BIOHIT-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018

BIOHIT-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018

Biohit Oyj Puolivuosikatsaus 22.8.2018 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto 4,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa), kasvua 21,1 % vertailukaudesta
 • Operatiivinen käyttökate -0,1 milj. euroa (-0,7 milj. euroa)
 • Liiketulos -0,9 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Kiinan yhteisyrityksestä irtautumisen yhteydessä kirjattu 8,4 milj. euron kertaluonteinen tuotto
 • Katsauskauden tulos -1,0 milj. euroa (7,2 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta -0,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 97,2 % (95,0 %)
 • Omavaraisuusaste 89,4 % (89,6 %)


TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

Liiketoimintamme kehittyi odotustemme mukaisesti vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi 21,1 % vertailukauteen H1/2017 verrattuna johtuen GastroPanel-testien ja Iso-Britannian tytäryhtiön vahvasta myynnistä. Vertailukaudella H1/2017 liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti GastroPanel-testien toimitusongelmat (0,3 milj. euroa) joita emme nyt kokeneet. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä oikaistu operatiivinen käyttökate parani liikevaihdon kasvun myötä katsauskaudella -0,1 milj. euroon (-0,7 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta parani 0,6 miljoonaa euroa vertailukauteen H1/2017 verrattuna ollen -0,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Jatkamme määrätietoisesti töitä kasvun eteen kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Katsauskaudella saimme päätökseen CE-merkintäprojektin Acetium-imeskelytabletille. Kyseinen tuote tupakoinnin lopettamiseen lanseerataan Suomen markkinoille syksyllä 2018. Aiemmin toteutettu tutkimus vahvistaa, että Acetium-imeskelytabletti on tehokas ja nikotiinivapaa menetelmä auttamaan tupakoinnin lopettamisessa. Solmimme katsauskaudella jakelijasopimukset imeskelytabletin jakelusta Suomessa Oriolan ja Kreikassa Pharmathen Hellas S.A.:n kanssa. Lisäksi saimme hyvät tulokset suolistosyövän seulontatestejä vertailevasta tutkimuksesta Brasiliassa. Migreenitutkimuksen saimme valmiiksi kliinisen vaiheen osalta kesäkuun lopussa. Tulosten tarkistus ja analysointi siirtyi kuitenkin seuraavalla raportointikaudelle.

Katsauskaudella Biohitin jakelija Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd ilmoitti kasvattavansa tuotantokapasiteettinsa 75 miljoonaan testiin vuositasolla. Lisäksi Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd osti katsauskaudella yhtiön pääomistajalta Osmo Suovaniemeltä ja hänen perheeltään 33,2 % Biohit Oyj:n kaikista osakkeista ja 29,5 % osakkeisiin perustuvasta äänimäärästä.

Sekä Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd  tuotantokapasiteetin laajennus että omistajuus Biohit Oyj:stä luovat meille erinomaiset edellytykset kasvavilla Kiinan markkinoilla.

Laajensimme jakelijaverkostoamme ja edistimme tuoterekisteröintejä

Jatkoimme jakelijaverkostomme laajentamista edelleen uusilla sopimuksilla ja sopimusten uudelleenjärjestelyillä. Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana solmimme seuraavat sopimukset Biohitin diagnostiikkatuotteiden jakelusta: BioVendor – Laboratorní medicína A.S. myy jatkossa diagnostisia testejämme Tsekin tasavallassa ja Montebello AS Norjassa. Karibian alueella diagnostisten testien jakelijana toimii jatkossa Trans Continental Medical Products. Tärkeälle Etelä-Korean markkinalle GastroPanel-jakelijaksi nimitettiin Dow Biomedica.

Acetiumin myyntiin yksinoikeuden katsauskaudella saivat Serbiassa Save Health D.o.o ja Kyproksella Scientronics. Taiwanissa imeskelytabletin jakelusta vastaa jatkossa Mimed Ltd. Allekirjoitimme Pharmathen Hellas S.A. kanssa sopimuksen tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetun Acetium-imeskelytabletin jakelusta Kreikassa. Lisäksi Oriola Oyj:n kanssa tehtiin sopimus tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetun Acetium-imeskelytabletin jakelusta apteekeissa ja muissa Oriolan myyntikanavissa.

Rekisteröinnit toteutetaan aina kohdemaan vaatimusten mukaisesti, jolloin rekisteröintiprosessin kesto voi vaihdella. Tuotteidemme CE-merkki kertoo, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen ja voidaan saattaa Euroopan talousalueen (ETA) markkinoille. CE-merkki edesauttaa tuotteiden rekisteröintiä myös ETA:n ulkopuolisilla markkina-alueilla.

Päämarkkina-alueemme ovat:

1) Kiina

2) EU, Venäjä sekä Lähi-itä.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 1-6/20181-6/20171-12/2017
Liikevaihto, MEUR4,94,19,0
Käyttökate, MEUR-0,17,77,9
Operatiivinen käyttökate, MEUR-0,1-0,7-0,4
Liikevoitto/ -tappio MEUR-0,97,46,4
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR-1,07,46,4
Katsauskauden voitto/tappio MEUR-1,07,26,1
Henkilöstö keskimäärin51 5051
Henkilöstö kauden lopussa51 5551
Omavaraisuusaste %89,4 %89,6 %91,3 %
Tulos / Osake EUR, Laimentamaton-0,070,490,42
Tulos / Osake EUR, Laimennettu-0,070,480,41
Oma pääoma / Osake, EUR1,141,231,16
Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella14 888 34114 717 61914 764 411
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa
14 889 27814 776 84314 886 843


RAPORTOINTI

Biohitin tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, analyysijärjestelmistä, karsinogeenista asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista ja palvelulaboratoriotoiminnasta. Yhtiö luokittelee koko tuote- ja palveluportfolion yhteen segmenttiin.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuu

Liikevaihto kasvoi 21,1 % vertailukaudesta 1-6/2017. Liikevoitto oli -0,9 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 8,4 milj. euron suuruinen tuotto, joka kirjattiin yhteisyrityksestä irtautumisen yhteydessä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä oikaistu operatiivinen käyttökate oli -0,1 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Katsauskauden tappio oli -1,0 milj. euroa (voitto 7,2 milj. euroa).

Konsernin liikevaihto ja liiketulos 
 1-6/20181-6/2017Muutos1-12/2017
Liikevaihto MEUR4,94,10,99,0
Muutos edelliseen vuoteen nähden, %21,1 %6,7 % 9,6 %
Liiketulos MEUR-0,97,4-8,36,4
Liiketulos, % liikevaihdosta-19,2 %181,6 % 70,8 %


VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKELMAT

Operatiivisen käyttökatteen siltalaskelma

MEUR1-6/20181-6/2017Muutos1-12/2017
Liikevoitto/ -tappio-0,97,4-8,36,4
Poistot ja arvonalentumiset0,80,30,51,6
IFRS 2 osakeperusteiset maksut0,00,1-0,00,1
Osuus Biohit HealthCare (Hefei) Ltd:n tuloksesta (voitto - / tappio +) -0,20,2-0,2
Biohit HealthCare (Hefei) Ltd -osuuden luovutusvoitto -8,28,2-8,2
Operatiivinen käyttökate-0,1-0,70,6-0,4


Vapaan kassavirran laskelma

MEUR1-6/20181-6/20171-12/2017
Liiketoiminnan nettorahavirta-0,1-0,8-0,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin0,0-0,1-0,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   
Yhteisyrityksen luopumisesta saatu käteisosuus  1,7
Vapaa kassavirta-0,1-1,00,6


TASE

Taseen loppusumma 30.6.2018 oli 18,9 milj. euroa (20,3 milj. euroa 30.6.2017). Katsauskauden päättyessä yhtiömme omavaraisuusaste oli 89,4 % (89,6 % 30.6.2017).                                                                           


RAHOITUS JA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Rahoitusasemamme oli hyvä. Voimme tehdä tarvittavia panostuksia kansainvälisen jakelijaverkoston rakentamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Yhtiön rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 9,4 milj. euroa (7,0 milj. euroa 30.6.2017), sisältäen 3,9 milj. euron (3,2 milj. euron 30.6.2017) arvosta Genetic Analysis AS:n osakkeita.

Merkittävistä taloudellisista panostuksista huolimatta yhtiö on onnistunut pitämään käyttöpääomansa hyvällä tasolla ja yhtiön johto uskoo, että käyttöpääoma riittää kattamaan seuraavien 12 kuukauden toiminnan, eikä yhtiö ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,05 milj. euroa. Yhtiön johdon arvio on, että yhtiön kyky jatkaa toimintaansa on hyvä, eikä sellaisia tapahtumia tai olosuhteita ole tiedossa, jotka yksin tai yhdessä saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy innovaatioihin sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ilman poistoja olivat katsauskaudella H1/2018 0,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Katsauskaudella kehitystoiminta keskittyi etsimään tapoja, joilla parhaiten hyödyntää tupakoinnin lopettamistutkimuksen tuloksia. Saimme päätökseen CE-merkintäprojektin Acetium-imeskelytabletille – auttaa eroon tupakasta tuotteelle, joka lanseerataan syksyllä 2018. Lisäksi jatkoimme GastroPanel® –pikatestin kehittämistä verinäytteelle ja edistyimme myynnin aloitukseen vaadittavissa suorituskyky- ja kliinisissä testauksissa sekä ohjelmistokehityksessä. Suolistosyövän ja sen esiasteiden seulontaan tarkoitetun ColonView ELISA -testin kehitystyötä jatkettiin.  

KLIININEN TUTKIMUS

Kliiniset tutkimukset etenivät

Alkuvuoden 2018 aikana käynnistettiin toimet kesällä 2017 julkaistun tupakasta vieroittamistutkimuksen antamien erinomaisten tulosten hyödyntämiseksi. Tarkoituksena on saada ulkopuolisia riippumattomia tahoja toistamaan tutkimus. Biohitin molemmissa tupakointi-interventiotutkimuksissa käytettiin samanlaista tutkimusasetelmaa, ja sitä on tarjottu nyt ulkomaisille tutkijaryhmille toistamaan tutkimusta samanlaista koejärjestelyä käyttäen. Kuten aiemmin on todettu, myös tämä toinen, noin 2000 tupakoitsijaa käsittänyt tutkimus vahvisti sen, että Acetium-imeskelytabletti on tehokas ja kokonaan nikotiinivapaa menetelmä auttamaan tupakoinnin lopettamisessa. Uudessa tutkimuksessa todennäköisyys lopettaa tupakointi Acetium imeskelytabletin avulla oli 50 % suurempi kuin lumevalmistetta saaneiden ryhmässä. Tutkittava aineisto oli riittävän suuri antamaan tuloksille myös tilastollisen voiman.

Vuoden 2018 alussa saatiin valmiiksi lopulliset tulokset vuodesta 2014 jatkuneesta suolistosyövän seulontatestejä vertailevasta kansainvälisestä tutkimuksesta Brasiliassa. Tämä tutkimus oli toteutukseltaan vastaava kuin vuonna 2015 julkaistu vertailututkimus, jossa Biohit Oyj:n ihmisen verelle spesifisen ColonView®-FIT testin  herkkyyttä ja tarkkuutta verrattiin perinteiseen guajakki-pohjaiseen testiin ulosteen piilevän veren osoitusmenetelmänä. Tutkijaryhmä on yhdessä Biohitin tutkijoiden kanssa kirjoittanut projektin tulosten perusteella tieteellisen raportin, josta selviävät lopulliset tulokset. Ne vahvistavat entisestään aiemman vertailututkimuksen tuloksia, ja itse asiassa ero Biohitin ColonView®-FIT testin eduksi vanhaan guajakkitestiin verrattuna oli vieläkin suurempi kuin aiemmassa tutkimuksessa.  ColonView®-FIT -testi, joka kuten kaikki muutkin vastaavat testit, perustuu yhtiön perustajan 1980-luvun alussa tekemään keksintöön ja edustaa ominaisuuksiltaan uuden sukupolven immunokemiallisten testien (FIT) parhaimmistoa. Se on sekä suorituskyvyltään (herkkyys ja tarkkuus) että potilasturvallisuuden suhteen kokonaan eri tasoa kuin perinteinen guajakkitesti, mikä nyt on varmistettu kahdessa toisistaan riippumattomassa tutkimuksessa. 

Alkuvuoden 2018 aikana on saatettu päätökseen huomattavasti viivästynyt migreenipotilaiden satunnaistettu kaksoissokkotutkimus kliinisen vaiheen osalta. Tulosten analysointi ja raportointi kuitenkin siirtyi seuraavalle katsauskaudelle. Kevään aikana tutkimus on suljettu kaikissa tutkimuskeskuksissa sitä mukaa, kun viimeiset tutkittavat ovat käyneet hoitojaksoa seuraavalla seurantakäynnillä.

Alun perin suunniteltua 200:n potilaan tutkimusaineistoa ei onnistuttu saamaan kokoon Suomessa. Tämän kompensoimiseksi päätettiin aloittaa toinen tutkimus, johon otimme mukaan kaksi uutta klinikkaa Virosta. Molempien kanssa on sovittu 80:n potilaan tutkimisesta käyttäen samaa tutkimusasetelmaa kuin Suomen tutkimuksessa. Potilaiden rekrytoiminen Tartossa ja Tallinnassa on sujunut erittäin ripeästi, ja koko 160:n potilaan tutkimusaineisto näyttäisi näillä näkymin olevan koossa syksyn 2018 aikana.   

Vuodesta 2016 kahdella klinikalla Italiassa käynnissä ollut satunnaistettu kaksoissokkona toteutettu Acetium-kokeilu mahan limakalvon surkastuman (atrofinen gastriitti) korjaamiseksi ei saavuta asetettuja tavoitteita. Tutkimus aloitetaan uudelleen yhdessä tai useammassa klinikassa, joissa on mahdollisuus toimia tutkimussuunnitelman mukaan.

Biohitin GastroPanel-testillä tehtyjä aiemmin julkaistuja lisätutkimuksia edustaa vuodesta 2017 lähtien käynnissä ollut tutkimus, joka kohdistuu kahteen erityisen korkean riskin omaavaan potilasryhmään. Näitä ovat tyypin 1 diabetesta (DM1) ja kilpirauhasen autoimmuunitulehdusta (AITD) sairastavat potilaat, joilla tiedetään olevan selvästi kohonnut riski sairastua myös autoimmuuniperäiseen mahalaukun limakalvon surkastumaan (atrofinen gastriitti). Paitsi riskin suuruuden kartoittaminen, on tärkeää myös selvittää se, kuinka näiden riskipotilaiden seuranta tulisi järjestää. Tämä tutkimus toteutetaan OYKS:n vatsakeskuksessa ja sisätautiklinikassa, joissa mukaan suostuvat DM1 ja AITD-potilaat valitaan normaalien poliklinikkakäyntien yhteydessä ja tutkitaan GastroPanel testillä. Kaikki ne, joilla GastroPanel tulos viittaa atrofiseen gastriittiin kutsutaan mahalaukun tähystykseen, jolloin saadaan selville mm. mahasyövän riskin aiheuttavan atrofisen gastriitin yleisyys näissä riskiryhmissä. Potilaiden saaminen mukaan tutkimukseen tehostui huomattavasti keväällä, kun tutkimuksesta tiedottamista myös sairaalan ulkopuolelle tehostettiin mm. paikallislehdissä julkaistujen ilmoitusten avulla. Tällä hetkellä mukana on jo reilusti yli 100 DM1/AITD potilasta, joiden näytteet analysoidaan Biohitin laboratoriossa. 


INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-6/2018 bruttoinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa).


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 51 (50), joista emoyhtiön palveluksessa oli 43 (40) ja tytäryritysten 8 (10).


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät liiketoiminnan kasvun vaatimiin panostuksiin ja näiden toteuttamiseksi vaadittujen taloudellisten voimavarojen riittävyyteen keskipitkällä aikavälillä. Muita riskitekijöitä ovat muun muassa onnistuminen kliinisissä tutkimuksissa, uusien markkina-alueiden ja jakelukanavien valinnassa ja kehittämisessä, rekrytoinneissa ja rekisteröintiprosesseissa. Lisäksi seulontaohjelmien etenemisessä vaikuttavat poliittiset päätöksentekoon liittyvät riskit. Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on uusien markkina-alueiden valinnan onnistuminen ja niille laajenemisen ajoitus sekä tuotteiden saama vastaanotto. Kansainvälisen politiikan viime aikoina lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu, ennen kuin rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Yhden prosenttiyksikön nousu yleisessä korkotasossa vaikuttaisi 0,1 milj. euroa negatiivisesti sijoitussalkun arvoon.

Yhtiön sijoitus listaamattomaan Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis muutoksille kolmansien osapuolien välillä tehtyjen markkinaehtoisten kauppojen arvostustasoissa, joita käytetään syöttötietoina osakkeiden arvostuksessa. 15 % arvonalennus Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvostuksessa vaikuttaisi konsernin laajaan tulokseen 0,6 milj. euroa ennen veroja. Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvonmuutos konsernin laajassa tuloksessa oli +0,6 milj. euroa katsauskaudella. Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel®-myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden ja siten riippuvuuden tämän liiketoimintasuhteen jatkuvuudesta. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai projektitoimituksista. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.


NÄKYMÄT VUONNA 2018

Aiomme kasvaa kannattavaksi ja olemme vahvasti sitoutuneet toteuttamaan yhtiön tulevaisuuden kannalta välttämättömät toimenpiteet.

Biohit uusi arvio vuoden 2018 näkymistä:

”Biohit odottaa koko vuoden 2018 liikevaihdon olevan vähintään 9,8 milj. euroa ja enintään 11 milj. euroa (edellisvuonna 9,0 milj. euroa) Yhtiö ei arvioi, milloin vertailukelpoinen tulos kääntyy voitolliseksi.

Biohitin edellinen arvio vuoden 2018 näkymistä:

”Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2018 aikana. Yhtiö ei arvioi, milloin vertailukelpoinen tulos kääntyy voitolliseksi.”


KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Biohit Oyj tiedotti kiinalaisen yhteisyrityksensä tuotantokapasiteetin kasvattamisesta

Biohit Oyj:n jakelija Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd tiedotti laajentavansa GastroPanel-tuotantokapasiteettiaan ja tuovansa GastroPanel-tuotteen uusille teknologia-alustoille ja instrumenteille. Tiedotettu investointi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen on huomattava, noin 38,4 miljoonaa euroa. Investoinnin seurauksena tuotantokapasiteetti on mahdollista nostaa 75 miljoonaan testiin vuositasolla.

Pharmathen Hellas S.A. Acetium® imeskelytabletin jakelijaksi Kreikassa

Biohit Oyj ja Pharmathen Hellas S.A. allekirjoittivat sopimuksen tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetun Acetium-imeskelytabletin jakelusta Kreikassa. Sopimus solmittiin kolmeksi vuodeksi jatko-optiolla.

Dow BioMedica Biohitin GastroPanel® -jakelijaksi Koreassa

Biohit Oyj ja Dow BioMedica allekirjoittivat sopimuksen Biohitin GastroPanel-tuotteiden jakelusta Koreassa. Sopimus solmittiin neljäksi vuodeksi jatko-optiolla. Rekisteröinti alkoi 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Biohit Oyj:n uuden talousjohtajan nimittäminen

Biohit Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Jukka Kainulainen (s.1982). Hänen vastuualueisiin kuuluvat myös henkilöstöhallinto ja IT.

Tutkimus lihavuusleikkauksiin liittyen: Biohitin GastroPanel® auttaa vähentämään mahalaukun tähystyksiä ennen leikkausta 

Tarton yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus osoittaa, että noin kolmasosa tähystys- ja koepalatutkimuksista olisi voitu korvata verinäytteestä tehtävällä GastroPanel –tutkimuksella.

GastroPanel on kliinisesti varmennettu erilaisissa tutkimusasetelmissa, mukaan lukien oireellisten ylävatsavaivoista (dyspepsiasta) kärsivien potilaiden mahalaukun tilan diagnostiikka sekä oireettomien henkilöiden seulonta mahasyövän riskitilojen: 1) Helicobacter pylori-infektio ja 2) atrofinen gastriitti, löytämiseksi. Sairaalloisesti lihavien potilaiden seurantaryhmä Tartossa tutkittiin GastroPanelilla osana heidän leikkausta edeltävää arviotaan soveltuvuudesta lihavuuskirurgiseen leikkaukseen.

Prof. Kari Syrjänen, Lääketieteellinen johtaja Biohit Oyj: “Näistä 65:stä potilaasta (painoindeksin keskiarvo 44), jotka testattiin ennen leikkausta, GastroPanel oli normaalin rajoissa 22:lla ja lopuilla 43:lla löytyi eri asteisia poikkeavia testituloksia. GastroPanelilla saadut tulokset olivat erinomaisen yhteneväiset mahalaukun tähystyksessä otettujen koepalalöydösten kanssa, mitä käytettiin varmennusmenetelmänä kaikille potilaille. Huomionarvoista on lisäksi se, että 20 näistä normaalin GastroPanel -löydöksen omaavista potilaista oli täysin oireettomia ennen leikkausta.”  

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: “Tämä uusi tutkimus välittää tärkeän viestin kaikille lihavuuskirurgiseen leikkaukseen ohjatuille. Tutkimuksen tulosten perusteella sekä aiemmin helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin yleisyydestä saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että länsimaissa dyspepsia-potilaita tutkittaessa GastroPanelilla voitaisiin korvata jopa 80 % mahalaukun tähystys- ja koepalatutkimuksista. Näin voitaisiin vähentää merkittävästi näitä potilaalle epämukavia tutkimuksia ja säästää terveydenhuollon kustannuksia.”

Montebello Biohitin jakelijaksi Norjassa

Biohit Oyj ja Montebello Diagnostics AS ovat allekirjoittaneet sopimuksen Biohitin diagnostiikkatuotteiden jakelusta Norjassa. Sopimus on solmittu kolmeksi vuodeksi jatko-optiolla.

GastroPanelin käyttöönottoa terveydenhuollossa edistää myös se, että Montebello on vuosien kuluessa toimittanut laboratorioihin lukuisia mm. GastroPanel-ELISA-testien määritykseen soveltuvia analyysilaitteita, jotka hyödyntävät maailman laajuisessa käytössä olevaa microplate-vertikaalimittausteknologiaa.

Eroon tupakasta ilman nikotiinia: Oriola Acetium® -imeskelytabletin jakelijaksi Suomessa

Biohit Oyj ja Oriola Oyj ovat sopineet tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetun Acetium imeskelytabletin jakelusta apteekeissa ja muissa Oriolan myyntikanavissa. Tuote tuodaan markkinoille syksyllä 2018.

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013

Biohit Oyj:n I 2013 optio-oikeuksilla on 5.12.2017 - 6.2.2018 merkitty yhteensä 2 435 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 12.3.2018 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien.

Merkintöjen seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 14 889 278 osakkeeseen. B-osakkeiden lukumäärä 11 913 778 osakkeeseen.

Biohit Oyj:n omistuspohja laajeni

Biohit Oyj:n yhteistyökumppani Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd osti Osmo Suovaniemeltä, hänen perheeltään ja heidän omistuksessaan olevalta Interlab Oy:ltä Biohit Oyj:n A-osakkeita ja noteerattuja B-osakkeita hintaan 4,26 euroa / osake. Kaupan toteutumisen jälkeen Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:llä on 33,2 % Biohit Oyj:n kaikista osakkeista ja 29,5 % osakkeisiin perustuvasta äänimäärästä.

Kaupan tarkoituksena on laajentaa Biohit Oyj:n omistuspohjaa ja syventää yhteistyötä uuden omistajan kanssa kasvavilla Kiinan markkinoilla, kuitenkin niin, että osakkeisiin perustuva yli 50 %:n äänivalta säilyy yhtiön perustajalla ja hallituksen puheenjohtajalla Osmo Suovaniemellä.

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Biohit Oyj:n keskiviikkona 25.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori (h.c.) Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, professori Stina Syrjänen ja kauppaneuvos Eero Lehti.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 25,2 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus korvaa aiemmat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 § ja 8 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”7 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai edustamiseen oikeutetun tai prokuristin kanssa." 

”8 § Hallitus päättää prokuroiden ja edustamisoikeuksien antamisesta.”

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013

Biohit Oyj:n I 2013 optio-oikeuksilla on 7.2.2018 - 4.6.2018 merkitty yhteensä 10 054 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 2.7.2018 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien. Merkintöjen seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 14 899 332 osakkeeseen. B-osakkeiden lukumäärä 11 923 832 osakkeeseen. 

Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 22 888,94 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Biohit Oyj:n uuden tuotekehitys- ja tuotantojohtajan nimittäminen

Biohit Oyj:n uudeksi tuotekehitys- ja tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin molekyylimikrobiologian dosentti ja tietotekniikan insinööri Minna Mäki (s.1969) 30.7.2018 alkaen.

Biohit Oyj:n liiketoiminnan kehitysjohtajan nimittäminen

Biohit Oyj:n liiketoiminnan kehitysjohtajaksi nimitettiin Lea Paloheimo 6.8.2018 alkaen.

Biohit Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtaja Liu Feng Biohit HealthCare (Hefei) Co., Ltd:stä valittiin hallitukseen 16.8.2018.


HALLINTO

Biohit Oyj:n johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Semi Korpela, talousjohtaja Jukka Kainulainen (aloitti tehtävässään katsauskauden jälkeen 16.7.2018), tuotekehitys- ja tuotantojohtaja Minna Mäki (aloitti tehtävässään katsauskauden jälkeen 30.7.2018), liiketoiminnan kehitysjohtaja Lea Paloheimo, myynti- ja markkinointijohtaja Ilari Patrakka, laatujohtaja Daniela Söderström ja lääketieteellinen johtaja Kari Syrjänen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 14 889 278 (14 776 843), joista 2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 11 913 778 (11 723 033) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki1-6/20181-6/20171-12/2017
Ylin kurssi, EUR6,426,856,85
Alin kurssi, EUR3,575,173,74
Keskikurssi, EUR4,565,755,44
Kauden päätöskurssi, EUR4,605,973,77
Kokonaisvaihto, EUR32 364 9788 286 13317 264 322
Kokonaisvaihto, kpl7 228 0471 429 1513 301 644


Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.6.2018 yhtiöllä oli 6 907 osakkeenomistajaa (6 563 omistajaa 30.6.2017). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 59,5 % (76,3 %), yritysten osuus 4,6 % (18,5 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 29,1 % (4,25 %) kaikista osakkeista. Muiden osuus osakekannasta oli 6,8 % (1,0 %).

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta.


LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Biohit Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017 lukuun ottamatta vuonna 2018 voimaan tulleita Biohit Oyj:tä koskevia IFRS standardimuutoksia ja -tulkintoja. Lisätietoja IFRS 9 ja IFRS15 käyttöönotosta on esitetty tässä puolivuosikatsauksessa. Muiden standardien muutoksilla tai tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Biohit esittää joukon vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Perfomance Measures, APM) kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.                                                                

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi:          

- Omaisuuden arvonalentumisista                                                                                                 
- Omaisuuden myynneistä tai hankinnoista                                                                                   
- IFRS2 mukaisista etuuksien kulukirjauksista             
                                                                
Biohit Oyj esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:           

Käyttökate (EBITDA), EURLiikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Operatiivinen käyttökate (EBITDA), EUR

Liikevoitto +  poistot ja arvonalentumiset -vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vapaa kassavirta (FCF), EUR

Liiketoiminnan rahavirta – Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin + Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot


IFRS 9 Rahoitusinstrumentit:

 Konserni alkoi soveltaa IFRS 9 –standardia Rahoitusinstrumentit 1.1.2018. IFRS 9 ohjaa rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvonalennuksen määrittelyä ja suojauslaskentaa.

 Konsernin rahoitusvarat ja –velat kirjataan seuraavien periaatteiden mukaan uuden standardin käyttöönoton myötä:

 • Jaksotettuun hankintamenoon arvostetaan rahat ja pankkisaamiset sekä myynti- ja lainasaamiset. Tällä ei ole vaikutusta kirjanpitoarvoihin.
   
 • Käypä arvoon arvostetaan listaamattomat oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joita pidetään kaupankäyntitarkoituksessa. Kirjaukset tehdään suoraan tuloslaskelmaan tai laajaan tulokseen. Biohit kirjaa Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset käypään arvoon laajan tuloksen eriin.
   
 • Rahamarkkinasijoitusten arvonmuutokset kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
   
 • Konsernilla ei ole rahoitusvelkoja joiden arvostamiseen IFRS 9:llä on vaikutusta.
   
 • Biohit soveltaa yksinkertaistettua lähestymistapaa myyntisaamisten arvonalentumisvarausten kirjaamiseen. Konsernilla on yhteinen luottotappioiden laskentamatriisi, jota sovelletaan konsernin kaikkien myyntisaamisten luottotappiovarauksen laskentaan.
   
 • Konsernilla ei ole tällä hetkellä suojauslaskentaa ja täten IFRS 9 –standardin tuomat muutokset eivät tältä osin vaikuta.           

Ensimmäistä kertaa standardia sovellettiin 1.1.2018. Tällöin konsernin rahoitusinstrumentit olivat:

Rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelu IFRS 9:n soveltamisen seurauksenaArvostusryhmä IAS 39Arvostusryhmä IFRS 9Kirjanpitoarvo, MEUR IAS 39Kirjanpitoarvo, MEUR IFRS 9Muutos
Lyhytaikaiset varat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvaratMyytävissä  olevat sijoituksetKäypään arvoon tulosvaikutteisesti4,24,2 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvaratMyytävissä  olevat sijoitukset Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta3,93,9 
MyyntisaamisetLainat ja muut saamisetJaksotettuun hankintamenoon1,81,8-0.0 
Muut saamisetLainat ja muut saamisetJaksotettuun hankintamenoon0,30,3 
RahavaratLainat ja muut saamisetJaksotettuun hankintamenoon1,31,3 


IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksissa:

Konserni alkoi soveltaa IFRS 15 –standardia Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018. Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat.

Tavaroiden ja palveluiden myynti tuloutetaan, kun niihin liittyvät olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle, eikä tavaroiden ja palveluiden maksuun, kustannuksiin tai tavaroiden mahdolliseen palautukseen liity merkittävää epävarmuutta. Kirjattavan tuoton määrä muodostuu myydystä tavarasta tai palvelusta saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella vähennettynä arvonlisäverolla sekä paljous- ja muilla alennuksilla sekä myyntiin liittyvillä valuuttakurssivoitoilla ja –tappioilla.

Konsernin tavaramyynti koostuu diagnostisista testeistä, asetaldehydiä sitovista tuotteista, analyysijärjestelmistä sekä monoklonaalisista vasta-aineista. Tavaroiden myynti kirjataan, kun tavara on toimitettu asiakkaalle ja tavaroihin liittyvä riski on siirtynyt asiakkaalle. Konsernin palvelumyynti koostuu palvelulaboratorion näytteiden analysoinnista. Liikevaihto palveluista tuloutetaan, kun näytteet on analysoitu. Konsernin liikevaihtoon sisältyy sopimuksen mukaisia rojalteja, jonka perusteella Biohit saa osuuden sopimuskumppanin myynnistä. Rojaltit kirjataan liikevaihtoon suoriteperusteisesti niihin liittyvien sopimusten sisällön mukaisesti. Rojaltit tuloutetaan, kun tuotot ovat määriteltävissä luotettavasti ja kun liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu todennäköisesti konsernin hyväksi.


KONSERNITULOSLASKELMA

  
MEUR1-6/20181-6/2017Muutos1-12/2017
Liikevaihto4,94,10,99,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-0,10,0-0,2-0,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,08,2-8,28,3
Materiaalit ja palvelut-1,7-1,5-0,2-3,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-1,7-1,80,1-3,4
Liiketoiminnan muut kulut-1,5-1,50,0-2,7
Osuus yhteisyrityksen tuloksesta 0,2-0,20,2
Käyttökate-0,17,7-7,87,9
Poistot ja arvonalentumiset-0,8-0,3-0,5-1,6
Liikevoitto / -tappio-0,97,4-8,36,4
Rahoitustuotot0,10,1-0,00,1
Rahoituskulut-0,1-0,0-0,0-0,1
Voitto / tappio ennen veroja-1,07,4-8,46,4
Tuloverot-0,1-0,20,1-0,3
Katsauskauden tulos-1,07,2-8,36,1
Laajan tuloksen erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi    
Muuntoerot0,0-0,00,0-0,0
Erät, joita ei myöhemmin tulla siirtämään tulosvaikutteisiksi    
Laajan tuloksen eriin kirjatut oman pääoman ehtoisten sijoitusten käyvän arvon muutokset0,6-0,00,6-0,1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä0,6-0,00,7-0,2
Tilikauden laaja tulos-0,47,2-7,66,0
      


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

 1-6/20181-6/20171-12/2017
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR-0,070,490,42
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR-0,070,480,41


KONSERNITASE   
MEUR30.6.201830.6.201731.12.2017 
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet6,08,06,8 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet0,70,80,7 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat0,00,00,0 
Laskennalliset verosaamiset0,10,10,1 
Pitkäaikaiset varat yhteensä6,78,97,5 
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus0,70,90,7 
Myyntisaamiset ja muut saamiset2,13,42,0 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat8,16,57,4 
Rahavarat1,30,51,3 
Lyhytaikaiset varat yhteensä12,211,411,4 
     
VARAT YHTEENSÄ18,920,318,9 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma2,42,42,4 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto4,84,54,8 
Muuntoerot-0,1-0,1-0,1 
Voittovarat9,911,410,3 
Oma pääoma yhteensä16,918,217,2 
     
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Laskennalliset verovelat0,50,40,3 
Korolliset velat yhteensä0,10,10,1 
Muut velat0,00,00,0 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä0,50,50,4 
     
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Ostovelat0,30,80,4 
Korolliset velat yhteensä0,0 0,0 
Verovelat0,00,00,0 
Muut velat1,10,80,8 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä1,51,61,3 
     
Velat yhteensä2,02,11,7 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ18,920,318,9 
      


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2018

MEUROsake-pääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoMuuntoerotKäyvän arvon rahastoVoittovaratOma pääoma
Oma pääoma 1.1.20182,44,8-0,10,99,317,2
Laadintaperiaatteen muutos IFRS 9   -0,00,0-0,0
Oikaistu oma pääoma 1.1.20182,44,8-0,10,99,417,2
Osakeperusteiset maksut    0,00,0
Optioiden merkintä 0,0   0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä  0,00,6-1,0-0,4
Oma pääoma 30.6.20182,44,8-0,11,58,416,9
       


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.06.2017

MEUROsake-pääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoMuuntoerotKäyvän arvon rahastoVoittovaratOma pääoma
Oma pääoma 1.1.20172,44,3-0,11,03,110,7
Osakeperusteiset maksut    0,10,1
Optioiden merkintä 0,2   0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -0,0-0,07,27,2
Oma pääoma 30.6.20172,44,5-0,11,010,418,2


RAHAVIRTALASKELMA      
MEUR1-6/20181-6/20171-12/2017   
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden tulos-1,07,26,1   
Oikaisut1,0-6,3-6,7   
Käyttöpääoman muutos-0,0-1,8-0,3   
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-0,0-0,0-0,0   
Saadut korot0,10,10,1   
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot-0,0-0,0-0,1   
Maksetut tuloverot0,0-0,0-0,1   
Liiketoiminnan nettorahavirta-0,1-0,8-0,9   
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-0,0-0,1-0,2   
Yhteisyrityksen luopumisesta saatu käteisosuus  1,7   
Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin, netto0,00,6-0,4   
Investointien nettorahavirta-0,00,51,2   
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksullinen osakeanti0,00,20,4   
Lainojen nostot 0,10,1   
Lainojen takaisinmaksut-0,0-0,0-0,0   
Rahoituksen nettorahavirta0,00,30,5   
       
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)-0,1-0,00,8   
Rahavarat tilikauden alussa1,30,60,6   
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus0,0-0,0-0,0   
Rahavarat kauden lopussa1,30,51,3   


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj luopui vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana omistuksestaan yhteisyrityksessä Biohit Healthcare Hefei LTD ja sen tulosta ei yhdistelty Biohit Oyj:n tulokseen 1.6.2017 alkaen.

Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd osti katsauskauden aikana 33,2 % osuuden Biohit Oyj:n kaikista osakkeista ja 29,5 % osakkeisiin perustuvasta äänimäärästä. Kauppa toteutui 8.6.2018 ja kaupan myötä Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd saavutti IAS 28 standardin mukaisesti huomattavan vaikutusvallan Biohit Oyj:ssä, minkä seurauksena liiketapahtumat välillä 8.6.2018-30.6.2018 luokitellaan lähipiiritapahtumiksi. Biohit Oyj:n tavara- ja palvelumyynti Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:lle oli vuoden 2018 kesäkuussa (8.6.2018-30.6.2018) 0,7 milj. euroa.

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013 katsauskauden 1-6/2018 aikana

Biohit Oyj:n I 2013 B optio-oikeuksilla on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana merkitty yhteensä 2435 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 12.3.2018 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet rekisteröinnistä lähtien. 

Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 5543,52 euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muuttunut osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 14 889 278 osakkeeseen ja B-osakkeiden lukumäärä 11 913 778 osakkeeseen.

Optio-oikeuksilla I 2013 B osakkeiden merkintäaika alkoi 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2019. Optio-ohjelman ehdot ja lisätietoja on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.biohit.fi.

Optio-oikeuksien lunastamiseksi optio-oikeuden haltija on maksanut optio-ohjelman mukaisen merkintähinnan Biohit Oyj:lle. Optio-oikeuden saaja maksaa itse myös tuloveron optiotuloista.


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 
MEUR30.6.201830.6.201731.12.2017
    
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Takaukset0,00,10,0
    
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet   
Takaukset0,00,00,0
    
Muut omat vastuut   
Leasingvastuut   
Alle vuoden kuluessa maksettavat0,00,00,1
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat0,00,00,0
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat0,0  
Yhteensä0,10,10,1
    
Muut vuokravastuut   
Alle vuoden kuluessa maksettavat0,20,20,2
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat0,20,40,3
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat0,0  
Yhteensä0,40,60,5
Muut omat vastuut yhteensä0,40,70,5
    
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä0,40,80,5


Biohitin seuraava taloudellinen katsaus ja 2019 taloudellinen tiedottaminen

Biohit julkaisee vuoden 2019 taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen aikataulun myöhemmin tänä vuonna.

Helsingissä 22. elokuuta 2018

Biohit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa