BIOHIT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS?RAPORTOINTIIN

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE   14.3.2005      klo 16.00

BIOHIT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS–RAPORTOINTIIN

Tässä tiedotteessa esitetään selostus IFRS-standardeihin siirtymisestä sekä
täsmäytyslaskelmat IFRS:n käyttöönoton vaikutuksista omaan pääomaan 1.1.2004
ja 31.12.2004 ja tilikauden 2004 tulokseen. Osavuosijaksoja koskevat
täsmäytykset annetaan kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Biohit Oyj:n siirtymispäivä IFRS–standardeihin on 1.1.2004. Biohit Oyj:n
ensimmäinen IFRS-tilinpäätös laaditaan 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta.
Yhtiön ensimmäinen IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus laaditaan 31.3.2005
päättyvältä vuosineljännekseltä.

IFRS:ään siirtymisessä on sovellettu IFRS 1 -siirtymästandardia ja sen
sallimia yritysten yhteenliittymiä, työsuhde-etuuksia ja kertyneitä
muuntoeroja koskevia helpotuksia. Oheinen taloudellinen informaatio on
laadittu laadintahetkellä voimassa olevien IAS/IFRS -standardien mukaisesti.

Ennen IFRS-standardien käyttöönottoa Biohit Oyj:n tilinpäätökset ovat
perustuneet suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön (FAS, Finnish Accounting
Standards). FAS:n mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät Biohit Oyj:n
vuodelta 2004 julkistettavaan vuositilinpäätökseen, joka on viimeisin
suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukainen tilinpäätös. IFRS-standardien
käyttöönotosta johtuvat erot edellä mainituista periaatteista on selostettu
oheisten täsmäytyslaskelmien yhteydessä esitetyissä liitetiedoissa. Tämän
tiedotteen FAS:n mukaiset vertailuluvut ovat yhteneväiset aiemmin
julkaistujen tietojen kanssa.

Merkittävimmät IFRS –raportointiin siirtymisen vaikutukset konsernin
tulokseen ja taseeseen aiheutuvat rahoitusleasingista, eläkevastuusta,
laskennallisista veroista, pääomalainoista ja niiden koroista sekä liikearvon
käsittelystä.

IFRS–muutosten vaikutukset tulokseen 2004

Vuoden 2004 FAS:n mukainen tilikauden tulos on MEUR -0,6. IFRS:n mukaiset
muutokset parantavat tulosta MEUR 0,4 eli IFRS:n mukainen tilikauden 2004
tulos on MEUR -0,2.

IFRS–muutosten vaikutukset taseeseen 1.1.2004 ja 31.12.2004

Vuoden 2003 FAS:n mukaisen taseen loppusumma on MEUR 21,9. IFRS:n mukaiset
muutokset kasvattavat taseen loppusummaa MEUR 1,1 jolloin avaavan IFRS -
taseen loppusummaksi muodostuu MEUR 22,9. Vuoden 2004 FAS:n mukaisen taseen
loppusumma on MEUR 21,2. IFRS:n mukaiset muutokset kasvattavat taseen
loppusummaa MEUR 1,6 jolloin 2004 päättävän IFRS -taseen loppusummaksi tulee
MEUR 22,8.

IFRS:n käyttöönoton vaikutukset konsernin taseeseen 1.1.2004

MEUR                     IFRS     FAS      IFRS
                     1.1.2004  1.1.2004  -korjaukset
Varat                                    
Pitkäaikaiset varat                             
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (8)    6,5     6,2      0,3
Liikearvo                   2,6     2,6      0,0
Muut aineettomat hyödykkeet (8)        0,7     1,0      -0,3
Laskennalliset verosaamiset (7)        2,2     1,1      1,1
                       12,0    11,0      1,1
Lyhytaikaiset varat                             
Vaihto-omaisuus                4,1     4,1      0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset        5,7     5,7      0,0
Rahavarat                   1,1     1,1      0,0
                       10,9    10,9      0,0
                                       
Varat yhteensä                22,9    21,9      1,1
                                       
Oma pääoma ja velat                             
Osakepääoma                  2,2     2,2      0,0
Ylikurssirahasto               15,4    15,4      0,0
Kertyneet voittovarat             -3,3    -3,6      0,3
Pääomalaina (1)                0,0     1,2      -1,2
                       14,3    15,3      -0,9
                                       
Pitkäaikaiset velat                             
Muut velat (2)                 0,5     0,0      0,5
Laskennalliset verovelat            0,1     0,1      0,0
Eläkevelvoitteet (3)              0,2     0,0      0,2
Korolliset velat (1)              3,5     2,3      1,2
                        4,4     2,4      2,0
Lyhytaikaiset velat                             
Ostovelat ja muut velat            3,2     3,2      0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat         1,0     1,0      0,0
                        4,1     4,1      0,0
Velat yhteensä                 8,5     6,5      2,0
                                       
Oma pääoma ja velat yhteensä         22,9    21,9      1,1


IFRS:n käyttöönoton vaikutukset konsernin taseeseen 31.12.2004

MEUR                    IFRS      FAS      IFRS
                   31.12.2004  31.12.2004  -korjaukset
Varat                                    
Pitkäaikaiset varat                             
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                     
(8)                     6,8      6,6      0,2
Liikearvo (6)                2,6      2,3      0,3
Muut aineettomat hyödykkeet (5, 8)      1,2      1,2      0,0
Laskennalliset verosaamiset (7)       1,9      0,8      1,1
                      12,6     11,0      1,6
Lyhytaikaiset varat                             
Vaihto-omaisuus               3,6      3,6      0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset       5,3      5,3      0,0
Rahavarat                  1,3      1,3      0,0
                      10,2     10,2      0,0
                                       
Varat yhteensä               22,8     21,2      1,6
                                       
Oma pääoma ja velat                             
Osakepääoma                 2,2      2,2      0,0
Ylikurssirahasto              13,1     13,1      0,0
Kertyneet voittovarat            -1,2     -1,9      0,7
Pääomalaina (1)               0,0      1,2      -1,2
                      14,1     14,7      -0,5
Oma pääoma yhteensä             14,1     14,7      -0,5
                                       
Pitkäaikaiset velat                             
Muut velat (2)                0,6      0,0      0,6
Laskennalliset verovelat           0,1      0,1      0,0
Eläkevelvoitteet (3)             0,1      0,0      0,1
IAS 19 eläkevastuu (3)            3,8      2,4      1,4
                       4,6      2,5      2,1
Lyhytaikaiset velat                             
Ostovelat ja muut velat           3,0      3,0      0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat (5)      1,0      1,0      0,1
                       4,1      4,0      0,1
Velat yhteensä                8,6      6,5      2,1
                                       
Oma pääoma ja velat yhteensä        22,8     21,2      1,6


Oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1. ja 31.12.2004

MEUR                    31.12.2004  1.1.2004
                                 
Oma pääoma FAS:n mukaan             14,7    15,3
                                 
IAS 19 eläkevastuu (3)              -0,1    -0,2
IAS 39 pääomalainat (1)             -1,2    -1,2
IAS 23 pääomalainojen korot (2)         -0,6    -0,5
IFRS 3 liikearvo (6)               0,3     0,0
IAS 17 rahoitusleasing (5)            0,0     0,0
IAS 12 laskennalliset verot (7)          1,0     0,9
Oma pääoma IFRS:n mukaan             14,1    14,3


Tuloksen täsmäytyslaskelma tilikaudelta 1.1.-31.12.2004

MEUR                       31.12.2004
                              
Tilikauden tulos FAS:n mukaan              -0,6
                              
IAS 19 eläkevastuu (3)                  0,1
IAS 23 pääomalainojen korot (2)             -0,1
IFRS 3 liikearvo (6)                   0,3
IAS 17 rahoitusleasing (5)                0,0
IAS 12 laskennalliset verot (7)             0,1
                              
Tilikauden tulos IFRS:n mukaan             -0,2


IFRS:n käyttöönoton vaikutukset aikaisemmin raportoituun FAS:n mukaiseen
konsernin tulokseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2004

MEUR                     IFRS    FAS      IFRS
                       2004   2004  -korjaukset
                                      
Liikevaihto                  26,7   26,7      0,0
Liiketoiminnan muut tuotot           0,2    0,2      0,0
Valmiiden ja keskeneräisten                        
tuotteiden varastojen muutos         -0,5   -0,5      0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö        -5,1   -5,1      0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut                    
(3)                     -10,7   -10,8      0,1
Poistot (6)                  -1,5   -1,8      0,3
Liiketoiminnan muut kulut           -8,9   -8,9      0,0
Liikevoitto / -tappio             0,2   -0,2      0,4
Rahoituskulut (netto) (2)           -0,2   -0,1      -0,1
Voitto / tappio ennen veroja          0,0   -0,3      0,3
Tuloverot                   -0,2   -0,3      0,1
Tilikauden tappio               -0,2   -0,6      0,4


Tunnuslukuja
                    IFRS     FAS
                    2004    2004
Tulos per osake            -0,01    -0,05
Oma pääoma per osake          1,09    1,04
Omavaraisuusaste            62,30    63,70

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat samat kuin vuoden 2004 mukaisessa
tilinpäätöksessä.


TÄSMÄYTYSLASKELMIEN LIITETIEDOT:

(1) Pääomalainat

FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä osakeyhtiölain mukainen pääomalaina MEUR
1,2 on esitetty omana eränään omassa pääomassa. IFRS –taseessa pääomalaina on
IAS 39 mukaisesti esitetty vieraana pääomana.

(2) Pääomalainojen korot

FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä pääomalainalle kertyneitä korkoja ei ole
kirjattu vaan esitetty vastuina liitetiedoissa. IFRS –tilinpäätöksessä
pääomalainalle kertyneet korot on kirjattu taseeseen vieraaseen pääomaan.

Kertyneiden korkojen määrä 1.1.2004 oli MEUR 0,5 pienentäen IFRS:n mukaista
aloittavaa omaa pääomaa 1.1.2004 MEUR 0,4 ja kasvattaen laskennallisia
verosaamisia MEUR 0,1. Pääomalainalle kertyneet korot 31.12.2004 olivat MEUR
0,6. Korot heikentävät vuoden 2004 IFRS:n mukaista voittoa ennen veroja MEUR
0,1.

(3) Eläkevastuut

Suomen TEL-eläkevakuutukset on 1.1.2004 käsitelty työkyvyttömyysvakuutuksen
osalta IAS 19:n mukaisena etuuspohjaisena järjestelynä. Joulukuussa 2004
sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttyä tiettyjä muutoksia Suomen
työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperusteisiin
1.1.2006 alkaen TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-tilinpäätöksissä. Työkyvyttömyysvastuun
vakuutusmatemaattisesti laskettu MEUR 0,1 suuruinen vastuu on kirjattu
siirtymähetken taseeseen. Edellä mainitun muutoksen aiheuttama eläkevastuun
vähennys MEUR 0,1 on kirjattu vuoden 2004 IFRS-tuloslaskelmaan
kertaluonteisena tuottoeränä.

Lisäksi siirtymähetken IFRS taseeseen on kirjattu ulkomaisten tytäryhtiöiden
etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vastuut MEUR 0,1.

(4) Aineettomat hyödykkeet

FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä siirryttiin IAS 38:n mukaisiin
aktivointeihin kehittämismenojen osalta 1.1.2004 lähtien.

(5) Vuokrasopimukset

FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä kaikki leasingsopimukset on käsitelty
käyttöleasinginä. IFRS:n mukaisessa taseessa rahoitusleasingsopimukset
merkitään IAS 17 mukaan toisaalta varoihin ja toisaalta velkoihin siihen
määrään, joka vastaa vuokratun hyödykkeen käypää arvoa tai sitä alempaa
vähimmäisvuokrien nykyarvoa sopimuksen alkuajankohtana. Vaikutus IFRS taseen
31.12.2004 aineettomiin hyödykkeisiin on MEUR 0,2 ja velkoihin MEUR 0,2.

(6) Liikearvon poisto

IFRS 3 -standardin mukaan liikearvoa ei enää poisteta suunnitelman mukaisin
tasapoistoin vaan mahdollista arvonalentumista arvioidaan IAS 36:n mukaisesti
vuosittain tehtävillä arvonalentumistestillä. Muutos parantaa vuoden 2004
tulosta ennen veroja MEUR 0,3.

(7) Tuloverot

IFRS:n mukaiseen taseeseen on lisätty edellä mainituista eroista aiheutuvat
laskennallisten verovelkojen ja verosaamisten muutokset, jotka
nettomääräisesti kasvattavat IFRS taseen verosaamista MEUR 0,2.

Konsernin verotuksellisista tappioista on kirjattu laskennallista
verosaamista siltä osin kuin ne todennäköisesti voidaan hyödyntää.
Verotuksellisiin tappioihin liittyvän laskennallisen verosaamisen kirjaaminen
IFRS taseeseen kasvattaa laskennallista verosaamista 1.1.2004 MEUR 0,8 ja
31.12.2004 MEUR 0,9.

(8) Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot

FAS-tilinpäätöksessä vuokrahuoneistojen perusparannusmenot on esitetty
aineettomissa oikeuksissa. IFRS taseessa ne esitetään aineellisina
käyttöomaisuushyödykkeinä. Vuokrahuoneistojen perusparannusmenojen tasearvo
oli 1.1.2004 MEUR 0,3 ja 31.12.2004 MEUR 0,2.

Rahavirtalaskelma

IFRS-standardien mukaisen ja FAS:n mukaisen rahavirtalaskelman välillä ei ole
olennaisia eroja.

Segmenttiraportointi

Ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoimintasegmentteihin joita
ovat nesteannostelusegmentti ja diagnostiikkasegmentti. Toissijainen
segmenttiraportointi perustuu maantieteellisiin segmentteihin joita ovat
Eurooppa, Amerikka, Aasia ja muu maailma.

Laskelmat ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 14.3.2005

Biohit Oyj:n hallitus


Lisätiedot:      Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
           puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250
           GSM: 040-745 5605
           faksi: 09-773 86 205
           osmo.suovaniemi@biohit.com

           http://www.biohit.com

Jakelu:       Helsingin arvopaperipörssi
          Rahoitustarkastus
          Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa