuodelle 2003

Vuoden 2003 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2002 liikevaihdon
tasolla. Vuoden 2003 liikevaihto tulee kertymään lähes kokonaan
nesteannostelutuotteista.  Yhtiö  arvioi  diagnostiikkatuotteiden
liikevaihdon lähtevän kasvuun vuoden 2004 kuluessa.

Vuoden  2003  loppuvuoden  tuloskehityksen  arvioidaan  olevan
katsauskauden tason mukainen.

Konsernituloslaskelma

                 1-9   1-9           1-12
                2003  2002 Muutos  Muutos  2002
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           18,9  18,9   0,0    0  25,4
Liiketoiminnan kulut      -17,6  -17,9   0,3    2  -24,4
Käyttökate            1,3   1,0   0,3    29   1,0
Poistot ilman konserni-                       
liikearvon poistoja       -1,2  -1,1  -0,1    -2  -1,5
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserniliikearvon poistoja   0,1  -0,2   0,3   164  -0,6
Konserniliikearvon poistot   -0,3  -0,6   0,3    46  -0,6
Liikevoitto/-tappio       -0,2  -0,7   0,5    72  -1,2
Rahoituskulut (netto)      -0,2  -0,2   0,0    6  -0,3
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä        -0,4  -0,9   0,5    57  -1,5
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   0,0    0   0,0
Satunnaiset kulut        0,0   0,0   0,0    0   0,0
Voitto/tappio ennen veroja   -0,4  -0,9   0,5    57  -1,5
Kauden voitto/tappio      -0,6  -1,1   0,5    46  -1,8


Liikevaihto ja liikevoitto/-tappio ennen konserniliikearvopoistoja,
vuosineljänneksittäin


           2003          2002           
            Q3   Q2   Q1    Q4   Q3   Q2   Q1
Liikevaihto      6,1  6,3  6,4   6,4  6,1  6,3  6,5
Liikevoitto/-                       0,1    
tappio ennen                             
konserniliikearvon                          
poistoja       0,2  0,0  0,0   -0,4  0,1     - 0,3
Kauden        -0,1  -0,3  -0,3   -0,7  0,0  -0,4  -0,6
voitto/tappio


Konsernitase

            30.9.2003    30.9.2002    31.12.2002
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,8   17   4,3    19   4,2   19
 Aineelliset hyöd.   6,3   28   6,5    29   6,4   29
 Sijoitukset      0,0    0   0,2    1   0,2   0
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    4,2   19   3,9    17   3,6   16
 Saamiset        5,6   25   5,3    24   5,3   24
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      1,2    6   1,5    6   1,3   6
 Rahat ja                             
 pankkisaamiset     1,2    4   1,0    5   1,4   6
Taseen loppusumma   22,3   100  22,7   100  22,4  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10   2,2    10   2,2   10
 Ylikurssirahasto   15,4   69  15,4    67  15,4   69
 Voitot/tappiot    -3,4   -15  -2,1    -9  -2,8  -13
 Pääomalainat     1,2    6   1,2    5   1,2   6
Vähemmistöosuus     0,1    0   0,1    0   0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,6   12   2,4    11   2,5   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,2   18   3,5    16   3,8   17
Taseen loppusumma   22,3   100  22,7   100  22,4  100
                          


                1-9    1-9     1-12
               2003    2002     2002
Liiketoiminnan rahavirta            
Voitto (tappio) ennen     -0,4    -0,9     -1,5
satunnaisia eriä
Oikaisut            1,6    1,9      2,4
Käyttöpääoman muutos     -0,3    -0,2     -0,1
Maksetut korot ja maksut   -0,3    -0,2     -0,2
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot          0,1    0,0      0,1
Maksetut välittömät verot   -0,2    -1,2     -1,2
Liiketoiminnan rahavirta    0,5    -0,6     -0,5
                         
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin   -1,0    -1,5     -1,7
ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Saadut avustukset       0,0    0,1      0,1
investointeihin
Luovutustulot muista      0,1    0,0       
sijoituksista
Investointien rahavirta    -0,9    -1,4     -1,6
                         
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti     0,0    0,6      0,6
Lainojen nostot        0,7    0,4      0,9
Lainojen takaisinmaksut    -0,5    -0,4     -0,5
Rahoituksen rahavirta     0,2    0,6      1,0
Rahavarojen lisäys (+) /   -0,2    -1,4     -1,1
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa  1,4    2,4      2,5
Rahavarat katsauskauden    1,2    1,0      1,4
lopussa

             1-9/03  1-9/02  Muutos Muutos-% 1-12/02
                                  
Investoinnit, brutto,                        
MEUR            0,9   1,3   - 0,4   -30   1,6
  % liikevaihdosta     4,7   7,1             6,2
Henkilöstö                             
keskimäärin         298   306    -8    -3   303
                


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.9.2003   30.9.2002  31.12.2002
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,3      1,7     2,1
 Annetut yrityskiinnitykset      3,4      3,4     3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,5      0,0     1,5
Muut pitkäaikaiset velat        0,8      0,8     0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       3,3      4,2     4,1


                 30.9.2003   30.9.2002  31.12.2002
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         64,3     69,2     66,9
 Tulos / osake, EUR         -0,04     -0,08    -0,14
 Oma pääoma / osake, EUR       1,10     1,20     1,15
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627  12.790.763  12.827.781
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.937.627  12.937.627  12.937.627

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 30.9.2003 MEUR
0,5 ja 31.12.2002 MEUR 0,5.

Johdannaissopimukset
Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 5. marraskuuta 2003.

Biohit Oyj:n hallitus

Biohit lyhyesti

Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi laboratoriolaitteita ja -
tarvikkeita sekä diagnostisia testijärjestelmiä tutkimuslaitosten,
terveydenhuoltoalan  ja  teollisuuden  laboratorioiden  käyttöön.
Tuotteiden perustana on luotettavaa perus- ja soveltavaa tutkimusta
sekä  useita  Suomessa ja ulkomailla patentoituja innovaatioita.
Yhtiöllä on tällä hetkellä Suomessa 29 patenttia ja 10  uutta
patenttihakemusta. Biohitin innovointi- ja patentointistrategia on
edistänyt mm. kansainvälistä kilpailukykyä ja -yhteistyötä. Biohitin
missiona on yhtiön työntekijöitä ja omistajia sekä kaikkia muita
sidosryhmiä  motivoivalla  ja  palkitsevalla  tavalla  edistää
innovaatioillaan ihmisten terveyttä ja elämisen laatua.

Biohitin elektronisten ja mekaanisten nesteannostelijoiden valikoima
on laajin maailmassa. Biohit on luotettavuutta ja työturvallisuutta
lisäävien elektronisten nesteannostelijoiden globaali markkinajohtaja.
Biohit täydentää mm. Johnson & Johnsonin kolmen tytäryhtiön ja 3M:n
diagnostisia järjestelmiä elektronisilla nesteannostelijoilla.

Nesteannostelutuotteiden eli erilaisten mekaanisten ja elektronisten
pipettien ja pipetin kärkien kansainvälisten markkinoiden koko tänä
päivänä on noin USD 0,6 – 0,7 miljardia. Mekaanisten pipettien osalta
nämä markkinat kasvavat vajaan 10% vuodessa. Pipetointiin liittyvien
työperäisten  sairauksien  välttämisen  ja  potilasturvallisuuden
edistämisen kannalta katsoen elektronisten pipettien markkinoiden
arvioidaan vähitellen lähtevän nykyistä ripeämpään kasvuun.

Diagnostiikan alueella yhtiöllä on verinäytteestä tehtävä, mahan
limakalvon tähystys- ja koepalatutkimukset korvaava ja täydentävä
testipaneeli,  GastroPanel ja sitä tulkitseva GastroSoft-ohjelma,
helikobakteeri–infektion ja atrofisen gastriitin diagnosointiin ja
seulontaan. Atrofisella gastriitilla tarkoitetaan mahan limakalvon
tulehdusta, vauriota ja toiminnan häiriötä.

Maailman väestöstä sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa lähes 25%
atrofiseen gastriittiin sekä sen myötä yli 10% väestöstä maha- ja
pohjukaissuolihaavatautiin ja 0,1 –1,0% mahasyöpään. Mahan runko-osan
atrofinen  gastriitti  saattaa  aiheuttaa  myös  B12-vitamiinin
imeytymishäiriön ravinnosta. Erityisesti ikääntyvällä väestönosalla
B12-vitamiinin  vaje  voi  aiheuttaa  mm.   dementiaa   ja
ddreishermostovaurioita sekä homokysteiinin lisääntymistä elimistössä,
mikä puolestaan on eräs riskitekijä verisuonten kalkkeutumiselle ja
sydän- ja aivoverisuonitukoksille. Atrofisen gastriitin aiheuttaa
lähes aina helikobakteeri-infektio, jota sairastaa yli puolet maailman
väestöstä.  Ajoissa  tehty  diagnoosi  usein  oireettomasta  tai
vähäoireisesta atrofisesta gastriitista mahdollistaa sen hoidon ja
parantumisen.

Noin kolmasosa maailman väestöstä potee jossakin elämänsä vaiheessa
dyspepsiaa, joka tarkoittaa ylävatsassa tuntuvaa ajoittaista tai
jatkuvaa kipua tai epämukavaa oloa. GastroPanel toimii ensisijaisena
tutkimusmenetelmänä selvitettäessä dyspepsian syitä ja vakavuusastetta
sekä tutkittaessa mahan limakalvon tila ja toiminta ennen mahdollista
tähystys- ja koepalatutkimusta. Lisäksi saadaan selville tutkittavan
mahdollinen   riski   sairastua   mahasyöpään,   maha-   ja
pohjukaissuolihaavatautiin tai pitkään kestäneeseen refluksitautiin
liittyvään Barrett’in ruokatorvisairauteen, joka lisää ruokatorven
syövän riskiä. Refluksitautia sairastaa lähes 25% väestöstä.

Yhtiöllä on myös verinäytteestä tehtävä testi systeemisen lupus
erytematosuksen (SLE) määrittämiseksi, ohutsuolen limakalvonäytteestä
tehtävä laktoosi-intoleranssitesti ja 30 monoklonaalista vasta-ainetta
pääosin eri syöpätyyppien tunnistamiseksi kudosnäytteistä. Suomessa
laktoosi-intoleranssia sairastaa lähes 20% väestöstä ja joissakin
maissa  jopa 90% väestöstä. Reumatauteja muistuttava SLE,  jota
sairastaa  0,1-0,4%  maailman  väestöstä,  liittyy  reumatautien
diagnostiikkaan. Maailman väestöstä noin 2% sairastaa reumatauteja.

Biohitin  edellä kuvatut diagnostiset testit ovat ainutlaatuisia
maailmassa ja niiden uskotaan edistävän lääketieteen ko. alojen
tutkimusta ja lääketieteen öjohtotähtenäö pidettävää ns. evidence-
based medicineä, joka edellyttää sekä oikean diagnoosin tekoa että sen
mukaista täsmähoitoa.

Voidakseen tarjota asiakaskunnalleen kokonaisvaltaisia diagnostisia
järjestelmiä Biohitin tuotevalikoima käsittää nesteannostelutuotteiden
ja diagnostisten testikittien lisäksi testitulosten analysointiin
tarvittavia instrumentteja ja ohjelmia. Biohit tarjoaa myös osana
tuote-  ja  markkinointistrategiaansa  huolto-,  kalibrointi-  ja
koulutuspalveluita konserniyhtiöidensä ja jakelijaverkostonsa kautta.

Biohitin tuotantolaitokset sijaitsevat Kajaanissa ja Helsingissä.
Yhtiöllä  on  tuotteidensa markkinointiin ja  myyntiin  lukuisia
maahantuojia jokaisessa maanosassa ja tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa,
Italiassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja Venäjällä sekä
edustusto Kiinassa. Biohitin toimittamien komponenttien  pohjalta
tapahtuvaa nesteannostelutuotteiden tuotantoa on laajennettu Kiinassa
ja Intiassa. Biohitin tuotannosta 97% menee vientiin, ja yhtiön
tuotannon kotimaisuusaste on 95%.

BIHIT OYJ

Helena Hentola
Konserniviestintä

Lisätiedot:  Osmo Suovaniemi, LKT, professori, toimitusjohtaja
        Puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
        040-745 5605, fax: 09-773 86 205
        osmo.suovaniemi@biohit.com.
        
        http://www.biohit.com

Jakelu:    Helsingin Pörssi
        Rahoitustarkastus
        Tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa