BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 3

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      14.2.2003   klo 10:00

BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2002

Biohit-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli MEUR 25,4 (MEUR 25,5) ja
tulos MEUR 1,8 tappiollinen (MEUR -0,2). Liikevaihdon lasku johtui
pääosin USA:n talouden yleisestä taantumasta sekä myynnin laskusta
Saksan ja Venäjän markkina-alueilla. Biohit käynnisti vuoden 2002
loppupuolella   toiminnan   sopeuttamisohjelman   kannattavuuden
parantamiseksi.

Liikevaihto

Biohit-konsernin liikevaihto laski 0,7 % edellisvuodesta ja oli MEUR
25,4 (MEUR 25,5). Konsernin liikevaihto laski erityisesti USA:n,
Venäjän ja Saksan markkina-alueilla. Liikevaihdon laskua kuitenkin
kompensoi myynnin kasvu Ranskan, Iso-Britannian ja Aasian markkina-
alueilla.  Konsernin  liikevaihto  muodostui  tilikaudella  lähes
pelkästään nesteannostelutuotteiden myynnistä, joskin loppuvuonna myös
diagnostiikkatuotteiden myynnin kehityksessä oli nähtävissä merkkejä
odotetusta kasvusta. Diagnostiikkatuotteiden myynnin käynnistymistä
hidastivat  edelleen  lukuisat maaevaluaatiot,  joista  kuitenkin
merkittävä osa suoritettiin vuoden 2002 aikana.

Konsernin  liikevaihdosta yli 97 % kertyi  ulkomaan  myynnistä.
Konsernin päämarkkina-alue on edelleen Eurooppa, jonka osuus yhtiön
liikevaihdosta on noin 59 %. Tärkeänä kasvualueena yhtiö pitää
edelleen  Pohjois-Amerikkaa ja Aasiaa, jossa erityisesti  Kiinan
markkina-alueella nesteannostelutuotteiden myynti kasvoi päättyneellä
tilikaudella.

Tulos

Konsernin tulos vuonna 2002 oli MEUR 1,8 tappiollinen (vuonna 2001
tappio MEUR 0,2). Konsernin liiketappio vuonna 2002 oli MEUR 1,2(MEUR
0,2 voitto). Liiketappio ennen konserniliikearvopoistoja oli MEUR 0,6
(MEUR 1,2 voittoa).

Yhtiön hallitus päätti 27.8.2002 pidentää Locus genex Oy:öön liittyvän
konserniliikearvon poistoaikaa seitsemästä vuodesta  20  vuoteen.
Pidentämispäätös perustuu yhtiön markkinoilta ja mm. GastroPanelin
evaluaatioiden yhteydessä saamaan palautteeseen, jonka perusteella
yhtiö  arvioi diagnostiikkatuotteiden tuloa tuottavan vaikutuksen
olevan alunperin arvioitua pitempi ja vähintään 20 vuotta. Hallituksen
päätöksen perusteella Locus genexin konserniliikearvosta ei tehty
poistoja vuoden 2002 viimeisellä vuosipuoliskolla, koska ensimmäisellä
vuosipuoliskolla tehdyt suunnitelmanmukaiset poistot  (MEUR  0,4)
perustuivat alkuperäiseen 7 vuoden poistoaikaan.

Konsernin tulosta heikensivät liikevaihdon arvioitua epäsuotuisampi
kehitys sekä kiinteiden kulujen kasvu. Kulujen kasvu johtui lähinnä
kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin tehdyistä panostuksista,
jotka kasvattivat konsernin henkilöstökuluja. Emoyhtiössä toteutetut
lomautukset  ja  henkilöstövähennykset eivät  vielä  päättyneellä
tilikaudella ehtineet tuottaa koko konsernin kannalta merkittävää
säästöä.

Nettorahoituskulut olivat MEUR 0,3 (MEUR 0,2).

Veroina (MEUR 0,3) on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaavat
verot kuitenkin siten, ettei tappioihin liittyvää laskennallista
verosaatavaa ole huomioitu. Tuloslaskelman veroista MEUR 0,2 aiheutuu
Locus genex Oy:n purkutappioon liittyvän laskennallisen verosaamisen
vähennyksestä tilikaudella.

Tulos per osake oli EUR -0,14 (EUR -0,02).

Maksuvalmius

Liiketoiminnan  rahavirta oli MEUR 0,5 negatiivinen  (MEUR  1,9
positiivinen).  Liiketoiminnan rahavirtaa  heikensi  merkittävästi
purettavan Locus genex Oy:n vuoden 2001 verojen (MEUR 1,1) maksu.
Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR 1,4 (MEUR
2,5).

Omavaraisuusaste oli 31.12.2002 66,9 % (65,7 %).

Investoinnit

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat MEUR 1,6 (MEUR 2,1). Investoinnit
kohdistuivat  pääosin  Kajaanin  tuotantolaitokseen  hankittuihin
koneisiin  ja  laitteisiin,  joilla  on  automatisoitu  nestean-
nostelutuotantoa, sekä uusien nesteannostelutuotteiden valmistamisessa
käytettäviin ruiskupuristusmuotteihin.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat MEUR 1,8 (MEUR 2,1)
eli 7,1 % (8,3 %) liikevaihdosta.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli vuonna 2002 keskimäärin 303
(289), josta emoyhtiön palveluksessa oli 181 (176) ja tytäryritysten
122 (113). Konsernin henkilöstön keskimääräinen lisäys johtui vuonna
2002 tehdyistä investoinneista kansainvälisen myynnin tehostamiseksi
tytäryrityksissä.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannostelutuotteiden osalta Biohit jatkoi uusien tuotesukupolvien
kehittämistä.   Tämä  kehitystyö  perustuu   yhtiön   neste-
annostelutuotteiden strategiaan, jonka perusteella on identifioitu ja
luotu uusia markkinasegmenttejä. Nämä segmentit eroavat toisistaan
tuotteen sovellusalueen, suorituskyvyn ja hinnan suhteen.

Biohit on panostanut nesteannostelijoidensa kehitystyössä erityisesti
tuotteiden  työskentelyn turvallisuutta lisääviin ja ergonomisiin
ominaisuuksiin.  Näiden ominaisuuksien merkitys mm.  työperäisten
rasitusvammojen ehkäisyssä on keskeinen.

Yhtiö jatkoi elektronisen eLINE-tuoteperheen laajentamista. Vuonna
2002 lanseerattiin yksikanavainen malli tilavuusalueelle 100 - 5000
ul, jolloin yhtiö sai valmiiksi koko yksikanavaisen eLINE-perheen
malliston.  Kokonaisuudessaan valmistunut yksikanavainen  mallisto
kattaa tilavuusvälin 0,2 - 5000 ul.

Biohitin uuden sukupolven elektroninen eLINE-mallisto on suunniteltu
kaikkein  vaativimpiin  nesteannostelusovelluksiin.  Annostelijan
mikroprosessoriohjaus  ja  uudentyyppinen  rakenne  mahdollistavat
erittäin täsmällisen ja tarkan työskentelyn. Malliston ergonominen
muotoilu  ja  elektronisesti  tapahtuva  kärjenpoisto  vähentävät
merkittävästi työperäisten rasitusvammojen riskiä.

Biohit täydensi myös mekaanisten pipettien valikoimaa lanseeraamalla
uuden mLINE-pipettituoteperheen tilavuusalueelle 0,5 - 5.000 ul.
Lanseerattu yksikanavainen mLINE on täysin autoklaavattava pipetti,
jonka kehityksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota ergonomisiin
ominaisuuksiin.

Vuonna  2002  Biohitille myönnettiin nesteannostelu-liiketoiminnan
alueella  seuraavat  patentit: suomalainen  patentti  FI  109407
keksinnölle "imulaite" (31.7.2002), suomalainen patentti FI 109882
keksinnölle "pipetti" (31.10.2002), US-patentti 6,482,361 keksinnölle
"Suction Device" (19.11.2002) ja US-patentti 6,499,364 keksinnölle
"Tip for a Suction Device" (31.12.2002).

Vuonna 2002 Biohitin akkreditoitu kalibrointilaboratorio sertifioitiin
uuden   ISO  17025  -laatustandardin  mukaisesti.   Kajaanin
tuotantolaitoksen muovituotannon kapasiteettia lisättiin merkittävästi
sekä jatkettiin tuotannon automatisointia.

Diagnostiikka

Biohitin   helikobakteeri-infektion  ja  atrofisen  gastriitin
seulontatutkimuksiin ja diagnostiikkaan sekä mahasyövän ja maha- ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseen tarkoitetun testipaneelin
(GastroPanel) evaluaatiot jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2002 loppuun mennessä oli saatettu päätökseen seitsemäntoista
GastroPanelin evaluaatioon liittyvää kliinistä tutkimusta, joista
kolmetoista suoritettiin Euroopassa, kolme Aasiassa ja yksi Pohjois-
Amerikassa. Evaluaatioissa tutkittujen potilaiden lukumäärä oli 3.208.
Valmistuneiden  evaluaatioiden tulokset  on  julkistettu  useissa
kansainvälisissä  tieteellisissä  artikkeleissa.  Raportointikauden
lopussa oli käynnissä kaksitoista evaluaatiota, joista kahdeksan
Euroopassa, kaksi Afrikassa, yksi Aasiassa ja yksi Lähi-idässä.
Evaluaatioissa  tutkittavien  potilaiden  lukumäärä  on  4.280.
Katsauskauden loppuun mennessä oli alustavasti sovittu tai neuvottelut
aloitettu yhdentoista uuden evaluaation käynnistämiseksi Euroopassa,
kolmen Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja kolmen Aasiassa.

Vuonna 2002 saatiin ensimmäiset GastroPanel-testikitin tilaukset.
Katsauskaudella yhtiö solmi diagnostiikan jakelijasopimuksia paitsi
Italiassa, myös lukuisissa Etelä-Amerikan ja Lähi-Idän maissa, joissa
helikobakteeri-infektion esiintyvyys väestössä on 90 %:n  tasoa.
GastroPanel-tutkimus  tarjoaa  erityisesti  näillä  alueilla  ja
kehitysmaissa  käytännössä  ainoan  helposti  ja  taloudellisesti
toteutettavan tutkimusmenetelmän helikobakteeri-infektion aiheuttaman
atrofisen gastriitin ja siihen liittyvien tautien (mm. mahasyöpä sekä
maha-ja pohjukaissuolihaava) riskin diagnostisoimiseksi. GastroPanel-
tutkimus oli katsauskaudella käytössä Jorvin sairaalassa (HYKS) ja
palvelulaboratorioissa Suomessa, Saksassa ja Italiassa.

Vuonna  2002 Biohit Oyj:lle myönnettiin GastroPaneliin  liittyen
yhdysvaltalainen patentti U.S. 6,416,961 menetelmälle  mahasyövän
diagnosoimiseksi (9.7.2002) ja eurooppalainen patentti EP 0804737
menetelmälle mahasyövän riskin seulonnaksi (13.2.2002). Tämän lisäksi
Biohit  Oyj:lle myönnettiin eurooppalainen patentti  EP  0812421
menetelmälle  systeemisen  lupus  erythematosus  (SLE)  -taudin
määrittämiseksi  (19.6.2002). SLE eli punahukka on  reumatauteja
muistuttava sidekudostauti.

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksien perusteella

Biohit Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman ja Jencons Scientific Ltd.:lle
suunnatun optio-ohjelman 1999/II perusteella tehtiin aikavälillä 1.1.-
30.9.2002 Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintöjä 294.250 kpl.

Osakepääoman korotukset

Biohit Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman ja Jencons Scientific Ltd.:lle
suunnatun  optio-ohjelman  perusteella  tehtyjen  osakemerkintöjen
seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin toimintavuonna 50.022,50
eurolla (294.250 osaketta) 2.199.396,59 euroon (12.937.627 osaketta).
Ylikurssirahastoon on kirjattu emissiovoitto EUR 518.657,50.

Biohitin B-osakkeen kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä vuonna 2002 oli
yhteensä EUR 3.017.824,28 ja 1.178.003,00 kappaletta. Osakkeen ylin
kurssi vuonna 2002 oli EUR 4,40, alin EUR 1,40 ja keskikurssi EUR
2,56. Vuoden 2002 päätöskurssi oli EUR 1,41.

Hallinto

Tilikaudella Biohit Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana
professori Reijo Luostarinen ja jäseninä dosentti Arto  Alanko,
professori Hannu Seristö, professori Osmo Suovaniemi ja professori
Mårten Wikström. Biohit Oyj:n toimitusjohtajana toimi Osmo Suovaniemi.

Biohit Oyj:n tilintarkastajana on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannele Selesvuo.
Tulevaisuudennäkymät

Vuonna  2003  liikevaihdon  odotetaan kehittyvän  positiivisesti.
Tulevaisuudennäkymien arviointia vaikeuttaa kuitenkin päämarkkina-
alueiden yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyvät epävarmuus-
tekijät. Nesteannostelutuotteiden osalta yhtiön myönteinen näkemys
perustuu vuoden 2002 loppupuolella lanseeratun mekaanisen pipetin
(mLINE) saamaan positiiviseen vastaanottoon sekä vuoden 2003 aikana
lanseerattaviin uusiin nesteannostelutuotteisiin.  Vaikka  pääosan
liikevaihdosta   arvioidaan  kertyvän   myös   vuonna   2003
nesteannostelutuotteista,  yhtiö  odottaa  diagnostiikkatuotteiden
liikevaihdon lähtevän kasvuun vuoden 2003 kuluessa.

Tuloskehityksen parantamiseksi Biohit käynnisti vuonna 2002 toiminnan
sopeuttamisohjelman, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii mm. tehostamaan
markkinointia sekä karsimaan kuluja. Sopeuttamisohjelmaa  tullaan
jatkamaan vuonna 2003. Toimenpiteiden odotetaan parantavan konsernin
kannattavuutta olennaisesti.

Konsernituloslaskelma

                1-12 2002  Muutos     1-12 2001
                   MEUR     %       MEUR
Liikevaihto             25,4    -1       25,5
Liiketoiminnan kulut        -24,4     6       -23,0
Poistot ilman konserni-                       
liikearvon poistoja         -1,5    -20       -1,3
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserni-
liikearvon poistoja         -0,6   -149        1,2
% Liikevaihdosta          -2,4%            4,9%
Konserniliikearvon poistot      -0,6    -38       -1,0
Liikevoitto/-tappio         -1,2   -618        0,2
% Liikevaihdosta          -4,8%            0,9%
Rahoituskulut (netto)        -0,3    74       -0,2
Voitto/tappio ennen                         
satunnaiseriä            -1,5   -2902        0,1
Satunnaiset tuotot ja kulut      0,0     0        0,0
Voitto/tappio ennen veroja      -1,5   -2902        0,1
Tilikauden voitto/tappio       -1,8   -673       -0,2

Konsernitase

              31.12.2002       31.12.2001
                MEUR    %     MEUR      %
Vastaavaa                              
                                   
Pysyvät vastaavat                          
 Aineettomat                            
 hyödykkeet          4,2   19     4,8      19
 Aineelliset                            
 hyödykkeet          6,4   29     6,4      26
 Sijoitukset          0,2    0     0,2      1
Vaihtuvat vastaavat                         
 Vaihto-omaisuus        3,6   16     4,3      17
 Saamiset           5,3   24     5,3      21
 Laskennallinen                           
 verosaaminen         1,3    6     1,5      6
 Rahat ja pankki-                          
 saamiset           1,4    6     2,5      10
Taseen loppusumma       22,4   100     25,0     100
                                   
Vastattavaa                             
                                   
Oma pääoma                              
 Osakepääoma          2,2   10     2,2      9
 Ylikurssirahasto       15,4   69     14,9      60
 Voitot/tappiot        -2,8   -13     -0,8      -3
 Pääomalainat         1,2    6     1,2      5
Vähemmistöosuus         0,1    0     0,1      0
Pitkäaikainen                            
vieras pääoma          2,5   11     2,1      8
Lyhytaikainen                            
vieras pääoma          3,8   17     5,3      21
Taseen loppusumma       22,4   100     25,0     100

Rahavirtalaskelma

               1-12/2002    1-12/2001
                  MEUR       MEUR
Liiketoiminnan rahavirta        
Voitto (tappio) ennen       -1,5       0,1
satunnaisia eriä
Oikaisut              2,4       2,4
Käyttöpääoman muutos        -0,1       -0,1
Maksetut korot ja maksut      -0,2       -0,4
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot            0,1       0,1
Maksetut välittömät verot     -1,2       -0,2
Liiketoiminnan rahavirta      -0,5       1,9
                            
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin     -1,7       -2,1
ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Saadut avustukset          0,1       0,4
investointeihin
Investointien rahavirta      -1,6       -1,7
Rahoituksen rahavirta:                 
Maksullinen osakeanti        0,6       0,0
Lainojen nostot           0,9       0,1
Lainojen takaisinmaksut      -0,5       -0,9 
Pääomalainojen nostot        0,0       0,1
Rahoituksen rahavirta        1,0       -0,7
Rahavarojen lisäys (+) /      -1,1       -0,5
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa     2,5       3,0
Rahavarat tilikauden        1,4       2,5
lopussa

            1-12/02   Muutos   Muutos-%   1-12/01
                                  
Investoinnit,                            
brutto                               
  Käyttöomaisuus                          
  MEUR           1,6    -0,5     -25     2,1
                                  
Henkilöstö                             
keskimäärin         303     14      5     289
Tilikauden lopussa     283     -22      -7     305

                                  
                   31.12.2002      31.12.2001
                      MEUR         MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                      
annettu yritys- ja                         
kiinteistökiinnityksiä                  
Rahalaitoslainat              2,1         1,9
 Annetut yrityskiinnitykset        3,4         3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset               1,5
Muut pitkäaikaiset velat          0,8         0,8
 Kiinteistökiinnitykset          0,8         0,8
                                  
Vuokra- ja leasingvastuut          4,1         4,0
                                  

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 31.12.2002 MEUR
0,5 ja 31.12.2001 MEUR 0,4.

                   31.12.2002     31.12.2001
                                  
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %            66,9        65,7
 Tulos / osake, EUR            -0,14        -0,02
 Oma pääoma / osake, EUR          1,15        1,28
 Osakkeiden lkm keskimäärin     12.827.781     12.643.377
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa              12.937.627     12.643.377

Voitonjakoehdotus

Konsernilla ei ole jakokelpoisia varoja. Hallitus esittää, että
osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2003

Biohit Oyj:n hallitus


Helena Hentola
Konserniviestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
             puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
             040-745 5605, fax: 09-773 86 205
             osmo.suovaniemi@biohit.com

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa