BIOHIT-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. ? 31.12.2005

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      17.2.2006   KLO 10:00

BIOHIT-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2005

– Biohit-konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 28,7
milj. euroa (26,7 milj. euroa 1-12/2004). Viimeisen
vuosineljänneksen kasvu oli 17 % verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon.
– Kauden tappio oli 0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
– Liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa)

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Biohit-konserni siirtyi 1.1.2005 alkaen IFRS:n
mukaiseen tilinpäätös- ja raportointikäytäntöön. Lisätietoja
siirtymän vaikutuksesta löytyy 14.3.2005 julkaistusta
pörssitiedotteesta. Tämän tilinpäätöksen vertailulukuina on
käytetty tiedotteen mukaisia vuoden 2004 IFRS-lukuja.
Laskentaperiaatteet ovat samat kuin kyseisessä tiedotteessa.

Liikevaihto

Biohit-konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 7 % vuoden 2004
tasosta ollen 28,7 milj. euroa (26,7 milj. euroa).

Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja
nesteannostelussa käytettävien kertakäyttöisten kärkien myynnistä
sekä nesteannostelijoiden huollosta. Nesteannosteluliiketoiminnan
liikevaihto oli 27,2 milj. euroa (25,6 milj. euroa).
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 1,5 milj. euroa (1,1
milj. euroa). Diagnostiikan myynnin merkittävää kasvua jarruttivat
viranomaishyväksyntöjen saannin hitaus ja maahantuojien kanssa
käytävien neuvotteluiden pitkittyminen.

Alkuvuoden myynnin taantuma heijastui edelleen koko tilikauden
liikevaihdon kehitykseen epäsuotuisasti. Nesteannostelutuotteiden
kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta viimeisen
vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 17 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Tulos

Konsernin tulos vuonna 2005 oli 0,2 milj. euroa tappiollinen (-0,2
milj. euroa). Liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (2,1
milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli 2,3
milj. euroa (-1,9 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvusta huolimatta tappio pysyi edellisen vuoden
tasolla johtuen diagnostiikkaorganisaation rationalisoinnista sekä
toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen ja muuhun organisaation
uudelleenjärjestelyyn liittyvistä kertaluonteisista
kustannuksista.

Tulos per osake oli -0,02 euroa (-0,01 euroa).

Tase

Taseen loppusumma oli 27,9 milj. euroa (22,8 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 51,5 % (62,3 %). Taseen loppusummaa kasvatti ja
omavaraisuusastetta laski marraskuussa 2005 otettu 4,05 milj.
euron vaihtovelkakirjalaina. Yhtiökokouksen 21.4.2005 tekemän
päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on katettu emoyhtiön
vuoden 2004 tappio 0,3 milj. euroa.

Vaihtovelkakirjalaina

27.10.2005 pidetty Biohit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta. Kerättävillä varoilla vahvistetaan yhtiön
kasvumahdollisuuksia ja laajennetaan yhtiön sijoittajapohjaa.
Laina suunnattiin rajatulle joukolle kotimaisia ammattimaisia
sijoittajia ja merkintöjä tehtiin määräaikaan mennessä 4.050.000
euroa.

Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6,5 % ja
laina-aika on viisi vuotta. Kukin 4.050 euron lainaosuus oikeuttaa
lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 1.000 B-osakkeeseen,
joiden nimellisarvo on 0,17 euroa. Osakkeen vaihtokurssi on 4,50
euroa. Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 900.000 Biohit
Oyj:n B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma voi vaihtojen seurauksena
nousta enintään 153.000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä enintään
900.000 uudella osakkeella. Vaihtovelkakirjalainan perusteella
vaihdettavien osakkeiden osuus on enintään 6,5 % yhtiön osakkeista
ja 1,0 % osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman
korotuksen jälkeen.

Yhtiöllä on oikeus maksaa lainan pääoma kokonaisuudessaan takaisin
ennen eräpäivää edellyttäen, että Biohitin B-osakkeen (osake)
vaihdolla painotettu keskikurssi on Helsingin Pörssissä
välittömästi takaisinmaksua koskevaa päätöspäivää ennen 20
pörssipäivänä 30 perättäisestä pörssipäivästä ollut vähintään 10
euroa.

Maksuvalmius

Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (2,2 milj.
euroa). Liiketoiminnan rahavirran heikkeneminen johtui
käyttöpääoman kasvusta. Current ratio oli 1,25 (1,20). Korollinen
vieras pääoma oli 8,2 milj. euroa (4,2 milj. euroa), kasvu johtuu
vaihtovelkakirjalainan nostosta 4,050 milj. euroa. Talletuksissa
ja rahastoissa on 3,4 milj. euroa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja oli 1,6 milj. euroa vuonna
2005 (1,3 milj. euroa) eli 6 % liikevaihdosta (5 %). IFRS 38
mukaan kuluneella tilikaudella on aktivoitu kehittämismenoja 112
tuhatta euroa (187 tuhatta euroa).

Investoinnit

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 2,0 milj. euroa (2,3 milj.
euroa). Investoinnit koostuivat pääosin Kajaanin ja Helsingin
tuotantolaitosten kapasiteetin lisäyksestä nesteannostelutuotantoa
automatisoivilla koneilla ja laitteilla sekä uusilla
nesteannostelutuotteiden valmistamisessa käytettävillä
ruiskupuristusmuoteilla.

Katsauskaudella Biohit Oyj osti 5 %:n vähemmistöosuuden Biohit
Inc:stä.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin
295 (291), josta emoyhtiön palveluksessa oli 162 (164) ja
tytäryritysten 133 (127).

Tilikauden keskeiset tapahtumat ja lähitulevaisuuden
painopistealueet

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset ja
elektroniset nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset kärjet.
Lisäksi yhtiö tarjoaa nesteannostelutuotteiden huoltoon,
kalibrointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita. Yhtiön
nesteannostelutuotteet yhdessä diagnostiikan, instrumenttien ja
ohjelmien kanssa muodostavat tutkimukseen ja kliiniseen
diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

Tilivuoden lopussa Biohit solmi yhteistyösopimuksen bioMérieux
S.A:n kanssa koskien nesteannostelutuotteiden toimituksia
ja huoltoa. Uusi sopimus mahdollistaa Biohitin tuotteiden
maailmanlaajuisen myynnin bioMérieux’lle ja laajentaa yhteistyön
kattamaan myös pipettien huollon. (Biohitin pörssitiedote
9.2.2006)

Biohit-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat aiemmin tehneet
paikallistason yhteistyötä bioMérieux’n kanssa. bioMérieux on
täydentänyt Biohit-pipeteillä omia analyysijärjestelmiään ja
diagnostisia testisovelluksiaan jo lähes kymmenen vuoden ajan.
Vuonna 2005 Biohit aloitti monikanavaisten elektronisten eLINE-
pipettien sekä pipetinkärkien toimitukset bioMérieux’lle, joka
puolestaan integroi ne omaan, maailmanlaajuisesti myytävään DNA-
analysaattoriinsa.

Lisäksi Biohit on solminut maailmanlaajuisen OEM-sopimuksen toisen
globaalisti toimivan, diagnostisia järjestelmiä valmistavan yhtiön
kanssa. Biohit tekee edelleen läheistä yhteistyötä myös muiden OEM-
asiakkaidensa, kuten 3M:n ja Johnson & Johnson –ryhmään kuuluvan
kolmen eri yhtiön kanssa. Yhtiö uskoo, että äskettäin solmitut
sopimukset vahvistavat OEM-liiketoiminnan osuutta Biohitin
nesteannostelutuotteiden myynnistä sekä luovat hyvät edellytykset
myös uusille projekteille ja liiketoiminnan vakaalle kasvulle.

Merkittävin viimeaikainen kehityssuunta on pipettien ja
analyysijärjestelmien laajempi integroituminen. Biohit on tähän
tarpeeseen kehittänyt kaksi uutta teknologiaplatformia ja useita
asiakasprojekteja on parhaillaan toteutusvaiheessa.

Voidakseen paremmin vastata nesteannostelutuotteiden
laatuvaatimuksiin ja kysyntään Biohit on tilikauden aikana alkanut
tehostaa pipettien ja kertakäyttöisten kärkien tuotantoa ja
varastointitoimintaa Helsingin ja Kajaanin tehtailla. Täysin
automatisoidun tuotantoprosessin ansiosta Biohit on tilikauden
aikana tuonut markkinoille puhtaita, sertifioituja DNaasi-, RNaasi-
ja endotoksiinivapaita pipetinkärkiä, joita käytetään erityisesti
lääke- ja biotieteissä.

Lähitulevaisuuden painopistealueet nesteannosteluliiketoiminnassa

Pipettien kokonaismarkkinoiden kasvu useissa länsimaissa on
tasaantunut. Ominaista nesteannosteluliiketoiminnalle on kiristyvä
hintakilpailu. Tämän vuoksi Biohit on panostamassa mm. tuotannon
kustannustehokkuuden lisäämiseen, Aasian ja erityisesti Kiinan
operaatioiden vahvistamiseen, uusien OEM-teknologioiden ja -
tuotteiden kehittämiseen sekä huoltotoiminnan kokonaisvaltaiseen
kehittämiseen.

Tuotteiden kustannustehokasta valmistamista varten Biohit perustaa
tuotantolaitoksen Kiinaan vuoden 2006 aikana. Yhtiön toimintojen
vahvistaminen Kiinassa sisältää nesteannostelutuotteiden
valmistusta sekä materiaalien ja alihankinnan ostotoimintaa.
Tavoitteena on tehostaa tiettyjen tuotteiden sopeuttamista Aasian,
ja erityisesti Kiinan, markkinoiden tarpeisiin. Tuotanto jatkuu
myös Suomessa. Yhteistyö Kiinan ja Suomen toimintojen välillä
mahdollistaa myös koko konsernin tuotannon kustannustehokkuuden
parantamisen.

Pipettien kalibrointi- ja huoltopalvelut ovat nopeasti kasvava osa
Biohitin nesteannosteluliiketoimintaa. Biohit on lähtenyt
määrätietoisesti kehittämään ja yhdenmukaistamaan
maailmanlaajuista huoltokonseptiaan, jonka tavoitteena on
kokonaisvaltainen pipetin elinkaaren hallinta ja
asiakastyytyväisyyden lisääminen. Jälkimarkkinointitoiminta
huoltopalveluineen edesauttaa myös pipettimyyntiä. Konseptin
sisäänajo aloitetaan tytäryhtiöistä ja laajennetaan vähitellen
kaikille päämarkkina-alueille.

Diagnostiikka

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit keskittyy
ruoansulatuskanavan alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn
ja diagnostiikan mahdollistaviin tuotteisiin. Yhtiön
diagnostiikkatuotteita ovat mm. verinäytteestä tehtävä GastroPanel
(biomerkkiaineet: pepsinogeeni I ja II, gastriini-17 sekä
helikobakteerivasta-aineet) ylävatsavaivojen (dyspepsian),
helikobakteeri-infektion, atrofisen gastriitin (mahalaukun
limakalvon surkastuma) ja siihen liittyvien riskien (mahalaukun
syöpä, B12 vitamiinivaje ja peptinen haavatauti) diagnosointiin.
Tämän lisäksi GastroPanel ilmaisee ruokatorven refluksitaudin
riskin. Yhtiöllä on myös mm. koepalanäytteestä tehtävät pikatestit
laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseen.
Yhtiön diagnostiikkatuotteet yhdessä pipettien,
maailmanlaajuisessa käytössä olevaan
vertikaalifotometriatekniikkaan perustuvien analysaattoreiden ja
niihin liittyvien ohjelmistojen kanssa muodostavat tutkimukseen ja
kliiniseen diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.
(www.biohit.com -> Company -> History -> Read more about Biohit´s
history from here)

Biohit on tilikauden aikana jatkanut neuvotteluja maahantuojien
kanssa ja on tehnyt sopimukset koskien diagnostiikkatuotteiden
myyntiä ja markkinointia mm. Panbio Ltd:n kanssa Australiassa ja
Uudessa Seelannissa sekä Sun Yat-sen (Zhongshan) yliopiston
omistaman Da An Gene Co. Ltd:n kanssa Kiinassa (Biohitin
pörssitiedote 29.7.2005). Da An Gene on Kiinan toiseksi suurin
diagnostiikkatuotteiden kehitys- ja myyntiorganisaatio, jonka
myyntiverkosto kattaa koko Kiinan.

Tilikauden aikana Biohit solmi myös yhteistyösopimuksen
yhdysvaltalaisen Luminex Corporationin kanssa koskien diagnostisen
testijärjestelmän kehittämistä ja kaupallistamista uudelle
markkinasegmentille (Biohitin pörssitiedote 27.9.2005).

Heinäkuussa yhtiö sai Kiinan viranomaisilta (China´s State Food
and Drug Administration, SFDA) myyntiluvan GastroPanel-
tutkimukseen kuuluville pepsinogeeni I-, pepsinogeeni II-, ja
gastriini-17-testeille. (Biohitin pörssitiedote 29.7.2005)

Biohitin patentoimalle laktoosi-intoleranssi –pikatestille samoin
kuin helikobakteeri-pikatestille myönnettiin alkuvuodesta
myyntilupa Venäjän markkinoilla. Yhdysvalloissa FDA (Food and Drug
Administration) on jo hyväksynyt GastroPanelin gastriini-17- ja
helikobakteerivasta-ainetestit. Pepsinogeeni I ja II –testit ovat
edelleen FDA:n arvioitavina ja FDA:n vaatimat lisätutkimukset ovat
käynnissä. Ukrainassa, Etelä-Koreassa ja Brasiliassa
rekisteröitymisprosessit ovat niin ikään käynnissä. Tämän lisäksi
GastroPanelille on aiemmin myönnetty myyntilupa Intiaan, Kanadaan
ja Venäjälle. Yhtiön kaikkia diagnostiikkatuotteita voidaan myydä
EU-alueella.

Isossa-Britanniassa GastroPanel-analyyseja tarjoaa mm. maailman
suurin palvelulaboratorio Quest Diagnostics, joka on tilikauden
aikana hyväksynyt ja ottanut GastroPanel-tutkimuksen ohjelmaansa.

Helikobakteeri-infektion ja mahahaavan yhteys on vasta hiljattain
tullut yleiseen tietouteen. Lääketieteen Nobel-palkinto
myönnettiin lokakuussa 2005 tutkijoille, jotka jo yli 20 vuotta
sitten osoittivat, että vaikeat mahalaukun sairaudet, gastriitti
ja peptinen haavatauti, ovat helikobakteerin aiheuttamia
(http://nobelprize.org/medicine/laureates/2005/press.html). Tämän
palkinnon myötä syntyneen tietämyksen uskotaan vaikuttavan
suotuisasti myös Biohitin GastroPanel-tutkimuksen ja H. pylori -
pikatestin kysyntään.

Lähitulevaisuuden painopistealueet diagnostiikkaliiketoiminnassa

Koska evaluaatiot ja viranomaishyväksynnät ovat pääosin valmiit,
Biohitin diagnostiikkatuotteiden osalta merkittävimmät
investoinnit lähitulevaisuudessa keskittyvät myynti- ja
markkinointiorganisaation sekä jakelu- ja yhteistyöverkoston
rakentamiseen. Tämän lisäksi yhtiö panostaa
diagnostiikkaliiketoiminnassaan tuotekehitykseen.

Biohit valmistautuu aloittamaan vuoden 2006 kuluessa myös
diagnostiikkatuotteiden alihankintaa Kiinassa. Tätä
valmistautumista vauhdittaa Biohitin GastroPanel-testeilleen
tilikauden aikana saama, useita vuosia haussa ollut
viranomaishyväksyntä sekä Biohitin nesteannostelu- ja
diagnostiikkatuotteista koostuvien toimivien kokonaisuuksien
(analyysijärjestelmien) suuri tarve erityisesti Kiinassa.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 21.4.2005 päätti, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin LKT,
dosentti Arto Alanko, professori Reijo Luostarinen, professori
Hannu Seristö, professori Osmo Suovaniemi, OTK, ekonomi Peter
Tchernych ja akatemiaprofessori Mårten Wikström. Hallituksen
puheenjohtajana vuonna 2005 toimi Reijo Luostarinen ja yhtiön
toimitusjohtajana Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT
Hannele Selesvuo.

Riskit

Biohit on hyvän hallintotavan mukaisesti kartoittanut yhtiön
liiketoimintaan liittyviä riskejä. Merkittävimmät riskit johtuvat
yhtiön liiketoiminnan kansainvälisestä luonteesta ja sen mukana
tuomista markkinariskeistä ja taloudellisista riskeistä, kuten
valuuttakurssiriskeistä. Päävastuu riskien hallinnasta kuuluu
emoyhtiön hallitukselle ja konsernijohdolle.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli
katsauskaudella yhteensä 4.651.741 euroa ja 2.113.704 kappaletta.
Osakkeen ylin kurssi oli 2,87 euroa, alin 1,75 euroa ja
keskikurssi 2,20 euroa. Tilikauden päätöskurssi oli 2,15 euroa. B-
osakkeiden kokonaismarkkina-arvo oli 19.483.573 euroa 31.12.2005.

Näkymät vuonna 2006

Yhtiön arvion mukaan kilpailu nesteannostelutuotteiden
markkinoilla tulee kiristymään vuonna 2006. Yhtiö vastaa
kiristyvän kilpailun asettamiin haasteisiin toisaalta jatkamalla
ja kehittämällä edelleen innovaatioihin ja uusiin teknologioihin
perustuvaa yhteistyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden
kanssa ja toisaalta varmistamalla tuotteiden kustannustehokkaan
valmistuksen Kiinan ja Kajaanin tuotantolaitosinvestoinneilla.
Yhtiö odottaa, että nesteannostelutuotteiden myynnin kasvu jatkuu
myös kuluvana vuotena.

Diagnostiikkatuotteiden osalta liikevaihdon kasvun haasteet eivät
niinkään liity kilpailutilanteeseen kuin markkinointiponnistelujen
ja tuotteiden tunnettavuuden lisäämiseen. Tältä osin yhtiö odottaa
jakeluverkoston kehittämisen ja organisoinnin varmistavan
diagnostiikkatuotteiden myynnin kasvun kuluvana vuotena. Myynnin
kasvu USA:n ja Japanin markkinoilla on kuitenkin riippuvainen
siitä, myönnetäänkö tuotteille terveysviranomaisten edellyttämä
myyntilupa.

Konsernin kokonaisliikevaihdon odotetaan siten kasvavan
suotuisasti myös vuonna 2006 ja tuloksen ennen veroja olevan
parempi kuin edellisenä vuotena.

Konsernituloslaskelma

                1-12  1-12            
                2005  2004 Muutos Muutos
                MEUR  MEUR  MEUR    %    
Liikevaihto          28,7  26,7   2,0    7    
Liiketoiminnan muut tuotot   0,1  0,2  -0,1   -62    
Valmiiden ja keskeneräisten                    
tuotteiden varastojen muutos  0,4  -0,5   0,9   192
Aineiden ja tarvikkeiden                     
käyttö             -5,1  -4,4   0,7   16
Ulkopuoliset palvelut     -1,0  -0,7   0,3   35    
Työsuhde-etuuksista                        
aiheutuvat kulut       -11,6 -10,7   0,9    9
Poistot            -1,7  -1,5   0,2    9    
Liiketoiminnan muut kulut   -9,8  -8,9   0,9   11    
Liikevoitto / -tappio      0,0  0,2  -0,2  -113    
Rahoituskulut (netto)     -0,2  -0,2   0,0   51    
Voitto / tappio ennen veroja  -0,2  0,0  -0,2  -347    
Tuloverot            0,0  -0,2  -0,2  -111    
Tilikauden voitto / tappio   -0,2  -0,2   0,0   34    


                10-12  10-12         
                2005  2004 Muutos  Muutos
                MEUR  MEUR  MEUR    %
Liikevaihto           8,3   7,1   1,2    17
Liiketoiminnan muut tuotot    0,0   0,1  -0,1   -64
Valmiiden ja keskeneräisten                 
tuotteiden varastojen muutos  -0,1  -0,1   0,0    36
Aineiden ja tarvikkeiden                   
käyttö             -1,5  -1,3   0,2    13
Ulkopuoliset palvelut      -0,3  -0,3   0,0    4
Työsuhde-etuuksista                     
aiheutuvat kulut        -2,8  -2,4   0,4    20
Poistot             -0,4  -0,4   0,0    1
Liiketoiminnan muut kulut    -2,9  -2,8   0,1    4
Liikevoitto / -tappio      0,3  -0,1   0,4   358
Rahoituskulut (netto)      -0,1  -0,1   0,0   145
Voitto / tappio ennen veroja   0,2  -0,2   0,4   203
Tuloverot            0,0   0,0   0,0   3696
Tilikauden voitto / tappio    0,2  -0,2   0,4   254


Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

           1-12   1-12         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    27,2   25,6    1,6    6
Diagnostiikka     1,5   1,1    0,4   33

Konsernin liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin

           1-12   1-12         
           2005   2004  Muutos Muutos
           MEUR   MEUR   MEUR    %
Nesteannostelu    2,3   2,1    0,2    5
Diagnostiikka    -2,3   -1,9   -0,4   -20


Konsernitase

             31.12.2005           31.12.2004
Varat         MEUR    %           MEUR   %
Pitkäaikaiset varat                        
Aineelliset                            
käyttöomaisuus-                          
hyödykkeet       6,7   24           6,8   30
Liikearvo        2,6    9           2,6   12
Muut aineettomat                          
hyödykkeet       1,6    6           1,2   5
Laskennalliset                           
verosaamiset      2,1    8           1,9   8
            13,0   47           12,6   55
                                  
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     4,6   16           3,6   16
Myyntisaamiset ja                         
muut saamiset      8,5   31           5,3   23
Rahavarat        1,8    6           1,3   6
            14,9   53           10,2   45
Varat yhteensä     27,9   100           22,8  100
                                  
Oma pääoma ja velat                        
                                  
Osakepääoma       2,2    8           2,2   10
Ylikurssirahasto    13,0   47           13,1   57
Kertyneet                             
voittovarat      -0,9   -4           -1,2   -5
Oma pääoma yht.    14,3   51           14,1   62
                                  
Pitkäaikaiset velat                        
Korolliset velat    7,7   28           3,8   17
Laskennalliset                           
verovelat        0,1    0           0,1   0
Eläkevelvoitteet    0,1    0           0,1   0
Muut velat       0,6    3           0,6   3
Pitkäaik.yht      8,5   31           4,6   20
                                  
Lyhytaikaiset velat                        
Ostovelat ja muut                         
velat          4,2   15           3,0   14
Lyhytaikaiset                           
korolliset velat    0,9    3           1,0   4
Lyhytaik.yht      5,1   18           4,1   18
                                  
Velat yhteensä     13,6   49           8,6   38
Oma pääoma ja velat                        
yhteensä        27,9   100           22,8  100


Rahavirtalaskelma

               1-12/2005        1-12/2004
                 MEUR           MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                   
Liikevoitto            0,0           0,2
Oikaisut              1,7           1,3
Käyttöpääoman muutos       -0,8           0,8
Maksetut korot ja maksut                    
muista liiketoiminnan                     
rahoituskuluista         -0,3           -0,2
Saadut korot            0,1           0,1
Maksetut välittömät verot     -0,1             
Liiketoiminnan rahavirta      0,6           2,2
                                
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin                   
ja aineettomiin                        
hyödykkeisiin           -1,7           -2,1
Investoinnit rahastoihin                    
ja talletuksiin          -3,4
Ostetut tytäryhtiöosakkeet     0,0           -0,1
Investointien rahavirta      -5,1           -2,2
                                
Rahoituksen rahavirta:
Lainojen nostot          4,8           0,8
Lainojen takaisinmaksut      -1,0           -0,6
Rahoituksen rahavirta       3,8           0,2
Rahavarojen lisäys (+) /                    
vähennys (-)           -0,6           0,2
Rahavarat tilikauden                      
alussa               1,3           1,1
Rahavarat kauden lopussa      0,7           1,3


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2005

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-   Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
                                  
Oma pääoma 1.1.2005      2,2   13,1   0,0   -1,2  14,1
Siirto ylikurssirahastosta      -0,3        0,3   0,0
Muuntoero                    0,2       0,2
Vvk-lainan opo-osuus          0,2            0,2
Tilikauden tulos                    -0,2  -0,2
Oma pääoma 31.12.2005     2,2   13,0   0,2   -1,1  14,3


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2004

MEUR            Osake-   Yli- Muunto- Voitto-  Oma
              pääoma kurssi-   erot  varat pääoma
                  rahasto
                                  
Oma pääoma 1.1.2004      2,2   15,4   0,0  -3,3  14,3
Siirto ylikurssirahastosta       -2,3       2,3  0,0
Muuntoero                    0,0      0,0
Tilikauden tulos                    -0,2  -0,2
Oma pääoma 31.12.2004     2,2   13,1   0,0  -1,2  14,1

               1-12  1-12 Muutos Muutos-%     
               2005  2004
                                  
Investoinnit, brutto, MEUR  2,0   2,3  -0,3    -12
% liikevaihdosta       7,0   8,5             
Henkilöstö keskimäärin    295   291   4     1     


Oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2004

MEUR                31.12.2004     
                            
Oma pääoma FAS:n mukaan         14,7     
                            
IAS 19 eläkevastuu           -0,1 
IAS 39 pääomalainat           -1,2     
IAS 23 pääomalainojen korot       -0,6     
IFRS 3 liikearvopoisto          0,3 
IAS 17 rahoitusleasing          0,0     
IAS 12 laskennalliset verot       1,0     
                           
Oma pääoma IFRS:n mukaan        14,1     


Tuloksen täsmäytyslaskelma kaudelta 1.1.-31.12.2004

MEUR                  31.12.2004
                         
Tilikauden tulos FAS:n mukaan         -0,6
                         
IAS 19 eläkevastuu               0,1
IAS 23 pääomalainojen korot          -0,1
IFRS 3 liikearvopoisto             0,3
IAS 17 rahoitusleasing             0,0
IAS 12 laskennalliset verot          0,1
                         
Tilikauden tulos IFRS:n mukaan        -0,2


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                31.12.2005        31.12.2004
                   MEUR           MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                     
annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat           2,3           2,4
 Annetut yrityskiinnitykset     1,6           1,6
 Annetut vuokraoikeus-                      
 kiinnitykset            1,4           1,4
Muut pitkäaikaiset velat       0,5           0,6
 Kiinteistökiinnitykset       0,8           0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       3,8           4,2


               31.12.2005        31.12.2004
Tunnusluvut                           
Omavaraisuusaste %         51,5           62,3
Tulos / osake, EUR         -0,02          -0,01
Oma pääoma / osake, EUR       1,10           1,09
Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627        12.937.627
Osakkeiden lkm kauden                      
lopussa            12.937.627        12.937.627


Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 17. helmikuuta 2006

Biohit Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
GSM: 040-745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com

Jakelu:

Helsingin arvopaperipörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa