BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Q1-2015

Biohit Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 9:30 paikallista aikaa (EEST)


YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu 2015

  • Liikevaihto kasvoi 28,2 % vertailukaudesta 1-3/2014
  • Liikevaihto 1,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa)
  • Liiketulos, jatkuvat toiminnot -1,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
  • Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -0,9 milj. euroa (-1,0 milj. euroa)
  • Katsauskauden tulos yhteensä -0,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 86,2 % (90,7 %)
  • Omavaraisuusaste 88,0 % (31.12.2014 87,5 %)

 

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

”Katsauskaudella liikevaihdon kehitys jatkui kasvu-uralla ja tulos parani vertailukauteen nähden. Biohit Oyj:n liiketoiminnan kehittämisen painopisteenä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ovat olleet kansainvälisen jakelijaverkoston laajentaminen ja olemassa olevien partnereiden tukeminen mm. tuoterekisteröintejä edistämällä. Tämän lisäksi olemme keskittyneet kotimaan palvelumyynnin kehittämiseen sekä uusimpien tuotteiden kaupallistamiseen.

Suomessa solmimme Acetium®-valmisteet kattavan jakelijasopimuksen Oriola Oy:n kanssa, joka astuu voimaan ylimenokauden jälkeen (ensimmäinen vuosipuolisko 2015) ja korvaa aiemmin voimassa olleen jakelusopimuksen Suomessa. Sopimuksen myötä Oriola Oy saa yksinoikeudet Acetium®-kapselin ja Acetium®-imeskelytabletin jakeluun Suomessa. Katsauskaudella allekirjoitimme jakelijasopimuksen Akeso Pharmaceuticalsin kanssa. Sopimuksen myötä Akeso sai yksinoikeudet Acetium®-kapselien jakeluun Venäjällä.

Maaliskuussa Biohit Oyj ja Gulf Drug LLC solmivat jakelijasopimuksen koskien Biohitin diagnostisia testejä. Sopimuksen myötä Gulf Drug sai yksinoikeudet diagnostisten testien jakeluun Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Sopimus kattaa seuraavat Biohitin testit: GastroPanel, helikobakteeripikatesti (UFT300), Biohit Active B12-vitamiinitesti, ColonView-pikatesti, laktoosi-intoleranssipikatesti (LIQT) ja keliakiapikatesti (CDQT). Katsauskauden aikana solmimme myös jakelusopimuksen Gulf Orlando Medicalin kanssa koskien diagnostisten testien jakelua Kuwaitissa ja PT InoDia:n kanssa teimme sopimuksen koskien pikatestejä Indonesiassa.

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Acetium®-kapseleille ja -imeskelytableteille Avainlippu-tunnuksen, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa. Diagnostiikassa Biohit tarjoaa ruoansulatuskanavan alueen testausta apteekkikampanjoiden muodossa ympäri Suomea. Helsingissä Ympyrätalon apteekki tarjoaa vastaavaa palvelua asiakkailleen osana pysyvää perusvalikoimaansa.

Toimme katsauskaudella markkinoille Biohitin pikatestilukijan, joka mahdollistaa Biohit ColonView-pikatestin ja Biohit Keliakiapikatestin luotettavan käytön. Julkistetut asetaldehydiin sekä syöpäseulontoihin liittyvät tutkimustulokset korostivat tarjontamme tärkeyttä osana yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaista diagnosointia sekä sen myötä kustannusten säästöä.”

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihto, MEUR 1,2 0,9 4,4
Liikevoitto/ -tappio,
jatkuvat toiminnot MEUR
-1,0 -1,2 -4,5
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -0,9 -1,0 -4,3
Katsauskauden voitto/tappio,
jatkuvat toiminnot MEUR
-0,9 -1,0 -4,4
Katsauskauden voitto/tappio,
lopetetut toiminnot MEUR
  3,3 3,3
Katsauskauden voitto/tappio, MEUR -0,9 2,2 -1,2
Henkilöstö keskimäärin 49 46 50
Henkilöstö kauden lopussa 51 47 51
Omavaraisuusaste % 88,0 % 94,4 % 87,5 %
Tulos / Osake, jatkuvat toiminnot EUR -0,07 -0,07 -0,32
Tulos / Osake,
lopetetut toiminnot. laimentamaton EUR
  0,24 0,23
Oma pääoma / Osake, EUR 0,84 1,81 0,90
Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella 14 136 942 13 812 426 13 941 286
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa
14 220 593 13 825 593 14 135 593

 

RAPORTOINTI

Yhtiön tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, asetaldehydiä sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista. Yhtiö luokittelee koko tuoteportfolion yhteen segmenttiin.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Liikevaihto kasvoi 28,2 % vertailukaudesta 1-3/2014.

Jatkuvien toimintojen liiketappio oli -1,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa 1-3/2014). Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli -0,9 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen tulos oli 0,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Nesteannosteluliiketoiminnan kaupan yhteydessä loppuvuonna 2011 myyntivoitosta jätettiin tulouttamatta 3,5 milj. euroa johtuen kaupan sopimusehdoista ja muista vielä avoimista kauppaan liittyvistä seikoista, mikä tuloutettiin 31.3.2014 kun kauppa saatettiin päätökseen.

Katsauskauden tulos yhteensä oli -0,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa).


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liiketulos

  1-3/2015 1-3/2014 Muutos 1-12/2014
Liikevaihto MEUR 1,2 0,9 0,3 4,4
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % 28,2 %      
Liiketulos, jatkuvat toiminnot MEUR -1,0 -1,2 0,2 -4,5
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % 13,2 %      
Liiketulos, % liikevaihdosta -83 % -123 %   -103 %

 

TASE

Taseen loppusumma 31.3.2015 oli 13,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa 31.12.2014) ja omavaraisuusaste 88,0 % (31.12.2014 87,5 %).

                                                                               
RAHOITUS

Yhtiön rahoitusasema on hyvä ja se mahdollistaa panostuksen kansainvälisen jakelijaverkoston rakentamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Yhtiön rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä 9,1 milj. euroa (31.12.2014 10,4 miljoonaa euroa).


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminta on edelleen keskittynyt innovaatioihin, sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat katsauskaudella 1-3/2015 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Kotimaassa tutkimustoiminnassa käynnissä ovat edelleen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä tutkimus (tutkimusvalmisteena Acetium®-imeskelytabletti) sekä kaksi migreenityyppisten päänsärkykohtausten estämiseen tähtäävää tutkimusta (tutkimusvalmisteena Acetium®-kapseli).

Uuden yhtenäistetyn GastroPanel-testin kehitystyö on loppusuoralla, ja uusi testi vaatii kliinisen varmennustutkimuksen (validointi). Tutkimussuunnitelma on valmis ja yhdeksi toteuttajaksi on varmistunut Oulun yliopistollisen keskussairaalan gastroenterologian klinikka.  

Acetium®-kapselin asetaldehydiä sitovia ominaisuuksia on tutkittu Japanissa ja Ruotsissa toteutetuissa tutkimuksissa, jotka molemmat vahvistivat Acetiumin aiempia tieteellisiä tuloksia. Tutkimuksissa todettiin, että Acetium® sitoo ryhmän I karsinogeenisen asetaldehydin 60–80 %:sti ja muodostaa sen kanssa harmittoman elimistöstä poistuvan MTCA yhdisteen.  Japanin tutkimuksen tieteellinen raportti ilmestyi huhtikuussa korkeatasoisessa PLOS One – julkaisussa. Ruotsin vastaavan tutkimuksen raportti on valmistunut ja on parhaillaan tutkimusryhmän jäsenten tarkastettavana.

Vuodenvaihteessa valmistui ColonView-vertailututkimus 300 potilaan aineistolla ja lisäksi on käynnissä 1000 henkilön väestöotantaan perustuva seulontakokeilu. Vertailututkimuksen tulokset on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä Anticancer Research -nimisessä syöväntutkimusjulkaisussa.


INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-3/2015 bruttoinvestoinnit olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 49 (46), joista emoyhtiön palveluksessa oli 41 (38) ja tytäryritysten 8 (8).


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät liiketoiminnan kasvun vaatimiin panostuksiin. Näitä riskitekijöitä ovat muun muassa onnistuminen kliinisissä tutkimuksissa, uusien markkina-alueiden ja jakelukanavien valinnassa ja kehittämisessä, henkilörekrytoinneissa, rekisteröintiprosesseissa ja tuotteiden hinnoittelussa sekä seulontaohjelmien etenemiseen vaikuttavat poliittiset päätöksentekoon liittyvät riskit. Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on uusien markkina-alueiden valinnan onnistuminen ja niille laajenemisen ajoitus sekä tuotteiden saama vastaanotto. Kansainvälisen politiikan viime aikoina lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu ennen kun rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiö käyttää vähintään kahta kumppania sijoitustoiminnassaan.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu. Yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai projektitoimituksista. Poikkeuksen tekee Kiinan GastroPanel-myynti, joka on nykyisellään Biohitille erityisen merkittävä. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä.

 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT


Biohit ja Ympyrätalon apteekki yhteistyöhön

Biohit Oyj ja Ympyrätalon apteekki sopivat tammikuussa yhteistyöstä, jossa Ympyrätalon apteekki tarjoaa asiakkailleen Biohitin diagnostisia testejä. Yhteistyö kattaa Biohitin testejä ruoansulatuskanavan alueen sairauksien diagnostiikkaan. Ympyrätalon apteekki tarjoaa sairaanhoitajapalveluita ja testejä osana pysyvää perusvalikoimaa.


Biohit Oyj ja Akeso Acetium®-jakelusopimukseen Venäjällä

Biohit Oyj allekirjoitti jakelijasopimuksen Akeso Pharmaceuticals’in kanssa. Sopimus astui voimaan välittömästi ja sen myötä Akeso sai yksinoikeudet Acetium®-kapselin jakeluun Venäjällä.


BIOHIT ColonView on markkinoiden paras suolistosyövän seulontatesti

Suolistosyövän seulontatestejä vertailevan kansainvälisen tutkimuksen tulokset valmistuivat ja tutkimuksesta kirjoitettu tieteellinen raportti on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä Anticancer Research -nimisessä syöväntutkimusjulkaisussa.


Biohit ja Oriola jakelusopimukseen

Biohit Oyj solmi Acetium®-valmisteet kattavan jakelijasopimuksen Oriola Oy:n kanssa. Sopimus astuu voimaan ylimenokauden jälkeen (ensimmäinen vuosipuolisko 2015) ja korvaa aiemmin voimassa olleen jakelusopimuksen Suomessa. Sopimuksen myötä Oriola Oy saa yksinoikeudet Acetium®- kapselin ja Acetium®-imeskelytabletin jakeluun Suomessa.


Biohit ja Gulf Drug jakelijasopimukseen

Biohit Oyj ja Gulf Drug LLC solmivat jakelijasopimuksen koskien Biohitin diagnostisia testejä. Sopimus astui voimaan välittömästi ja sen myötä Gulf Drug sai yksinoikeudet diagnostisten testien jakeluun Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Sopimus kattaa seuraavat Biohitin testit: GastroPanel, helikobakteeripikatesti (UFT300), Biohit Active B12-vitamiinitesti, ColonView-pikatesti, laktoosi-intoleranssipikatesti (LIQT) ja keliakiapikatesti (CDQT).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Vaivatonta tarkkuutta Biohitin pikatestilukijalla

Katsauskauden jälkeen, Biohit julkaisi tarkan ja helppokäyttöisen Biohitin pikatestilukijan, joka mahdollistaa Biohit ColonView-pikatestin ja Biohit Keliakiapikatestin tehokkaan käytön point-of-care ympäristössä. Pikatestinlukija sopii erityisesti liikkuville yksiköille sen vankan rakenteensa ja sähkövirrasta riippumattomuutensa (ladattavat akut) ansiosta. Lukijan muistikortti mahdollistaa tietojen tallentamisen ja laite voidaan liittää sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmiin (HIS/LIS).


Asetaldehydi – mahasyövän merkittävin patofysiologinen tekijä
Japanilais-suomalaistutkimuksen tulokset on julkaistu PLOS ONE - julkaisusarjassa

Mahasyöpä on maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja sekä miehillä että naisilla (723.000 kuolemaa vuosittain, 8.8 % kaikista syöpäkuolemista). Korkeimmat kuolleisuusluvut löytyvät Itä-Aasiasta. Japanilais-suomalaisessa yhteistyötutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että geenimutaatiosta johtuva puutteellinen kyky poistaa asetaldehydiä (ALDH2-puute) johtaa mahalaukun limakalvon huomattavasti lisääntyneeseen (5,6-kertaiseen) altistumiseen asetaldehydille, mahalaukkuun annetun alkoholiannoksen jälkeen. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että Biohitin Acetium-kapseli (100mg x 2) poistaa 60 % mahanesteeseen alkoholista muodostuvasta asetaldehydistä ja että kapselien vaikutus jatkuu koko kaksi tuntia kestäneen seuranta-ajan.


Biohit Oyj:n Acetium®-imeskelytableteille ja -kapseleille on myönnetty Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Biohit Oyj:n Acetium®-kapseleille ja -imeskelytableteille Avainlippu-tunnuksen, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa.


Mekalasi Oy Biohitin pikatestien jakelijaksi Suomessa

Biohit Oyj ja Mekalasi Oy ovat sopineet, että Mekalasi toimii Biohit Oyj:n pikatestien jakelijana Suomessa. Sopimus astuu voimaan heti.


Varsinainen yhtiökokous

Biohit Oyj:n maanantaina 20.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. Tilikauden tappio 550 514,94 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, DI Seppo Luode ja toimitus-johtaja Franco Aiolfi sekä uutena jäsenenä valtiotieteen maisteri Janina Andersson. Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600 euron suuruinen kokouspalkkio ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Osmo Suovaniemen.

Tilintarkastajan valinta

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että sen 13 § poistetaan.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat.


Euroopan parlamentti kehottaa komissiota pyytämään välittömästi Euroopan elintarviketeollisuusviranomaisia (EFSA) arvioimaan uudelleen asetaldehydin käytön

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota pyytämään välittömästi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) arvioimaan uudelleen asetaldehydin käyttöä aromiaineena alkoholijuomissa ja alkoholittomissa juomissa.

Euroopan parlamentti vaatii, että komissio laatii välittömästi kertomuksen, joka asetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaan oli tehtävä joulukuuhun 2014 mennessä ja jossa arvioidaan, olisiko alkoholijuomiin sovellettava tulevaisuudessa ainesosien ja ravintoarvojen ilmoittamista koskevaa vaatimusta; katsoo, että kuluttajille olisi ilmoitettava ainesosista ja ravintoarvoista.

 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 14 220 593, joista 2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 11 245 093 (11 160 093) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

Koko osakekannan markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli katsauskauden lopussa 79,1 milj. euroa (102,3 milj. euroa). Osakevaihto katsauskautena oli 8,1 milj. euroa.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-3/2015 1-3/2014
Ylin kurssi, EUR 7,14 8,17
Alin kurssi, EUR 4,58 5,42
Keskikurssi, EUR 5,88 6,68
Kauden päätöskurssi, EUR 5,56 7,40
Kokonaisvaihto, EUR 8 087 561 9 513 566
Kokonaisvaihto, kpl 1 347 966 1 424 013


Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 31.3.2015 yhtiöllä oli 6 826 osakkeenomistajaa (6 442 omistajaa 31.3.2014). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 78,2 % (78,0 %), yritysten osuus 20,0 % (20,2 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 1,7 % (1,7 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.biohit.fi/sijoittajat.


LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.

Koko liiketoiminta esitetään yhtenä segmenttinä. Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2014.

Vuonna 2015 voimaan tulleet standardit tai standarditulkinnat eivät ole aiheuttaneet osavuosikatsauksen laadintaperiaatteisin olennaisia muutoksia. Biohit Oyj otti 1.1.2014 käyttöön IFRS10 Konsernitilinpäätös ja IFRS11 Yhteisjärjestelyt -standardit. Standardien käyttöönotto vaikutti Biohitin kiinalaisen yhteisyrityksen, Biohit Biotech (Hefei) Co. Ltd, kirjanpitokäsittelyyn. Uuden IFRS 10 standardin määrittelemä yhteinen määräysvalta ei toteudu katsauskauden päätöshetkellä 31.3.2015 standardin ja osakassopimuksen tarkoittamalla tavalla ja täten sijoitusta ei esitetä uusien standardien mukaan taseessa.

Johdon arvion mukaan IFRS 10 ja osakassopimuksen tarkoittama yhteinen määräysvalta saavutetaan vuoden 2015 aikana. Kun standardin ja osakassopimuksen mukainen määräysvalta saavutetaan, yhteisyritys tullaan yhdistelemään Biohitin konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNITULOSLASKELMA

MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 1-12/2014
Liikevaihto 1,2 0,9 0,3 4,4
Hankinnan ja valmistuksen kulut -0,4 -0,4 -0,1 -1,9
Bruttokate 0,7 0,6 0,2 2,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 -0,1 0,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,6 -0,5 -0,1 -2,1
Hallinnon kulut -0,7 -0,9 0,3 -3,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -0,5 -0,5 -0,1 -2,1
Liikevoitto / -tappio, jatkuvat toiminnot -1,0 -1,2 0,2 -4,5
Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,0 0,3
Rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 -0,1
Voitto / tappio ennen veroja -0,9 -1,0 0,1 -4,3
Tuloverot 0,0 0,0 0,0 -0,1
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -0,9 -1,0 0,1 -4,4
Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot   3,3 -3,3 3,3
Katsauskauden tulos yhteensä -0,9 2,2 -3,2 -1,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,1 0,0 -0,1 0,1
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0
Laajan tuloksen erät, jotka tullaan siirtämään tulosvaikutteisiksi yhteensä -0,1 0,0 -0,1 0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,0 2,3 -3,3 -1,1

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Osakekohtainen tulos,
jatkuvat toiminnot, laimentamaton, EUR
-0,07 -0,07 -0,32
Osakekohtainen tulos,
lopetetut toiminnot, laimentamaton, EUR
  0,24 0,23
Osakekohtainen tulos,
lopetetut toiminnot, laimennettu, EUR
  0,23 0,22

 

 

KONSERNITASE

MEUR 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 1,6 1,7 1,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9 0,5 0,9
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2,6 2,2 2,5
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 0,9 0,7 0,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,1 0,8 0,8
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 8,4 15,4 9,8
Rahavarat 0,7 7,4 0,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11,1 24,2 12,0
       
VARAT YHTEENSÄ 13,6 26,5 14,5
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 2,4 2,4 2,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2,1 3,0 1,9
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Voittovarat 7,6 19,6 8,4
Oma pääoma yhteensä 12,0 25,0 12,7
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Laskennalliset verovelat 0,2 0,2 0,2
Muut velat 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,2 0,2 0,2
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat 0,5 0,3 0,5
Korolliset velat yhteensä 0,1 0,3 0,3
Verovelat 0,0 0,1 0,1
Muut velat 0,7 0,7 0,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1,4 1,2 1,6
       
Velat yhteensä 1,6 1,5 1,8
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 13,6 26,5 14,5


 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.3.2015

MEUR Osake-pääoma Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2015 2,4 0,0 1,9 8,4 12,7
Osakeperusteiset maksut       0,1 0,1
Optioiden merkintä     0,2   0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä   0,0   -1,0 -1,0
Oma pääoma 31.3.2015 2,4 0,0 2,1 7,6 12,0


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.3.2014

MEUR Osake-pääoma Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2014 2,3 0,0 2,8 17,3 22,5
Osakeperusteiset maksut     0,2   0,2
Optioiden merkintä 0,0   0,0   0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä       2,3 2,3
Oma pääoma 31.3.2014 2,4 0,0 3,0 19,6 25,0

 

RAHAVIRTALASKELMA

MEUR 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto -0,9 2,2 -1,2
Oikaisut 0,1 -3,1 -2,5
       
Käyttöpääoman muutos -0,4 0,1 0,2
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0,0 0,0 0,0
Saadut korot 0,1 0,2 0,2
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 0,0
Maksetut tuloverot 0,0 0,0 -0,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -1,1 -0,6 -3,4
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 -0,1 -0,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   0,0 0,0
Luovutustuotot nesteannosteluliiketoiminnan myynnistä   6,8 6,8
Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin, netto 1,3 0,9 6,5
Investointien nettorahavirta 1,2 7,6 12,9
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksullinen osakeanti 0,2 0,0 0,8
Maksetut osingot   0,0 -10,0
Pääoman palautukset      
Lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,1 -0,1
Rahoituksen nettorahavirta 0,1 -0,1 -9,4
       
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,1 6,9 0,1
Rahavarat tilikauden alussa 0,6 0,5 0,5
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0
Rahavarat kauden lopussa 0,7 7,4 0,6

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla II 2013 katsauskauden 1-3/2015 aikana

Biohit Oyj:n II 2013 optio-oikeuksilla on 28.1.2015 ja 10.3.2015 merkitty yhteensä 85 000 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 31.3.2015 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa arviolta 1.4.2015.

Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 193 511 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkinnän seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 14 220 593 osakkeeseen (14 135 593, 31.12.2014) ja B-osakkeiden lukumäärä 11 245 093 osakkeeseen (11 160 093, 31.12.2014). Uudet osakkeet vastaavat prosentuaalisesti 0,6 % osuutta Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja 0,12 % osuutta äänistä rekisteröinnin jälkeen.

Optio-oikeuksilla II 2013 osakkeiden merkintäaika alkoi 1.7.2013 ja päättyy 30.6.2015. Optio-ohjelma perustuu hallituksen 19.6.2013 tekemään päätökseen, jonka pohjana on varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2014 valtuutus. Optio-ohjelman ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.biohit.fi.


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
       
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitys 0,0 0,0 0,0
       
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 0,0 0,0 0,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut      
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,1 0,1
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,0 0,1
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,3 0,1 0,2
       
Muut vuokravastuut      
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,2 0,3 0,2
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,7 0,3 0,7
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,1
Yhteensä 0,9 0,5 1,0
Muut omat vastuut yhteensä 1,2 0,7 1,2
       
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1,2 0,7 1,2SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 (Q2) julkaistaan torstaina 20.8.2015 klo 9:30 paikallista aikaa (EEST).


Helsingissä 7. toukokuuta 2015

Biohit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi


Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa