BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      5.8.2005    KLO 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 13,6 milj. euroa
(13,5 milj. euroa 1-6/2004). Katsauskauden liiketappio oli 0,6
milj. euroa (liikevoitto 0,4 milj. euroa). Kauden tappio oli 0,6
milj. euroa (voitto 0,3 milj. euroa). Biohit panosti
nesteannostelu- ja diagnostiikkatuotteiden kansainväliseen
markkinointiin sekä diagnostiikkatuotteiden evaluaatioihin ja
viranomaishyväksyntöjen hankkimiseen.

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Biohit-konserni siirtyi 1.1.2005 alkaen IFRS:n
mukaiseen tilinpäätös- ja raportointikäytäntöön. Lisätietoja
siirtymän vaikutuksesta löytyy 14.3.2005 julkaistusta
pörssitiedotteesta. Tämän katsauksen vertailulukuina on käytetty
tiedotteen mukaisia vuoden 2004 IFRS-lukuja. Laskentaperiaatteet
ovat samat kuin kyseisessä tiedotteessa.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto jäi vuoden 2004
vastaavan ajanjakson tasolle ollen 13,6 milj. euroa (13,5 milj.
euroa).

Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä
sekä nesteannostelijoiden huollosta. Liikevaihdon odotettua
heikompi kasvu johtui nesteannostelutuotteiden myynnin taantumasta
ja diagnostiikkatuotteiden myynnin käynnistymisen viiveestä.
Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto oli 13,0 milj. euroa
(13,1 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli
0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Tulos

Liiketappio oli 0,6 milj. euroa (liikevoitto 0,4 milj. euroa).
Kauden tappio oli 0,6 milj. euroa (voitto 0,3 milj. euroa).

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (1,5
milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli 1,3
milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Kannattavuuden heikkeneminen
johtuu odotettua heikommasta nesteannostelijoiden myynnin
kehityksestä sekä kiinteiden kulujen kasvusta. Diagnostiikan
myynnin merkittävää kasvua jarruttivat viranomaishyväksyntöjen
saannin hitaus ja maahantuojien kanssa käytävien neuvotteluiden
pitkittyminen.

Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden
verotettavaa tulosta vastaavien verojen lisäksi veronalaisista
väliaikaisista eroista kirjattavien laskennallisten verovelkojen
ja verosaamisten muutos.

Tase

Taseen loppusumma oli 23,3 milj. euroa (23,5 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 59,0 % (62,6 %) 30.6.2005. Yhtiökokouksen
21.4.2005 tekemän päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on
katettu emoyhtiön vuoden 2004 tappio MEUR 0,3.

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 milj. euroa (1,0
milj. euroa). Korollisten velkojen nettolisäys katsauskaudella oli
0,2 milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat
olivat 1,2 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,8 milj. euroa (0,8 milj.
euroa). Investoinnit koostuivat pääosin Kajaanin tuotantolaitoksen
nesteannostelutuotantoa automatisoivista koneista ja laitteista
sekä uusien nesteannostelutuotteiden valmistamisessa käytettävistä
ruiskupuristusmuoteista.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin
296 (295), josta emoyhtiön palveluksessa oli 161 (168) ja
tytäryritysten 135 (127).

YT-neuvottelut

Osana tehostamisohjelmaa yhtiö käynnisti kesäkuun lopussa 2005
henkilöstökulusäästöjä koskevat yt-neuvottelut. Yhtiön alustavan
suunnitelman mukaan Helsingin toimipisteestä lomautetaan
tilapäisesti enintään 17 henkilöä tai vaihtoehtoisesti enintään 25
henkilön työaikaa lyhennetään, mikäli muilla
tehostamistoimenpiteillä ei saavuteta riittäviä säästöjä ja
tulosparannusta.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset (mLINE-
ja Proline-mallisto) ja elektroniset (eLINE-, Proline-, ePET-,
rLINE-, Midi- ja XL-mallisto) nesteannostelijat sekä
kertakäyttöiset kärjet. Lisäksi yhtiö tarjoaa
nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin ja koulutukseen
liittyviä palveluita. Yhtiön nesteannostelutuotteet yhdessä
diagnostiikan, instrumenttien ja ohjelmien (esim. GastroSoft)
kanssa muodostavat tutkimukseen ja kliiniseen diagnostiikkaan
toimivia kokonaisuuksia.

Katsauskauden aikana Biohit alkoi toimittaa eLINE-
sähköpipettimalliin perustuvia, monikanavaisia sähköpipettejä sekä
pipetinkärkiä kansainväliselle bioMérieux-konsernille. bioMérieux
integroi ne osaksi DNA-analysaattoriaan, jota myydään
maailmanlaajuisesti. Näiden lisäksi bioMérieux käyttää useita
muita Biohitin valmistamia OEM (Original Equipment Manufacture)-
ja private label (PL) -tuotteita, kuten yksikanavaista OEM-
sähköpipettiä analyysijärjestelmän osana sekä mekaanisia PL-
pipettejä diagnostisten testijärjestelmien osana.

Katsauskaudella yhtiö toi markkinoille sertifioituja DNaasi-,
RNaasi- ja endotoksiinivapaita pipetinkärkiä. DNaasi-, RNaasi- ja
endotoksiinivapaat kärjet ovat erityisen tärkeitä lääke- ja
biotieteissä, joissa näytteen saastuminen voi vahingoittaa tai
antaa kokonaan vääriä tutkimustuloksia.

Sertifioituja pipetinkärkiä valmistetaan suojatussa ympäristössä
puhdastilatuotantona. Koko valmistusprosessi on automatisoitu
ihmiskontaktin aiheuttaman kontaminaation välttämiseksi. Biohit
testauttaa jokaisen kärkierän riippumattomassa laboratoriossa.

Katsauskaudella VWR International, Inc. myönsi Biohitin
yhdysvaltalaiselle tytäryhtiölle Biohit, Inc:lle
nesteannostelutuotteiden toimittajalle tarkoitetun palkinnon
menestyksekkäästä, VWR:n asiakkaille ja myyntiorganisaatiolle
suunnatusta markkinointiohjelmasta, joka on parhaiten auttanut
VWR:ä erottumaan markkinoilla vuoden 2004 aikana. Palkinto
jaettiin VWR:n kansainvälisessä myyntikokouksessa San Diegossa,
Kaliforniassa tammikuussa 2005. VWR International on yksi
maailman johtavista laboratoriolaitteiden, diagnostiikan ja
reagenssien sekä instrumenttien myynti- ja jakeluorganisaatioista.

Pipettien kokonaismarkkinoiden kasvu useissa länsimaissa on
tasaantunut. Tämän vuoksi Biohit on panostamassa mm. seuraaviin
toimintoihin:
- Aasian ja erityisesti Kiinan operaatioiden vahvistaminen
- Uusien OEM–teknologioiden ja -tuotteiden kehittäminen
- Huoltotoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

Nesteannosteluliiketoiminnan osalta Biohitin toimintojen
vahvistaminen Kiinassa sisältää näiden tuotteiden kokoonpanoa sekä
materiaalien ostotoimintaa ja alihankintaa. Tavoitteena on
tehostaa tuotteiden sopeuttamista Aasian, ja erityisesti Kiinan,
markkinoiden tarpeisiin. Yhteistyö Kiinan ja Suomen toimintojen
välillä mahdollistaa myös koko konsernin tuotannon
kustannustehokkuuden parantamisen.

Biohit on maailman johtava asiakaskohtaisesti räätälöityjen
elektronisten pipettien toimittaja. Merkittävin viimeaikainen
muutostrendi asiakasvaatimuksissa on pipetin ja
analyysijärjestelmän laajempi integroituminen. Biohit on
kehittänyt kaksi uutta teknologiaplatformia vastaamaan näihin
tarpeisiin. Ensimmäiset näihin uusiin teknologioihin perustuvat
toimitukset ovat käynnistyneet kanadalaiselle
instrumenttivalmistajalle kesäkuussa ja useita asiakasprojekteja
on parhaillaan toteutusvaiheessa.

Pipettien kalibrointi- ja huoltopalvelut ovat merkittävä ja
nopeimmin kasvava osa nesteannoseluliiketoimintaa; joissakin
tytäryhtiöissä sen osuus on jo yli neljännes
kokonaisliikevaihdosta. Biohit on lähtenyt määrätietoisesti
kehittämään ja yhdenmukaistamaan maailmanlaajuista
huoltokonseptiaan, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen pipetin
elinkaaren hallinta ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.
Jälkimarkkinointitoiminta huoltopalveluineen edesauttaa myös
pipettimyyntiä. Konseptin sisäänajo aloitetaan tytäryhtiöistä ja
laajennetaan vähitellen kaikille päämarkkina-alueille.

Diagnostiikka

Biohit diagnostiikkaliiketoiminta liittyy ruoansulatuskanavan
alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn ja diagnostiikan
mahdollistavien tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen,
valmistamiseen sekä markkinointiin. Yhtiön diagnostiikkatuotteita
ovat mm. verinäytteestä tehtävä GastroPanel(biomerkkiaineet:
pepsinogeeni I ja II, gastriini-17 sekä helikobakteerivasta-
aineet) mm. ylävatsavaivojen (dyspepsian) diagnostiikkaan sekä
koepalanäytteestä tehtävät pikatestit laktoosi-intoleranssin sekä
helikobakteeri-infektion määrittämiseen. Yhtiön
diagnostiikkatuotteet yhdessä pipettien, instrumenttien ja
ohjelmien (esim. GastroSoft) kanssa muodostavat tutkimukseen ja
kliiniseen diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

Biohit sai katsauskauden jälkeen heinäkuussa Kiinan viranomaisilta
(China´s State Food and Drug Administration, SFDA) myyntiluvan
GastroPanel-tutkimukseen kuuluville pepsinogeeni I-, pepsinogeeni
II-, ja gastriini-17-testeille. (Biohitin pörssitiedote 29.7.)

Yhtiö on katsauskauden aikana solminut markkinointisopimuksen Sun
Yat-sen (Zhongshan) yliopiston omistaman Da An Gene Co. Ltd:n
(www.daangene.com) kanssa koskien GastroPanelin markkinointia ja
myyntiä Kiinassa. Da An Gene on Kiinan toiseksi suurin
diagnostiikkatuotteiden kehitys- ja myyntiorganisaatio, jonka
myyntiverkosto kattaa koko Kiinan.

Biohit on katsauskauden jälkeen 26.7.2005 sopinut Panbio Ltd:n
kanssa (www.panbio.com.au) diagnostiikkatuotteiden jakelusta
Australiassa ja Uudessa Seelannissa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Biohitin patentoimalle laktoosi-
intoleranssi- ja helikobakteeri-testeille myönnettiin myyntilupa
Venäjän markkinoilla. Tavoitteena on, että nämä ainutlaatuiset
pikatestit ovat osa jokaista huolellisesti suoritettua
gastroskopia- ja koepalatutkimusta.

Maailman suurin palvelulaboratorio Quest Diagnostics on
perusteellisten testauksiensa jälkeen hyväksynyt ja ottanut
GastroPanel-tutkimuksen ohjelmaansa UK:ssa. Quest tarjoaa
GastroPanel-tutkimusta osana laboratoriopalveluitaan Ison-
Britannian markkina-alueella.

Koska Biohitin diagnostiikka täyttää EU-standardien ja -
lainsäädännön mukaiset vaatimukset, yhtiön kaikkia
diagnostiikkatuotteita voidaan myydä EU-alueella. Tämän lisäksi
GastroPanelille on myönnetty myyntilupa Intiaan, Kanadaan ja
Venäjälle sekä äskettäin Kiinaan. Yhdysvalloissa GastroPanelin
testit pepsinogeeni I ja II ovat edelleen FDA:n (Food and Drug
Administration) arvioitavina. Japanissa vastaavan hyväksynnän
saamiseksi ollaan keräämässä kliinistä tutkimustietoa.

GastroPanelin evaluaatioita ja kliinisiä luotettavuus- ja
soveltuvuustutkimuksia on tehty Europassa, Pohjois-Amerikassa ja
Aasiassa yhteensä 23 (tutkittu noin 17 000 potilasta) ja
meneillään on 35 kliinistä evaluaatiota, joiden kuluessa tutkitaan
noin 35 000 potilasta (kts. tutkimustuloksia: www.biohit.com /
Diagnostics / Literature).

Nykyisen tutkimustiedon valossa GastroPanel edistää näyttöön
perustuvaa lääketiedettä (evidence-based medicine) seuraavilla
alueilla:
1) Toiminnallisen ja orgaanisen dyspepsian, helikobakteeri-
infektion, atrofisen gastriitin ja näihin liittyvien riskien
(mahalaukun syöpä, peptinen haavatauti ja B12-vitamiinin puutos)
diagnosointi ja hoito.
2) Helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin hoidon
onnistumisen seuranta.
3) Helikobakteeri-infektioon ja autoimmuunisairauteen liittyvän
lieväoireisen ja usein oireettoman atrofisen gastriitin ja siitä
johtuvien riskien seuranta. Atrofisen gastriitin ilmaantumisen
sekä sen vaikeusasteen lisääntymisen tai vähenemisen seuranta
edistää kohdistettua ja turvallista hoitoa sekä alentaa
kustannuksia ja lääkkeiden haittavaikutuksia. Jos potilaalta ei
ole diagnosoitu peptistä haavatautia, helikobakteeri-infektio on
hoidettava vain, jos potilaalle on kehittymässä atrofinen
gastriitti tai jos potilas ja lääkäri päättävät helikobakteerin
häätöhoidosta muista syistä (mm. lähisukulaisissa on todettu
mahalaukun syöpää, joissakin tapauksissa helikobakteeri-infektio
saattaa aiheuttaa mahalaukun syövän ja peptisen haavataudin
riskin, mihin ei liity atrofinen gastriitti).

4) Ruokatorven refluksitaudin riskin arviointi.

Länsimaissa dyspepsian (ylävatsavaivaa- ja kipua) esiintyvyys on
20-40%. Maailman väestöstä yli 50% (esim. Venäjällä ja Kiinassa
sekä monessa muussa Aasian maassa 60-90%) on helikobakteeri-
infektoituneita, joista lähes puolelle kehittyy atrofinen
gastriitti (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toiminnan häiriö)
ja siihen liittyvät riskit (mahalaukun syöpä, peptinen haavatauti
ja B12 vitamiinivaje). Länsimaisesta väestöstä yli 20% sairastaa
refluksitautia ja sen ajoittaisia oireita on lähes 50%:lla.

Biohit tehostaa liiketoimintojaan Kiinassa

Voidakseen vastata tehokkaasti ja taloudellisesti tuotteidensa
kysyntään Kiinassa ja eräissä muissa Aasian maissa Biohit
valmistautuu aloittamaan vuoden 2006 kuluessa nesteannostelu-,
diagnostiikka- ja ym. tuotteiden valmistusta sekä materiaalien ja
alihankinnan ostotoimintaa Kiinassa. Tätä valmistautumista
vauhdittaa Biohitin GastroPanel-testeilleen äsken saama, useita
vuosia haussa ollut viranomaishyväksyntä sekä GastroPanelin että
muiden tuotteiden ja kaikista Biohitin tuotteista koostuvien
toimivien kokonaisuuksien (analyysijärjestelmien) suuri tarve ja
voimakkaasti kasvava kysyntä erityisesti Kiinassa.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli
katsauskaudella yhteensä 1 831 607 euroa ja 883 736 kappaletta.
Osakkeen ylin kurssi oli 2,55 euroa alin 1,75 euroa ja keskikurssi
2,07 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,80 euroa. B-
osakkeiden kokonaismarkkina-arvo oli 16 311 829 euroa 30.6.2005.

Näkymät vuonna 2005

Yhtiö odottaa, että alkuvuoden liikevaihdon kasvun taantuma
sivuutetaan loppuvuoden aikana. Uusien jakelukanavien avaamisen
mm. Kiinaan arvioidaan osaltaan parantavan liikevaihdon kehitystä
sekä nesteannostelu- että diagnostiikkatuotteiden osalta.

Liikevaihdon kasvun elpymisen sekä toiminnan tehostamisohjelman
odotetaan heijastuvan myönteisesti yhtiön tuloskehitykseen.

Konsernituloslaskelma

                1-6  1-6          1-12
                2005  2004 Muutos Muutos  2004
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto          13,6  13,5   0,1    1  26,7
Liiketoiminnan muut tuotot   0,1  0,1   0,0   20   0,2
Valmiiden ja keskeneräisten                    
tuotteiden varastojen muutos  0,1  -0,3   0,4  -139  -0,5
Aineiden ja tarvikkeiden                     
käyttö             -2,3  -2,0  -0,3   14  -4,4
Ulkopuoliset palvelut     -0,5  -0,3  -0,2   61  -0,7
Työsuhde-etuuksista                        
aiheutuvat kulut        -6,2  -5,6  -0,6    9  -10,7
Poistot            -0,8  -0,8   0,0    9  -1,5
Liiketoiminnan muut kulut   -4,6  -4,1  -0,5   -11  -8,9
Liikevoitto / -tappio     -0,6  0,4  -1,0  -237   0,2
Rahoituskulut (netto)     -0,0  0,0  -0,0   75  -0,2
Voitto / tappio ennen veroja  -0,6  0,4  -1,0  -250   0,0
Tuloverot            0,0  -0,1   0,1   -72  -0,2
Katsauskauden voitto / tappio -0,6  0,3  -0,9  -342  -0,2


                 4-6   4-6         
                2005  2004 Muutos  Muutos
                MEUR  MEUR  MEUR    %
Liikevaihto           7,3   6,9   0,4    5
Liiketoiminnan muut tuotot    0,1   0,0   0,1   224
Valmiiden ja keskeneräisten                 
tuotteiden varastojen muutos  -0,2  -0,3   0,1   -32
Aineiden ja tarvikkeiden                   
käyttö             -1,0  -0,9  -0,1    3
Ulkopuoliset palvelut      -0,3  -0,2  -0,1    66
Työsuhde-etuuksista                     
aiheutuvat kulut        -3,2  -2,9  -0,3    10
Poistot             -0,4  -0,4   0,0    9
Liiketoiminnan muut kulut    -2,2  -2,0  -0,2    11
Liikevoitto / -tappio      0,1   0,2  -0,1   -70
Rahoituskulut (netto)      -0,1   0,0  -0,1   374
Voitto / tappio ennen veroja   0,0   0,2  -0,2   -70
Tuloverot            0,0   0,0   0,0   -40
Katsauskauden voitto / tappio  0,0   0,1  -0,1   -82


Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

           1-6   1-6         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    13,0   13,1   -0,1   -1
Diagnostiikka     0,6   0,4    0,2   68

Konsernin liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin

           1-6   1-6         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    0,7   1,5   -0,8   -54
Diagnostiikka    -1,3   -1,1   -0,2   -15


Konsernitase

             30.6.2005    30.6.2004   31.12.2004
Varat         MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
Pitkäaikaiset varat                        
Aineelliset                            
käyttöomaisuushyöd.   6,6   28   6,4    27   6,8   30
Liikearvo        2,6   11   2,6    11   2,6   12
Muut aineettomat                          
hyödykkeet       1,4    6   0,9    4   1,2   5
Laskennalliset                           
verosaamiset      1,9    8   2,1    9   1,9   8
            12,5   53  12,0    51  12,6   55
                                  
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     4,1   18   4,0    17   3,6   16
Myyntisaamiset ja                         
muut saamiset      5,5   24   6,1    26   5,3   23
Rahavarat        1,2    5   1,4    6   1,3   6
            10,8   47  11,5    49  10,2   45
Varat yhteensä     23,3   100  23,5   100  22,8  100
                                  
Oma pääoma ja velat                        
                                  
Osakepääoma       2,2   10   2,2    10   2,2   10
Ylikurssirahasto    12,8   55  13,1    56  13,1   57
Kertyneet                             
voittovarat      -1,4   -6  -0,7    -3  -1,2   -5
Oma pääoma yht.    13,6   59  14,6    63  14,1   62
                                  
Pitkäaikaiset velat                        
                                  
Korolliset velat    4,2   18   3,5    15   3,8   17
Laskennalliset                           
verovelat        0,1       0,1       0,1    
Eläkevelvoitteet    0,1       0,2       0,1    
Muut velat       0,6    3   0,6    3   0,6   3
Pitkäaik.yht      5,0   21   4,4    18   4,6   20
                                  
Lyhytaikaiset velat                        
Ostovelat ja muut                         
velat          3,9   16   3,5    15   3,0   14
Lyhytaikaiset                           
korolliset velat    0,8    4   0,9    4   1,0   4
Lyhytaik.yht      4,7   20   4,4    19   4,1   18
                                  
Velat yhteensä     9,7   41   8,8    37   8,6   38
Oma pääoma ja velat                        
yhteensä        23,3   100  23,5   100  22,8  100
                


Rahavirtalaskelma

               1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Liikevoitto            -0,6     0,4     0,2
Oikaisut              1,1     0,9     1,3
Käyttöpääoman muutos        0,0    -0,2     0,8
Maksetut korot ja maksut                    
muista liiketoiminnan                     
rahoituskuluista         -0,2    -0,2     -0,2
Saadut korot            0,1     0,2     0,1
Maksetut välittömät verot     0,0    -0,1       
Liiketoiminnan rahavirta      0,4     1,0     2,2
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin                   
ja aineettomiin                        
hyödykkeisiin           -0,7    -0,8     -2,1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet     0,0     0,0     -0,1
Investointien rahavirta      -0,7    -0,8     -2,2
                                
Rahoituksen rahavirta:
Lainojen nostot          0,8     0,4     0,8
Lainojen takaisinmaksut      -0,6    -0,3     -0,6
Rahoituksen rahavirta       0,2     0,1     0,2
Rahavarojen lisäys (+) /                    
vähennys (-)           -0,1     0,3     0,2
Rahavarat tilikauden                      
alussa               1,3     1,1     1,1
Rahavarat kauden lopussa      1,2     1,4     1,3


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2005

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-   Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
                                  
Oma pääoma 1.1.2005      2,2   13,1   0,0   -1,2  14,1
Siirto ylikurssirahastosta      -0,3        0,3    
Muuntoero                    0,1       0,1
Katsauskauden tulos                   -0,6  -0,6
Oma pääoma 30.6.2005     2,2   12,8   0,1   -1,5  13,6
                          


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2004

MEUR             Osake-   Yli- Muunto Voitto-   Oma
               pääoma kurssi-  erot  varat  pääoma
                   rahasto
                                   
Oma pääoma 1.1.2004       2,2   15,4   0,0  -3,3   14,3
Siirto ylikurssirahastosta        -2,3       2,3     
Muuntoero                               
Katsauskauden tulos                    0,3   0,3
Oma pääoma 30.6.2004       2,2   13,1   0,0  -0,7   14,6
                  

            1-6/05 1-6/04  Muutos  Muutos-% 1-12/04
                                 
Investoinnit, brutto,                       
MEUR            0,8  0,8   0,0     4   2,2
% liikevaihdosta      6,0  5,8             7,7
Henkilöstö                            
keskimäärin        296  295    1     0   291
                   


Oman pääoman täsmäytyslaskelma 30.6.2004

MEUR                30.6.2004     
                            
Oma pääoma FAS:n mukaan         15,5     
                            
IAS 19 eläkevastuu           -0,2     
IAS 39 pääomalainat           -1,2     
IAS 23 pääomalainojen korot       -0,6     
IFRS 3 liikearvopoisto          0,1     
IAS 17 rahoitusleasing          0,0     
IAS 12 laskennalliset verot       1,0     
                           
Oma pääoma IFRS:n mukaan        14,6     


Tuloksen täsmäytyslaskelma kaudelta 1.1.-30.6.2004

MEUR                   30.6.2004
                         
Tilikauden tulos FAS:n mukaan         0,1
                         
IAS 19 eläkevastuu               0,0
IAS 23 pääomalainojen korot          0,0
IFRS 3 liikearvopoisto             0,1
IAS 17 rahoitusleasing             0,0
IAS 12 laskennalliset verot          0,1
                         
Tilikauden tulos IFRS:n mukaan         0,3


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.6.2005   30.6.2004  31.12.2004
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,5      2,4     2,4
 Annetut yrityskiinnitykset      1,6      3,4     1,6
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,4      1,5     1,4
Muut pitkäaikaiset velat        0,6      0,8     0,6
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       3,9      3,8     4,2


                 30.6.2005   30.6.2004  31.12.2004
Tunnusluvut                             
Omavaraisuusaste %          59,0     62,6     62,3
Tulos / osake, EUR          -0,05     0,02    -0,01
Oma pääoma / osake, EUR        1,06     1,13     1,09
Osakkeiden lkm keskimäärin   12.937.627  12.937.627  12.937.627
Osakkeiden lkm kauden                        
lopussa             12.937.627  12.937.627  12.937.627


Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 5. elokuuta 2005

Biohit Oyj:n hallitus


Lisätietoja:   Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
         Toimitusjohtaja
         Puh: 09-773 861, GSM: 040-745 5605
         Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
         
         http://www.biohit.com
         
Jakelu:      Helsingin arvopaperipörssi
         Rahoitustarkastus
         Keskeiset tiedotusvälineet
         

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa