BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      4.11.2005   KLO 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 20,3 milj. euroa
(19,6 milj. euroa 1-9/2004). Katsauskauden liiketappio oli 0,3
milj. euroa (liikevoitto 0,4 milj. euroa). Kauden tappio oli 0,5
milj. euroa (0,0 milj. euroa). Konsernin tulosta heikensivät
pääosin panostukset diagnostiikan liiketoimintaan ja myös
nesteannostelutuotteiden kiristynyt hintakilpailu sekä kiinteiden
kulujen kasvu. Alkuvuoden myynnin taantuma heijastuu edelleen koko
katsauskauden liikevaihdon kehitykseen epäsuotuisasti.

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Biohit-konserni siirtyi 1.1.2005 alkaen IFRS:n
mukaiseen tilinpäätös- ja raportointikäytäntöön. Lisätietoja
siirtymän vaikutuksesta löytyy 14.3.2005 julkaistusta
pörssitiedotteesta. Tämän katsauksen vertailulukuina on käytetty
vastaavia tiedotteen mukaisia vuoden 2004 IFRS-lukuja.
Laskentaperiaatteet ovat samat kuin kyseisessä tiedotteessa.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 4% vuoden 2004
vastaavan ajanjakson tasosta ollen 20,3 milj. euroa (19,6 milj.
euroa).

Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä
sekä nesteannostelijoiden huollosta. Nesteannosteluliiketoiminnan
liikevaihto oli 19,3 milj. euroa (18,8 milj. euroa).
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 1 milj. euroa (0,8
milj. euroa). Diagnostiikan myynnin merkittävää kasvua jarruttivat
viranomaishyväksyntöjen saannin hitaus ja maahantuojien kanssa
käytävien neuvotteluiden pitkittyminen.

Tulos

Liiketappio oli 0,3 milj. euroa (liikevoitto 0,4 milj. euroa).
Kauden tappio oli 0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 1,6 milj. euroa
(liikevoitto 1,8 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan
liiketappio oli 1,9 milj. euroa (liiketappio 1,4 milj. euroa).
Kannattavuuden heikkeneminen johtuu odotettua heikommasta
nesteannostelijoiden myynnin kehityksestä sekä kiinteiden kulujen
kasvusta. Diagnostiikkaliiketoiminnan kannattavuuden heikkeneminen
johtuu markkinointipanostuksista.

Tase

Taseen loppusumma oli 23,7 milj. euroa (22,6 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 58,5 % (63,3 %) 30.9.2005. Yhtiökokouksen
21.4.2005 tekemän päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on
katettu emoyhtiön vuoden 2004 tappio MEUR 0,3.

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (1,9
milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat
olivat 1 milj. euroa (1,6 milj. euroa).

Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,4 milj. euroa (1,2 milj.
euroa). Investoinnit koostuivat pääosin Kajaanin ja Helsingin
tuotantolaitosten nesteannostelutuotantoa automatisoivista
koneista ja laitteista sekä uusien nesteannostelutuotteiden
valmistamisessa käytettävistä ruiskupuristusmuoteista.

Vaihtovelkakirjalaina

Katsauskauden jälkeen pidetty Biohit Oyj:n ylimääräinen
yhtiökokous (27.10.2005) päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Kerättävillä varoilla pyritään
vahvistamaan yhtiön kasvumahdollisuuksia ja laajentamaan yhtiön
sijoittajapohjaa. Laina tarjottiin rajatulle joukolle kotimaisia
ammattimaisia sijoittajia ja merkintöjä tehtiin määräaikaan
mennessä 4.050.000 euron edestä.

Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6,5% ja
laina-aika on viisi vuotta. Kukin 4.500 euron lainaosuus oikeuttaa
lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 1.000 B-osakkeeseen,
joiden nimellisarvo on 0,17 euroa. Osakkeen vaihtokurssi on 4,50
euroa. Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 900.000 Biohit
Oyj:n B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena
nousta enintään 153.000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä enintään
900.000 uudella osakkeella. Vaihtovelkakirjalainan perusteella
vaihdettavien osakkeiden osuus on enintään 6,5% yhtiön osakkeista
ja 1,0% osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman
korotuksen jälkeen.

Yhtiöllä on oikeus maksaa lainan pääoma kokonaisuudessaan takaisin
ennen eräpäivää edellyttäen, että Biohitin B-osakkeen (osake)
vaihdolla painotettu keskikurssi on Helsingin Pörssissä
välittömästi takaisinmaksua koskevaa päätöspäivää ennen 20:na
pörssipäivänä 30 perättäisestä pörssipäivästä ollut vähintään 10
euroa.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin
297 (294), josta emoyhtiön palveluksessa oli 164 (168) ja
tytäryritysten 133 (126).

YT-neuvottelut

Osana tehostamisohjelmaa (Biohitin pörssitiedote 23.6.2005) yhtiö
käynnisti kesäkuun lopussa 2005 henkilöstökulusäästöjä koskevat yt-
neuvottelut, jotka päättyivät elokuun lopussa. Yt-neuvottelujen
perusteella henkilöstökulujen leikkaukset tullaan toteuttamaan
loppuvuoden aikana lyhytaikaisilla, alle kuukauden mittaisilla,
lomautuksilla sekä työajan lyhennyksillä. Toimenpiteet kohdistuvat
yksinomaan Helsingin toimipisteen henkilöstöön ja ne toteutetaan
porrastetusti.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat ja lähitulevaisuuden
painopistealueet

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset (mLINE-
ja Proline-mallisto) ja elektroniset (eLINE-, Proline-, ePET-,
rLINE-, Midi- ja XL-mallisto) nesteannostelijat sekä
kertakäyttöiset kärjet. Lisäksi yhtiö tarjoaa
nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin ja koulutukseen
liittyviä palveluita. Yhtiön nesteannostelutuotteet yhdessä
diagnostiikan (esim. GastroPanel), instrumenttien ja ohjelmien
(esim. GastroSoft) kanssa muodostavat tutkimukseen ja kliiniseen
diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

Biohit on katsauskauden aikana tiivistänyt yhteistyötään Jencons
(Scientific) Ltd:n kanssa koskien private-label (PL) –tuotteiden
maailmanlaajuista myyntiä ja markkinointia. Jencons myy nyt myös,
Proline-pipettien lisäksi, Biohitin valmistamia mekaanisia mLINE-
pipettejä maailmanlaajuisesti omalla tuotenimellään. Biohit on
vastaavasti täydentänyt valikoimaansa Jenconsin valmistamilla
nesteannostelutuotteilla, joita käytetään suurten tilavuuksien
sovelluksissa.

Katsauskauden aikana Biohit alkoi toimittaa eLINE-
sähköpipettimalliin perustuvia, monikanavaisia sähköpipettejä sekä
pipetinkärkiä kansainväliselle bioMérieux-konsernille. bioMérieux
integroi ne osaksi DNA-analysaattoriaan, jota myydään
maailmanlaajuisesti. Näiden lisäksi bioMérieux käyttää useita
muita Biohitin valmistamia OEM (Original Equipment Manufacture)-
ja private label -tuotteita, kuten yksikanavaista OEM-
sähköpipettiä analyysijärjestelmän osana sekä mekaanisia PL-
pipettejä diagnostisten testijärjestelmien osana. Biohit tekee
edelleen läheistä yhteistyötä myös muiden OEM-asiakkaidensa, kuten
3M:n ja Ortho Clinical Diagnosticsin sekä kahden muun
Johnson&Johnsonin tytäryhtiön, kanssa.

Uusien OEM-tuotteiden lisäksi Biohit on katsauskaudella tuonut
markkinoille mm. sertifioituja DNaasi-, RNaasi- ja
endotoksiinivapaita pipetinkärkiä, joita käytetään erityisesti
lääke- ja biotieteissä.

Voidakseen paremmin vastata nesteannostelutuotteiden kysyntään ja
varmistaakseen toimitusten laadun Biohit on katsauskauden aikana
alkanut tehostaa pipettien ja kertakäyttöisten kärkien tuotantoa
ja varastointitoimintaa. Osa pipettituotannosta siirretään
Kajaanista Helsinkiin ja Kajaanissa lisätään kärkien tuotanto- ja
varastointikapasiteettia. Uudet tuotantolinjat tulevat käyttöön
vielä vuoden 2005 aikana.

Lähitulevaisuuden painopistealueet nesteannosteluliiketoiminnassa

Pipettien kokonaismarkkinoiden kasvu useissa länsimaissa on
tasaantunut. Ominaista nesteannosteluliiketoiminnalle on kiristyvä
hintakilpailu. Tämän vuoksi Biohit on panostamassa mm. tuotannon
kustannustehokkuuden lisäämiseen, Aasian ja erityisesti Kiinan
operaatioiden vahvistamiseen, uusien OEM-teknologioiden ja
–tuotteiden kehittämiseen sekä huoltotoiminnan kokonaisvaltaiseen
kehittämiseen.

Tuotteiden kustannustehokasta valmistamista varten Biohit perustaa
tuotantolaitoksen Kiinaan vuoden 2006 aikana. Yhtiön toimintojen
vahvistaminen Kiinassa sisältää nesteannostelutuotteiden
valmistusta sekä materiaalien ja alihankinnan ostotoimintaa.
Tavoitteena on tehostaa tuotteiden sopeuttamista Aasian, ja
erityisesti Kiinan, markkinoiden tarpeisiin. Tuotanto jatkuu myös
Suomessa. Yhteistyö Kiinan ja Suomen toimintojen välillä
mahdollistaa myös koko konsernin tuotannon kustannustehokkuuden
parantamisen.

OEM-pipettiliiketoiminta, jossa Biohit on ylivoimainen
markkinajohtaja, on selvästi piristymässä. Merkittävin
viimeaikainen muutostrendi asiakasvaatimuksissa on pipetin ja
analyysijärjestelmän laajempi integroituminen. Biohit on tähän
tarpeeseen kehittänyt kaksi uutta teknologiaplatformia ja
ensimmäiset niihin perustuvat toimitukset ovat käynnistyneet
kanadalaiselle instrumenttivalmistajalle kesäkuussa ja useita
asiakasprojekteja on parhaillaan toteutusvaiheessa.

Pipettien kalibrointi- ja huoltopalvelut ovat merkittävä ja
nopeimmin kasvava osa Biohitin nesteannosteluliiketoimintaa;
joissakin tytäryhtiöissä sen osuus on jo yli neljännes
kokonaisliikevaihdosta. Biohit on lähtenyt määrätietoisesti
kehittämään ja yhdenmukaistamaan maailmanlaajuista
huoltokonseptiaan, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen pipetin
elinkaaren hallinta ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.
Jälkimarkkinointitoiminta huoltopalveluineen edesauttaa myös
pipettimyyntiä. Konseptin sisäänajo aloitetaan tytäryhtiöistä ja
laajennetaan vähitellen kaikille päämarkkina-alueille.

Diagnostiikka

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit keskittyy
ruoansulatuskanavan alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn
ja diagnostiikan mahdollistaviin tuotteisiin. Yhtiön
diagnostiikkatuotteita ovat mm. verinäytteestä tehtävä GastroPanel
(biomerkkiaineet: pepsinogeeni I ja II, gastriini-17 sekä
helikobakteerivasta-aineet) ylävatsavaivojen (dyspepsian),
helikobakteeri-infektion, atrofisen gastriitin (mahalaukun
limakalvon surkastuma) ja siihen liittyvien riskien (mahalaukun
syöpä, B12 vitamiinivaje ja peptinen haavatauti) diagnosointiin.
Tämän lisäksi GastroPanel ilmaisee ruokatorven refluksitaudin
riskin. Yhtiöllä on myös koepalanäytteestä tehtävät pikatestit
laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseen.
Yhtiön diagnostiikkatuotteet yhdessä pipettien,
vertikaalifotometriatekniikkaan perustuvien analysaattoreiden ja
niihin liittyvien ohjelmistojen kanssa muodostavat tutkimukseen ja
kliiniseen diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

Helikobakteeri-infektion ja mahahaavan yhteys on vasta hiljattain
tullut yleiseen tietouteen. Lääketieteen Nobel-palkinto
myönnettiin tänä vuonna (3.10.2005) tutkijoille, jotka jo yli 20
vuotta sitten osoittivat, että vaikeat mahan sairaudet, kuten
gastriitti ja peptinen haavatauti, ovat helikobakteerin
aiheuttamia. Tämän palkinnon myötä syntyneen tietouden uskotaan
lisäävän kiinnostusta helikobakteeritestejä kohtaan ja siten
vaikuttavan suotuisasti myös Biohitin GastroPanel-tutkimuksen ja
Helicobacter pylori –pikatestin kysyntään.

Katsauskauden aikana Biohit solmi yhteistyösopimuksen Luminex
Corporationin kanssa koskien diagnostisen testijärjestelmän
kehittämistä ja kaupallistamista uudelle markkinasegmentille
(Biohitin pörssitiedote 27.9.2005). Luminex on yhdysvaltalainen,
globaaleilla markkinoilla toimiva pörssiyhtiö. Sopimuksen mukaan
Biohit ryhtyy toimittamaan diagnostisia testejään Luminex 100
–järjestelmän käyttäjille. Tämän lisäksi Biohit alkaa markkinoida
maailmanlaajuisesti täydellistä analyysijärjestelmää, joka koostuu
Luminex 100 –analysaattorista tai Biohitin vertikaalifotometria-
analysaattorista sekä pipeteistä, diagnostiikkatestikiteistä ja
ohjelmistoista (esim. GastroSoft).

Heinäkuussa yhtiö sai Kiinan viranomaisilta (China´s State Food
and Drug Administration, SFDA) myyntiluvan GastroPanel-
tutkimukseen kuuluville pepsinogeeni I-, pepsinogeeni II-, ja
gastriini-17-testeille. (Biohitin pörssitiedote 29.7.)

Lisäksi Biohit on katsauskauden aikana solminut
markkinointisopimuksen Sun Yat-sen (Zhongshan) yliopiston
omistaman Da An Gene Co. Ltd:n (www.daangene.com) kanssa koskien
GastroPanelin markkinointia ja myyntiä Kiinassa. Da An Gene on
Kiinan toiseksi suurin diagnostiikkatuotteiden kehitys- ja
myyntiorganisaatio, jonka myyntiverkosto kattaa koko Kiinan.

Koska Biohitin diagnostiikka täyttää EU-standardien ja -
lainsäädännön mukaiset vaatimukset, yhtiön kaikkia
diagnostiikkatuotteita voidaan myydä EU-alueella. Biohitin
patentoimille laktoosi-intoleranssi- ja helikobakteeri-testeille
myönnettiin alkuvuodesta myyntilupa Venäjän markkinoilla. Tämän
lisäksi GastroPanelille on myönnetty myyntilupa Intiaan, Kanadaan,
Venäjälle ja nyt myös Kiinaan. Yhdysvalloissa FDA (Food and Drug
Administration) on jo hyväksynyt GastroPanelin gastriini-17- ja
helikobakteerivasta-ainetestit. Pepsinogeeni I ja II –testit ovat
edelleen FDA:n arvioitavina ja FDA:n vaatimat lisätutkimukset ovat
käynnissä. Japanissa ja Etelä-Koreassa ollaan keräämässä kliinistä
tutkimustietoa.

GastroPanelin evaluaatioita ja kliinisiä luotettavuus- ja
soveltuvuustutkimuksia on tehty Europassa, Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa sekä Aasiassa yhteensä 28 (tutkittu noin 19.500
potilasta) ja meneillään on 33 kliinistä evaluaatiota, joiden
kuluessa tutkitaan noin 32.000 potilasta. Nykyisissä tutkimuksissa
suurin osa potilaista kuuluu muutamaan suureen
populaatiotutkimukseen, joiden valmistuminen kestää useampia
vuosia (kts. tutkimustuloksia: www.biohit.com/Diagnostics ->
Literature).

Biohitin palvelulaboratorioon liittyvä liiketoiminta Suomessa on
katsauskauden aikana kasvanut. Palvelulaboratorio tarjoaa
GastroPanelin ja muiden Biohitin diagnostisten testien
analyysipalveluita. Näitä palveluita käyttävät niin lääkärit ja
muut laboratoriot kuin laajempia tutkimuksia tekevät tahotkin.

Isossa-Britanniassa GastroPanel-analyyseja tarjoaa mm. maailman
suurin palvelulaboratorio Quest Diagnostics, joka on katsauskauden
aikana hyväksynyt ja ottanut GastroPanel-tutkimuksen ohjelmaansa.

Lähitulevaisuuden painopistealueet diagnostiikkaliiketoiminnassa

Koska evaluaatiot ja viranomaishyväksynnät ovat pääosin valmiit,
Biohitin diagnostiikkatuotteiden osalta merkittävimmät
investoinnit lähitulevaisuudessa keskittyvät myynti- ja
markkinointiorganisaation sekä jakelu- ja yhteistyöverkoston
rakentamiseen. Tämän lisäksi yhtiö panostaa
diagnostiikkaliiketoiminnassaan tuotekehitykseen.

Biohit valmistautuu aloittamaan vuoden 2006 kuluessa myös
diagnostiikkatuotteiden alihankintaa Kiinassa. Tätä
valmistautumista vauhdittaa Biohitin GastroPanel-testeilleen
katsauskauden aikana saama, useita vuosia haussa ollut
viranomaishyväksyntä sekä Biohitin nesteannostelu- ja
diagnostiikkatuotteista koostuvien toimivien kokonaisuuksien
(analyysijärjestelmien) suuri tarve ja voimakkaasti kasvava
kysyntä erityisesti Kiinassa.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli
katsauskaudella yhteensä 3.691.359,66 euroa ja 1.694.408
kappaletta. Osakkeen ylin kurssi oli 2,87 euroa, alin 1,75 euroa
ja keskikurssi 2,18 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,59
euroa. B-osakkeiden kokonaismarkkina-arvo oli 23.470.908,93 euroa
30.9.2005.

Näkymät vuonna 2005

Yhtiön arvion mukaan konsernin liikevaihto ja tulos tulee
kehittymään viimeisellä neljänneksellä alkuvuotta myönteisem-
min.

Nesteannostelutuotteiden myynnin taantuma on yhtiön näkemyksen
mukaan sivuutettu ja koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan
hieman parempi kuin edellisvuonna. Vuoden 2005 tuloksen arvioidaan
kuitenkin jäävän tappiolliseksi.

Konsernituloslaskelma

                1-9  1-9          1-12
                2005  2004 Muutos Muutos  2004
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto          20,3  19,6   0,7    4  26,7
Liiketoiminnan muut tuotot   0,0  0,1  -0,1   -57   0,2
Valmiiden ja keskeneräisten                    
tuotteiden varastojen muutos  0,5  -0,3   0,8   239  -0,5
Aineiden ja tarvikkeiden                     
käyttö             -3,6  -3,0   0,6   17  -4,4
Ulkopuoliset palvelut     -0,7  -0,5   0,2   54  -0,7
Työsuhde-etuuksista                        
aiheutuvat kulut        -8,7  -8,3   0,4    6  -10,7
Poistot            -1,3  -1,1   0,2   13  -1,5
Liiketoiminnan muut kulut   -6,8  -6,1   0,7   14  -8,9
Liikevoitto / -tappio     -0,3  0,4  -0,7  -190   0,2
Rahoituskulut (netto)     -0,1  -0,1   0,0   15  -0,2
Voitto / tappio ennen veroja  -0,4  0,3  -0,7  -261   0,0
Tuloverot           -0,1  -0,3  -0,2   -80  -0,2
Katsauskauden voitto / tappio -0,5  0,0  -0,5  -4102  -0,2


                 7-9   7-9         
                2005  2004 Muutos  Muutos
                MEUR  MEUR  MEUR    %
Liikevaihto           6,7   6,1   0,6    11
Liiketoiminnan muut tuotot    0,0   0,0   0,0    0
Valmiiden ja keskeneräisten                 
tuotteiden varastojen muutos   0,4   0,0   0,4   844
Aineiden ja tarvikkeiden                   
käyttö             -1,3  -1,0   0,3    26
Ulkopuoliset palvelut      -0,2  -0,2   0,0    41
Työsuhde-etuuksista                     
aiheutuvat kulut        -2,6  -2,6   0,0    -2
Poistot             -0,5  -0,4   0,1    20
Liiketoiminnan muut kulut    -2,3  -1,9   0,4    20
Liikevoitto / -tappio      0,2   0,0   0,3   551
Rahoituskulut (netto)      -0,1  -0,1   0,0    22
Voitto / tappio ennen veroja   0,1  -0,1   0,2   228
Tuloverot            0,0  -0,1  -0,1   -87
Katsauskauden voitto / tappio  0,1  -0,2   0,3   152


Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

           1-9   1-9         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    19,3   18,8    0,5    3
Diagnostiikka     1,0   0,8    0,2   27

Konsernin liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin

           1-9   1-9         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    1,6   1,8   -0,2   -13
Diagnostiikka    -1,9   -1,4   -0,5   -34


Konsernitase

             30.9.2005    30.9.2004   31.12.2004
Varat         MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
Pitkäaikaiset varat                        
Aineelliset                            
käyttöomaisuus-                          
hyödykkeet       6,5   28   6,4    28   6,8   30
Liikearvo        2,6   11   2,6    11   2,6   12
Muut aineettomat                          
hyödykkeet       1,6    6   0,9    4   1,2   5
Laskennalliset                           
verosaamiset      1,9    8   2,0    9   1,9   8
            12,6   53  11,9    52  12,6   55
                                  
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     4,7   20   3,9    17   3,6   16
Myyntisaamiset ja                         
muut saamiset      5,4   23   5,3    24   5,3   23
Rahavarat        1,0    4   1,6    7   1,3   6
            11,1   47  10,8    48  10,2   45
Varat yhteensä     23,7   100  22,6   100  22,8  100
                                  
Oma pääoma ja velat                        
                                  
Osakepääoma       2,2    9   2,2    10   2,2   10
Ylikurssirahasto    12,8   55  13,1    57  13,1   57
Kertyneet                             
voittovarat      -1,2   -5  -1,0    -4  -1,2   -5
Oma pääoma yht.    13,8   59  14,3    63  14,1   62
                                  
Pitkäaikaiset velat                        
Korolliset velat    4,3   18   3,4    15   3,8   17
Laskennalliset                           
verovelat        0,1    0   0,1    0   0,1   0
Eläkevelvoitteet    0,1    0   0,2    0   0,1   0
Muut velat       0,6    3   0,6    3   0,6   3
Pitkäaik.yht      5,1   21   4,2    18   4,6   20
                                  
Lyhytaikaiset velat                        
Ostovelat ja muut                         
velat          4,1   17   3,4    15   3,0   14
Lyhytaikaiset                           
korolliset velat    0,7    3   0,9    4   1,0   4
Lyhytaik.yht      4,8   20   4,1    19   4,1   18
                                  
Velat yhteensä     9,9   41   8,3    37   8,6   38
Oma pääoma ja velat                        
yhteensä        23,7   100  22,6   100  22,8  100


Rahavirtalaskelma

               1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Liikevoitto            -0,3     0,4     0,2
Oikaisut              1,4     0,9     1,3
Käyttöpääoman muutos       -0,4     0,8     0,8
Maksetut korot ja maksut                    
muista liiketoiminnan                     
rahoituskuluista         -0,2    -0,3     -0,2
Saadut korot            0,1     0,2     0,1
Maksetut välittömät verot     0,0    -0,1       
Liiketoiminnan rahavirta      0,6     1,9     2,2
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin                   
ja aineettomiin                        
hyödykkeisiin           -1,0    -1,2     -2,1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet     0,0    -0,1     -0,1
Investointien rahavirta      -1,0    -1,3     -2,2
                                
Rahoituksen rahavirta:
Lainojen nostot          0,8     0,4     0,8
Lainojen takaisinmaksut      -0,7    -0,5     -0,6
Rahoituksen rahavirta       0,1    -0,1     0,2
Rahavarojen lisäys (+) /                    
vähennys (-)           -0,3     0,5     0,2
Rahavarat tilikauden alussa    1,3     1,1     1,1
Rahavarat kauden lopussa      1,0     1,6     1,3


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2005

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-   Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
                                  
Oma pääoma 1.1.2005      2,2   13,1   0,0   -1,2  14,1
Siirto ylikurssirahastosta      -0,3        0,3    
Muuntoero                    0,2       0,2
Katsauskauden tulos                   -0,5  -0,5
Oma pääoma 30.9.2005     2,2   12,8   0,2   -1,4  13,8


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2004

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-  Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
                                  
Oma pääoma 1.1.2004      2,2   15,4   0,0  -3,3  14,3
Siirto ylikurssirahastosta       -2,3       2,3    
Muuntoero                             
Katsauskauden tulos                   0,0  0,0
Oma pääoma 30.9.2004      2,2   13,1   0,0  -1,0  14,3

              1-9/05 1-9/04 Muutos Muutos-% 1-12/04
                                  
Investoinnit, brutto, MEUR  1,4   1,2  +0,2    16   2,2
% liikevaihdosta       6,7   6,0            7,7
Henkilöstö keskimäärin    297   294   3     1   291


Oman pääoman täsmäytyslaskelma 30.9.2004

MEUR                30.9.2004     
                            
Oma pääoma FAS:n mukaan         15,1     
                            
IAS 19 eläkevastuu           -0,2     
IAS 39 pääomalainat           -1,2     
IAS 23 pääomalainojen korot       -0,6     
IFRS 3 liikearvopoisto          0,2     
IAS 17 rahoitusleasing          0,0     
IAS 12 laskennalliset verot       1,0     
                           
Oma pääoma IFRS:n mukaan        14,3     


Tuloksen täsmäytyslaskelma kaudelta 1.1.-30.9.2004

MEUR                   30.9.2004
                         
Katsauskauden tulos FAS:n mukaan       -0,2
                         
IAS 19 eläkevastuu               0,0
IAS 23 pääomalainojen korot          0,0
IFRS 3 liikearvopoisto             0,2
IAS 17 rahoitusleasing             0,0
IAS 12 laskennalliset verot          0,0
                         
Katsauskauden tulos IFRS:n mukaan       0,0


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004
                  MEUR     MEUR    MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                     
annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat           2,4     1,9     2,4
 Annetut yrityskiinnitykset     1,6     3,4     1,6
 Annetut vuokraoikeus-                     
 kiinnitykset            1,4     1,5     1,4
Muut pitkäaikaiset velat       0,6     0,7     0,6
 Kiinteistökiinnitykset       0,8     0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut      3,6     4,0     4,2


                30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004
Tunnusluvut                           
Omavaraisuusaste %         58,5    63,3     62,3
Tulos / osake, EUR         -0,04    0,00    -0,01
Oma pääoma / osake, EUR       1,07    1,11     1,09
Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627 12.937.627  12.937.627
Osakkeiden lkm kauden                      
lopussa            12.937.627 12.937.627  12.937.627


Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 4. marraskuuta 2005

Biohit Oyj:n hallitus


Lisätietoja:   Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
         Toimitusjohtaja
         Puh: 09-773 861, GSM: 040-745 5605
         Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
         
         http://www.biohit.com
         
Jakelu:     Helsingin arvopaperipörssi
         Rahoitustarkastus
         Keskeiset tiedotusvälineet
         

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa