BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

BIOHIT OYJ  PÖRSSITIEDOTE   14.2.2001  klo 9:00    1 (12)
BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2000

Biohit-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella edelliseen vuoteen
verrattuna 18% ja oli 144,2 Mmk. Vuoden 2000 bruttoinvestoinnit olivat
kokonaisuudessaan 42,0 Mmk (edellisenä vuotena 7,6 Mmk). Biohitin
panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotannon kasvattamiseen
ja  tehostamiseen sekä kansainväliseen markkinointiin  rasittivat
konsernin  tuloskehitystä. Konsernin liiketappio  oli  2,8  Mmk.
Liiketoiminnan  rahavirta  ennen  rahoituseriä  ja  veroja  oli
katsauskaudella 7,2 Mmk positiivinen.

Liikevaihto

Biohit-konsernin liikevaihto kasvoi 18% edellisvuodesta eli 122,2
Mmk:sta  144,2  Mmk:aan. Liikevaihto koostui suurimmaksi  osaksi
nesteannostelijoiden   ja   nesteannostelussa    käytettävien
kertakäyttötuotteiden myynnistä. Ulkomaan myynnin osuus oli edellisten
vuosien mukaisesti 96%. Liikevaihdosta 53 % kertyi Euroopan maista,
19 % Amerikasta ja loput 28 % pääasiassa Aasiasta.

Tulos

Tilikauden liiketappio oli 2,8 Mmk (edellisellä tilikaudella voittoa
7,9 Mmk). Tilikauden liikevoitto ennen konsernin liikearvopoistoja oli
2,8 Mmk (13,2 Mmk) ja tulos per osake -0,37 mk (0,24 mk).

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 7,2 Mmk
positiivinen.

Edelliseen tilikauteen verrattuna konsernin liiketulosta heikensi
kiinteiden kulujen kasvu, joka johtui pääasiassa lisäpanostuksesta
kansainväliseen markkinointiorganisaatioon ja diagnostiikkatuotteiden
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tilikauden aikana aloitettiin myös
diagnostiikkatuotteiden   markkinointi   ja   valmistautuminen
laajamittaiseen tuotantoon.

Nettorahoituskulut olivat 0,6 Mmk (3,0 Mmk). 2,4 Mmk:n pienennys
edelliseen  tilikauteen verrattuna johtuu  pääosin  vuonna  1999
kirjatuista  31.12.1999  mennessä  kertyneistä  Biohit  Oyj:n
pääomalainojen koroista 1,6 Mmk.

Tilikauden tappio ennen satunnaisia eriä oli 3,4 Mmk (voitto 4,9 Mmk)
ja tappio ennen veroja oli 2,0 Mmk.

Satunnaiset tuotot koostuvat vuonna 2000 pääosin Wolf Laboratories
Ltd:n osakkeiden myyntivoitosta (1,4 Mmk).


                                2 (12)

Maksuvalmius

Biohit -konsernin maksuvalmius on hyvä. Heikentyneestä tuloksesta
huolimatta liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli
7,2 Mmk positiivinen. Yhtiön likvidit varat pienenivät tilikauden
aikana 42,9 Mmk:sta 17,9 Mmk:aan johtuen yritysostoista USA:ssa ja
Venäjällä (10,3 Mmk), Kajaanin tuotantolaitosinvestoinnista (21,6 Mmk)
ja  3,6  Mmk:n  suuruisesta pääomalainojen ja  niiden  korkojen
takaisinmaksusta. Rahoitustilannetta paransivat Kajaanin kaupungilta
saatu koroton 4,5 Mmk:n laina ja Kajaanin kaupungin maksama 2,0 Mmk:n
vahingonkorvaus.

Omavaraisuusaste muuttui vuoden 1999 lopun 66,0%:sta 66,9 %:iin.

Investoinnit

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 42,0 Mmk (7,6 Mmk), johon on
saatu  kauppa-  ja  teollisuusministeriön  5,0  Mmk:n  suuruinen
investointituki. Tilikaudella valmistui Kajaanin uusi tuotantolaitos,
jonka 21,6 Mmk:n kokonaiskustannuksista 17,8 Mmk koostui rakennuksesta
ja 3,8 Mmk koneista ja laitteista. Muut investoinnit koneisiin ja
laitteisiin olivat 8,2 Mmk. Investoinnit aineettomiin oikeuksiin
olivat 1,9 Mmk ja yritysostoihin 10,3 Mmk.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

Tutkimus- ja tuotekehitys

Nesteenkäsittelytuotteiden alueella Biohit  jatkoi  toimintavuonna
panostamista  uusien  nesteannostelijasukupolvien  kehittämiseen.
Uutuustuotteet  on  kuvattu tarkemmin nesteannosteluliiketoimintaa
käsittelevän  osan yhteydessä. Tämä kehitystyö  perustuu  yhtiön
strategiaan, jossa on identifioitu uusia markkinasegmenttejä. Nämä
segmentit erottuvat toisistaan tuotteen sovellusalueen, suorituskyvyn
ja  hinnan  suhteen.  Diagnostiikkatuotteiden  alueella  Biohitin
mahasyövän sekä maha- ja pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseen
tarkoitetun testipaneelin samoin kuin myös muiden testien kehitystyö
eteni tavoitteiden mukaisesti. Syyskaudella 2000 yhtiön testipaneeli
läpäisi menestyksellisesti Jorvin sairaalan kliinisen evaluaation.
yhtiön laktoosi-intoleranssin ja systeemisen lupus erytematosuksen
(SLE) diagnosoimiseksi tarkoitetut testit menestyivät myös vuonna 2000
kliinisissä evaluaatioissa. 

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot
olivat 10,1 Mmk (7,5 Mmk) eli 7,0% (6,2%) liikevaihdosta.

Tuotanto

Nesteannostelijat ja niiden kertakäyttöiset kärjet tuotetaan ISO 9001
-laatujärjestelmän standardien mukaisesti Kajaanin  ja  Helsingin
tuotantoyksiköissä. Varsinainen tuotanto tapahtuu pääosin Kajaanissa,
kun taas Helsingin yksikkö toimii tuotannollisena koeyksikkönä. Yhtiön
diagnostiset tuotteet valmistetaan Helsingissä.


                              3 (12)

Biohitin  uusi  nesteannostelijoiden kokoonpanoon  ja  muoviosien
ruiskupuristukseen erikoistunut tuotantolaitos  otettiin  käyttöön
Kajaanissa   syksyllä  2000.  Ruiskupuristusosasto   valmistaa
tarkkuusmuoviosia,  nesteannostelijoiden osia  ja  kertakäyttöisiä
kärkiä.  Uudessa  tuotantolaitoksessa on  panostettu  erityisesti
ruiskupuristuksen,   materiaalinkäsittelyn    ja    tuotannon
automatisointiin. Uudet toimitilat mahdollistavat vähintään nykyisen
nesteannostelijoiden  ja  muovituotteiden  tuotannon  volyymin
nelinkertaistamisen. Helsingin toimipisteessä valmistuu maaliskuussa
2001    diagnostiikkatuotteiden   pilottituotannon   korvaava
puhdastilatuotantoyksikkö.

Intellektuaalinen pääoma

Biohit  keskittyy toiminnassaan yksinomaan niille  liiketoiminta-
alueille, joilla se omaa vankan poikkitieteellisen tutkimustaustan,
teknologisen osaamisen ja patentein suojattuja innovaatioita.

Biohitin  aggressiivisen patentointisstrategian tuloksena syntynyt
laaja koti- ja ulkomainen patenttisuoja sekä erityyppiset sopimukset
ovat luoneet yhtiölle vahvan ja turvallisen perustan globaalille
yhteistyölle ja kasvulle. Biohitin patentit, tuotteiden korkea laatu
ja toimitusvarmuus ovat taanneet pitkäaikaisen yhteistyön jatkumisen
kansainvälisten suuryritysten, kuten Becton Dickinsonin, bioMérieux:n,
Johnson & Johnsonin ja 3M:n kanssa. Tästä samasta syystä Biohitin
seitsemän ulkomaista myynti- ja markkinointiyhtiötä ovat edelleenkin
kasvaneet ja kehittyneet suotuisasti. Samoin maailmanlaajuinen n. 60
pääjakelijaa käsittävä verkosto on entistä vahvemmin  panostanut
Biohitin tuotteiden markkinointiin ja myyntiin. Yhtiö tulee myös
jatkossa  kiinnittämään  erityistä  huomiota  poikkitieteellisen
intellektuaalisen  omaisuutensa  voimakkaaseen  kehittämiseen  ja
suojaamiseen.

Vuoden 2000 lopussa Biohitillä oli hallussaan yhteensä 34 patenttia,
joista suomalaisia oli 20, yhdysvaltalaisia 10 ja eurooppalaisia 4.
Vuonna 2000 Biohitille myönnettiin nesteannostelutuotteiden alueella
seuraavat suomalaiset patentit: FI 104885, FI 105782 ja FI 105783.
Diagnostiikkatuotteiden  alueella yhtiölle  myönnettiin  seuraavat
suomalaiset  patentit: FI 104737 ja FI 106212.  Tämän  lisäksi
aggressiivisen patentointistrategiansa mukaisesti yhtiö jätti vuonna
2000  useita  patenttihakemuksia  Suomessa,  Japanissa,  USA:ssa,
useimmissa Euroopan maissa ja Venäjällä.

Kansainvälinen myynti ja markkinointi

Biohitin tuotteiden asiakkaat ovat tutkimuslaitosten, yliopistojen,
lääke-  ja  bioteknologia-alan  yritysten  sekä  sairaaloiden
laboratorioita. Myöskin elintarvike- ja ympäristöalan laboratoriot
ovat Biohitin tärkeitä asiakkaita. Tämän lisäksi yhtiö valmistaa
innovaatiohinsa ja omaan teknologiseen osaamiseensa perustuen useille
OEM-asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisesti räätälöityjä tuotteita.
Sellaiset kansainväliset suuryritykset kuten Becton Dickinson,

                              4 (12)


bioMérieux, Johnson & Johnson ja 3M täydentävät omia tuotevalikoimiaan
ja diagnostisia järjestelmiään Biohitin valmistamilla OEM-tuotteilla.

Biohitin   nesteannostelijoiden,   diagnostisten   tuotteiden,
instrumenttien   sekä   näistä   osa-alueista   koostuvien
analyysijärjestelmien    kansainvälisen    yhteistyö-    ja
asiakaspalveluverkoston muodostavat:

1.  Biohit  Oyj:n  omistamat tytäryritykset  Isossa-Britanniassa,
Italiassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja Venäjällä.
Kyseiset  yritykset  sijaitsevat  Biohitin  toiminnan  kannalta
tärkeimmillä markkina-alueilla ja ne toimivat Biohit-tuotteiden myynti-
ja  markkinointiyksikköinä sekä tarjoavat paikallisesti  huolto-,
kalibrointi- ja koulutuspalveluita. Biohit-tuotteiden lisäksi em.
tytäryritykset myyvät OEM- ja private label -tuotteita.

2. Biohitin n. 60 ulkomaista pääjakelijaa, jotka yhdessä paikallisten
alijakelijoiden kanssa muodostavat n. 450 jakelijaa ja 70 maata
kattavan asiakaspalveluverkoston.

3.  Biohitin merkittävimpien OEM- ja private label -asiakkaiden
kattavat maailmanlaajuiset asiakaspalveluverkostot.

Toimintavuonna  Biohit panosti erityisesti markkinointiverkostonsa
vahvistamiseen Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Tämän lisäksi  yhtiö
käynnisti  neuvottelut  useiden merkittävien yhteistyökumppaneiden
kanssa   diagnostiikka-   ja   instrumenttituotteiden   sekä
kokonaisvaltaisten    analyysijärjestelmien    kansainväliseksi
lanseeraamiseksi. Vuonna 2000 Biohitin ulkomaiset  tytäryritykset
ryhtyivät tarjoamaan entistä monipuolisempia huoltopalveluita sekä
Biohitin että muiden yritysten valmistamille nesteannostelijoille.
Tähän liittyen Biohit jatkoi nesteannostelutuotteiden kansainvälisen
huoltoverkoston edelleenkehittämistä.

Yritysjärjestelyt vuonna 2000

Biohit Oyj:n amerikkalainen tytäryhtiö Biohit Systems, Inc. osti
25.4.2000 Biohit-tuotteiden jälleenmyyjänä toimineen amerikkalaisen
Vangard International, Inc.:n koko osakekannan. Yritysoston myötä
Biohit  Oyj sai haltuunsa kaikki Vangard International,  Inc.:n
liiketoiminnat mukaanlukien Biohit-tuotteiden markkinoinnin ja myynnin
Yhdysvalloissa. Kyseisen yhtiön ostolla Biohit selkeytti ja vahvisti
yhtiön  tuotteiden  markkinointia ja myyntiä  sekä  huolto-  ja
kalibrointipalvelua Yhdysvalloissa.

Biohit  Oyj:n  diagnostiikkatuotteiden  kehittämiseen  keskittynyt
tytäryhtiö Locus genex Oy päätettiin 14.12.2000 liittää kiinteämmin
Biohit-konserniin ja käynnistää siihen tähtäävät yritysjärjestelyt.
Locus  genex Oy:n yhtiökokous teki 14.12.2000 päätöksen  yhtiön
asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan, jonka jälkeen  yhtiö
tullaan  purkamaan ja liiketoiminnat siirtämään Biohit  Oyj:lle.
Yritysjärjestelyn perusteena on tavoite keskittää sekä nesteannostelu-
                               5 (12)

, instrumentti- että diagnostiikkaliiketoiminnat samaan yhtiöön ja
saman tuotemerkin alle, mikä tehostaa tuotteiden markkinointia ja
jakelua.   Yritysjärjestelyllä  karsitaan  myös  organisaation
päällekkäisyyksiä  ja  hallintokuluja.  Yritysjärjestely  pyritään
saattamaan päätökseen vuoden 2001 loppuun mennessä.

Biohit Oyj osti 29.12.2000 44 % venäläisestä Finnbio Ltd:stä, joka
toimii pääasiassa Biohit-tuotteiden jälleenmyyjänä Venäjällä ja muissa
IVY-maissa. Kaupan myötä Biohitin osuus ja äänivalta yhtiössä nousivat
100 %:iin. Biohitin kauppaa edeltänyt osuus ja äänivalta Finnbio
Ltd.:ssä  oli  56%,  joka  perustui  15.5.2000  toteutuneeseen
yrityskauppaan.  Biohit  Oyj  hankki  kyseisellä  yrityskaupalla
omistukseensa suomalaisen Oy Finio Ab:n koko osakekannan

Biohit Oyj myi 29.12.2000 enemmistöosuutensa eli 51 % brittiläisestä
Wolf  Laboratories  Ltd:stä. Osuuden  ostivat  yhtiön  silloiset
vähemmistöosakkaat. Wolf Laboratories Ltd. on  toiminut  Isossa-
Britannissa mm. Biohit-tuotteiden sekä muiden laboratoriotuotteiden
jälleenmyyjänä.  Kaupan  tavoitteena  oli  selkeyttää  Biohitin
konsernirakennetta siten, että konserniyhtiöt keskittyvät yksinomaan
Biohit-tuotteiden valmistukseen ja myyntiin. Wolf Laboratories Ltd.
jatkaa kaupan jälkeen Biohitin brittiläisen tytäryhtiön Biohit Ltd.:n
ohella edelleen Biohit-tuotteiden paikallisena jakelijana.

Biohit Ltd. perusti Isoon-Britanniaan toukokuussa 2000 yhdessä Stuart
Meadin kanssa pipettihuoltotoimintaan keskittyvän yrityksen, josta
Biohit Ltd.:n omistusosuus on 50%.

Liiketoiminta-alueet

Nesteannostelu

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit  jatkoi  panostamista
uusien tuotesukupolvien kehittämiseen. Tämä kehitystyö perustuu yhtiön
nesteannostelijoiden uuteen, aggressiiviseen tuotestrategiaan, jonka
toteuttamiseksi on identifioitu ja luotu uusia markkinasegmenttejä.
Nämä  segmentit  erottuvat  toisistaan  tuotteen  sovellusalueen,
suorituskyvyn ja hinnan suhteen.

Biohit on nesteannostelijoidensa kehitystyössä panostanut erityisesti
tuotteidensa työskentelyn turvallisuutta lisääviin ja ergonomisiin
ominaisuuksiin.  Näiden ominaisuuksien merkitys mm.  työperäisten
rasitusvammojen ehkäisyssä on keskeinen

Vuonna 2000 Biohit saattoi päätökseen elektronisten eLINE-, ePET- ja
ViscoPet-pipettiperheiden kehitystyön. Kehitystyö perustui Biohitin
tuotestrategiaan,   jonka   tarkoituksena   on   segmentoida
nesteannostelijamarkkinat asiakkaiden tarpeiden ja hintaherkkyyden
mukaan.
                              6 (12)

Uuden sukupolven eLINE-tuoteperhe edustaa viimeisintä teknologiaa
kädessä  pidettävien nesteannostelutuotteiden alueella. Tuoteperhe
suunniteltiin kaikkein vaativimpiin nesteannostelusovelluksiin ja se
tarjoaa  mm.  yksitoista  nesteannostelutoimintoa  laboratorioiden
erilaisiin  nesteenkäsittelytarpeisiin.  eLINE-nesteannostelijoiden
mikroprosessoriohjaus  ja  uudentyyppinen  rakenne  mahdollistavat
erittäin  täsmällisen  ja tarkan työskentelyn.  Nesteannostelijan
muotoilu ja elektronisesti tapahtuva kärjenpoisto ovat esimerkkejä
Biohitin pyrkimyksestä parantaa jatkuvasti tuotteidensa ergonomisia
ominaisuuksia.

Design Forum Finland myönsi eLINE-tuotteelle 1.2.2001 Pro Finnish
Design 2001 -kilpailun kunniamaininnan ja tuote on esillä Pro Finnish
Design  2001  -näyttelyssä.  eLINE-perheen  ensimmäiset  mallit
lanseerataan vuoden 2001 helmikuussa.

Vuonna  2000  Biohit  sai  valmiiksi  koko  elektronisen  ePET-
nesteannostelijamalliston, joka on hinnaltaan edullinen tuoteperhe.
Tämä tuoteperhe on erityisesti suunnattu hinnaltaan, suorituskyvyltään
ja  ohjelmistoltaan  tutkimuslaboratorioiden  tarpeisiin.  ePET-
nestannostelijalla   voidaan   suorittaa   kaikki   yleisimmät
nesteannostelutoiminnot. Se on tuotteena ergonomisempi vaihtoehto
kalleimpien hintaluokkien mekaanisille nesteannostelijoille.

Vuonna 2000 Biohit sai myös valmiiksi ja lanseerasi elektronisen
ViscoPet-nesteannostelijan, joka on suunniteltu erityisesti viskoosien
nesteiden tarkkaan annosteluun. Kyseinen nesteannostelija ja siinä
käytettävät  pitkät  Viscotip-kapillaarit  soveltuvat  erityisesti
elintarvike- ja meijerialan laboratorioiden työskentelyyn.

Elektronisen nesteenkäsittelyn alueella Biohit jatkoi OEM-tuotteiden
kehittämistä  muiden  yhtiöiden  tuotteiden  ja  diagnostisten
järjestelmien  täydentämiseksi.  Tästä  esimerkkinä  on  Beckman
Coulterille kehitetty elektroninen Biohit HbA1c nesteannostelija.
Lisäksi Biohitin kehittämä elektroninen Remote Control (RC) -moduli,
joka  liitetään  erilaisia  nesteannostelusarjoja  suorittaviin
automaatteihin ja robotteihin, palvelee muiden yhtiöiden sekä Biohitin
omien  automaattisten  nesteannostelu-  ja  mittausinstrumenttien
kehitystyötä.  Yhtiö  kehitti myös edelleen  nesteannostelijoiden
kertakäyttöisiä kärkiä ja niiden tuotantoa uusilla ja tehokkailla
ruiskupuristustyökaluilla sekä roboteilla.

Biohit Oyj:n nesteannostelijoiden kalibrointilaboratorio sai Kauppa-
ja teollisuusministeriön alaisuuteen kuuluvan Mittatekniikan keskuksen
akkreditointipalvelu  FINASin  (Finnish  Accreditation  Service)
arvioinnin perusteella akkreditointipäätöksen 20.3.2000. FINAS kuuluu
eurooppalaiseen akkreditointielinten yhteisjärjestö EA:iin (European
Cooperation for Accreditation).

                              7 (12)

Sekä Helsingin että Kajaanin tuotantolaitosten nesteannostelijoiden
kalibrointitoiminnan akkreditointi vahvistaa Biohit Oyj:n markkina-
asemaa johtavana nesteannostelijoiden valmistajana. Maailmassa on
vasta     kaksi     akkreditoitua    nesteannostelijoijden
kalibrointilaboratoriota, joista Biohitin on  tarkin  seuraavilla
pätevyysalueilla.

Biohit Oyj:n kalibrointilaboratorion pätevyysalue ja mittauskyky

               Pätevyysalue
 Suure        Mittausalue      Mittauskyky (+/-)
                       
 Tilavuus       0,1 - 5,0 ul      0,015 ul
           10 ul         0,025 ul
           50 ul         0,080 ul
           100 ul         0,100 ul
           200 ul         0,100 ul
           500 ul         0,520 ul
           1000 ul        0,520 ul
           5000 ul        3,600 ul
                       

Akkreditoinnin tuloksena Biohit kykenee tarjoamaan  asiakkailleen
maailmanlaajuisesti kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin
ja standardeihin perustuvia ja jäljitettäviä nesteannostelijoiden
kalibrointitodistuksia. Jäljitettävät kalibrointitodistukset ovat jo
tällä  hetkellä  olennainen osa eri laboratorioiden  luotettavaa
analyysipalvelua. Akkreditoinnin ansiosta Biohit pystyy täyttämään
nesteannostelijoille       asetetut       kansainväliset
jäljitettävyysvaatimukset.      Biohitin      akkreditoidun
kalibrointilaboratorion numero on K041.

Diagnostiikka

Diagnostiikkatuotteiden alueella Biohitin mahasyövän sekä maha- ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseen tarkoitetun testipaneelin
kehitystyö eteni tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2000  kyseiseen
testipaneeliin kuuluvista testeistä valmistuivat pepsinogeeni I ja II,
gastriini-17 ja Helicobacter pylori (H.pylori).

Testipaneeli läpäisi menestyksellisesti Jorvin sairaalan kliinisen
evaluaation syksyllä 2000. Kyseisen evaluoinnin kuluessa sadalle
potilaalle  tehtiin  tähystystutkimus  ja  mahalaukun  limakalvon
koepalojen mikroskooppinen tutkimus. Näistä tutkimukseen valituista
potilaista noin 40%:lla diagnosoitiin eri tyyppisiä mahasairauksia.
Samojen potilaiden verinäytteistä määritettiin Biohitin testipaneelin
seerumin pepsinogeeni I ja gastriini-17 -pitoisuudet sekä H.pylori
vasta-aineet.  Kun  Biohitin  testipaneelin  tuloksia  verrattiin
mahalaukun tähystystutkimuksella ja limakalvon näytepaloista tehtyyn
diagnoosiin, todettiin, että testipaneelin herkkyys (sensitiviteetti)
on yli 90% eli testipaneelilla löydetään lähes kaikki tähystys- ja
koepalatutkimuksilla  sairaiksi  luokitellut  potilaat.  Samassa
vertailussa testipaneeli pystyi 90%:n tarkkuudella (spesifiteetti 90%)
                              8 (12)


luokittelemaan oikein ne potilaat, joilla mahalaukun sairautta ei
ollut tai sairaus oli lievä.

Biohitin  mahasyövän  sekä maha- ja pohjukaissuolihaavan  riskin
määrittämiseen liittyvät monoklonaaliset vasta-aineet (pepsinogeeni I
ja  II sekä gastriini-17) osoittautuivat toimintavuonna erittäin
spesifisiksi  myös  immunohistokemiallisissa  määrityksissä.  Tämä
laajentaa yhtiön monoklonaalisten vasta-aineiden käyttöaluetta mm.
patologian  laboratorioihin.  Yhtiöllä  on  jo  ennestään  25
immunohistokemiaan  soveltuvaa  monoklonaalista   vasta-ainetta.
Toimintavuonna yhtiö jatkoi fytoestrogeenien alueella monoklonaalisten
vasta-aineiden kehittämistä enterolaktoonille ja genisteinille.

Vuonna 2000 jatkuivat Biohitin laktoosi-intoleranssin määrittämiseen
tarkoitetun pikatestin ja systeemisen lupus erytematosuksen (SLE)
määrittämiseksi  tarkoitetun anti-dsDNA  telomeerivasta-ainetestien
kliiniset evaluaatiot. Biohitillä on myös markkinoitavana keliakian
määrittämiseen tarkoitetut vasta-ainetestit anti-gliadiini IgG, anti-
gliadiini IgA ja anti-transglutaminaasi. Keliakian määrittämiseen
tarkoitettua vasta-ainetestikokonaisuutta täydennettiin toimintavuonna
endomysium IgA -testillä.

Yhtiö  käynnisti vuonna 2000 toimenpiteet viranomaishyväksyntöjen
saamiseksi  Euroopassa  (CE-merkintä), USA:ssa  (Food  and  Drug
Administrationin hyväksyntä) ja Japanissa. Hyväksyntöjen  jälkeen
yhtiön diagnostisia tuotteita on mahdollista myydä kyseisillä markkina-
alueilla kliiniseen käyttöön.

Instrumentit

Voidakseen   palvella   asiakkaitaan   myös   kokonaisilla
analyysijärjestelmillä,   jotka  sisältävät   nesteannostelijat,
diagnostiset testit sekä instrumentit, ohjelmat ja huollon, Biohit
ryhtyi elokuussa 2000 solmitun sopimuksen mukaisesti ostamaan private
label  -pohjaisesti amerikkalaiselta Bio-Tek Instruments Inc.:ltä
nesteannostelu- ja mikrolevyinstrumenttejä.

Vuonna  2000  Biohit  aloitti  uutta  teknologiaa  hyödyntävien
mikrolevylukijoiden  ja  -pesureiden  myynnin  ja  markkinoinnin.
Laitteiden integroitu käyttöliittymä näppäimistöineen ja näyttöineen
sekä valikko-ohjattuine monipuolisine ohjelmistoineen mahdollistavat
laitteiden helpon käytön sellaisenaan tai integroituna osana suurempaa
laboratoriotietojärjestelmää (LIMS).

Vaikka Biohitin lukijat ja pesurit ovat yleiskäyttöisiä instrumentteja
soveltuen  monenlaisiin  tarpeisiin,  ne  toimitetaan  valmiiksi
ohjelmoituina siten, että Biohitin omien diagnostisten testien, kuten
pepsinogeeni I, gastriini-17 ja Helicobacter pylori, suorittaminen on
erittäin helppoa ja luotettavaa.                              9 (12)

Biohitin B-osakkeen kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä vuonna 2000 oli
yhteensä EUR 27.106.757,46 ja 3.646.849 kappaletta. Osakkeen ylin
kurssi viime vuonna oli EUR 13,50, alin EUR 4,20 ja keskikurssi EUR
7,43. Vuoden päätöskurssi oli EUR 6,20. Vuoden 2000 kuluessa yhtiön
osakkeenomistajien määrä kasvoi noin 50%:lla yli neljään tuhanteen.

Osakepääoman korotukset

Yhtiön  henkilökunta  merkitsi  henkilökuntaoptioiden  ensimmäisen
merkintävaiheen aikana 1.1.-1.4.2000 yhtiön B-osakkeita  yhteensä
378.840  kappaletta  liikkeeseenlasketusta  400.000  kappaleesta.
Osakkeiden merkintähinta oli 12,5 markkaa osakkeelta. Merkintöjen
seurauksena yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 12.643.377
kappaleeseen  ja  yhtiön  osakepääoma kasvoi  64.402,86  eurolla
2.149.374,09 euroon. Ylikurssirahasto kasvoi 732.051 eurolla.

Hallinto ja henkilöstö

Tilikaudella Biohit Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana
professori Reijo Luostarinen ja jäseninä LKT Osmo Suovaniemi ja
professori  Mårten  Wikström. Erja-Kiinteistöt  Oy:n  hallituksen
puheenjohtaja Pekka Salonoja toimi hallituksen jäsenenä 6.4.2000
saakka. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut LKT Osmo Suovaniemi.

Biohit Oyj:n tilintarkastajana on KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse
Coopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannele Selesvuo.

Tulevaisuuden kehitysnäkymät

Vuonna 2000 ja aikaisempina vuosina tehdyt mittavat panostukset
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja globaaliin yhteistyö-
ja asiakaspalveluverkostoon alkavat tuottaa tulosta vuonna 2001.

Biohit-konsernin  vuoden 2001 liikevaihdon  ennakoidaan  kasvavan
vähintään 20%. Liikevaihdosta suurimman osan arvioidaan kertyvän
nesteannostelutuotteiden  myynnistä.  Diagnostiikkatuotteiden  ja
instrumenttien  sekä  nesteannostelijoista,  diagnostiikasta  ja
instrumenteista koostuvien analyysijärjestelmien myynnistä odotetaan
jo vuoden 2001 kuluessa merkittävää liikevaihdon ja tuloksen lisäystä.
                              10 (12)

Konsernituloslaskelma

                                   
             1-12 2000     Muutos     1-12 1999
              Mmk  MEUR       %        Mmk
 Liikevaihto       144,2  24,2      18       122,2
 Liiketoiminnan kulut  -147,0 -24,7      29      -114,3
 Liikevoitto/-tappio   -2,8  -0,5     -135        7,9
 Rahoituskulut      -0,6  -0,1      -80       -3,0
 (netto)
 Voitto/tappio ennen                         
 satunnaiseriä      -3,4  -0,6     -169        4,9
 Satunnaiset tuotot    1,4  0,2      -30        2,0
 Voitto/tappio ennen                         
 veroja          -2,0  -0,3     -129        6,9
 Tilikauden                             
 voitto/tappio      -3,7  -0,6     -190        4,1

Konsernitase

              31.12.2000       31.12.1999
            Mmk  MEUR    %     Mmk      %
 Vastaavaa                              
                                   
 Pysyvät vastaavat   67,6  11,4   47     52,5      36
 Vaihtuvat                              
 vastaavat
  Vaihto-omaisuus   22,5   3,8   15     14,1      10
  Saamiset      38,4   6,4   26     37,3      25
  Likvidit varat   17,9   3,0   12     42,9      29
 Taseen loppusumma  146,4  24,6   100    146,8     100
                                   
 Vastattavaa                             
                                   
 Oma pääoma                             
  Osakepääoma     12,8   2,1    9     12,4      8
  Ylikurssirahasto  88,6  14,9   61     84,2      58
  Voitot/tappiot   -3,7  -0,6   -3     0,0      0
  Pääomalainat     6,7   1,1    5     8,6      6
 Vähemmistöosuus    0,3   0,1    0     0,3      0
 Pakolliset                             
 varaukset       0,0   0,0    0     0,1      0
 Pitkäaikainen                            
 vieras pääoma     16,6   2,8   11     17,0      12
 Lyhytaikainen                            
 vieras pääoma     25,1   4,2   17     24,2      16
 Taseen loppusumma  146,4  24,6   100    146,8     100
                              11 (12)

                                  
            1-12/00 Muutos Mmk   Muutos-%   1-12/99
                                  
 Investoinnit,                           
 brutto                               
  Käyttöomaisuus                         
  Mmk          42,0    34,4     453%     7,6
                                  
 Henkilöstö                             
 keskimäärin        222     38     21%     184

                                  
                   31.12.2000     31.12.1999
                                  
 Velat, joiden vakuudeksi                      
 annettu yrityskiinnityksiä                     
 ja osakkeita, Mmk                    
 Rahalaitoslainat              16,5        20,9
  Annetut yrityskiinnitykset        20,1        20,1
  Pantattujen osakkeiden                      
  kirjanpitoarvo              0,0         0,4
  Yhteensä                 20,1        20,5
 Muut pitkäaikaiset velat          4,5         0,0
  Kiinteistökiinnitykset          4,5         0,0
 Muut lyhytaikaiset velat          0,2         0,0
  Annetut                 0,6         0,0
 yrityskiinnitykset                    
                                  
 Muut annetut vakuudet, Mmk                     
  Pantattujen osakkeiden                      
  kirjanpitoarvo               0         0,8
  Pantatut arvopaperit            0         0,4
  Yhteensä                  0         1,2
                                  
 Vuokra- ja leasingvastuut,         25,2        21,8
 Mmk
                                  
 Osakekohtaiset tunnusluvut                     
  Tulos / osake, mk            -0,37        0,24
  Oma pääoma / osake, mk          7,73        7,88

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 31.12.2000 2,1
Mmk ja 31.12.1999  1,7 Mmk.

Voitonjakoehdotus                              12 (12)

Konsernilla ei ole jakokelpoista omaa pääomaa. Hallitus esittää, että
osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsinki, 14. päivänä helmikuuta 2001

Biohit Oyj:n hallitus

Biohit Oyj

Helena Hentola
Tietoresurssit ja viestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja, puh: 09-773
             861, suora: 09-773 86 250, GSM: 050-556 5605,
             fax: 09-773 86 205

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa