BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. ? 3

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      12.2.2004   klo 10:00

BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2003

Biohit-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli MEUR 26,3 (MEUR 25,4) ja
tulos MEUR 0,7 tappiollinen (MEUR –1,8). Liikevaihto kasvoi lähinnä
Pohjois-Amerikan ja Euroopan nesteannosteluliiketoiminnassa.

Liikevaihto

Biohit-konsernin liikevaihto nousi 4 % edellisvuodesta ja oli MEUR
26,3 (MEUR 25,4). Vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto
kasvoi 20% edelliseen vuosineljännekseen nähden, pääasiassa uusien
lanseerattujen   nesteannostelutuotteiden  ansiosta.   Konsernin
liikevaihto  kasvoi erityisesti USA:ssa ja Ranskassa.  Konsernin
liikevaihto   muodostui   tilikaudella   lähes   yksinomaan
nesteannostelutuotteiden myynnistä. USA:n markkina-aluetta koskien
yhtiöllä  on vireillä FDA-hakemus, jonka hyväksyntä mahdollistaa
diagnostiikkatuotteiden myynnin tutkimuskäytön lisäksi myös kliiniseen
käyttöön.

Konsernin liikevaihdosta noin 94% kertyi ulkomaan myynnistä. Konsernin
päämarkkina-alue  on  edelleen  Eurooppa,  jonka  osuus  yhtiön
liikevaihdosta on noin 57 %. Tärkeänä kasvualueena yhtiö pitää
edelleen  Pohjois-Amerikkaa ja Aasiaa, jossa erityisesti  Kiinan
markkina-alueella nesteannostelutuotteiden myynti kasvoi päättyneellä
tilikaudella. Liikevaihdon kasvua hidasti dollarin kurssin lasku.

Tulos

Konsernin tulos vuonna 2003 oli MEUR 0,7 tappiollinen (vuonna 2002
tappio MEUR 1,8). Konsernin liiketappio vuonna 2003 oli MEUR 0,2 (MEUR
1,2 tappio). Liiketappio ennen konserniliikearvopoistoja oli MEUR 0,2
(MEUR 0,6 tappio). Käyttökate kasvoi 97% ja oli MEUR 1,8 (MEUR 0,9).

Konsernin tulosta heikensivät diagnostiikkaliiketoiminnan kiinteät
kulut.

Biohitin tuotteiden jakelu Italiassa on tilikauden aikana uudelleen
organisoitu ja hoidetaan jatkossa paikallisten jakelijoiden toimesta.
Biohitin Italian tytäryhtiön toiminta on päätetty tämän  vuoksi
lakkauttaa. Vuoden 2003 tilinpäätökseen sisältyvät yhtiön alasajosta
aiheutuvat kertaluonteiset menot MEUR 0,5.

Liiketoiminnan  kuluihin  sisältyy  kolmannella  neljänneksellä
toteutuneita oikeudenkäyntikuluja TEUR 150. Vuoden 2002 kolmannella
neljänneksellä  tehty  päätös  koskien  Locus  genex  Oy:n
konserniliikearvon  poistoajan  pidennystä  parantaa  tilikauden
liikevoittoa MEUR 0,2 edelliseen vuoteen verrattuna.

Nettorahoituskulut olivat MEUR 0,2 (MEUR 0,3).

Veroina (MEUR 0,3) on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaavat
verot kuitenkin siten, ettei tappioihin liittyvää laskennallista
verosaatavaa ole huomioitu. Tuloslaskelman veroista MEUR 0,2 aiheutuu
Locus genex Oy:n purkutappioon liittyvän laskennallisen verosaamisen
vähennyksestä tilikaudella.

Tulos per osake oli EUR –0,06 (EUR –0,14). Oma pääoma per osake oli
EUR 1,08 (EUR 1,15)

Maksuvalmius

Liiketoiminnan  rahavirta oli MEUR 0,9 positiivinen  (MEUR  0,5
negatiivinen). Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR
1,1 (MEUR 1,4).

Omavaraisuusaste oli 31.12.2003 64,7 % (66,9 %).

Investoinnit

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat MEUR 1,2 (MEUR 1,6). Investoinnit
kohdistuivat pääosin Kajaanin tuotantolaitokseen hankituista koneista
ja laitteista, joilla on automatisoitu nesteannostelutuotantoa sekä
uusien  nesteannostelutuotteiden  valmistamisessa  käytettävistä
ruiskupuristusmuoteista.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat MEUR 1,4 (MEUR 1,8)
eli 5,5 % (7,1 %) liikevaihdosta.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli vuonna 2003 keskimäärin 298
(303), josta emoyhtiön palveluksessa oli 174 (181) ja tytäryritysten
124 (122).

Tilikauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannostelutuotteiden   osalta   Biohit   jatkoi   uusien
pipettituotesukupolvien kehittämistä. Tämä kehitystyö perustuu yhtiön
neste-annostelutuotteiden  strategiaan,  jonka  perusteella  on
identifioitu ja luotu uusia markkinasegmenttejä. Nämä  segmentit
eroavat toisistaan tuotteen sovellusalueen, suorituskyvyn ja hinnan
suhteen.

Biohit on panostanut nesteannostelijoiden kehitystyössä erityisesti
tuotteiden  työskentelyn turvallisuutta lisääviin ja ergonomisiin
ominaisuuksiin. Kyseisten ominaisuuksien merkitys mm. työperäisten
rasitusvammojen ehkäisyssä on keskeinen.

Vuonna  2003  Biohit  toi  markkinoille  elektronisen  eLINE
pipettimalliston monikanavaiset versiot (8- ja 12 –kanavaiset mallit
tilavuusalueelle  0.2 – 1.200 ul). Tämä täydentää  jo  aiemmin
markkinoile tuotua yksikanavaista mallistoa (tilavuusalue: 0.2 – 5.000
ul).

Biohitin  kehittämä  uuden  sukupolven  eLINE-pipettimallisto  on
suunniteltu  kaikkein  vaativimpiin  nesteannostelusovelluksiin.
Annostelijan  mikroprosessoriohjaus  ja  uudentyyppinen  rakenne
mahdollistavat erittäin täsmällisen ja tarkan työskentelyn. Malliston
ergonominen  muotoilu  ja elektronisesti  tapahtuva  kärjenpoisto
vähentävät merkittävästi työperäisten rasitusvammojen riskiä.

Biohit täydensi mekaanisten pipettien valikoimaa lanseeraamalla uuden
mLINE-pipettituoteperheen tilavuusalueelle 0.5 - 5.000 ul. Lanseerattu
yksikanavainen  mLINE on täysin autoklaavattava  pipetti,  jonka
kehitystyössä  on  erityisesti kiinnitetty huomiota  ergonomisiin
ominaisuuksiin.

Nesteannostelijoiden   kärkien   uusi   laatikkomalli   ja
täyttöpakkausjärjestelmä tuotiin markkinoille. Kärkilaatikoita myydään
steriloituina ja steriloimattomina. Täyttöpakkausjärjestelmä on täysin
kierrätettävissä ja täten ympäristöystävällinen.

Uusia pipettien automaattisia kärkituotantolinjoja otettiin käyttöön.
Robottivarustetut tuotantolinjat mahdollistavat mm. edellä mainittujen
täyttöpakkausjärjestelmien tuotannon puhdasilmatilassa.

Biohit kehitti edelleen huolto-, kalibrointi- ja koulutuspalveluita
tytäryritys- ja jakelijaverkostonsa kautta. Biohit S.A.:n (Ranska) ja
Biohit  Ltd:n (Iso-Britannia) kalibrointilaboratorioiden toiminnat
akkreditoitiin COFRACin (Comité Francais d’Accreditation) ja UKAS:in
(United Kingdom Accreditation Service) toimesta.

Nesteannosteluliiketoiminnan  alueella  Biohit  solmi  seuraavat
merkittävät sopimukset Yhdysvalloissa:

- Hamilton Companyn kanssa OEM-myyntisopimus, joka koskee Biohitin
elektronisia ePET-nesteannostelijoita.

-  Tyco Healthcare Group LP:n kanssa, Private Label –pohjainen
myyntisopimus,  joka  koskee  Biohitin  valmistamia  elektronisia
nesteannostelijoita.

- Johnson & Johnson –ryhmään kuuluvan MicroTyping Systemsin kanssa OEM-
pohjainen yhteistyösopimus koskien Biohitin valmistamien elektronisten
nesteannostelijoiden   myyntiä.   Biohitillä   on   ennestään
yhteistyösopimukset kahden eri Johnson & Johnson –ryhmään kuuluvan
globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen kanssa.

- 3M: Kolmen vuoden jatkosopimus koskien elektronisia pipettejä ja
pipetin kärkiä.

- Fisher Scientific –myyntiketjun kanssa Biohit solmi eLINEn kaikkia
malleja koskevan private label –sopimuksen. Fisher Scientific myy myös
kaikkia Biohit-nimikkeellä varustettuja pipettimalleja Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa.

Vuonna  2003  Biohitille  myönnettiin nesteannosteluliiketoiminnan
alueella  seuraavat  patentit:  Eurooppalainen  patentti  0837731
keksinnölle  öMenetelmä  nesteannosteluvirheen  korjaamiseksi  ja
nesteannostelulaiteö, kiinalainen patentti 99803815.6  keksinnölle
öImulaiteö ja venäläinen patentti 2217235 keksinnölle öKalvopipettiö.
Diagnostiikka

Verinäytteestä tehtävät GastroPanel-, systeeminen lupus erytematosus
(SLE)- ja keliakiapaneelitestit ovat tutkimus- ja kliiniseen käyttöön
tarkoitettuja  diagnostikkatuotteita.  Laktoosi-intoleranssi-  ja
helikobakteeri  -pikatestit tehdään mahalaukun tähystystutkimuksen
(gastroskopian) yhteydessä otetuista koepaloista.  Tämän  lisäksi
yhtiöllä on 30 monoklonaalista vasta-ainetta pääosin eri syöpätyyppien
tutkimukseen ja diagnostiikkaan. Solufibronektiini (cFn) testikitti on
toistaiseksi   tarkoitettu  mm.  maha-  ja  paksusuolisyövän
tutkimuskäyttöön.   Nesteannostelutuotteet,   instrumentit   ja
diagnostiikkatuotteet muodostavat analyysijärjestelmiä eri tyyppisiin
tarpeisiin   tutkimuksessa   ja   kliinisessä    käytössä.
Diagnostiikkaliiketoiminnassa    yhtiö    on    keskittymässä
ruoansulatuskanavan  sairauksien seulontaan,  ennaltaehkäisyyn  ja
diagnostiikkaan.

Tilikaudella valmistuneet laktoosi-intoleranssi- ja helikobakteeri
pikatestit  tuodaan  markkinoille vuoden 2004  alussa.  Alustava
markkinapalaute  on  lupaavaa,  koska  laktoosi-intoleranssista
(maitosokeria  pilkkovan laktaasi-entsyymin vaje tai  puuttuminen
ohutsuolessa) kärsii Suomessa noin 17% aikuisväestöstä ja joissakin
maissa jopa 90% ja tähän mennessä ei ole ollut käytössä nopeaa ja
luotettavaa testiä laktoosi-intoleranssin määrittämiseksi. Biohitin
patentoima laktoosi-intoleranssi testi tulee mahdollisesti osaksi
jokaista gastroskopiatutkimusta, joita tehdään Suomessa noin 100 000
vuodessa.  Testin  myyntihinta on  EUR  10-15.  Koska  Biohitin
biopsianäytteestä tehtävä helikobakteeritesti on helppo ja nopea
suorittaa sekä hinnaltaan edullinen (EUR 8), siitäkin saattaa tulla
osa jokaista gastroskopiaa.

Biohitin patentoima GastroPanel muodostuu neljästä eri testikitistä:
pepsinogeeni I ja II, gastriini-17 ja helikobakteeri. Yhden potilaan
GastroPanelin testitarvikkeet laboratoriolle maksavat 20 - 30 euroa
riippuen  samalla  kertaa  testattavien  potilaiden  määrästä.
Tilikaudella on kyetty poistamaan gastriini-17:n säilyvyysongelma
verinäytteitä lähetettäessä sekä tekemään testi yksinkertaisemmaksi,
ja herkemmäksi että lyhentämään analyysin tekoaikaa. Näiden ongelmien
ratkaisulla parannetaan yhteistyömahdollisuuksia erityisesti suurten
diagnostiikkayritysten ja palvelulaboratorioketjujen kanssa. Lisäksi
nyt  herkempi gastriini-17 testi mahdollistaa määrittää entistä
luotettavammin ruokatorven refluksitaudin (oireena mm. närästys) ja
sen komplikaation, Barrettin ruokatorven riskin.

Tilikaudella GastroSoft tulostusohjelmaan on liitetty,  normaalin
tulosteen   lisäksi,   stokastiseen   teoriaan   pohjautuva
todennäköisyyslaskenta, joka ilmoittaa eri  diagnoosivaihtoehtojen
todennäköisyyden  testaushetkellä. Todennäköisyyslaskennan  tausta-
aineisto on kerätty useista, laajoista potilasaineistoista, joissa on
tehty sekä GastroPanel tutkimus että gastroskopia ja sen yhteydessä
otettujen  koepalojen histologinen tutkimus. Ohjelman ilmoittamia
todennäköisyysarvoja voi käyttää mm. silloin, kun hoitava lääkäri
haluaa  seurata  mahalaukun  limakalvon  tulehdusvaurion  ja
toimintahäiriön (atrofinen gastriitti) paranemista helikobakteerin
häätöhoidon jälkeen. GastroPanel on gastroskopiaa herkempi tutkimus
havaitsemaan atrofisen gastriitin vaikeusasteen muutokset parempaan
tai huonompaan suuntaan.

Tilikaudella tehtiin merkittävä tieteellinen havainto. Silloin kun
GastroPanelin testitulosten mukaan potilaalla ei ole helikobakteeri-
infektiota ja paastonäytteen gastriini-17:n pitoisuus on alle 2
pmol/l, potilaalla on riski sairastua ruokatorven refluksitautiin tai
hänellä on jo tämä tauti sekä riski saada pitkään kestäneen ja vaikean
refluksitaudin komplikaatio, Barrettin ruokatorvi, mikä saattaa johtaa
ruokatorvisyöpään.  Mitä  matalampi  gastriini-17:n  pitoisuus
verenkierrossa on, sitä suurempi riski on kyseessä.

Refluksitaudin  esiintyvyys  on  noin  25%  maailman  väestöstä.
Refluksitaudin hoidon aloitukseen ja seurantaan olisi hyödyllistä
liittää GastroPanel-tutkimus. Italiassa AstraZeneca:n asiantuntija,
professori Francesco DiMario, sai tilikaudella valmiiksi oppaan öNon-
Invasive Diagnosis for Gastric Diseasesö, joka liittyy GastroPanel-
tutkimukseen ja siitä saatavaan hyötyyn. Italiassa AstraZeneca jakaa
tämän oppaan italiankielisenä öUn Approccio Non Invasivo Alla Diagnosi
Delle Malattie Dello Stomacoö noin 32.000:lle yleislääkärille kuluvan
vuoden helmikuussa. Professori DiMario johtaa jo runsaan vuoden
kestänyttä  tutkimusta, jossa yleislääkärillä on  ohjeena  ennen
vatsavaivoista  kärsivän potilaan lääkehoitoa tehdä  GastroPanel-
tutkimus.

Yhteenveto GastroPanel-tutkimuksen käyttöalueista ja hyödystä

1. Dyspepsioiden erotusdiagnostiikka. Jossakin elämänsä vaiheessa
dyspepsiaa (ylävatsavaivaa ja -kipua) sairastaa kolmasosa maailman
väestöstä.

1.1  Toiminnalinen  dyspepsia.  Dyspepsioista  yli  puolet  ovat
toiminnallisia, missä tapauksissa GastroPanel-tutkimuksen samoin kuin
gastroskopian koepalatutkimusten löydökset osoittavat, että mahan
limakalvo on terve ja toimii normaalisti (ei helikobakteeri-infektiota
eikä atrofista gastriittia). GastroPanel-tutkimuksella voidaan seuloa
erilleen toiminnalliset dyspepsiapotilaat niistä potilaista, joilla on
usein oireeton tai vähäoireinen atrofinen gastriitti (mahalaukun
limakalvon tulehdus, vaurio ja toimintahäiriö) ja joille on tehtävä
gastroskopiatutkimus.

1.2. Orgaaninen dyspepsia. Mahalaukkuperäiseen orgaaniseen sairauteen
liittyvässä dyspepsiassa GastroPanel-tutkimuksen löydös on lähes aina
patologinen (atrofinen gastriitti joko mahan korpus– tai antrum osassa
tai molemmissa). Orgaaniseen dyspepsiaan liittyviä sairauksia ovat mm.
mahasyöpä ja maha- ja pohjukaissuolihaavatauti (peptinen haavatauti).

2. Helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin diagnostiikkaa
sekä  atrofisesta gastiitista seuraavan mahasyövän  ja  peptisen
haavataudin riskien arviointia. Helikobakteeri-infektiota sairastaa
yli 50% maailman väestöstä. Näistä noin puolelle jossakin elämän
vaiheessa kehittyy atrofinen gastriitti. GastroPanel-tutkimus antaa
diagnoosin helikobakteeri-infektiosta ja atrofisesta gastriitista sekä
arvion  mahasyövän ja peptisen haavataudin riskeistä. Mahasyövän
esiintyvyys on 0,1- 1,0% ja peptisen haavataudin yli 10% maailman
väestöstä.

3. Mahalaukun korpusosan limakalvon atrofisen gastriitin seulontaa ja
diagnostiikkaa. Korpuksen atrofinen gastriitti voi aiheuttaa B12-
vitamiinin puutostilan, jonka myötä mm. dementian, depression ja
ääreishermostovaurioiden riskit saattavat kasvaa. B12-vitamiinin vaje
on eräs syy homokysteiinin veri- ja kudospitoisuuksien lisääntymiseen
elimistössä,  mikä  puolestaan  on  riskitekijä  verisuonten
kalkkeutumiselle   sekä   sydän-  ja  aivoverisuonitukoksille.
Korpusatrofian, keliakian ja monipuolisen ravinnon puutteen vuoksi
jopa 10% yli 65-vuotiaista kärsii B-12 vitamiinin vajeesta Suomessa.
Kaikenikäisillä kasvissyöjillä on B12-vitamiinivajeen riski.

4.Ruokatorven  refluksitaudin  ja  sen  komplikaation,  Barrett:n
ruokatorven    riskin   arviointi   GastroPanel-tutkimuksella.
öRefluksiketjuö: terveestä ruokatorven refluksitautiin, erosiiviseen
esofagiittiin, Barrett’in ruokatorveen ja lopulta ruokatorvisyöpään.
Ruokatorven refluksitaudin esiintyvyys on noin 25% maailman väestöstä.

5. GastroPanel-tutkimuksesta saatava hyöty

- Yksinkertainen verinäytteestä tehtävä testi
- Non-invasiivinen ja siksi riskitön ja potilasystävällinen
- Tulokset nopeasti - nopeasti oikeaan diagnoosiin
- GastroSoft-ohjelma yksinkertaistaa tulosten tulkintaa
-  Suuntaa  invasiivisia  ja  kalliita  gastroskopiatutkimuksia
kiireellistä hoitoa vaativiin potilaisiin
- Edistää seulonta- ja terveystarkastustutkimuksia ja ajoissa hoitoon
hakeutumista
- Mahdollistaa potilaan tilan seuraamista säännöllisin väliajoin
- Edistää ennaltaehkäisevää lääketiedettä
- Vähentää hoitokokeiluja ja niihin liittyviä vakaviakin riskejä ja
turhia kustannuksia
- Edistää evidence-based medicine’ä: ensin oikea diagnoosi ja sitten
sen mukainen hoito
- Nostaa terveydenhuollon tasoa ja ihmisten elämisen laatua
- Vähentää potilaiden ja terveydenhuollon ajankäyttöä ja kustannuksia

Vuoden 2003 loppuun mennessä oli saatettu päätökseen yhdeksäntoista
GastroPanelin evaluaatioon liittyvää kliinistä tutkimusta, joista
neljätoista suoritettiin Euroopassa, kolme Aasiassa ja kaksi Pohjois-
Amerikassa. Evaluaatioissa tutkittujen potilaiden lukumäärä oli 3.697.
Valmistuneiden  evaluaatioiden  tuloksista  osa  on  julkaistu
kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa ja kongressiesitelmissä.
Tutkimustulokset osoittavat, että verinäytteestä tehtävä GastroPanel-
tutkimus on menetelmänä yhtä tarkka kuin tähystys- ja koepalatutkimus
paljastamaan mahan limakalvon atrofisen gastriitin ja siihen liittyvät
riskit

Vuoden 2003 päättyessä oli käynnissä kaksikymmentäviisi evaluaatiota,
joista  viisitoista Euroopassa, neljä Aasiassa,  kaksi  Pohjois-
Amerikassa, yksi Etelä-Amerikassa, kaksi Afrikassa ja yksi Lähi-
idässä. Meneillään olevissa evaluaatioissa tutkittavien potilaiden
lukumäärä on 29.424.

Biohit on käynnistänyt neuvottelut seuraavien kuuden evaluaation
aloittamisesta: Kolme Euroopassa, yksi Pohjois-Amerikassa, yksi Etelä-
Amerikassa ja yksi Lähi-Idässä. Kyseisissä evaluaatioissa tutkittavien
potilaiden lukumäärä tulisi olemaan 700.

Biohit Oyj solmi syyskuussa jakelijasopimuksen USA:laisen Techlab
Inc:n kanssa. Sopimus mahdollistaa GastroPanel-testikokonaisuuden,
GastroSoft-ohjelmiston, muiden diagnostisten testien, monoklonaalisten
vasta-aineiden ja instrumenttien myynnin tutkijoiden ja kaupallisten
palvelulaboratorioiden  käyttöön USA:ssa  sekä  kliiniiseen  että
tutkimuskäyttöön Kanadassa.

GastroPanel-testikokonaisuus otettiin käyttöön palvelulaboratorioissa
seuraavissa maissa: Espanja, Iso-Britannia, Italia, Portugali, Ranska,
Ruotsi,  Saksa,  Yhdysvallat ja Suomi. Kansaneläkelaitos  myönsi
korvattavuuden GastroPanel-tutkimuksen eri testeille.

Diagnostiikkatuotteiden  uusien  jakelijasopimusten  valmistelua
jatkettiin. Erityisesti Biohit panosti jakelijasopimusten solmimiseen
Etelä-Amerikassa, Lähi-Idässä, Intiassa ja Kiinassa. Näissä maissa 70-
90% väestöstä on sairastunut helikobakteeri-infektioon. Lähes puolet
kyseisistä potilaista sairastuvat atrofiseen gastriittiin, joka lisää
muiden vakavien tautien riskiä.

Shanghaihin vuonna 2003 perustetun edustuston tehtävänä on edistää
Biohitin tuotteiden rekisteröintiä sekä tunnetuksitekemistä ja myyntiä
Kiinan markkina-alueella.

Vuonna 2003 Biohit Oyj:lle myönnettiin diagnostiikkaliiketoiminta-
alueeseen liittyen seuraavat patentit: japanilainen patentti 3433231
keksinnölle: öMenetelmä mahasyövän riskin seulonnaksiö (öMethod for
Screening the Risk of Gastric Cancerö) ja venäläinen patentti 2204835
keksinnölle: öMenetelmä mahasyövän diagnosoimiseksiö (öDiagnosis of
Early Gastric Cancerö).

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä vuonna 2003 oli
yhteensä EUR 2.382.014 ja 1.287.467 kappaletta. Osakkeen ylin kurssi
vuonna 2003 oli EUR 3,30, alin EUR 1,22 ja keskikurssi EUR 1,85.
Vuoden  2003 päätöskurssi oli EUR 2,50. Markkina-arvo oli  EUR
22.655.318.

Hallinto

Vuonna 2003 Biohit Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana
professori Reijo Luostarinen ja jäseninä dosentti Arto  Alanko,
professori Hannu Seristö, professori Osmo Suovaniemi ja professori
Mårten Wikström. Biohit Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2003 toimi Osmo
Suovaniemi.

Biohit   Oyj:n  tilintarkastajana  on  toiminut  KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannele
Selesvuo.

IFRS (IAS) –standardien käyttöönotto

Biohit Oyj siirtyy IFRS –raportointiin vuonna 2005. Vuoden 2005
osavuosikatsauksissa esitetään vertailutietona vuoden 2004  luvut
IFRS:n mukaisesti.

Valmistautuminen IFRS:n siirtymiseen aloitettiin vuonna 2003. Uusi
IFRS-tilinpäätöksen  mahdollistava  raportointijärjestelmä  otetaan
täyteen käyttöön vuoden 2004 alussa.
 
Alustavan  selvityksen mukaan merkittävimmät laskentaperiaatteiden
muutokset  nykyiseen  tilinpäätöskäytäntöön  verrattuna  koskevat
tuotteiden kehittämismenoja, pääomalainoja ja niiden korkoja sekä
konserniliikearvoa.
 
Näkymät vuodelle 2004

Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan vuonna 2004.

Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea diagnostiikkatuotteiden
markkinapenetraatioon kuluva aika. Vuoden 2003 aikana yhtiö  on
solminut  diagnostiikkatuotteita  koskevia  jakelusopimuksia  sekä
saattanut  loppuun merkittävän määrän maakohtaisia evaluaatioita.
Mikäli vuoden 2004 kuluessa yhtiö onnistuu diagnostiikkatuotteiden
markkinapotentiaalin hyödyntämisessä, se tulee heijastumaan vuoden
2004 ja tulevien vuosien liikevaihdon ja tuloksen kasvuna.

Yhtiö on vuonna 2003 lanseerannut joukon uusia nesteannostelutuotteita
ja ne ovat saavuttaneet käyttäjäkunnassa myönteisen vastaanoton. Yhtiö
odottaa tämän heijastuvan vuonna 2004 liikevaihdon positiivisena
kehityksenä.

Konsernituloslaskelma

                1-12               1-12
                2003     Muutos  Muutos  2002
                MEUR      MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           26,3       0,9    4  25,4
Liiketoiminnan kulut      -24,5       0,0    1  -24,5
Käyttökate            1,8       0,9    97   0,9
Poistot ilman konserni-                       
liikearvon poistoja       -1,6       0,1    5  -1,5
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserniliikearvon poistoja   0,2       0,8   133  -0,6
Konserniliikearvon poistot   -0,4      -0,2   -34  -0,6
Liikevoitto/-tappio       -0,2       1,0    83  -1,2
Rahoituskulut (netto)      -0,2      -0,1   -21  -0,3
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä        -0,5       1,0    70  -1,5
Satunnaiset tuotot        0,0       0,0    0   0,0
Satunnaiset kulut        0,0       0,0    0   0,0
Voitto/tappio ennen veroja   -0,5       1,0    70  -1,5
Tilikauden voitto/tappio    -0,7       1,1    60  -1,8


Liikevaihto ja liikevoitto/-tappio ennen konserniliikearvopoistoja,
vuosineljänneksittäin


          2003            2002          
           Q4   Q3  Q2  Q1   Q4   Q3  Q2   Q1
Liikevaihto     7,5  6,1  6,3  6,4   6,5  6,1  6,3  6,5
Liikevoitto/-                            
tappio ennen                              
konserniliikearvon                           
poistoja       0,1  0,2 -0,1  0,0  -0,4  0,0  0,1  -0,3
Kauden       -0,1  -0,1 -0,2 -0,3  -0,7  -0,1 -0,4  -0,6
voitto/tappio


Konsernitase

            31.12.2003            31.12.2002
Vastaavaa       MEUR    %           MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,7   17           4,2   19
 Aineelliset hyöd.   6,2   28           6,4   29
 Sijoitukset      0,0    0           0,2   0
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    4,1   19           3,6   16
 Saamiset        5,7   26           5,3   24
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      1,1    5           1,3   6
 Rahat ja                             
 pankkisaamiset     1,1    5           1,4   6
Taseen loppusumma   21,9   100           22,4  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10           2,2   10
 Ylikurssirahasto   15,4   70           15,4   69
 Voitot/tappiot    -3,6   -16           -2,8  -13
 Pääomalainat     1,2    6           1,2   6
Vähemmistöosuus     0,1    0           0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,3   11           2,5   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,3   19           3,8   17
Taseen loppusumma   21,9   100           22,4  100
                  

Rahavirtalaskelma

                1-12     1-12
                2003     2002
Liiketoiminnan rahavirta:       
Voitto (tappio) ennen     -0,4     -1,5
satunnaisia eriä
Oikaisut            2,2     2,4
Käyttöpääoman muutos      -0,6     -0,1
Maksetut korot ja maksut    -0,4     -0,2
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot          0,2     0,1
Maksetut välittömät verot   -0,1     -1,2
Liiketoiminnan rahavirta    0,9     -0,5
                    
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin   -1,1     -1,7
ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Saadut avustukset        0,0     0,1
investointeihin
Luovutustulot muista      0,1     0,0
sijoituksista
Investointien rahavirta    -1,0     -1,6
                    
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti      0,0     0,6
Lainojen nostot         0,6     0,9
Lainojen takaisinmaksut    -0,8     -0,5
Rahoituksen rahavirta     -0,2     1,0
Rahavarojen lisäys (+) /    -0,3     -1,1
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa   1,4     2,5
Rahavarat tilikauden      1,1     1,4
lopussa

            1-12/03       Muutos Muutos-% 1-12/02
                                  
Investoinnit, brutto,                        
MEUR            1,2       - 0,4   -25   1,6
  % liikevaihdosta     4,5                 6,2
Henkilöstö                             
keskimäärin         298         -5    -2   303
                


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                31.12.2003         31.12.2002
                   MEUR            MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,0            2,1
 Annetut yrityskiinnitykset      3,4            3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,5            1,5
Muut pitkäaikaiset velat        0,8            0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8            0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       2,8            4,1


                31.12.2003         31.12.2002
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         64,7            66,9
 Tulos / osake, EUR         -0,06           -0,14
 Oma pääoma / osake, EUR       1,08            1,15
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627         12.827.781
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.937.627         12.937.627

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 31.12.2003 TEUR
540 ja 31.12.2002 TEUR 480.

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Voitonjakoehdotus

Konsernilla ei ole jakokelpoisia varoja. Hallitus esittää, että
osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2004

Biohit Oyj:n hallitus

Helena Hentola
Konserniviestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
             puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
             040-745 5605, fax: 09-773 86 205
             osmo.suovaniemi@biohit.com

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa