BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      7.5.2004    klo 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 6,6 (MEUR 6,4 1-
3/2003). Katsauskauden liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja
oli MEUR 0,2 (MEUR 0,0). Kauden tulos oli MEUR 0,0 (tappio MEUR 0,3).
Biohit  panosti  diagnostiikkatuotteiden  evaluaatioihin  uusilla
markkinoilla sekä uusien nesteannostelu- ja diagnostiikkatuotteiden
kansainväliseen markkinointiin.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 3% ollen MEUR 6,6
(MEUR 6,4). Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden  ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä sekä
nesteannostelijoiden  huollosta.  Liikevaihto  kasvoi  erityisesti
Ranskassa ja Japanissa. Liikevaihdon kasvua hidasti Saksan taantuman
jatkuminen sekä myynnin tilapäiseksi arvioitu lasku Yhdysvaltojen
ja Venäjän markkina-alueilla.

Tulos

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli MEUR 0,2 (MEUR 0,0).
Käyttökate parani 62% ja oli MEUR 0,6 (MEUR 0,3).

Kauden tulos oli MEUR 0,0 (tappio MEUR 0,3). Veroina (MEUR 0,1) on
otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot kuitenkin siten,
ettei tappioihin liittyvää laskennallista verosaatavaa ole huomioitu.

Konsernissa siirryttiin 1.1.2004 kehittämismenojen osalta noudattamaan
IFRS 38 mukaista laskentaperiaatetta. Kuluneella katsauskaudella on
tämän periaatteen mukaisesti aktivoitu kehittämismenoja TEUR 66.

Tase

Taseen loppusumma oli MEUR 22,3 (MEUR 23,0)ja omavaraisuusaste 63,8 %
(63,8 %).

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli MEUR 0,4 (MEUR -0,2).
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR 0,9 (MEUR
1,4).

Investoinnit

Katsauskauden  bruttoinvestoinnit olivat MEUR  0,5  (MEUR  0,2).
Investoinnit  kohdistuivat  pääosin  Kajaanin  tuotantolaitokseen
hankituista  koneista  ja  laitteista, joilla  on  automatisoitu
nesteannostelutuotantoa   sekä  uusien  nesteannostelutuotteiden
valmistamisessa käytettävistä ruiskupuristusmuoteista.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 299
(284), josta emoyhtiön palveluksessa oli 172 (159) ja tytäryritysten
127 (125).

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannostelutuotteiden   alueella   Biohit   jatkoi   uusien
pipettituotesukupolvien kehittämistä. Tämä kehitystyö perustuu yhtiön
nesteannostelutuotteiden  strategiaan,  jonka  perusteella  on
identifioitu ja luotu uusia markkinasegmenttejä. Nämä  segmentit
eroavat toisistaan tuotteen sovellusalueen, suorituskyvyn ja hinnan
suhteen.  Yhtiö tulee lanseeraamaan uutuustuotteita vuoden  2004
toisella kvartaalilla.

Biohit on panostanut nesteannostelijoiden kehitystyössä erityisesti
tuotteiden  työskentelyn turvallisuutta lisääviin ja ergonomisiin
ominaisuuksiin. Kyseisten ominaisuuksien merkitys mm. työperäisten
rasitusvammojen ehkäisyssä on keskeinen.

Katsauskaudella  yhtiö  solmi private label  -sopimuksen  Fisher
Scientific  International –konserniin kuuluvan  isobritannialaisen
Fisher Scientific U.K. Ltd.:n kanssa koskien elektronista suurille
volyymeille tarkoitettua pipetointilaitetta. Fisher Scientific on eräs
maailman johtavista laboratoriolaitteiden ja instrumenttien myynti- ja
jakeluorganisaatioista. Biohit on aiemmin solminut sopimukset Fisher-
konsernin  kanssa  koskien  kaikkien  Biohitin  valmistamien
nesteannostelutuotteiden myyntiä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa  ja
Aasiassa.

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit  Oyj:lle  myönnettiin
katsauskaudella venäläinen patentti 2225758.

Diagnostiikka

Biohit   jatkoi  katsauskaudella  GastroPanel-testikokonaisuuden
evaluaatioita. Katsauskauden loppuun mennessä oli saatettu päätökseen
kaksikymmentä  GastroPanelin  evaluaatioon  liittyvää  kliinistä
tutkimusta, joista viisitoista suoritettiin Euroopassa, kolme Aasiassa
ja kaksi Pohjois-Amerikassa. Evaluaatioissa tutkittujen potilaiden
lukumäärä oli n. 3.900. Valmistuneiden evaluaatioiden tuloksista osa
on  julkaistu  kansainvälisissä tieteellisissä  artikkeleissa  ja
kongressiesitelmissä.

Katsauskauden  lopussa  oli  käynnissä  kaksikymmentäseitsemän
evaluaatiota, joista kuusitoista Euroopassa, viisi Aasiassa, kaksi
Pohjois-Amerikassa, yksi Etelä-Amerikassa, kaksi Afrikassa ja yksi
Lähi-idässä.  Meneillään  olevissa  evaluaatioissa  tutkittavien
potilaiden lukumäärä on n. 32.000.

Evaluaatiotulosten perusteella Biohit kehitti edelleen GastroPanel-
tutkimusta  tulkitsevaa  GastroSoft-ohjelmaa.  Ohjelma  ilmoittaa
diagnoosin  helikobakteeri-infektiosta  ja  todennäköisyyden  sen
aiheuttamasta  atrofisesta  gastriitista  mahan  runko-osassa,
antrumosassa tai molemmissa. GastroSoft-ohjelma ilmoittaa myös kuinka
suuri  riski  atrofista gastriittia sairastavalla potilaalla  on
sairastua  mahasyöpään  sekä maha -ja pohjukaissuolihaavatautiin.
GastroPanel-tutkimuksen  tulosten  perusteella  ohjelma  antaa
tarvittaessa   suosituksen   potilaan   B12-vitamiini-   ja
homokysteiinipitoisuuksien   määritykselle,   tähystys-    ja
koepalatutkimuksen  suorittamiselle  ja  helikobakteeri-infektion
hoidolle.  Ohjelma varoittaa lisäksi refluksitaudin ja  vakavaan
refluksitautiin  liittyvän, ruokatorven  syöpää  usein  edeltävän
Barrettin ruokatorven riskistä.

Katsauskaudella Biohit solmi Biofons Oy:n kanssa molempien yhtiöiden
diagnostisia tuotteita koskevan yhteistyösopimuksen, jonka perustella
yhtiöt täydentävät tuotevalikoimiaan toistensa tuotteilla. Biohit ja
Biofons markkinoivat täydennetyt tuotevalikoimansa omalla nimellään ja
omien kansainvälisten yhteyksiensä kautta.

Katsauskaudella solmittiin sopimus Irakin terveysministeriön kanssa
koskien GastroPanel-testikokonaisuuden ja keliakiataudin määritykseen
tarkoitettujen testien toimituksia.

Ensimmäisellä  vuosineljänneksellä  lanseerattiin  helikobakteeri-
infektion  ja  laktoosi-intoleranssin määrittämiseksi  tarkoitetut
pikatestit. Alustavaa markkinapalautetta voi pitää lupaavana, koska
laktoosi-intoleranssista (maitosokeria pilkkovan laktaasi-entsyymin
vaje  tai  puuttuminen ohutsuolessa) kärsii Suomessa  noin  17%
aikuisväestöstä ja joissakin maissa jopa 90%. Tähän mennessä ei ole
ollut käytössä nopeaa ja luotettavaa testiä laktoosi-intoleranssin
määrittämiseksi.

Katsauskaudella   jatkettiin   diagnostiikkatuotteiden   uusien
jakelijasopimusten valmistelua erityisesti Etelä-Amerikassa ja Lähi-
Idässä, Intiassa ja Kiinassa. Kyseisissä maissa jopa 70-90% väestöstä
voi kärsiä helikobakteeri-infektiosta ja näistä lähes puolella voi
olla moniin vakaviin sairauksiin johtava atrofinen gastriitti.

Raportointikaudella Biohitille myönnettiin diagnostiikkaliiketoiminta-
alueeseen  liittyen  seuraavat patentit: GastroPanellin  liittyen
yhdysvaltalainen patentti 6,696,262 ja venäläinen patentti 2224258)
sekä  laktoosi-intoleranssitestiin liittyen  kiinalainen  patentti
ZL00806948.4 ja venäläinen patentti 2223502.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin  B-osakkeen  kokonaisvaihto  Helsingin  Pörssissä  oli
katsauskaudella yhteensä EUR 879.398 ja 308.253 kappaletta. Osakkeen
ylin kurssi oli EUR 3,09, alin EUR 2,43 ja keskikurssi EUR 2,85.
Katsauskauden päätöskurssi oli EUR 2,85. Markkina-arvo oli  EUR
25.827.062.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Biohit  Oyj:n  15.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous  päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa
ja että tilikauden 1.1.–31.12.2003 tappio EUR 2.584.083,19 siirretään
edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi päätettiin, että
Biohit   Oyj:n   kertyneet  tappiot   katetaan   siirtämällä
ylikurssirahastosta EUR 2.316.099,70 voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin dosentti Arto Alanko, prof. Reijo
Luostarinen, prof. Hannu Seristö, prof. Osmo Suovaniemi, OTK, ekonomi
Peter  Tchernych  ja akatemiaprof. Mårten Wikström.  Hallituksen
puheenjohtajana toimii prof. Reijo Luostarinen.

Yhtiökokouksessa   valittiin   tilintarkastajaksi   KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Näkymät vuonna 2004

Yhtiö lanseerasi vuonna 2003 joukon uusia nesteannostelutuotteita,
jotka ovat saavuttaneet käyttäjäkunnassa myönteisen vastaanoton. Yhtiö
odottaa tämän heijastuvan positiivisesti liikevaihdon kehitykseen
vuonna 2004.

Diagnostiikkaliiketoiminnan osalta yhtiön tavoitteena on vuoden 2004
aikana solmia diagnostiikkatuotteita koskevia jakelusopimuksia sekä
saattaa  loppuun  merkittävä  määrä  maakohtaisia  evaluaatioita.
Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea diagnostiikkatuotteiden
markkinapenetraatioon kuluva aika.

Yhtiö tulee vuoden 2004 aikana leikkaamaan kuluja sekä tehostamaan
toimintaansa positiivisen kassavirran turvaamiseksi. Kululeikkauksia
on  suunniteltu  kohdistettavaksi myös henkilöstökuluihin.  Yhtiö
käynnistää kululeikkauksiin tähtäävät YT-neuvottelut toukokuussa 2004.

Konsernituloslaskelma

                 1-3   1-3           1-12
                2004  2003 Muutos  Muutos  2003
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           6,6   6,4   0,2    3  26,3
Liiketoiminnan kulut      -6,0  -6,1   0,1    1  -24,5
Käyttökate            0,6   0,3   0,3    62   1,8
Poistot ilman konserni-                       
liikearvonpoistoja       -0,4  -0,4   0,0    -4  -1,6
Liikevoitto/-tappio  ennen                     
konserniliikearvon poistoja   0,2   0,0   0,1   544   0,2
Konserniliikearvon poistot   -0,1  -0,1   0,0   -32  -0,4
Liikevoitto/-tappio       0,1  -0,1   0,2   183  -0,2
Rahoituskulut (netto)      0,0  -0,1   0,1    90  -0,2
Voitto/tappio     ennen                     
satunnaisia eriä         0,1  -0,2   0,3   149  -0,5
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   --    --   0,0
Satunnaiset kulut        0,0   0,0   --    --   0,0
Voitto/tappio ennen veroja    0,1  -0,2   0,3   149  -0,5
Kauden voitto/tappio       0,0  -0,3   0,3   115  -0,7
                          


Liikevaihto ja liikevoitto/-tappio ennen konserniliikearvonpoistoja,
vuosineljänneksittäin

         2004 2003          2002        
          Q1  Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1
Liikevaihto    6,6  7,5  6,1  6,3  6,4  6,5  6,1  6,3  6,5
Liikevoitto/-     
tappio ennen                            
konserniliikearv                     
on poistoja 	 0,2  0,1  0,2 -0,1  0,0 -0,4  0,0  0,1 -0,3       
Kauden        
voitto/tappio   0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,7 -0,1 -0,4 -0,6

Konsernitase

            31.3.2004    31.3.2003    31.12.2003
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,6   17   4,1    18   3,7   17
 Aineelliset hyöd.   6,2   28   6,2    27   6,2   28
 Sijoitukset      0,0    0   0,1    0   0,0   0
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    4,3   19   3,6    16   4,1   19
 Saamiset        6,1   27   6,3    27   5,7   26
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      1,1    5   1,3    6   1,1   5
 Rahat      ja                        
 pankkisaamiset     0,9    4   1,4    6   1,1   5
Taseen loppusumma   22,3   100  23,0   100  21,9  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10   2,2    10   2,2   10
 Ylikurssirahasto   15,4   69  15,4    67  15,4   70
 Voitot/tappiot    -3,5   -16  -3,1   -13  -3,6  -16
 Pääomalainat     1,2    6   1,2    5   1,2   6
Vähemmistöosuus     0,1    0   0,1    0   0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,1   10   3,0    13   2,3   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,8   21   4,2    18   4,3   19
Taseen loppusumma   22,3   100  23,0   100  21,9  100
                  

Rahavirtalaskelma

               1-3/2004  1-3/2003  1-12/2003
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Voitto  (tappio)  ennen    0,1    -0,2     -0,4
satunnaisia eriä
Oikaisut              0,4     0,6     2,2
Käyttöpääoman muutos       -0,1    -0,4     -0,6
Maksetut korot ja maksut    -0,1    -0,1     -0,4
muista    liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot            0,1     0,0     0,2
Maksetut välittömät verot     0,0    -0,1     -0,1
Liiketoiminnan rahavirta      0,4    -0,2     0,9
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit  aineellisiin    -0,3    -0,2     -1,1
ja       aineettomiin
hyödykkeisiin        
Saadut      avustukset    0,0     0,0     0,0
investointeihin
Luovutustulot    muista    0,0     0,0     0,1
sijoituksista
Investointien rahavirta      -0,3    -0,2     -1,0
                                
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti       0,0     0,0     0,0
Lainojen nostot          0,0     0,6     0,6
Lainojen takaisinmaksut      -0,3    -0,1     -0,8
Rahoituksen rahavirta       -0,3     0,5     -0,2
Rahavarojen lisäys (+) /    -0,2     0,0     -0,3
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa    1,1     1,4     1,4     
                              
Rahavarat kauden lopussa      0,9     1,4     1,1  
                              

            1-3/04 1-3/03  Muutos  Muutos-% 1-12/03
                                 
Investoinnit, brutto,                       
MEUR            0,3  0,2   0,1     44   1,2
  % liikevaihdosta    4,7  3,4             4,5
Henkilöstö                            
keskimäärin        299  284    15     5   298
               

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 31.3.2004   31.3.2003  31.12.2003
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            1,8      2,6     2,0
 Annetut yrityskiinnitykset      3,4      3,4     3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,5      1,5     1,5
Muut pitkäaikaiset velat        0,7      0,8     0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       2,9      3,8     2,8
                            

                 31.3.2004   31.3.2003  31.12.2003
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         63,8     63,8     64,7
 Tulos / osake, EUR         0,00     -0,02    -0,06
 Oma pääoma / osake, EUR       1,09     1,12     1,08
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627  12.937.627  12.937.627
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.937.627  12.937.627  12.937.627

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 31.3.2004 MEUR
0,6 ja 31.3.2003 MEUR 0,5.

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 7. toukokuuta 2004.

Biohit Oyj:n hallitus

Helena Hentola
Konserniviestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
             puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
             040-745 5605, osmo.suovaniemi@biohit.com

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet
Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa