BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      5.11.2004   klo 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 19,6 (MEUR 18,9 1-
9/2003). Katsauskauden liikevoitto parani ollen MEUR 0,2 (MEUR -0,2).
Kauden tappio oli MEUR 0,2 (MEUR -0,6). Yhtiö jatkoi nesteannostelu-
ja diagnostiikkatuotteiden kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin
kehittämistä.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 4% ollen MEUR 19,6
(MEUR 18,9). Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä sekä
nesteannostelijoiden   huollosta.   Katsauskaudella   Biohitin
kertakäyttöisten  kärkien myynti sekä huoltoliiketoiminnan  kasvu
jatkui. Liikevaihto kasvoi erityisesti Länsi-Euroopassa ja Aasiassa.

Tulos

Liikevoitto oli MEUR 0,2 (MEUR -0,2). Käyttökate parani 21% ja oli
MEUR 1,5 (MEUR 1,3).

Konsernissa siirryttiin 1.1.2004 kehittämismenojen osalta noudattamaan
IFRS 38 mukaista laskentaperiaatetta. Kuluneella katsauskaudella on
tämän periaatteen mukaisesti aktivoitu kehittämismenoja TEUR 113, joka
parantaa vastaavasti käyttökatetta ja liikevoittoa.

Kauden tappio oli MEUR 0,2 (MEUR -0,6). Veroina (MEUR 0,3) on otettu
huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot kuitenkin siten, ettei
tappioihin liittyvää laskennallista verosaatavaa ole huomioitu.

Laskennalliset verot 30.9.2004 on laskettu vuonna 2005 voimaantulevan
26% verokannan mukaan. Verokannan muutos kasvatti katsauskauden veroja
MEUR 0,1.

Tase

Taseen  loppusumma  30.9.2004 oli MEUR  21,4  (MEUR  22,3)  ja
omavaraisuusaste 65,1% (64,3%). Yhtiökokouksen 15.4.2004  tekemän
päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on katettu aikaisempien
vuosien kertyneitä tappioita MEUR 2,3.

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli MEUR 1,9 (MEUR 0,5). Kasvu
edelliseen vuoteen verrattuna johtui käyttökatteen, varastojen ja
myyntisaatavien  suotuisasta kehityksestä.  Katsauskauden  lopussa
konsernin likvidit varat olivat MEUR 1,6 (MEUR 1,2).

Investoinnit

Katsauskauden  bruttoinvestoinnit olivat MEUR  1,2  (MEUR  0,9).
Investoinnit  kohdistuivat  pääosin  Kajaanin  tuotantolaitokseen
hankittuihin  koneisiin ja laitteisiin, joilla on  automatisoitu
nesteannostelutuotantoa,    uusiin    nesteannostelutuotteiden
valmistamistuksessa  käytettäviin  ruiskupuristusmuotteihin  sekä
tuotekehitykseen.

Katsauskaudella  Biohit  Oyj  lunasti  Ranskan  tytäryhtiön  9%
vähemmistöosuuden.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 294
(298), josta emoyhtiön palveluksessa oli 168 (174) ja tytäryritysten
126 (124).

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Ensimmäisellä  vuosineljänneksellä yhtiö solmi private  label  -
sopimuksen  Fisher Scientific International –konserniin  kuuluvan
isobritannialaisen Fisher Scientific U.K. Ltd.:n kanssa  koskien
elektronista suurille volyymeille tarkoitettua pipetointilaitetta.
Fisher Scientific on eräs maailman johtavista laboratoriolaitteiden ja
instrumenttien myynti- ja jakeluorganisaatioista. Biohit on aiemmin
solminut sopimukset Fisher-konsernin kanssa koskien kaikkien Biohitin
valmistamien nesteannostelutuotteiden myyntiä Pohjois- ja  Etelä-
Amerikassa ja Aasiassa.

Toisella vuosineljänneksellä Biohit solmi private label –sopimuksen
bioMérieux-konsernin yhdysvaltalaisen tytäryrityksen kanssa koskien
mekaanisten  pipettien toimituksia. Tuotteita tullaan  käyttämään
kyseisen yhtiön diagnostisten testijärjestelmien yhteydessä.

Toisella kvartaalilla Biohit toi markkinoille monikanavaisten mLINE-
nesteannostelijoiden malliston. Uudet 8- ja 12-kanavaiset mallit
kattavat  tilavuusalueen  0,5-300  mikrolitraa.  Biohit  täydensi
yksikanavaista mLINE-mallistoa uutuustuotteella, ja täten kyseisten
tuotteiden mallisto kattaa kokonaisuudessaan tilavuusalueen 0,5-5.000
mikrolitraa.  Yhtiö  lanseerasi myös mLINE-mallistoon  perustuvan
pipetin,  joka on tarkoitettu erityisesti sovelluksille,  joissa
pipetoinnin  ajankohta  on  kriittinen  tekijä  (esim.  veren
hyytymistekijöiden mittaaminen).

Kolmannella  vuosineljänneksellä Biohit  toi  markkinoille  uuden
nesteannostelijoiden kärkimallin, joka kattaa tilavuusalueen 50-1.200
mikrolitraa.

Toisella kvartaalilla Kajaanin tuotantolaitoksella otettiin käyttöön
uusi  kertakäyttötuotteiden  pakkausautomaatti.  Katsauskaudella
tuotantolaitoksen automatisointia jatkettiin sekä kehitettiin edelleen
materiaalihallintoa ja varastotoimintoja.

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit  Oyj:lle  myönnettiin
katsauskaudella eurooppalainen patentti EP 1085944,  japanilaiset
patentit 3544905 ja 3544906, venäläiset patentit 2225758 ja 2234371
sekä yhdysvaltalainen patentti 6,787,367.

Diagnostiikka

Biohit   jatkoi  katsauskaudella  GastroPanel-testikokonaisuuden
evaluaatioita. Katsauskauden loppuun mennessä oli saatettu päätökseen
21 GastroPanelin evaluaatioon liittyvää kliinistä tutkimusta, joista
16  on suoritettu Euroopassa, kolme Aasiassa ja kaksi Pohjois-
Amerikassa. Evaluaatioissa tähän mennessä tutkittujen  potilaiden
lukumäärä on n. 17.000. Valmistuneiden evaluaatioiden tuloksista osa
on  julkaistu  kansainvälisissä tieteellisissä  artikkeleissa  ja
kongressiesitelmissä.

Katsauskauden lopussa oli käynnissä 32 evaluaatiota, joista  19
Euroopassa,  seitsemän Aasiassa, kaksi Pohjois-Amerikassa,  kaksi
Afrikassa, yksi Etelä-Amerikassa, ja yksi Lähi-idässä. Meneillään
olevissa evaluaatioissa tutkittavien potilaiden lukumäärä on  n.
32.500.

Kolmannella vuosineljänneksellä Biohit toi markkinoille uuden version
GastroPanel-tutkimusta tulkitsevasta GastroSoft-ohjelmasta. Sitä on
kehitetty erityisesti kliinisten laboratorioiden ja tutkimuslaitosten
tarpeita   ajatellen.  Uusi  GastroSoft-ohjelma   mahdollistaa
potilastietojen entistä helpomman keruun, ylläpidon ja  tulosten
tulkinnan. GastroPanel-testikokonaisuus yhdessä Gastrosoft-ohjelman
kanssa antaa aiempaa helpommin lääkärille oikean diagnoosin potilaan
vatsavaivojen syistä ja mahalaukun limakalvon tilasta, helpottaa
hoidon suunnittelua sekä toimii hoidon seurannan välineenä.

GastroPanel-tutkimuksen testitulosten perusteella GastroSoft-ohjelman
antama raportti ilmoittaa:

-Diagnoosin mahalaukun limakalvon helikobakteeritulehduksesta
(gastriitti)
-Diagnoosin mahalaukun limakalvon atrofisesta gastriitista (mahalaukun
limakalvon surkastuma ja vakava toiminnan häiriö) ja sijainnista
-Tarvittaessa huomautuksen kohonneesta mahalaukun syövän riskistä
-Tarvittaessa huomautuksen kohonneesta maha- ja
pohjukaissuolihaavataudin riskistä
-Tarvittaessa huomautuksen refluksitaudin riskistä
-Tarvittaessa suosituksen tähystys- ja koepalatutkimuksesta
-Tarvittaessa suosituksen helikobakteeri-infektion hoidosta
-Tarvittaessa ilmoittaa, milloin on syytä huomioda B12-vitamiinivaje
ja korkean homokysteiinin riski

Mikäli GastroPanelin antama testitulos on normaali eli mahalaukun
limakalvo on terve, vatsavaivojen syynä on usein toiminnallinen
ylävatsakipu ja vaiva tai jokin muu sairaus.

Toisella   kvartaalilla   Biohit   lanseerasi   GastroPanel-
testikokonaisuuteen kuuluvan gastriini-17 -testikitin stabilaattorin.
Stabilaattori  mahdollistaa  potilasnäytteen  entistä  paremman
säilyvyyden ja helpottaa näytteen lähettämistä. Stabilaattori on
kehitetty erityisesti palvelulaboratorioiden tarpeita ajatellen.

Kolmannella vuosineljänneksellä Biohit sai päätökseen GastroPanel
–testikokonaisuuteen   kuuluvan   gastriini-17    –testikitin
jatkokehityksen.  Testi  mahdollistaa  potilasnäytteiden  entistä
helpomman ja nopeamman käsittelyn. Uusi gastriini-17 –testi tuodaan
markkinoille neljännellä vuosineljänneksellä.

Ensimmäisellä kvartaalilla lanseerattujen helikobakteeri-infektion ja
laktoosi-intoleranssin  määrittämiseksi tarkoitettujen  pikatestien
kansainvälistä markkinointia jatkettiin. Markkinapalautetta voidaan
pitää  lupaavana. Laktoosi-intoleranssista (maitosokeria pilkkovan
laktaasi-entsyymin vaje tai puuttuminen ohutsuolessa) kärsii Suomessa
noin 17% aikuisväestöstä ja joissakin maissa jopa 90%. Tähän mennessä
ei  ole  ollut käytössä nopeaa ja luotettavaa testiä laktoosi-
intoleranssin määrittämiseksi.

Katsauskaudella   jatkettiin   diagnostiikkatuotteiden   uusien
jakelijasopimusten valmistelua erityisesti Etelä-Amerikassa, Lähi-
Idässä, Intiassa ja Kiinassa. Kyseisillä alueilla n. 70-90% väestöstä
voi  kärsiä helikobakteeri-infektiosta, ja henkilöistä lähes 50%
atrofisesta gastriitista, joka voi johtaa mm. mahalaukun syöpään sekä
maha- ja pohjukaissuolihaavatautiin.

Lokakuussa  2004  Biohitille  myönnettiin  Tekesin  FinnWell-
teknologiaohjelmasta  750.000  euroa  rahoitusta  GastroPanel-
testikokonaisuuden  point-of-care  automaatin  tuotekehitykseen.
Tarkoituksena on kehittää desentralisoituun laboratoriodiagnostiikkaan
sekä myös sairauksien seulontaan ja ennaltaehkäisyyn soveltuva nopea
ja automaattinen analyysijärjestelmä, joka määrittää verinäytteestä
GastroPanel-testien lisäksi myös muita immunomääritykseen perustuvia
testejä  (esim.  keliakian,  paksusuoli-  ja  eturauhassyövän
toteamiseksi) potilaan lääkärissä käynnin yhteydessä.

Diagnostisia testejä koskevat patentit ja viranomaishyväksynnät

Katsauskaudella  Biohitille myönnettiin diagnostiikkaliiketoiminta-
alueeseen  liittyen  seuraavat patentit: GastroPaneliin  liittyen
kiinalainen patentti 00812226.1, venäläinen patentti 2224258  ja
yhdysvaltalainen patentti 6,696,262 sekä laktoosi-intoleranssitestiin
liittyen kiinalainen patentti ZL00806948.4 ja venäläinen patentti
2223502.  GastroPanel-testikokonaisuuteen ja  laktoosi-intoleranssi
testiin  liittyville  keksinnöille  on  aiemmin  myönnetty  mm.
eurooppalaiset patentit.

Viranomaishyväksyntöjen saanti kuuluu keskeisenä  osana  Biohitin
valmistamien   diagnostiikkatuotteiden  lanseeraukseen.   Yhtiön
diagnostiset tuotteet on varustettu CE-merkinnällä, mikä on edellytys
niiden  myynnille  kliiniseen käyttöön Euroopan  maissa.  Yhtiön
GastroPanel –testikokonaisuuteen kuuluvat testikitit ovat Kanadan ja
Venäjän  viranomaisten hyväksymät kliiniseen käyttöön.  Kyseiseen
testikokonaisuuteen kuuluvat kitit ovat Yhdysvalloissa Food and Drug
Administrationin (FDA) ja Kiinassa China’s State Food and Drug
Administrationin (SFDA) arvioitavina kliinistä käyttöä varten.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin  B-osakkeen  kokonaisvaihto  Helsingin  Pörssissä  oli
katsauskaudella yhteensä EUR 1.622.367 ja 595.749 kappaletta. Osakkeen
ylin kurssi oli EUR 3,09, alin EUR 2,23 ja keskikurssi EUR 2,72.
Katsauskauden päätöskurssi oli EUR 2,40. B-osakkeiden markkina-arvo
oli EUR 21.749.105.

Biohit Oyj irtisanoi Biohit Oyj:n ja Nordea Securities Oyj:n välisen
markkinatakaussopimuksen 25.10.2004. Sopimus päättyy 25.11.2004.

Näkymät vuonna 2004

Yhtiö lanseerasi vuonna 2003 joukon uusia nesteannostelutuotteita,
jotka ovat saavuttaneet käyttäjäkunnassa myönteisen vastaanoton. Tämä
heijastuu positiivisesti liikevaihdon kehitykseen vuonna 2004.

Diagnostiikkaliiketoiminnan osalta yhtiön tavoitteena on vuoden 2004
aikana solmia lisää diagnostiikkatuotteita koskevia jakelusopimuksia
ja saattaa päätökseen merkittävä määrä maakohtaisia evaluaatioita.
Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea diagnostiikkatuotteiden
markkinapenetraatioon kuluva aika.

Konsernin vuoden 2004 tuloksen arvioidaan paranevan verrattuna
edelliseen vuoteen.


Konsernituloslaskelma

                 1-9   1-9           1-12
                2004  2003 Muutos  Muutos  2003
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           19,6  18,9   0,7    4  26,3
Liiketoiminnan kulut      -18,1  -17,6   0,5    3  -24,5
Käyttökate            1,5   1,3   0,3    21   1,8
Poistot ilman konserni-                       
liikearvonpoistoja       -1,1  -1,2   0,0    -3  -1,6
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserniliikearvon poistoja   0,4   0,1   0,3   295   0,2
Konserniliikearvon poistot   -0,2  -0,3   0,1   -31  -0,4
Liikevoitto/-tappio       0,2  -0,2   0,4   194  -0,2
Rahoituskulut (netto)      -0,1  -0,2  -0,1   -65  -0,2
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä         0,1  -0,4   0,5   134  -0,5
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Satunnaiset kulut        0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Voitto/tappio ennen veroja    0,1  -0,4   0,5   134  -0,5
Kauden voitto/tappio      -0,2  -0,6   0,4    72  -0,7
                          

Liikevaihto ja liikevoitto/-tappio ennen konserniliikearvonpoistoja,
vuosineljänneksittäin

         2004          2003            
          Q3   Q2   Q1    Q4   Q3   Q2   Q1
Liikevaihto    6,1  6,9   6,6   7,5   6,1   6,3   6,4
Liikevoitto/-                             
tappio ennen                             
konserniliike-                            
arvon poistoja   0,0  0,2   0,2   0,1   0,2  -0,1   0,0
Kauden                                
voitto/tappio   -0,3  0,1   0,0   -0,1  -0,1  -0,2  -0,3

Konsernitase

            30.9.2004    30.9.2003    31.12.2003
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,6   17   3,8    17   3,7   17
 Aineelliset hyöd.   6,1   28   6,3    28   6,2   28
 Sijoitukset      0,0    0   0,0    1   0,0   0
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    3,9   18   4,2    19   4,1   19
 Saamiset        5,3   25   5,6    25   5,7   26
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      0,9    4   1,2    6   1,1   5
 Rahat ja                             
 pankkisaamiset     1,6    8   1,2    4   1,1   5
Taseen loppusumma   21,4   100  22,3   100  21,9  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10   2,2    10   2,2   10
 Ylikurssirahasto   13,1   61  15,4    69  15,4   70
 Voitot/tappiot    -1,4   -7  -3,4   -15  -3,6  -16
 Pääomalainat     1,2    6   1,2    6   1,2   6
Vähemmistöosuus     0,0    0   0,1    0   0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,2   10   2,6    12   2,3   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,1   20   4,2    18   4,3   19
Taseen loppusumma   21,4   100  22,3   100  21,9  100
                  

Rahavirtalaskelma

               1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Voitto (tappio) ennen                
satunnaisia eriä          0,1    -0,4     -0,4
Oikaisut              1,4     1,6     2,2
Käyttöpääoman muutos        0,6    -0,3     -0,6
Maksetut korot ja maksut              
muista liiketoiminnan                
rahoituskuluista         -0,3    -0,3     -0,4
Saadut korot                    
liiketoiminnasta          0,2     0,1     0,2
Maksetut välittömät verot     -0,1    -0,2     -0,1
Liiketoiminnan rahavirta      1,9     0,5     0,9
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin              
ja aineettomiin                   
hyödykkeisiin           -1,2    -1,0     -1,1
Saadut avustukset                  
investointeihin          0,0     0,0     0,0
Luovutustulot muista                
sijoituksista           0,0     0,1     0,1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet    -0,1     0,0     0,0
Investointien rahavirta      -1,3    -0,9     -1,0
                                
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti       0,0     0,0     0,0
Lainojen nostot          0,4     0,7     0,6
Lainojen takaisinmaksut      -0,5    -0,5     -0,8
Rahoituksen rahavirta       -0,1     0,2     -0,2
Rahavarojen lisäys (+)/               
vähennys (-)            0,5    -0,2     -0,3
Rahavarat tilikauden alussa    1,1     1,4     1,4
Rahavarat kauden lopussa      1,6     1,2     1,1

            1-9/04 1-9/03  Muutos  Muutos-% 1-12/03
                                 
Investoinnit, brutto,                       
MEUR            1,2  0,9   0,3     24   1,2
  % liikevaihdosta    6,0  4,7             4,5
Henkilöstö                            
keskimäärin        294  298    -4     -1   298
               

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.9.2004   30.9.2003  31.12.2003
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            1,9      2,3     2,0
 Annetut yrityskiinnitykset      3,4      3,4     3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,5      1,5     1,5
Muut pitkäaikaiset velat        0,7      0,8     0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       4,0      3,3     2,8
                            

                 30.9.2004   30.9.2003  31.12.2003
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste, %         65,1     64,3     64,7
 Tulos / osake, EUR         -0,01     -0,04    -0,06
 Oma pääoma / osake, EUR       1,07     1,10     1,08
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627  12.937.627  12.937.627
 Osakkeiden lkm kauden                       
 lopussa            12.937.627  12.937.627  12.937.627

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 30.9.2004 MEUR
0,6 ja 30.9.2003 MEUR 0,5.

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 5. marraskuuta 2004

Biohit Oyj:n hallitus


Osmo Suovaniemi
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
             Puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250,
             GSM: 040-745 5605, osmo.suovaniemi@biohit.com

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet
Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa