BIOHIT-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2019

Report this content

Biohit Oyj Puolivuosikatsaus 14.8.2019 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2019

  • Liikevaihto 5,0 milj. euroa (4,9 milj. euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 1 % vertailukaudesta 1-6/2018
  • Operatiivinen käyttökate +0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)*
  • Rahavarat kauden lopussa 1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95,5 % (97,2 %)
  • Omavaraisuusaste 85,9 % (89,4 %)**

* Biohit-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi, jonka vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen oli +0.1 milj. euroa koska vertailutietoja ei oikaistu.
** Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia olisi ollut 87,0 %

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi 1 % vertailukauteen H1/2018 verrattuna. Kiinan GastroPanel®-liikevaihtomme laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen uudelleenrekisteröintiprosessin viivästymisestä osassa Kiinaan vietyjä GastroPanel®-tuotteita. Kiinan rekisteröintiviranomaiset (NMPA, entinen CFDA) ovat esittäneet lisäkysymyksiä elokuussa 2019, joten rekisteröintiprosessi on vielä kesken ja valmistuu H2/2019 aikana. Vaikka Kiinan liikevaihto katsauskaudella laski, raaka-ainetoimitukset Kiinaan kasvoivat merkittävästi, mikä näkyi positiivisesti käyttökatteessamme. Acetiumin liikevaihto katsauskaudella kasvoi Acetium® tupakoinnin lopettamistuotteen johdosta. Acetium liikevaihtoa siirtyi noin 0,1 milj. euroa loppuvuodelle johtuen kolmannen osapuolen toimitusongelmista. Lähi-Idän liiketoimintamme kasvoi merkittävästi katsauskaudella ja myös tytäryhtiömme Italiassa ja Iso-Britanniassa suoriutuivat hyvin.

Yllä mainitusta Kiinan raaka-ainetoimituksista johtuen, vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä oikaistu operatiivinen käyttökate parani merkittävästi katsauskaudella +0,4 milj. euroon (-0,1 milj. euroa). Katsauskaudella operatiivinen käyttökate oli 8 % liikevaihdosta. Rahavarat kauden lopussa olivat 1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa).

Jatkoimme katsauskaudella myynti- ja markkinointitoimenpiteitä kotimaassa Acetium® imeskelytabletin lanseerauksen osalta. Katsauskauden lopulla mm. SOK laajensi tuotteen jakelua siten, että se löytyy nyt myös lähes kaikista S-marketeista, isoimmista pienmyymälöistä (Alepat ja Salet) sekä muutamista ABC-huoltamoista.

Solmimme katsauskaudella myös useita kansainvälisiä jakelusopimuksia Acetium® imeskelytabletille. Indonesiassa tuotteen jakelusta vastaa jatkossa PT Satya Abadi Pharma. Italiassa yksinoikeuden tuotteen myyntiin sai Difar Distribuzione S.r.l. Allekirjoitimme lisäksi katsauskaudella sopimuksen Precision Health Co., Ltd:n kanssa imeskelytabletin jakelusta Thaimaassa.

Heti katsauskauden jälkeen saimme päätökseen kaksi kliinistä tutkimusta Acetium®-kapselin tehosta migreenityyppisten päänsärkykohtausten estäjänä. Vaikkei tutkimustulos ollut positiivinen, alaryhmäanalyysissa löytyi potilaita, jotka selkeästi hyötyivät Acetium®-kapseleista. Harkitsemme mahdollista uutta kliinistä tutkimusta kyseisen alaryhmän suhteen.

GastroPanel® -pikatestin kehittäminen etenee suunnitellusti ja arvioimme saavamme CE- merkin vuoden 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen voimme aloittaa tuotteen myynnin. Asiakkaiden palaute tuotteesta on ollut erittäin positiivista. ColonView ELISA -testin kehittäminen suolistosyöpien seulontaan etenee myös suunnitellusti.

Merkittävää vahvistusta olemassa olevaan näyttöön GastroPanel®-biomerkkiaineiden ennustearvosta mahasyövän suhteen saatiin tuoreessa kiinalaisessa monikeskustutkimuksessa, jossa oli mukana 14 929 henkilöä. Tämä tärkeä tutkimus tarjoaa lisävarmennusta kahden aiemmin julkaistun tutkimuksen tuloksiin, joissa GastroPanel®-biomerkkiaineet osoittautuivat tilastollisesti merkitseviksi uuden mahasyövän kehittymistä ennustaviksi tekijöiksi.

Huolimatta väliaikaisesta GastroPanel®-tuotteen rekisteröinnin viivästymisestä Kiinassa näkymämme Kiinassa eivät ole muuttuneet. Näemme GastroPanel®-tuotteen markkinan Kiinassa kasvavan vuonna 2020 ja myös sen jälkeen.

NÄKYMÄT VUONNA 2019

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 maltillisesti johtuen GastroPanel®-tuotteen Kiinan uudelleenrekisteröinnin negatiivisesta vaikutuksesta vuoden 2019 liikevaihdon kasvuun:

”Biohit odottaa koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (edellisvuonna 9,9 milj. euroa), mutta ei yli 11 milj. euron”.

Biohitin edellinen arvio vuoden 2019 näkymistä:

”Biohit odottaa koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (edellisvuonna 9,9 milj. euroa)”

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

  1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto, MEUR 5,0 4,9 9,9
Käyttökate, MEUR 0,4 -0,1 -0,2
Operatiivinen käyttökate, MEUR 0,4 -0,1 -0,1
Liikevoitto/ -tappio MEUR* -0,6 -0,9 -2,0
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -0,5 -1,0 -2,0
Katsauskauden voitto/tappio MEUR -0,6 -1,0 -2,1
Henkilöstö keskimäärin 46  51  50
Henkilöstö kauden lopussa 46  51  49
Omavaraisuusaste % 85,9 % 89,4 % 89,2 %
Tulos / Osake EUR, Laimentamaton -0,04 -0,07 -0,14
Tulos / Osake EUR, Laimennettu -0,04 -0,07 -0,14
Oma pääoma / Osake, EUR 1,03 1,14 1,06
Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella 14 964 245 14 888 341 14 901 904
Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa
15 045 593 14 889 278 14 952 041

* Vuonna 2017 aktivoimme Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd:n myyntiin liittyvän patentin arvoltaan 7,1 milj. euroa jota poistamme noin 1,5 milj. euroa vuodessa vuoden 2021 loppuun asti

RAPORTOINTI

Biohitin tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, analyysijärjestelmistä, karsinogeenista asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista ja palvelulaboratoriotoiminnasta. Yhtiö luokittelee koko tuote- ja palveluportfolion yhteen segmenttiin.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto  
  1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto MEUR 5,0 4,9 0,0 9,9
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % 0,9 % 21,1 %     10,6 %
Liikevoitto MEUR -0,6 -0,9 0,4 -2,0
Liikevoitto, % liikevaihdosta -11,7 % -19,2 %   -19,8 %


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

MEUR
    1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Aasia     2,0 2,4 4,7
Muu Eurooppa     2,0 1,9 3,6
Pohjois- ja Etelä-Amerikka     0,1 0,1 0,2
Suomi     0,2 0,1 0,4
Muut maat     0,6 0,5 1,0
Myyntituotot asiakassopimuksista yhteensä     5,0 4,9 9,9

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKELMAT

Operatiivisen käyttökatteen siltalaskelma

MEUR 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevoitto/ -tappio -0,6 -0,9 0,4 -2,0
Poistot ja arvonalentumiset 1,0 0,8 0,2 1,8
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut   0,0 0,0 0,0
Operatiivinen käyttökate 0,4 -0,1 0,5 -0,1

TASE

Taseen loppusumma 30.6.2019 oli 18,1 milj. euroa (18,9 milj. euroa 30.6.2018). Katsauskauden päättyessä yhtiömme omavaraisuusaste oli 85,9 % (89,4 % 30.6.2018). Konsernin omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 87,0 %

                                                                               
RAHOITUS JA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Rahoitusasemamme oli vakaa. Voimme tehdä tarvittavia toimenpiteitä kansainvälisen jakelijaverkoston vahvistamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Yhtiön rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 5,5 milj. euroa (5,6 milj. euroa), joka ei pidä sisällään Genetic Analysis AS:n osakkeita.

Merkittävistä taloudellisista toimenpiteistä huolimatta yhtiö on onnistunut pitämään käyttöpääomansa hyvällä tasolla ja yhtiön johto uskoo, että käyttöpääoma riittää kattamaan seuraavien 12 kuukauden toiminnan, eikä yhtiö ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1-6/2019 -0,1 milj. euroa. Yhtiön johdon arvio on, että yhtiön kyky jatkaa toimintaansa on hyvä, eikä sellaisia tapahtumia tai olosuhteita ole tiedossa, jotka yksin tai yhdessä saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy innovaatioihin sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ilman poistoja olivat katsauskaudella 1-6/2019 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Katsauskaudella tuotteistimme ja lanseerasimme ColonView QT Control -kontrollireagenssin, jossa on optimoidut pitoisuudet hemoglobiinia (Hb) ja hemoglobiini- / haptoglobiinikompleksia (Hb/Hp). Kontrollireagenssi on tarkoitettu käytettäväksi BIOHIT ColonView® -pikatestin laadunvalvontaan ja siten mittaustulosten luotettavuuden osoittamiseen. BIOHIT ColonView® -pikatestin käyttötarkoitus on veren todentaminen ulostenäytteestä, mikä puolestaan ilmentää mahdollista suolistosyöpää tai sen esiasteita.

Lisäksi olemme jatkaneet ylävatsavaivojen primaaridiagnostiikkaan kehitettävän GastroPanel®-pikatestin kehitystyötä. Olemme valmistautuneet ulkoisiin kliinisiin suorituskykytutkimuksiin neuvottelemalla kansainvälisten sairaaloiden kanssa tutkimuksen suorittamisesta monikeskustutkimuksena. Ulosteen piilevän veren koneelliseen seulontaan tarkoitetun ColonView ELISA -testin osalta olemme jatkaneet kehitystyötä optimoimalla tuotantoprosesseja kustannustehokkaammiksi. 

KLIINISET TUTKIMUKSET

Migreeniä ja sarjoittaista päänsärkyä sairastavien potilaiden satunnaistetut kaksoissokkotutkimukset on saatu data-analysoinnin suhteen päätökseen. Data-analysointi osoitti, etteivät tulokset olleet positiivisia. Tulosten mukaan Acetium®-kapseli ei ollut tilastollisesti merkitsevästi lumevalmistetta tehokkaampi migreenityyppisten päänsärkykohtausten ehkäisemisessä, kun data-analysoinnissa huomioitiin kaikki tutkimukseen osallistuneet potilaat. Tutkitusta potilasryhmästä löytyi kuitenkin potilaita, jotka selkeästi hyötyivät Acetium®-kapseleista, ja joilla kuukauden migreenipäivien määrä väheni yli 50 %. Vieläkin useammalla kohtausten määrä väheni vähintään 25 %. Migreeni on kompleksinen, neurologinen häiriö, johon kuuluu monia oireita, joten seuraavaksi on tärkeää tunnistaa ja määritellä se alaryhmä, johon Acetium® tehoaa. Lisäksi avoimin merkinnöin saatu käyttökokemus on antanut viitteitä siitä, että parempaan hoitovasteeseen saatettaisiin päästä, jos Acetiumin annostelu olisi 2 kapselia 3 kertaa päivässä aina ruokailun jälkeen annosteltuna, eikä kuten tutkimuksessa käytetty annostelu 1 kapseli 2 kertaa päivässä. 

Yhdessä OYKS:n vatsakeskuksen ja sisätautiklinikan kanssa tehtävä tutkimus, joka keskittyy tyypin 1 diabetesta (DM1) ja kilpirauhasen autoimmuunitulehdusta (AITD) sairastaviin potilaisiin, joilla tiedetään olevan selvästi kohonnut riski sairastua myös autoimmuuniperäiseen mahalaukun limakalvon surkastumaan (atrofinen gastriitti), jatkuu yhä. Tutkimukseen suostuvien potilaiden verinäytteet analysoidaan Biohit GastroPanel® -testillä. Ne, joilla GastroPanel®-tulos viittaa atrofiseen gastriittiin, kutsutaan mahalaukun tähystykseen. Tällöin saadaan selville mm. mahasyövän riskin aiheuttavan atrofisen gastriitin yleisyys näissä riskiryhmissä. Tällä hetkellä tutkimukseen on osallistunut noin 240 DM1/AITD-potilasta. 

INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-6/2019 bruttoinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 46 (51), joista emoyhtiön palveluksessa oli 38 (43) ja tytäryritysten 8 (8).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskeistä merkittävimpiä ovat onnistuminen tuotteiden rekisteröinneissä, uusien markkina-alueiden sekä jakelukanavien valinnassa että kehittämisessä ja henkilöiden rekrytoinneissa. Lähiajan riskitekijöissä keskeistä on uusien markkina-alueiden valinnan onnistuminen ja niille laajenemisen ajoitus sekä tuotteiden saama vastaanotto. Kansainvälisen politiikan lisääntyneet epävarmuustekijät, kuten esimerkiksi Brexit ja Lähi-Idän tilanne, saattavat vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu, ennen kuin rekisteröinnit näillä alueilla on saatu päätökseen ja myynti voi alkaa. Rekisteröintiprosessi on jakelijan vastuulla.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Yhden prosenttiyksikön nousu yleisessä korkotasossa vaikuttaisi 0,1 milj. euroa negatiivisesti sijoitussalkun arvoon.

Yhtiön sijoitus listaamattomaan Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis muutoksille kolmansien osapuolien välillä tehtyjen markkinaehtoisten kauppojen arvostustasoissa, joita käytetään syöttötietoina osakkeiden arvostuksessa. 15 % arvonalennus Genetic Analysis AS:n osakkeiden arvostuksessa vaikuttaisi konsernin laajaan tulokseen 0,6 milj. euroa ennen veroja. Genetic Analysis AS:n arvonmuutokset eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan.

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu, joskin Kiinan GastroPanel® -myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden ja siten riippuvuuden tämän liiketoimintasuhteen jatkuvuudesta. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Biohitin uuden sukupolven immunokemiallinen ulosteen veritesti (ColonView-FIT) on perinteiseen guajakki-testiin verrattuna ominaisuuksiltaan ylivertainen suolistosyövän seulontamenetelmä

Biohitin ColonView-FIT -testi on uuden sukupolven immunokemiallinen ulosteen veritesti (FIT), joka on suunniteltu ulosteen piilevän veren (FOB) osoittamiseen seulottaessa suolistosyöpää.  

ColonView-FIT -testiä verrattiin perinteiseen guajakki-pohjaiseen FOB-testiin suorassa vertailututkimuksessa, joka toteutettiin vuosina 2014-2018 Brasilian johtavassa syöpäsairaalassa (Barretos Cancer Hospital; BCH).

ColonView-FIT -testi osoittautui vertailutestiin nähden ylivoimaisesti herkemmäksi löytämään ulosteen piilevän veren potilailla, jotka oli kutsuttu paksusuolen tähystykseen osana BCH:n suolistosyövän seulontaohjelmaa.

Biohitin liiketoimintajohtaja Lea Paloheimo jäi eläkkeelle

Biohitin johtoryhmän jäsen liiketoimintajohtaja Lea Paloheimo jäi suunnitellusti eläkkeelle 31.tammikuuta 2019. Lea Paloheimo valittiin Biohit Oyj:n hallitukseen yhtiökokouksessa 24.4.2019.

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013

Biohit Oyj:n I 2013 optio-oikeuksilla merkittiin 4.12.2018 – 11.2.2019 yhteensä 5 000 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.2.2019 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien. Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta.

Acetium® tupakoinnin vieroitusvalmisteen jakelijaksi Satya Abadi Pharma Indonesiassa

Biohit Oyj ja Satya Abadi Pharma ovat allekirjoittaneet Acetium® imeskelytabletin jakelusopimuksen Indonesiassa.

Biohitin GastroPanel® testin biomerkkiaineet osoitettiin tärkeiksi mahasyöpäriskiä ennustaviksi mittareiksi monikeskustutkimuksessa Kiinassa

GastroPanel® -biomerkkiaineiden ennustearvosta mahasyövän suhteen on saatu tuoreessa kiinalaisessa monikeskustutkimuksessa, jossa professori Cuancai Cain (Changhai Hospital, Naval Medical University, Shanghai, Kiina) johtama tutkimusryhmä tutki korkean mahasyöpäriskin omaavaa väestöotosta. Tässä laajassa 14 929 henkilöä käsittävässä kohortissa tutkijat pyrkivät kehittämään algoritmin (riskitekijöiden yhdistelmän) käytettäväksi ensilinjan seulontamenetelmänä korkean mahasyöpäriskin omaavien henkilöiden identifioimiseksi ennen kuin heille tehdään varmentava mahalaukun tähystystutkimus (gastroskopia).

Acetium® tupakoinnin vieroitusvalmiste saataville Thaimaahan vuoden 2019 aikana

Biohit Oyj ja Precision Health Co., Ltd ovat allekirjoittaneet Acetium® imeskelytabletin jakelusopimuksen Thaimaassa.

Acetium® imeskelytabletti tupakoinnin vieroitukseen on pian saatavilla Italiassa - Difar Consumer Care® aloittaa jakelun

Biohit Oyj ja Difar Distribuzione s.r.l ovat allekirjoittaneet Acetium® imeskelytabletin jakelusopimuksen Italiassa.   

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Biohit Oyj:n 24.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori (h.c.) Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, kauppaneuvos Eero Lehti, filosofian tohtori Lea Paloheimo ja toimitusjohtaja Liu Feng.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Biohit Oyj:n hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Osmo Suovaniemen.

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013

Biohit Oyj:n I 2013 optio-oikeuksilla merkittiin 12.2.2019 – 31.5.2019 yhteensä 88 552 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 12.6.2019 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien.

Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Merkintöjen seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 15 045 593 osakkeeseen ja B-osakkeiden lukumäärä nousi 12 070 093 osakkeeseen.

Biohit Colonview Quick Test -tuotteen lisäominaisuudeksi saatiin kontrollireagenssi

Biohit Colonview® -pikatesti on nyt saatavilla kontrollireagenssilla. Biohit ColonView QT Control on tarkoitettu BIOHIT ColonView®:n positiiviseksi laadunvalvonnaksi. Tuote on in vitro -diagnostinen lääketieteellinen laite, joka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

BIOHIT ColonView on kvalitatiivinen, nopea testi, jota käytetään ihmisen hemoglobiini- (Hb) ja hemoglobiini- / haptoglobiinikompleksin (Hb/Hp) esiintymisen havaitsemiseksi ulostenäytteissä. Kontrollireagenssi on suunniteltu ilmoittamaan positiivinen tulos BIOHIT ColonView -kasetille, jossa on optimoitu Hb- ja Hb/Hp -pitoisuus.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Biohit Oyj sai päätökseen kaksi kliinistä tutkimusta Acetium® -kapselin tehosta migreenityyppisten päänsärkykohtausten estäjänä

Vuonna 2014 Biohit Oyj aloitti kaksi kliinistä tutkimusta migreenityyppisten päänsärkykohtausten ehkäisemiseksi. Vaikkei tutkimustulos koko tutkimusryhmän osalta ollut positiivinen, alaryhmäanalyyseissä löytyi potilaita, jotka hyötyivät Acetium® -kapseleista.

HALLINTO

Biohit Oyj:n johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Semi Korpela, talousjohtaja Jukka Kainulainen, tuotekehitys- ja tuotantojohtaja Minna Mäki, myynti- ja markkinointijohtaja Ilari Patrakka ja laatu- ja rekisteröintijohtaja Daniela Söderström.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 15 045 593 (14 889 278) joista 2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 12 070 093 (11 913 778) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Ylin kurssi, EUR 3,70 6,42 6,20
Alin kurssi, EUR 2,65 3,57 2,94
Keskikurssi, EUR 3,13 4,56 4,37
Kauden päätöskurssi, EUR 2,79 4,60 2,96
Kokonaisvaihto, EUR 4 767 975 32 364 978 37 690 324
Kokonaisvaihto, kpl 1 521 270 7 228 047 8 616 223

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.6.2019 yhtiöllä oli 6 946 osakkeenomistajaa (6 907 omistajaa 30.6.2018). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 59,8 % (59,5 %), yritysten osuus 4,6 % (4,6 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 28,5 % (29,1 %) kaikista osakkeista. Muiden osuus osakekannasta oli 7,1 % (6,8 %).

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta.

LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Biohit Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018 lukuun ottamatta vuonna 2019 voimaan tulleita Biohit Oyj:tä koskevia IFRS standardimuutoksia ja -tulkintoja. Lisätietoja IFRS 16 käyttöönotosta on esitetty tässä puolivuosikatsauksessa. Muiden standardien muutoksilla tai tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Biohit esittää joukon vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Perfomance Measures, APM) kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:                                                                                                          
Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi:          

- Omaisuuden arvonalentumisista                                                                                                 

- Omaisuuden myynneistä tai hankinnoista                                                                                   

- IFRS2 mukaisista etuuksien kulukirjauksista             

Biohit Oyj esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:                                                              

Käyttökate (EBITDA)                                                     Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
Operatiivinen käyttökate (EBITDA)                               Liikevoitto +  poistot ja arvonalentumiset -vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
  

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Biohit-konsernissa otettiin käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi ensimmäisen kerran 1.1.2019. IFRS 16:n mukaan lähes kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralle ottajan taseessa, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella.

Vuokralle ottaja kirjaa taseeseen käyttöoikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia (alle 12 kuukautta) ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vapaaehtoiset helpotukset. Biohit on päättänyt soveltaa vapaaehtoisia helpotuksia, jolloin kulut kirjataan tasaerinä sopimusajalle.

IFRS 16 kasvatti Biohit Oyj:n tasetta 0.2 milj. euroa 30.6.2019. Olennaisimmaksi arvioitu vaikutus on, että Biohit kirjaa taseeseen uusia vuokrasopimusvelkoja, sekä käyttöoikeusomaisuuseriä, jotka ovat pääosin nykyisten muiden vuokrasopimusten sisältämiä toimitiloja ja autoja. Lisäksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen luonne muuttuu IFRS 16:n poistaessa vuokrakulun ja tuoden sen sijaan käyttöoikeusomaisuuserän poistot ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvan korkokulun, joka raportoidaan osana rahoituskuluja. Biohit soveltaa IFRS 16 osalta yksinkertaistettua menettelyä, jolloin vertailutietoja ei oikaista. 

IFRS16 -standardin mukaan vuokralle ottajan vuokra-aika on se ajanjakso, jona vuokrasopimusta ei voi purkaa. Myös mahdollinen jatko- tai päättämisoptio tulee ottaa huomioon, mikäli niiden käyttäminen arvioidaan kohtuullisen varmaksi. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla vuokrakauden pituus perustuu johdon arvioon. Johto arvioi vuokrakauden pituutta säännöllisesti.

Vuokralle ottajan on arvostettava vuokrasopimusvelka diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat nykyarvoon sopimuksen alkamisajankohtana. Vuokrasopimusten sisäinen korko ei ole Biohitin sopimuksissa helposti määritettävissä, joten tulevat vähimmäisvuokrat diskontataan käyttäen Biohitin lisäluoton korkoa. Tämä korko määritellään standardin mukaan koroksi, jota vuokralle ottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi ajaksi ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvittaisiin käyttöomaisuuserän hankintamenoa arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä. Biohit on määrittänyt lisäluoton koron vuokrasopimuksille perustuen ulkopuolisilta tahoilta saamiin lainatarjouksiin. Biohit on käyttänyt samaa korkoa eri tyyppisiin vuokrasopimuksiin.

 MEUR 1-6/2019
ennen IFRS 16 vaikutusta
IFRS 16 vaikutus 1-6/2019
IFRS 16 vaikutuksen jälkeen
Käyttökate 0,3 +0,1 0,4
Operatiivinen käyttökate 0,3 +0,1 0,4
Liikevoitto/ -tappio -0,6 +0,0 -0,6
Voitto/tappio ennen veroja -0,5 +0,0 -0,5
       
Varat yhteensä 17,9 +0,2 18,1
Velat yhteensä 2,4 +0,2 2,6
Omavaraisuuaste 87,0 % -1,1 % 85,9 %

KONSERNITULOSLASKELMA

MEUR 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto 5,0 4,9 0,0 9,9
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 -0,1 0,2 0,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut -1,3 -1,7 0,3 -3,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1,8 -1,7 -0,1 -3,3
Liiketoiminnan muut kulut -1,5 -1,5 0,0 -3,3
Käyttökate 0,4 -0,1 0,5 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -1,0 -0,8 -0,2 -1,8
Liikevoitto / -tappio -0,6 -0,9 0,4 -2,0
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,0 0,2
Rahoituskulut 0,0 -0,1 0,1 -0,2
Voitto / tappio ennen veroja -0,5 -1,0 0,5 -2,0
Tuloverot -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Katsauskauden tulos -0,6 -1,0 0,4 -2,1
Laajan tuloksen erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
Muuntoerot 0,1 0,0 0,0 0,0
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisksi        
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutokset   0,6 -0,6 0,6
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,1 0,6 -0,6 0,6
Tilikauden laaja tulos -0,5 -0,4 -0,1 -1,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

  1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,04 -0,07 -0,14
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR -0,04 -0,07 -0,14


KONSERNITASE      
MEUR 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 4,2 6,0 5,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,5 0,7 0,6
Käyttöoikeusomaisuuserät 0,3    
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,1 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5,1 6,7 5,7
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 0,9 0,7 0,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,7 2,1 2,0
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 8,1 8,1 8,0
Rahavarat 1,3 1,3 1,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13,0 12,2 12,2
       
VARAT YHTEENSÄ 18,1 18,9 17,9
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,4 2,4 2,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5,1 4,8 4,9
Muuntoerot -0,1 -0,1 -0,1
Voittovarat 8,1 9,9 8,8
Oma pääoma yhteensä 15,5 16,9 15,9
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Vuokrasopimusvelka 0,1    
Laskennalliset verovelat 0,4 0,5 0,4
Rahoitusvelat yhteensä   0,1 0,0
Muut velat 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,4 0,5 0,4
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Ostovelat 0,6 0,3 0,5
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä   0,0 0,0
Verovelat 0,1 0,0 0,0
Vuokrasopimusvelka 0,2    
Muut velat 1,3 1,1 1,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2,2 1,5 1,6
       
Velat yhteensä 2,6 2,0 2,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18,1 18,9 17,9

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2019

MEUR Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Voittovarat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2019 2,4 4,9 -0,1 1,5 7,3 15,9
Optioiden merkintä   0,2       0,2
Muuntoeron muutos         -0,1 -0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä     0,1   -0,6 -0,5
Oma pääoma 30.6.2019 2,4 5,1 -0,1 1,5 6,6 15,5

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2018

MEUR Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Voittovarat Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2018 2,4 4,8 -0,1 0,9 9,3 17,2
Laadintaperiaatteen muutos IFRS 9       -0,0 0,0 -0,0
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018 2,4 4,8 -0,1 0,9 9,4 17,2
Osakeperusteiset maksut         0,0 0,0
Optioiden merkintä   0,0       0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä     0,0 0,6 -1,0 -0,4
Oma pääoma 30.6.2018 2,4 4,8 -0,1 1,5 8,4 16,9
             


KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVA RAHOITUSVARAT 30.06.2019
       
Konserni kategorisoi rahoitusvarat ja -velat seuraaviin kategorioihin Käypään arvoon tulosvaikutteisesti MEUR Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta MEUR Hierarkia-taso
Lyhytaikaiset varat      
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 4,2   Taso 2
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat   3,9 Taso 3
       
       
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVA RAHOITUSVARAT 31.12.2018
       
Konserni kategorisoi rahoitusvarat ja -velat seuraaviin kategorioihin Käypään arvoon tulosvaikutteisesti MEUR Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta MEUR Hierarkia-taso
Lyhytaikaiset varat      
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 4,1   Taso 2
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat   3,9 Taso 3

Yhtiö on luokitellut rahoitusvarojen hierarkiat niistä saatavilla olevan markkinaehtoisen ja muun hintatiedon saatavuuden mukaan.

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisaltyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epasuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin havainnoitavissa oleviin markkinatietoihin.

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan.

Myynti- ja muiden saamisten sekä rahavarojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa lyhyestä maturiteetista johtuen.

Tason 2 muut lyhytaikaiset rahoitusvarat pitävät sisällään yrityksen sijoitukset korkorahastoihin ja yrityslainoihin. Tason 3 muut lyhytaikaiset rahoitusvarat sisältävät yhtiön sijoituksen listaamattomaan Genetic Analysis AS:n osakkeisiin, jonka arvostus perustuu kolmansien osapuolien välillä tehtyihin markkinaehtoisiin kauppoihin.  

RAHAVIRTALASKELMA 

MEUR 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden tulos -0,6 -1,0 -2,1
Oikaisut 0,9 1,0 2,0
Käyttöpääoman muutos -0,5 0,0 0,1
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0,0 0,0 -0,1
Saadut korot 0,1 0,1 0,1
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 0,0
Maksetut tuloverot 0,0 0,0 -0,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,1 -0,1 -0,1
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,0 0,0 0,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot     0,0
Myönnetyt lainat -0,1    
Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin -1,5 0,0 -2,1
Luovutustuotot investoinneista rahastoihin ja talletuksiin 1,5   2,1
Investointien nettorahavirta -0,1 0,0 0,0
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Optioiden merkintä 0,2 0,0 0,1
Lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen nettorahavirta 0,2 0,0 0,1
       
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,0 -0,1 0,0
Rahavarat tilikauden alussa 1,4 1,3 1,3
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0
Rahavarat kauden lopussa 1,3 1,3 1,4

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n tavara- ja palvelumyynti Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:lle oli katsauskaudella 2,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa 8.6.2018-30.6.2018). Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd saavutti IAS 28 standardin mukaisesti huomattavan vaikutusvallan Biohit Oyj:ssä 8.6.2018.

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla I 2013 katsauskauden 1-6/2019 aikana

Biohit Oyj:n I 2013 B optio-oikeuksilla on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana merkitty yhteensä 93 552 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.2.2019 ja 12.6.2019 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet rekisteröinnistä lähtien. 

Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 212 980,50 euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muuttunut osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 15 045 593 osakkeeseen ja B-osakkeiden lukumäärä nousee 12 070 093 osakkeeseen.

Optio-oikeuksilla I 2013 B osakkeiden merkintäaika alkoi 1.6.2015 ja päättyi 31.5.2019. Optio-ohjelman ehdot ja lisätietoja on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.biohit.fi.

Optio-oikeuksien lunastamiseksi optio-oikeuden haltija on maksanut optio-ohjelman mukaisen merkintähinnan Biohit Oyj:lle. Optio-oikeuden saaja maksaa itse myös tuloveron optiotuloista.

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT  
MEUR 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
       
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 0,0 0,0 0,0
       
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 0,0 0,0 0,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut      
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0  
Yhteensä 0,0 0,1 0,0
       
Muut vuokravastuut      
Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,2 0,2 0,2
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat   0,2 0,1
Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat   0,0  
Yhteensä 0,2 0,4 0,3
Muut omat vastuut yhteensä 0,2 0,4 0,3
       
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 0,2 0,4 0,3

Biohitin seuraava taloudellinen katsaus ja 2020 taloudellinen tiedottaminen

Biohit julkaisee vuoden 2020 taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen aikataulun myöhemmin tänä vuonna.
 

Helsingissä 14. elokuuta 2019

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa