BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      6.5.2005    KLO 10:00

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 6,3 milj. euroa
(6,6 milj. euroa 1-3/2004). Katsauskauden liiketappio oli -0,6
milj. euroa (liikevoitto 0,2 milj. euroa). Kauden tappio oli -0,6
milj. euroa (voitto 0,1 milj. euroa). Biohit panosti
nesteannostelu- ja diagnostiikkatuotteiden kansainväliseen
markkinointiin ja diagnostiikkatuotteiden evaluaatioihin.

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Biohit-konserni siirtyi 1.1.2005 alkaen IFRS:n
mukaiseen tilinpäätös- ja raportointikäytäntöön. Lisätietoja
siirtymän vaikutuksesta löytyy 14.3.2005 julkaistusta
pörssitiedotteesta. Tämän katsauksen vertailulukuina on käytetty
tiedotteen mukaisia vuoden 2004 IFRS-lukuja. Laskentaperiaatteet
ovat samat kuin kyseisessä tiedotteessa.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto laski 4% ollen 6,3
milj. euroa (6,6 milj. euroa).

Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä
sekä nesteannostelijoiden huollosta. Liikevaihto kasvoi
erityisesti Venäjällä ja USA:ssa. Liikevaihdon myönteistä
kehitystä hidasti uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
sekä tästä johtuvat nesteannostelutuotteiden toimitusvaikeudet
tammi- ja helmikuussa. Maaliskuun liikevaihto oli kuitenkin 7%
parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.
Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto oli 6,0 milj. euroa (6,5
milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 0,3
milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Tulos

Liikevaihdon taantuma kahden ensimmäisen kuukauden aikana sekä
kulujen kasvu painoivat konsernin tuloksen tappiolliseksi.
Liiketappio oli -0,6 milj. euroa (liikevoitto 0,2 milj. euroa).
Kauden tappio oli -0,6 milj. euroa (voitto 0,1 milj. euroa).

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (0,7
milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli -0,7
milj. euroa (-0,6 milj. euroa).

Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden
verotettavaa tulosta vastaavien verojen lisäksi veronalaisista
väliaikaisista eroista kirjattavien laskennallisten verovelkojen
ja verosaamisten muutos.

Tase

Taseen loppusumma oli 23,6 milj. euroa (23,4 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 58,1 % (62,2 %) 31.3.2005.

Maksuvalmius

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,3 milj. euroa (0,4
milj. euroa). Korollisten velkojen nettolisäys katsauskaudella oli
0,3 milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat
olivat 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,4 milj. euroa (0,3 milj.
euroa). Investoinnit koostuivat pääosin Kajaanin tuotantolaitoksen
nesteannostelutuotantoa automatisoivista koneista ja laitteista
sekä uusien nesteannostelutuotteiden valmistamisessa käytettävistä
ruiskupuristusmuoteista.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin
293 (299), josta emoyhtiön palveluksessa oli 157 (172) ja
tytäryritysten 136 (127).

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset (mLINE-
ja Proline-mallisto) ja elektroniset (eLINE-, Proline-, ePET-,
rLINE-, Midi- ja XL-mallisto) nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset
kärjet. Lisäksi yhtiö tarjoaa nesteannostelutuotteiden huoltoon,
kalibrointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita.

Katsauskauden aikana yhtiö lanseerasi uuden lineaaritelineen
pipettien säilytykseen. Uusi, tilaa säästävä teline soveltuu
kaikille Biohitin valmistamille pipeteille sekä useille muiden
valmistajien pipeteille.

Katsauskaudella Biohitin yhdysvaltalainen tytäryhtiö Biohit Inc.
vastaanotti VWR International, Inc:n nesteannostelutuotteiden
toimittajalle tarkoitetun palkinnon menestyksekkäästä, VWR:n
asiakkaille ja myyntiorganisaatiolle suunnatusta
markkinointiohjelmasta, joka on parhaiten auttanut VWR:ä
erottumaan markkinoilla vuoden 2004 aikana. Palkinto jaettiin
VWR:n kansainvälisessä myyntikokouksessa San Diegossa,
Kaliforniassa tammikuussa 2005. VWR International on yksi maailman
johtavista laboratoriolaitteiden ja instrumenttien myynti- ja
jakeluorganisaatioista.

Diagnostiikka

Biohit keskittyy diagnostiikkaliiketoiminnassa ruoansulatuskanavan
alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn ja diagnostiikan
mahdollistavien tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen,
valmistamiseen sekä markkinointiin. Yhtiön
diagnostiikkatuotevalikoima käsittää mm. verinäytteestä tehtävän
GastroPanel-testikokonaisuuden (pepsinogeeni I ja II-, gastriini-
17- sekä helikobakteeri-testit) ylävatsavaivojen diagnostiikkaan
sekä biopsianäytteestä otettavat pikatestit laktoosi-intoleranssin
sekä helikobakteeri-infektion diagnosointiin.

Katsauskauden aikana Biohitin laktoosi-intoleranssi- ja
helikobakteeri-pikatesteille myönnettiin myyntilupa Venäjän
markkinoilla.

Maailman suurimpiin palvelulaboratorioihin kuuluva Quest
Diagnostics Ltd. (Iso-Britannia) on hyväksynyt ja ottanut
GastroPanel-tutkimuksen ohjelmaansa. Quest tarjoaa GastroPanel-
tutkimusta osana laboratoriopalveluitaan Ison-Britannian markkina-
alueella.

Biohit jatkoi katsauskaudella GastroPanel-testikokonaisuuden
evaluaatioita. Katsauskauden päätyttyä oli käynnissä 34
evaluaatiota, joista 21 Euroopassa, 7 Aasiassa, 2 Pohjois-
Amerikassa, 2 Afrikassa, 1 Etelä-Amerikassa, ja 1 Lähi-idässä.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli
katsauskaudella yhteensä 1 186 021,16 euroa ja 552 765 kappaletta.
Osakkeen ylin kurssi oli 2,55 euroa alin 1,84 euroa ja keskikurssi
2,15 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,93 euroa. B-
osakkeiden kokonaismarkkina-arvo oli 17 489 905,11 euroa
31.3.2005.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Biohit Oyj:n 21.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta
osinkoa ja että tilikauden 1.1.–31.12.2004 tappio 266 739,42 euroa
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi
päätettiin, että Biohit Oyj:n kertyneet tappiot katetaan
siirtämällä ylikurssirahastosta 266 739,42 euroa voitto-
/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin LKT Arto Alanko, prof. Reijo
Luostarinen, prof. Hannu Seristö, prof. Osmo Suovaniemi, OTK,
ekonomi Peter Tchernych ja akatemiaprof. Mårten Wikström.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Reijo Luostarinen.

Yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Näkymät vuonna 2005

Kahden ensimmäisen kuukauden heikosta tuloskehityksestä huolimatta
yhtiö uskoo, että myynnin ja markkinoinnin tehostaminen sekä
kulujen karsintaan tähtäävät toimenpiteet tulevat jo maaliskuussa
alkaneen myönteisen tuloskehityksen lisäksi parantamaan myös koko
vuoden osalta konsernin liikevaihtoa ja tulosta edelliseen vuoteen
verrattuna.

Nesteannostelutuotteiden osalta yhtiö uskoo voivansa vastata
paremmin kysyntään entistä laajemman tuotevalikoimansa avulla.
Yhtiön arvion mukaan nesteannostelutuotteiden markkinoilla ei ole
odotettavissa muutoksia, jotka vaikuttaisivat jatkossa
epäsuotuisasti nesteannosteluliiketoiminnan kehitykseen.

Diagnostiikkatuotteiden osalta yhtiö odottaa, että myynnin
tehostaminen, lisääntynyt yhteistyö jakelijoiden kanssa, lukuisat
evaluaatiot sekä saadut viranomaishyväksynnät näkyvät
diagnostiikkaliiketoiminnan parempana kehityksenä.

Konsernituloslaskelma

                 1-3   1-3           1-12
                2005  2004 Muutos  Muutos  2004
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           6,3   6,6  -0,3    -4  26,7
Liiketoiminnan muut tuotot    0,0   0,0           0,2
Valmiiden ja keskeneräisten                     
tuotteiden varastojen muutos   0,3   0,0   0,3  -1572  -0,5
Aineiden ja tarvikkeiden                       
käyttö             -1,3  -1,1  -0,2    23  -4,4
Ulkopuoliset palvelut      -0,2  -0,1  -0,1    55  -0,7
Työsuhde-etuuksista                         
aiheutuvat kulut        -2,9  -2,7  -0,2    9  -10,7
Poistot             -0,4  -0,4   0,0    9  -1,5
Liiketoiminnan muut kulut    -2,4  -2,1  -0,3    12  -8,9
Liikevoitto / -tappio      -0,6   0,2  -0,8   -463   0,2
Rahoituskulut (netto)      0,0   0,0   0,0       -0,2
Voitto / tappio ennen veroja  -0,6   0,2  -0,8   -509   0,0
Tuloverot            0,0  -0,1   0,1   -107  -0,2
Katsauskauden voitto / tappio  -0,6   0,1  -0,7   -805  -0,2


Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

           1-3   1-3         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    6,0   6,5   -0,5   -7
Diagnostiikka     0,3   0,1    0,2   196

Konsernin liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin

           1-3   1-3         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    0,0   0,7   -0,7   -99
Diagnostiikka    -0,7   -0,6   -0,1   -12


Konsernitase

             31.3.2005    31.3.2004   31.12.2004
Varat         MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
Pitkäaikaiset varat                        
Aineelliset                            
käyttöomaisuushyöd.   6,7   28   6,5    28   6,8   30
Liikearvo        2,6   11   2,6    11   2,6   12
Muut aineettomat                          
hyödykkeet       1,3    6   0,8    4   1,2   5
Laskennalliset                           
verosaamiset      1,9    8   2,2    9   1,9   8
            12,5   53  12,1    52  12,6   55
                                  
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     4,0   17   4,2    18   3,6   16
Myyntisaamiset ja                         
muut saamiset      6,2   26   6,1    26   5,3   23
Rahavarat        0,9    4   0,9    4   1,3   6
            11,1   47  11,3    48  10,2   45
Varat yhteensä     23,6   100  23,4   100  22,8  100
                                  
Oma pääoma ja velat                        
                                  
Osakepääoma       2,2    9   2,2    10   2,2   10
Ylikurssirahasto    13,1   56  15,4    66  13,1   57
Kertyneet                             
voittovarat      -1,7   -7  -3,2   -13  -1,2   -5
Oma pääoma yht.    13,6   58  14,4    63  14,1   62
                                  
Pitkäaikaiset velat                        
                                  
Korolliset velat    4,0   17   3,3    14   3,8   17
Laskennalliset                           
verovelat        0,1       0,1       0,1    
Eläkevelvoitteet    0,1       0,2       0,1    
Muut velat       0,6    3   0,6    3   0,6   3
Pitkäaik.yht      4,8   20   4,2    17   4,6   20
                                  
Lyhytaikaiset velat                        
Ostovelat ja muut                         
velat          4,1   17   3,8    16   3,0   14
Lyhytaikaiset                           
korolliset velat    1,1    5   0,9    4   1,0   4
Lyhytaik.yht      5,2   22   4,7    20   4,1   18
                                  
Velat yhteensä     10,0   42   8,9    37   8,6   38
Oma pääoma ja velat                        
yhteensä        23,6   100  23,4   100  22,8  100
                


Rahavirtalaskelma

               1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
                 MEUR    MEUR     MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Liikevoitto            -0,6     0,2     0,2
Oikaisut              0,6     0,3     1,3
Käyttöpääoman muutos       -0,3    -0,1     0,8
Maksetut korot ja maksut                    
muista liiketoiminnan                     
rahoituskuluista         -0,1    -0,1     -0,2
Saadut korot            0,1     0,1     0,1
Liiketoiminnan rahavirta     -0,3     0,4     2,2
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin                   
ja aineettomiin                        
hyödykkeisiin           -0,4    -0,3     -2,1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet     0,0     0,0     -0,1
Investointien rahavirta      -0,4    -0,3     -2,2
                                
Rahoituksen rahavirta:
Lainojen nostot          0,5     0,0     0,8
Lainojen takaisinmaksut      -0,2    -0,3     -0,6
Rahoituksen rahavirta       0,3    -0,3     0,2
Rahavarojen lisäys (+) /                    
vähennys (-)           -0,4    -0,2     0,2
Rahavarat tilikauden alussa    1,3     1,1     1,1
Rahavarat kauden lopussa      0,9     0,9     1,3


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.3.2005

MEUR             Osake-   Yli- Muunto Voitto-   Oma
               pääoma kurssi-  erot  varat  pääoma
                   rahasto
                                   
Oma pääoma 1.1.2005       2,2   13,1   0,0  -1,2   14,1
Muuntoero                     0,0         
Tilikauden tulos                     -0,6     
Oma pääoma 31.3.2005       2,2   13,1   0,0  -1,7   13,6
                           


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.3.2004

MEUR             Osake-   Yli- Muunto Voitto-   Oma
               pääoma kurssi-  erot  varat  pääoma
                   rahasto
                                   
Oma pääoma 1.1.2004       2,2   15,4   0,0  -3,3   14,3
Muuntoero                     0,0         
Tilikauden tulos                     0,1     
Oma pääoma 31.3.2004       2,2   15,4   0,0  -3,2   14,4
                           
                  

            1-3/05 1-3/04  Muutos  Muutos-% 1-12/04
                                 
Investoinnit, brutto,                       
MEUR            0,4  0,3   0,1     41   2,2
% liikevaihdosta      6,0  4,7             7,7
Henkilöstö                            
keskimäärin        293  299    -6     -2   291
                   


Oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.3.2004

MEUR                31.3.2004     
                            
Oma pääoma FAS:n mukaan         15,3     
                            
IAS 19 eläkevastuu           -0,2     
IAS 39 pääomalainat           -1,2     
IAS 23 pääomalainojen korot       -0,6     
IFRS 3 liikearvopoisto          0,1     
IAS 17 rahoitusleasing          0,0     
IAS 12 laskennalliset verot       1,1     
                           
Oma pääoma IFRS:n mukaan        14,5     


Tuloksen täsmäytyslaskelma kaudelta 1.1.-31.3.2004

MEUR                   31.3.2004
                         
Tilikauden tulos FAS:n mukaan         0,0
                         
IAS 19 eläkevastuu               0,0
IAS 23 pääomalainojen korot          0,0
IFRS 3 liikearvopoisto             0,1
IAS 17 rahoitusleasing             0,0
IAS 12 laskennalliset verot          0,0
                         
Tilikauden tulos IFRS:n mukaan         0,1


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 31.3.2005   31.3.2004  31.12.2004
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,5      1,8     2,4
 Annetut yrityskiinnitykset      1,6      3,4     1,6
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,4      1,5     1,4
Muut pitkäaikaiset velat        0,6      0,7     0,6
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       3,8      2,9     4,2


                 31.3.2005  31.3.2004  31.12.2004
                                   
Tunnusluvut                             
Omavaraisuusaste %          58,1     62,2     62,3
Tulos / osake, EUR          -0,05     0,01     -0,01
Oma pääoma / osake, EUR        1,05     1,12     1,09
Osakkeiden lkm keskimäärin   12.937.627  12.937.627  12.937.627
Osakkeiden lkm kauden                        
lopussa             12.937.627  12.937.627  12.937.627


Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 6. toukokuuta 2005

Biohit Oyj:n hallitus


Lisätietoja:   Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
         Puh: 09-773 861, GSM: 040-745 5605
         Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
         
         http://www.biohit.com
         
Jakelu:     Helsingin arvopaperipörssi
         Rahoitustarkastus
         Keskeiset tiedotusvälineet
         

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa