BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      6.8.2004    klo 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 13,5 (MEUR 12,8 1-
6/2003). Katsauskauden liikevoitto parani ollen MEUR 0,3 (MEUR 0,3
liiketappio). Kauden tulos oli MEUR 0,1 (MEUR 0,5 tappio). Biohitin
uusien   nesteannostelutuotteiden   vastaanotto   markkinoilla
katsauskaudella oli myönteinen. Yhtiö jatkoi nesteannostelu-  ja
diagnostiikkatuotteiden  kansainvälisen markkinoinnin  ja  myynnin
kehittämistä.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 6% ollen MEUR 13,5
(MEUR 12,8). Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä sekä
nesteannostelijoiden   huollosta.   Katsauskaudella   Biohitin
kertakäyttöisten kärkien myynti sekä huoltoliiketoiminta kasvoivat
voimakkaasti. Liikevaihto kasvoi erityisesti Länsi-Euroopassa  ja
Aasiassa.

Tulos

Liikevoitto oli MEUR 0,3 (MEUR 0,3 tappio). Liikevaihdon kasvusta
johtuen käyttökate parani 70% ja oli MEUR 1,2 (MEUR 0,7).

Konsernissa siirryttiin 1.1.2004 kehittämismenojen osalta noudattamaan
IFRS 38 mukaista laskentaperiaatetta. Kuluneella katsauskaudella on
tämän periaatteen mukaisesti aktivoitu kehittämismenoja TEUR 77, joka
parantaa vastaavasti käyttökatetta ja liikevoittoa.

Kauden tulos oli MEUR 0,1 (tappio MEUR 0,5). Veroina (MEUR 0,2) on
otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot kuitenkin siten,
ettei tappioihin liittyvää laskennallista verosaatavaa ole huomioitu.

Laskennalliset verot 30.6.2004 on laskettu vuonna 2005 voimaantulevan
26% verokannan mukaan. Verokannan muutos kasvatti katsauskauden veroja
MEUR 0,1.

Tase

Taseen  loppusumma  30.6.2004 oli MEUR  22,3  (MEUR  22,8)  ja
omavaraisuusaste 64,3% (63,2%). Yhtiökokouksen 15.4.2004  tekemän
päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on katettu aikaisempien
vuosien kertyneitä tappioita MEUR 2,3.

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli MEUR 1,0 (MEUR -0,1).
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR 1,4 (MEUR
0,9).

Investoinnit

Katsauskauden  bruttoinvestoinnit olivat MEUR  0,8  (MEUR  0,6).
Investoinnit  kohdistuivat  pääosin  Kajaanin  tuotantolaitokseen
hankittuihin  koneisiin ja laitteisiin, joilla on  automatisoitu
nesteannostelutuotantoa,    uusiin    nesteannostelutuotteiden
valmistamistuksessa  käytettäviin  ruiskupuristusmuotteihin  sekä
tuotekehitykseen.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 295
(294), josta emoyhtiön palveluksessa oli 168 (168) ja tytäryritysten
127 (126).

Toukokuussa käynnistetyt YT-neuvottelut eivät johtaneet merkittäviin
henkilöstövähennyksiin,  koska  tavoitellut  säästöt  arvioidaan
saavutettavan muilla toimenpiteillä.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtunut muutos

Hallituksen jäsen Hannu Seristö on eronnut Biohit Oyj:n hallituksesta
5.8.2004 lukien uusien työtehtäviensä vuoksi.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannostelutuotteiden   alueella   Biohit   jatkoi   uusien
pipettituotesukupolvien kehittämistä. Tämä kehitystyö perustuu yhtiön
nesteannostelutuotteiden  strategiaan,  jonka  perusteella  on
identifioitu ja luotu uusia markkinasegmenttejä. Nämä  segmentit
eroavat toisistaan tuotteen sovellusalueen, suorituskyvyn ja hinnan
suhteen.

Biohit on panostanut nesteannostelijoiden kehitystyössä erityisesti
tuotteidensa työskentelyn turvallisuutta lisääviin ja ergonomisiin
ominaisuuksiin. Kyseisten ominaisuuksien merkitys mm. työperäisten
rasitusvammojen ehkäisyssä on keskeinen.

Ensimmäisellä  vuosineljänneksellä yhtiö solmi private  label  -
sopimuksen  Fisher Scientific International –konserniin  kuuluvan
isobritannialaisen Fisher Scientific U.K. Ltd.:n kanssa  koskien
elektronista suurille volyymeille tarkoitettua pipetointilaitetta.
Fisher Scientific on eräs maailman johtavista laboratoriolaitteiden ja
instrumenttien myynti- ja jakeluorganisaatioista. Biohit on aiemmin
solminut sopimukset Fisher-konsernin kanssa koskien kaikkien Biohitin
valmistamien nesteannostelutuotteiden myyntiä Pohjois- ja  Etelä-
Amerikassa ja Aasiassa.

Toisella vuosineljänneksellä Biohit lanseerasi monikanavaisten mLINE-
nesteannostelijoiden malliston. Lanseeratut 8- ja 12-kanavaiset mallit
kattavat  tilavuusalueen  0,5-300  mikrolitraa.  Yhtiö  täydensi
yksikanavaista mLINE-mallistoa uutuustuotteella, ja täten kyseisten
tuotteiden mallisto kattaa kokonaisuudessaan tilavuusalueen 0,5-5.000
mikrolitraa.  Yhtiö  lanseerasi myös mLINE-mallistoon  perustuvan
pipetin,  joka on tarkoitettu erityisesti sovelluksille,  joissa
pipetoinnin  ajankohta  on  kriittinen  tekijä  (esim.  veren
hyytymistekijöiden mittaaminen).

Toisella  kvartaalilla  Biohit solmi private  label  –sopimuksen
bioMérieux-konsernin yhdysvaltalaisen tytäryrityksen kanssa koskien
mekaanisten  pipettien toimituksia. Tuotteita tullaan  käyttämään
kyseisen yhtiön diagnostisten testijärjestelmien yhteydessä.

Katsauskaudella  jatkettiin  tuotannon  automatisointia  ottamalla
käyttöön uusi kertakäyttötuotteiden pakkausautomaatti sekä kehitettiin
edelleen materiaalihallintoa ja varastotoimintoja.

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit  Oyj:lle  myönnettiin
katsauskaudella eurooppalainen patentti EP 1085944,  japanilaiset
patentit 3544905 ja 3544906 sekä venäläinen patentti 2225758.

Diagnostiikka

Biohit   jatkoi  katsauskaudella  GastroPanel-testikokonaisuuden
evaluaatioita. Katsauskauden loppuun mennessä oli saatettu päätökseen
kaksikymmentä  GastroPanelin  evaluaatioon  liittyvää  kliinistä
tutkimusta,  joista viisitoista on suoritettu Euroopassa,  kolme
Aasiassa ja kaksi Pohjois-Amerikassa. Evaluaatioissa tähän mennessä
tutkittujen  potilaiden  lukumäärä on n. 16.900.  Valmistuneiden
evaluaatioiden  tuloksista  osa  on  julkaistu  kansainvälisissä
tieteellisissä artikkeleissa ja kongressiesitelmissä.

Katsauskauden  lopussa  oli  käynnissä  kaksikymmentäseitsemän
evaluaatiota, joista seitsemäntoista Euroopassa, seitsemän Aasiassa,
kaksi Pohjois-Amerikassa, kaksi Afrikassa, yksi Etelä-Amerikassa, ja
yksi Lähi-idässä. Meneillään olevissa evaluaatioissa tutkittavien
potilaiden lukumäärä on n. 32.400.

Evaluaatiotulosten perusteella Biohit kehitti edelleen GastroPanel-
tutkimusta tulkitsevaa GastroSoft-ohjelmaa. GastroPanel-tutkimuksen
testitulosten  perusteella  GastroSoft-ohjelman  antama  raportti
ilmoittaa:

-  Diagnoosin  mahalaukun  limakalvon  helikobakteeritulehduksesta
(gastriitti)
- Diagnoosin  mahalaukun  limakalvon  atrofisesta  gastriitista
 (mahalaukun limakalvon surkastuma ja vakava toiminnan häiriö)
- Todennäköisyydet mahalaukun korpus- ja antrumosien limakalvon eri
 tiloista (normaali, gastriitti tai atrofinen gastriitti)
- Mahalaukun syövän riskin
- Maha- ja pohjukaissuolihaavataudin riskin
- Ruokatorven refluksitaudin riskin
- Tarvittaessa suosituksen tähystys- ja koepalatutkimuksesta
- Tarvittaessa suosituksen helikobakteeri-infektion hoidosta
- Tarvittaessa  suosituksen  B12-vitamiinin  ja  homokysteiinin
 määrittämisestä

Mikäli GastroPanelin antama testitulos on normaali eli mahalaukun
limakalvo on terve, vatsavaivojen syynä on usein toiminnallinen
ylävatsakipu ja vaiva tai jokin muu sairaus.

Katsauskauden kuluessa yhtiö jakoi italiankielisenä oppaan: öNon-
Invasive Diagnosis for Gastric Diseasesö 35.000:lle yleislääkärille
Italiassa. Tämän oppaan laatinut prof. DiMario on johtanut Parman
yliopistossa n. kahden vuoden ajan tutkimusta, jonka puitteissa
yleislääkärillä on ollut ohjeena suorittaa kaikille vatsavaivoista
(dyspepsia)  kärsiville  potilaille  GastroPanel-tutkimus  ennen
mahdollisen  lääkehoidon aloittamista. Dyspepsiaa  esiintyy  noin
kolmasosalla maailman väestöstä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Biohit solmi Biofons Oy:n kanssa
molempien   yhtiöiden   diagnostisia   tuotteita   koskevan
yhteistyösopimuksen,  jonka  perusteella  yhtiöt   täydentävät
tuotevalikoimiaan toistensa tuotteilla. Biohit ja Biofons markkinoivat
täydennetyt  tuotevalikoimansa  omalla  nimellään  ja  omien
kansainvälisten yhteyksiensä kautta.

Ensimmäisellä  kvartaalilla  Biohit  solmi  sopimuksen  Irakin
terveysministeriön kanssa koskien GastroPanel-testikokonaisuuden ja
keliakiataudin määritykseen tarkoitettujen testien toimituksia.

Ensimmäisellä  vuosineljänneksellä  lanseerattiin  helikobakteeri-
infektion  ja  laktoosi-intoleranssin määrittämiseksi  tarkoitetut
pikatestit.  Markkinapalautetta voi  pitää  lupaavana.  Laktoosi-
intoleranssista (maitosokeria pilkkovan laktaasi-entsyymin vaje tai
puuttuminen ohutsuolessa) kärsii Suomessa noin 17% aikuisväestöstä ja
joissakin maissa jopa 90%. Tähän mennessä ei ole ollut käytössä nopeaa
ja luotettavaa testiä laktoosi-intoleranssin määrittämiseksi.

Toisella  vuosineljänneksellä  Biohit  tuotteisti  GastroPanel-
testikokonaisuuteen kuuluvan gastriini-17 -testikitin stabilaattorin.
Stabilaattori  mahdollistaa  potilasnäytteen  entistä  paremman
säilyvyyden ja helpottaa näytteen lähettämistä. Stabilaattori on
kehitetty erityisesti palvelulaboratorioiden tarpeita ajatellen.

Katsauskaudella   jatkettiin   diagnostiikkatuotteiden   uusien
jakelijasopimusten valmistelua erityisesti Etelä-Amerikassa, Lähi-
Idässä, Intiassa ja Kiinassa. Kyseisillä alueilla n. 70-90% väestöstä
voi  kärsiä helikobakteeri-infektiosta, ja henkilöistä lähes 50%
atrofisesta gastriitista, joka voi johtaa mm. mahalaukun syöpään sekä
maha- ja pohjukaissuolihaavatautiin.

Katsauskaudella  Biohitille myönnettiin diagnostiikkaliiketoiminta-
alueeseen  liittyen  seuraavat patentit: GastroPaneliin  liittyen
kiinalainen patentti 00812226.1, venäläinen patentti 2224258  ja
yhdysvaltalainen patentti 6,696,262 sekä laktoosi-intoleranssitestiin
liittyen kiinalainen patentti ZL00806948.4 ja venäläinen patentti
2223502.  GastroPanel-testikokonaisuuteen ja  laktoosi-intoleranssi
testiin  liittyville  keksinnöille  on  aiemmin  myönnetty  mm.
eurooppalaiset patentit.

Katsauskaudella laadittiin "Biohit Diagnostics Product Catalogue",
jossa  esitellään  yhtiön  diagnostiikkatuotteet,  instrumentit,
analyysijärjestelmät ja ohjelmat sekä kyseisiin tuotteisiin liittyvät
lisensiointi- ja yhteistyömahdollisuudet sekä tieteelliset julkaisut
(lisätiedot: www.biohit.com / Diagnostics Catalogue).

Diagnostisia testejä koskevat viranomaishyväksynnät

Viranomaishyväksyntöjen saanti kuuluu keskeisenä  osana  Biohitin
valmistamien diagnostiikkatuotteiden lanseeraukseen. Tällä hetkellä
kaikkia Biohitin valmistamia diagnostiikkatuotteita on mahdollista
myydä tutkimustarkoituksiin maailmanlaajuisesti. Yhtiön diagnostiset
tuotteet on varustettu CE-merkinnällä, mikä on edellytys niiden
myynnille kliiniseen käyttöön Euroopan maissa. Yhtiön GastroPanel
–testikokonaisuuteen kuuluvat testikitit ovat Kanadan ja Venäjän
viranomaisten   hyväksymät  kliiniseen   käyttöön.   Kyseiseen
testikokonaisuuteen kuuluvat kitit ovat Yhdysvalloissa Food and Drug
Administrationin (FDA) ja Kiinassa China’s State Food and Drug
Administrationin (SFDA) arvioitavina kliinistä käyttöä varten.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin  B-osakkeen  kokonaisvaihto  Helsingin  Pörssissä  oli
katsauskaudella yhteensä EUR 1.286.718 ja 459.587 kappaletta. Osakkeen
ylin kurssi oli EUR 3,09, alin EUR 2,30 ja keskikurssi EUR 2,80.
Katsauskauden päätöskurssi oli EUR 2,65. B-osakkeiden markkina-arvo
oli EUR 24.014.637.

Näkymät vuonna 2004

Yhtiö lanseerasi vuonna 2003 joukon uusia nesteannostelutuotteita,
jotka ovat saavuttaneet käyttäjäkunnassa myönteisen vastaanoton. Yhtiö
odottaa tämän heijastuvan positiivisesti liikevaihdon kehitykseen
vuonna 2004.

Diagnostiikkaliiketoiminnan osalta yhtiön tavoitteena on vuoden 2004
aikana solmia lisää diagnostiikkatuotteita koskevia jakelusopimuksia
ja saattaa päätökseen merkittävä määrä maakohtaisia evaluaatioita.
Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea diagnostiikkatuotteiden
markkinapenetraatioon kuluva aika.

Yhtiö tulee vuoden 2004 aikana leikkaamaan kuluja sekä tehostamaan
toimintaansa positiivisen kassavirtakehityksen turvaamiseksi.

Konsernituloslaskelma

                 1-6   1-6           1-12
                2004  2003 Muutos  Muutos  2003
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           13,5  12,8   0,7    6  26,3
Liiketoiminnan kulut      -12,3  -12,0   0,3    2  -24,5
Käyttökate            1,2   0,7   0,5    70   1,8
Poistot ilman konserni-                       
liikearvonpoistoja       -0,8  -0,8   0,0    -3  -1,6
Liikevoitto/-tappio  ennen                     
konserniliikearvon poistoja   0,4  -0,1   0,5   705   0,2
Konserniliikearvon poistot   -0,1  -0,2  -0,1   -32  -0,4
Liikevoitto/-tappio       0,3  -0,3   0,6   209  -0,2
Rahoituskulut (netto)      0,0  -0,1   0,1    92  -0,2
Voitto/tappio     ennen                     
satunnaisia eriä         0,3  -0,4   0,7   170  -0,5
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Satunnaiset kulut        0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Voitto/tappio ennen veroja    0,3  -0,4   0,7   170  -0,5
Kauden voitto/tappio       0,1  -0,5   0,6   129  -0,7
                          

Liikevaihto ja liikevoitto/-tappio ennen konserniliikearvonpoistoja,
vuosineljänneksittäin

          2004       2003             
           Q2   Q1    Q4   Q3    Q2    Q1
Liikevaihto     6,9   6,6   7,5   6,1   6,3   6,4
Liikevoitto/-                           
tappio ennen                            
konserniliike-                           
arvon poistoja    0,2   0,2   0,1   0,2   -0,1   0,0
Kauden                               
voitto/tappio    0,1   0,0   -0,1  -0,1   -0,2   -0,3

Konsernitase

            30.6.2004    30.6.2003    31.12.2003
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,6   16   3,9    17   3,7   17
 Aineelliset hyöd.   6,1   28   6,4    28   6,2   28
 Sijoitukset      0,0    0   0,1    1   0,0   0
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    4,0   18   3,9    17   4,1   19
 Saamiset        6,1   27   6,3    28   5,7   26
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      1,0    5   1,3    5   1,1   5
 Rahat ja                             
 pankkisaamiset     1,4    6   0,9    4   1,1   5
Taseen loppusumma   22,3   100  22,8   100  21,9  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10   2,2    10   2,2   10
 Ylikurssirahasto   13,1   59  15,4    68  15,4   70
 Voitot/tappiot    -1,1   -5  -3,3   -15  -3,6  -16
 Pääomalainat     1,2    6   1,2    5   1,2   6
Vähemmistöosuus     0,1    0   0,1    0   0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,4   11   2,8    12   2,3   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,4   19   4,4    20   4,3   19
Taseen loppusumma   22,3   100  22,8   100  21,9  100
                  

Rahavirtalaskelma

               1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Voitto (tappio) ennen       0,3    -0,4     -0,4
satunnaisia eriä
Oikaisut              1,0     1,0     2,2
Käyttöpääoman muutos       -0,2    -0,5     -0,6
Maksetut korot ja maksut     -0,2    -0,2     -0,4
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot            0,2     0,1     0,2
liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot     -0,1    -0,1     -0,1
Liiketoiminnan rahavirta      1,0    -0,1     0,9
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin     -0,8    -0,6     -1,1
ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Saadut avustukset         0,0     0,0     0,0
investointeihin
Luovutustulot muista        0,0     0,0     0,1
sijoituksista
Investointien rahavirta      -0,8    -0,6     -1,0
                                
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti       0,0     0,0     0,0
Lainojen nostot          0,4     0,6     0,6
Lainojen takaisinmaksut      -0,3    -0,4     -0,8
Rahoituksen rahavirta       0,1     0,2     -0,2
Rahavarojen lisäys (+)/      0,3    -0,5     -0,3
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa    1,1     1,4     1,4  
                              
Rahavarat kauden lopussa      1,4     0,9     1,1 
                              

            1-6/04 1-6/03  Muutos  Muutos-% 1-12/03
                                 
Investoinnit, brutto,                       
MEUR            0,8  0,6   0,2     30   1,2
  % liikevaihdosta    5,8  5,1             4,5
Henkilöstö                            
keskimäärin        295  294    1     0   298
               

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.6.2004   30.6.2003  31.12.2003
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,1      2,4     2,0
 Annetut yrityskiinnitykset      3,4      3,4     3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,5      1,5     1,5
Muut pitkäaikaiset velat        0,7      0,8     0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       4,0      3,8     2,8
                            

                 30.6.2004   30.6.2003  31.12.2003
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         64,3     63,2     64,7
 Tulos / osake, EUR         0,01     -0,04    -0,06
 Oma pääoma / osake, EUR       1,10     1,10     1,08
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627  12.937.627  12.937.627
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.937.627  12.937.627  12.937.627

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 30.6.2004 MEUR
0,6 ja 30.6.2003 MEUR 0,5.

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 6. elokuuta 2004

Biohit Oyj:n hallitus


Helena Hentola
Tietoresurssit ja viestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja, professori
             Puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
             040-745 5605, osmo.suovaniemi@biohit.com

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa