BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      4.8.2006    KLO 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 15,2 milj. euroa
(13,6 milj. euroa 1-6/2005). Katsauskauden liiketappio oli 0,3
milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa). Kauden tappio oli 0,6
milj. euroa (tappio 0,6 milj. euroa). Tulosta heikensivät
kasvaneet kiinteät kulut sekä rahoituskulut.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % vuoden 2005
vastaavan ajanjakson tasosta ollen 15,2 milj. euroa (13,6 milj.
euroa). Liikevaihdosta 94,7 % koostui edelleen nesteannostelu-
tuotteiden myynnistä ja huollosta. Nesteannosteluliiketoiminnan
liikevaihto oli 14,4 milj. euroa (13,0 milj. euroa).
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 0,8 milj. euroa (0,6
milj. euroa).

Tulos

Liiketappio oli 0,3 milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa).
Kauden tappio oli 0,6 milj. euroa (tappio 0,6 milj. euroa).

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 1,0 milj. euroa
(liikevoitto 0,7 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan
liiketappio oli 1,3 milj. euroa (liiketappio 1,3 milj. euroa).

Konsernin tulosta rasittavat kasvaneet kiinteät kulut ja
rahoituskulut. Kiinteiden kulujen kasvu johtuu mm. Kiinan
liiketoimintaan liittyvistä menoista sekä lisääntyneistä
henkilöstökuluista ja myynti- ja markkinointikuluista.

Tase

Taseen loppusumma oli 28,0 milj. euroa (23,3 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 48,6 % (59,0 %) 30.6.2006. Taseen loppusummaa
kasvatti ja omavaraisuusastetta laski marraskuussa 2005 otettu
4,05 milj. euron vaihtovelkakirjalaina. Yhtiökokouksen 20.4.2006
tekemän päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on katettu
emoyhtiön vuoden 2005 tappio 0,6 milj. euroa.

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,3 milj. euroa (0,4
milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat
olivat 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,1 milj. euroa (0,8 milj.
euroa). Kustannukset koostuivat pääosin Kajaanin ja Helsingin
tuotantolaitosten nesteannostelutuotantoa automatisoivista
laitteista sekä Kiinan tuotantolaitokseen tehdyistä
investoinneista.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin
293 (296), josta emoyhtiön palveluksessa oli 158 (161) ja
tytäryritysten 135 (135).

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset ja
elektroniset nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset kärjet.
Lisäksi yhtiö tarjoaa nesteannostelutuotteiden huoltoon,
kalibrointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita. Yhtiön
nesteannostelutuotteet yhdessä diagnostiikan, instrumenttien ja
ohjelmien kanssa muodostavat tutkimukseen ja kliiniseen
diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

Katsauskauden aikana Biohit on sopinut huoltokonseptinsa
lanseerauksesta useassa maassa yhtiön päämarkkina-alueilla. Biohit
on lähtenyt määrätietoisesti kehittämään ja yhdenmukaistamaan
maailmanlaajuista huoltokonseptiaan, jonka tavoitteena on
kokonaisvaltainen pipetin elinkaaren hallinta ja
asiakastyytyväisyyden lisääminen. Konseptin sisäänajo on jo
aiemmin aloitettu kotimaasta ja tytäryhtiöistä ja se viedään
vähitellen jakelijaverkoston kautta kaikille päämarkkina-alueille.

Yhtiön nesteannosteluliiketoiminta on katsauskaudella saanut Det
Norske Veritasin myöntämän kansainvälisen ISO 13485
–sertifikaatin. (ISO 13485:2003: Terveydenhuollon laitteet ja
tarvikkeet. Laatujärjestelmät. Vaatimukset viranomaismääräyksiä
varten) ISO 13485 on merkittävä laatustandardi erityisesti
Biohitin OEM-liiketoiminnassa, jossa suurin osa asiakaskunnasta
käyttää Biohitin valmistamia nesteannostelutuotteita
diagnostisissa laitteissa ja analyysijärjestelmissä.

Katsauskaudella Biohit on aloittanut yhteistyön
pohjoisamerikkalaisen yhtiön kanssa koskien instrumentoinnissa
käytettävien robotiikkapipettien toimituksia.

Lisäksi yhtiö on katsauskaudella tuonut markkinoille uuden,
pienten volyymien käsittelyyn (0,1-3 µl) tarkoitetun mekaanisen
yksikanavaisen mLINE-pipetin.

Diagnostiikka

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit keskittyy
ruoansulatuskanavan alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn
ja diagnostiikan mahdollistaviin tuotteisiin. Yhtiön
diagnostiikkatuotteita ovat mm. verinäytteestä tehtävä GastroPanel
(biomerkkiaineet: pepsinogeeni I ja II, gastriini-17 sekä
helikobakteerivasta-aineet) ylävatsavaivojen (dyspepsian),
helikobakteeri-infektion, atrofisen gastriitin (mahalaukun
limakalvon surkastuma) ja siihen liittyvien riskien (mahalaukun
syöpä, B12 vitamiinivaje ja peptinen haavatauti) diagnosointiin.
Tämän lisäksi GastroPanel ilmaisee ruokatorven refluksitaudin
riskin. Yhtiöllä on myös mm. koepalanäytteestä tehtävät pikatestit
laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseen.
Yhtiön diagnostiikkatuotteet yhdessä pipettien,
maailmanlaajuisessa käytössä olevaan
vertikaalifotometriatekniikkaan perustuvien analysaattoreiden ja
niihin liittyvien ohjelmistojen kanssa muodostavat tutkimukseen ja
kliiniseen diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

Yhtiö kertoi katsauskaudella suunnitelmistaan tuoda markkinoille
uusia tuotteita ja menetelmiä ruoansulatuskanavan syöpäriskien
ehkäisyyn. Lääketieteen tutkijat ovat osoittaneet, että L-
kysteiiniä sisältävillä valmisteilla voidaan hävittää mikrobien
toiminnan tuloksena paikallisesti syntyvä asetaldehydi, joka
altistaa ihmisen syöville suussa, ruokatorvessa ja mahalaukussa.

Tutkijoiden kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena Biohit on tänä
vuonna tuomassa markkinoille XyliCyst-purukumin, joka eliminoi
tupakoinnin kuluessa sylkeen kertyvän asetaldehydin suusta, mikä
auttaa ehkäisemään suusyöpää. Tavoitteena on kehittää muitakin
tuotteita (mm. BioCyst-kapseli), joiden avulla asetaldehydi
pystytään tehokkaasti eliminoimaan myös muualla
ruoansulatuskanavassa.

Mahalaukkuun liittyvien, asetaldehydiä inaktivoivien tuotteiden
käyttötarve aterioiden yhteydessä voidaan taloudellisesti ja
turvallisesti todeta Biohitin kehittämällä GastroPanel-
tutkimuksella. Yhtiö on jättänyt patenttihakemuksen mm. siitä,
että kysteiiniä tai vastaavia yhdisteitä voidaan käyttää
inaktivoimaan lukuisissa ravintoaineissa esiintyvä asetaldehydi.
Tämän keksintönsä Biohit pyrkii hyödyntämään lisensoimalla sen
elintarviketeollisuuden käyttöön.

Katsauskauden aikana Biohit on tehnyt useita sopimuksia koskien
diagnostiikkatuotteiden myyntiä ja markkinointia eri maiden
jakelijoiden kanssa: InGen Ranskassa, BioDiagnostics Kreikassa,
Cetus Islannissa ja Peramedical Turkissa.

GastroPanelille myönnettiin katsauskaudella myyntilupa Ukrainassa.

Kiinan toiminta

Biohitin Kiinan toimintoja on viime kevääseen asti johdettu
paikallisen edustuston kautta. Kevään aikana Biohit on
kuitenkin laajentanut toimintojaan Kiinassa siten, että yhtiöllä
on myyntiin ja markkinointiin keskittyvä yksikkö Shanghaissa ja
tuotantoyksikkö Suzhoussa. Suzhoun tuotantoyksikön käynnistämiseen
liittyvät toimenpiteet on pääosin saatettu loppuun ja
tuotantoyksikön tuotannollinen toiminta käynnistyy kolmannen
vuosineljänneksen aikana.

Omistusosuuden muutosilmoitus

Pentti Sipponen ilmoitti 21.6.2006 ostaneensa Erja-Yhtymä Oy:ltä
900 000 kpl Biohit Oyj:n A-osaketta.

Liputusilmoituksen jälkeen osakkeenomistajan (Pentti Sipponen) ja
hänen omistusosuuteensa luettavien osakkeiden omistajan (Patolab
Oy) osuus Biohit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli
seuraava:

       Kpl-määrä  Osuus äänistä % Osuus osakepääomasta %
A-osakkeet   900 000       20,79          6,95
B-osakkeet    26 600       0,03          0,21

Omistusosuuden jakautuminen:

Pentti Sipponen: 900 000 A-osaketta ja 14 300 B-osaketta
Patolab Oy: 12 300 B-osaketta.

Omistusosuuden muutosajankohta oli 21.6.2006.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli
katsauskaudella yhteensä 2 140 734 euroa ja 910 202 kappaletta.
Osakkeen ylin kurssi oli 2,61 euroa, alin 2,12 euroa ja
keskikurssi 2,35 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,38 euroa.
B-osakkeiden kokonaismarkkina-arvo oli 21 183 453 euroa 30.6.2006.

Näkymät vuonna 2006

Yhtiön arvion mukaan sekä nesteannostelutuotteiden että
diagnostiikkatuotteiden liikevaihdon kasvu tulee jatkumaan myös
loppuvuonna. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan siten olevan
suurempi kuin viime vuonna.

Konsernin tulosta ovat alkuvuonna rasittaneet kiinteiden kulujen
kasvu. Koska kasvaneet kulut ovat osittain kertaluonteisia kuluja,
odotetaan tuloksen kuitenkin olevan koko vuonna edellistä vuotta
parempi.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin
vaatimuksia.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta.

Konsernituloslaskelma

                1-6  1-6          1-12
                2006  2005 Muutos Muutos  2005
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto          15,2  13,6   1,6   12  28,7
Liiketoiminnan muut tuotot   0,0  0,1   0,0   -75   0,1
Valmiiden ja keskeneräisten                    
tuotteiden varastojen muutos  0,6  0,1   0,4   378   0,4
Aineiden ja tarvikkeiden                     
käyttö             -2,8  -2,3   0,5   22  -5,1
Ulkopuoliset palvelut     -0,7  -0,5   0,2   46  -1,0
Työsuhde-etuuksista                        
aiheutuvat kulut        -6,5  -6,0   0,5    8  -11,6
Poistot            -0,9  -0,8   0,1    8  -1,7
Liiketoiminnan muut kulut   -5,3  -4,8   0,5   10  -9,8
Liikevoitto / -tappio     -0,3  -0,6   0,3   43   0,0
Rahoituskulut (netto)     -0,2  -0,0   0,2  -3229  -0,2
Voitto / tappio ennen veroja  -0,6  -0,6   0,0    3  -0,2
Tuloverot           -0,1  -0,0   0,1   178   0,0
Katsauskauden voitto / tappio -0,6  -0,6   0,0   -7  -0,2


                  4-6   4-6         
                 2006  2005  Muutos Muutos
                 MEUR  MEUR   MEUR    %
Liikevaihto            7,6   7,3   0,3    5
Liiketoiminnan muut tuotot     0,0   0,1   -0,1   -87
Valmiiden ja keskeneräisten                  
tuotteiden varastojen muutos    0,3  -0,2   0,5  -273
Aineiden ja tarvikkeiden                    
käyttö              -1,4  -1,0   0,4   42
Ulkopuoliset palvelut       -0,4  -0,3   0,1   49
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat                 
kulut               -3,3  -3,1   0,2    6
Poistot              -0,4  -0,4   0,0    9
Liiketoiminnan muut kulut     -2,7  -2,3   0,4   18
Liikevoitto / -tappio       -0,3   0,1   -0,4  -513
Rahoituskulut (netto)       -0,1  -0,1   0,0  1872
Voitto / tappio ennen veroja   -0,4   0,0   -0,4  -714
Tuloverot             -0,0  -0,0   0,0   71
Katsauskauden voitto / tappio   -0,4   0,0   -0,4  -1576


Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

           1-6   1-6         
           2006   2005  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    14,4   13,0    1,5   11
Diagnostiikka     0,8   0,6    0,2   28

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

           1-6   1-6         
           2006   2005  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    1,0   0,7    0,3   43
Diagnostiikka    -1,3   -1,3   -0,0    1


Konsernitase

             30.6.2006    30.6.2005   31.12.2005
            MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
Varat                               
Pitkäaikaiset varat                        
Aineelliset                            
käyttöomaisuus-                          
hyödykkeet       7,0   25   6,6    28   6,7   24
Liikearvo        2,6    9   2,6    11   2,6   9
Muut aineettomat                          
hyödykkeet       1,5    5   1,4    6   1,6   6
Laskennalliset                           
verosaamiset      2,0    7   1,9    8   2,1   8
Pitkäaikaiset varat                        
yhteensä        13,1   47  12,5    53  13,0   47
                                  
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     5,4   19   4,1    18   4,6   16
Myyntisaamiset ja                         
muut saamiset      8,5   31   5,5    24   8,5   31
Rahavarat        0,9    3   1,2    5   1,8   6
Lyhytaikaiset varat                        
yhteensä        14,9   53  10,8    47  14,9   53
                                  
Varat yhteensä     28,0   100  23,3   100  27,9  100
                                  
Oma pääoma ja velat                        
                                  
Osakepääoma       2,2    8   2,2    10   2,2   8
Ylikurssirahasto    12,4   44  12,8    55  13,0   47
Kertyneet                             
voittovarat      -1,1   -4  -1,4    -6  -0,9   -4
Oma pääoma yht.    13,5   48  13,6    59  14,3   51
                                  
Pitkäaikaiset velat                        
Korolliset velat    7,6   27   4,2    18   7,7   28
Laskennalliset                           
verovelat        0,1    0   0,1    0   0,1   0
Eläkevelvoitteet    0,1    0   0,1    0   0,1   0
Muut velat       0,7    3   0,6    3   0,6   3
Pitkäaik. yht      8,5   30   5,0    21   8,5   31
                                  
Lyhytaikaiset velat                        
Ostovelat ja muut                         
velat          5,4   19   3,9    16   4,2   15
Lyhytaikaiset                           
korolliset velat    0,6    2   0,8    4   0,9   3
Lyhytaik. yht      6,0   21   4,7    20   5,1   18
                                  
Velat yhteensä     14,5   52   9,7    41  13,6   49
Oma pääoma ja velat                        
yhteensä        28,0   100  23,3   100  27,9  100

Rahavirtalaskelma

               1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Tulos ennen veroja        -0,6    -0,6     -0,2
Oikaisut              1,0     1,1     1,9
Käyttöpääoman muutos       -0,7     0,0     -0,8
Maksetut korot ja maksut                    
muista liiketoiminnan                     
rahoituskuluista         -0,1    -0,2     -0,3
Saadut korot            0,1     0,1     0,1
Maksetut välittömät verot     0,0     0,0     -0,1
Liiketoiminnan rahavirta     -0,3     0,4     0,6
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja                  
aineettomiin hyödykkeisiin    -0,9    -0,7     -1,7
Investoinnit rahastoihin ja                  
talletuksiin                  0,0     -3,4
Luovutustuotot                         
investoinneista rahastoihin            
ja talletuksiin          1,6
Investointien rahavirta      0,8    -0,7     -5,1
                                
Rahoituksen rahavirta:
Lainojen nostot          0,1     0,8     4,8
Lainojen takaisinmaksut      -0,4    -0,6     -1,0
Rahoituksen rahavirta       -0,3     0,2     3,8
Rahavarojen lisäys (+) /                    
vähennys (-)            0,2    -0,1     -0,6
Rahavarat tilikauden alussa    0,7     1,3     1,3
Rahavarat kauden lopussa      0,9     1,2     0,7


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2006

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-   Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
Oma pääoma 1.1.2006      2,2   13,0   0,2   -1,1  14,3
Siirto ylikurssirahastosta      -0,6        0,6    
Muuntoero                   -0,1       -0,1
Katsauskauden tulos                   -0,6  -0,6
Oma pääoma 30.6.2006     2,2   12,4   0,1   -1,2  13,5


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2005

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-  Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
Oma pääoma 1.1.2005      2,2   13,1   0,0  -1,2  14,1
Siirto ylikurssirahastosta       -0,3       0,3    
Muuntoero                    0,1      0,1
Katsauskauden tulos                   -0,6  -0,6
Oma pääoma 30.6.2005      2,2   12,8   0,1  -1,5  13,6


              1-6/06 1-6/05 Muutos Muutos-% 1-12/05
Investoinnit, brutto, MEUR  1,1   0,8  0,2    30   2,0
% liikevaihdosta       7,0   6,0            7,0
Henkilöstö keskimäärin    293   296   -3    -1   295


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005
                   MEUR    MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                     
annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat           1,9     2,5     2,3
 Annetut yrityskiinnitykset     1,8     1,6     1,6
 Annetut vuokraoikeus-                      
 kiinnitykset            1,4     1,4     1,4
Muut pitkäaikaiset velat       0,5     0,6     0,5
 Kiinteistökiinnitykset       0,8     0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       4,7     3,9     3,8


                30.6.2006  30.6.2005 31.12.2005
Tunnusluvut                           
Omavaraisuusaste %         48,6     59,0    51,5
Tulos / osake, EUR         -0,05    -0,05    -0,02
Oma pääoma / osake, EUR       1,04     1,06    1,10
Kaikkien osakkeiden                       
keskimääräinen lukumäärä                     
kaudella           12 937 627  12 937 627 12 937 627
Osakkeiden lukumäärä                       
kauden lopussa        12 937 627  12 937 627 12 937 627


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 4. elokuuta 2006

Biohit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
GSM: 040-745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com

Jakelu:

Helsingin arvopaperipörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa