BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2004

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE      15.2.2005   klo 10.00

BIOHIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2004

Vuosi 2004 lyhyesti

· Biohit-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli MEUR 26,7 (MEUR
26,3).
· Tulos oli MEUR 0,6 tappiollinen (MEUR –0,7).
· Liiketoiminnan rahavirta oli MEUR 2,2 positiivinen (MEUR 0,9
positiivinen).
· Tilikauden aikana yhtiö toi markkinoille mekaanisen mLINE-
pipettimalliston monikanavaiset versiot.
 
Liikevaihto

Biohit-konsernin liikevaihto nousi 2 % edellisvuodesta ja oli MEUR
26,7 (MEUR 26,3). Vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto
laski 3,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden uusien
nesteannostelutuotteiden väliaikaisista toimitusvaikeuksista johtuen.
Konsernin liikevaihto muodostui tilikaudella lähes yksinomaan
nesteannostelutuotteiden myynnistä ja huollosta. Liikevaihto kasvoi
lähinnä Euroopan nesteannosteluliiketoiminnassa.

Konsernin liikevaihdosta noin 94% kertyi kansainvälisestä
liiketoiminnasta. Konsernin päämarkkina-alue on edelleen Eurooppa,
jonka osuus liikevaihdosta on noin 63%. Liikevaihdon kasvua hidasti
dollarin kurssin lasku.

Tulos

Konsernin tulos vuonna 2004 oli MEUR 0,6 tappiollinen (MEUR -0,7).
Konsernin liiketappio vuonna 2004 oli MEUR 0,2 (MEUR -0,2).
Liikevoitto ennen konserniliikearvopoistoja oli MEUR 0,1 (MEUR 0,2),
josta nesteannosteluliiketoiminnan osuus oli MEUR +2,1 ja
diagnostiikkaliiketoiminnan osuus MEUR -2,0.

Biohit on päättyneen tilikauden aikana eriyttänyt
nesteannostelutuotteiden ja diagnostiikkatuotteiden kansainväliset
myynti- ja markkinointiosastot erillisiksi osastoiksi ja tehostanut
tuotteiden myyntiä ja markkinointia.

Konsernissa siirryttiin 1.1.2004 kehittämismenojen osalta noudattamaan
IFRS 38 mukaista laskentaperiaatetta. Kuluneella tilikaudella on tämän
periaatteen mukaisesti aktivoitu kehittämismenoja TEUR 187, joka
parantaa vastaavasti käyttökatetta ja liikevoittoa.

Veroina (MEUR 0,3) on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaavat
verot kuitenkin siten, ettei tappioihin liittyvää laskennallista
verosaatavaa ole huomioitu. Tuloslaskelman veroista MEUR 0,2 aiheutuu
Locus genex Oy:n purkutappioon liittyvän laskennallisen verosaamisen
vähennyksestä tilikaudella.

Laskennalliset verot 31.12.2004 on laskettu vuonna 2005 voimaantulleen
26% verokannan mukaan. Verokannan muutos kasvatti tilikauden veroja
MEUR 0,1.

Nettorahoituskulut olivat MEUR 0,1 (MEUR 0,2).

Tulos per osake oli EUR –0,05 (EUR –0,06). Oma pääoma per osake oli
EUR 1,04 (EUR 1,08)

Tase

Taseen loppusumma oli MEUR 21,2 (MEUR 21,9). Omavaraisuusaste oli
31.12.2004 63,7 % (64,7 %). Yhtiökokouksen 15.4.2004 tekemän päätöksen
perusteella ylikurssirahastolla on katettu aikaisempien vuosien
kertyneitä tappioita MEUR 2,3.

Maksuvalmius

Liiketoiminnan rahavirta oli MEUR 2,2 positiivinen (MEUR 0,9
positiivinen). Kasvu johtui käyttöpääoman suotuisasta kehityksestä.
Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR 1,3 (MEUR
1,1).

Investoinnit

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat MEUR 2,2 (MEUR 1,2). Investoinnit
koostuivat pääosin Kajaanin tuotantolaitoksen nesteannostelutuotantoa
automatisoivista koneista ja laitteista, uusien
nesteannostelutuotteiden valmistamisessa käytettävistä
ruiskupuristusmuoteista, aktivoiduista kehittämismenoista sekä
ranskalaisen tytäryhtiön Biohit SAS:in toimitilojen hankinnasta.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat MEUR 1,3 (MEUR 1,4)
eli 4,9 % (5,5 %) liikevaihdosta, josta MEUR 0,2 (MEUR 0,0) on
aktivoitu kehittämismenoina.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli vuonna 2004 keskimäärin 291
(298), josta emoyhtiön palveluksessa oli 164 (174) ja tytäryritysten
126 (124).

Tilikauden keskeiset tapahtumat

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset (mLINE- ja
proLINE -mallisto) ja elektroniset (eLINE-, proLINE-, ePET-, rLINE-
Midi- ja XL-mallisto) nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset kärjet.
Lisäksi yhtiö tarjoaa nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin
ja koulutukseen liittyviä palveluita.

Tilikauden aikana yhtiö toi markkinoille mekaanisen mLINE-
pipettimalliston monikanavaiset versiot. Uudet 8- ja 12-kanavaiset
mallit kattavat tilavuusalueen 0.5-300 mikrolitraa. Mallisto täydensi
jo aiemmin markkinoille tuotua yksikanavaista mLINE-mallistoa.
Malliston kehitystyössä on panostettu erityisesti pipetointitarkkuutta
lisääviin sekä ergonomisiin ominaisuuksiin. Markkinoille tuotiin
tilikaudella myös mLINE-mallistoon perustuva yksikanavainen pipetti,
joka on tarkoitettu erityisesti sellaisille sovelluksille, joissa
pipetoinnin ajankohta on kriittinen tekijä (esim. veren
hyytymistekijöiden mittaaminen).

Biohitin kertakäyttöisten kärkien kysynnän kasvu jatkui vuonna 2004
erityisesti Länsi-Euroopassa ja Aasiassa. Tilikaudella Biohit toi
markkinoille uuden nestannostelijoiden kärkimallin, joka kattaa
tilavuusalueen 50-1.200 mikrolitraa.

Kajaanin tuotantolaitoksen automatisointia jatkettiin. Uusia
robottivarusteisia tuotantolinjoja sekä uusi kertakäyttötuotteiden
pakkausautomaatti otettiin käyttöön.

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit solmi mm. seuraavat
sopimukset vuonna 2004:

- Fisher Scientific U.K. Ltd:n kanssa private label -sopimus koskien
suurille volyymeille tarkoitettua elektronista pipetointilaitetta
(MidiPlus) Ison-Britannian markkina-alueella sekä Fisher Scientific
Company L.L.C:n kanssa sopimus koskien kärkien toimituksia Pohjois-
Amerikassa; tämä jälkimmäinen on lisäys vuonna 2003 solmittuun private
label –sopimukseen koskien eLINE-pipettien toimituksia USA:n markkina-
alueella. Edellämainitut yhtiöt kuuluvat Fisher Scientific
International –konserniin, joka on eräs maailman johtavista
laboratoriolaitteiden ja instrumenttien myynti- ja
jakeluorganisaatioista. Biohit on aiemmin solminut sopimukset Fisher-
konsernin kanssa koskien kaikkien Biohitin valmistamien
nesteannostelutuotteiden myyntiä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja
Aasiassa.

Biohit on tilikauden aikana aloittanut yhteistyön bioMérieux-konsernin
yhdysvaltalaisen tytäryrityksen kanssa koskien mekaanisten pipettien
toimituksia. Biohitin valmistamia private label -tuotteita käytetään
kyseisen yhtiön diagnostisten testijärjestelmien yhteydessä.

Vuonna 2004 Biohitille myönnettiin nesteannosteluliiketoiminnan
alueella, mm. imulaitteeseen ja kärkiin sekä kärkien irroittamiseen
liittyvät patentit: eurooppalainen EP 1085944, japanilaiset 3544905 ja
3544906, venäläiset 2225758 ja 2234371 sekä yhdysvaltalainen US
6,787,367.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Biohit keskittyy diagnostiikkaliiketoiminnassa ruoansulatuskanavan
alueen sairauksien seulonnan, ennaltaehkäisyn ja diagnostiikan
mahdollistavien tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen, valmistamiseen
sekä markkinointiin. Yhtiön diagnostiikkatuotevalikoima käsittää mm.
verinäytteestä tehtävän GastroPanel-testikokonaisuuden (pepsinogeeni I
ja II-, gastriini-17- sekä helikobakteeri-testit) ylävatsavaivojen
diagnostiikkaan sekä biopsianäytteestä otettavat pikatestit laktoosi-
intoleranssin sekä helikobakteeri-infektion diagnosoimiseksi.

Vuonna 2004 Biohit toi markkinoille uusia diagnostisia tuotteita ja
tuoteparannuksia. Niillä on parannettu yhteistyömahdollisuuksia
erityisesti suurten diagnostiikkayritysten ja palvelulaboratorioiden
kanssa.

Tilikauden alussa lanseerattiin helikobakteeri-infektion ja laktoosi-
intoleranssin määrittämiseksi tarkoitetut pikatestit
biopsianäytteestä. Tähän mennessä markkinoilla ei ole ollut käytössä
nopeaa ja luotettavaa testiä laktoosi-intoleranssin määrittämiseksi.
Laktoosi-intoleranssista (maitosokeria pilkkovan laktaasi-entsyymin
vaje tai puuttuminen ohutsuolessa) kärsii Suomessa noin 17%
aikuisväestöstä ja joissakin maissa jopa 90%. Tilikaudella Biohitin
laktoosi-intoleranssitestille myönnettiin patentit Venäjän (2223502)
ja Kiinan markkinoille (ZL00806948.4). Aikaisemmin testille on
myönnetty patentti Suomessa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa.

Biohit toi tilikaudella markkinoille GastroPanel-testikokonaisuuteen
kuuluvan gastriini-17 -testikitin stabilaattorin. Stabilaattori
mahdollistaa potilasnäytteen entistä paremman säilyvyyden ja helpottaa
näytteen lähettämistä. Stabilaattori on kehitetty erityisesti
palvelulaboratorioiden tarpeita ajatellen.

Tilikauden viimeisellä kvartaalilla markkinoille tuotiin GastroPanel
–testikokonaisuuteen kuuluvan gastriini-17 –testikitin uusi versio.
Testi mahdollistaa potilasnäytteiden entistä helpomman ja nopeamman
käsittelyn samanaikaisesti GastroPanel-testikokonaisuuden muiden
kittien kanssa.

GastroPanel-tutkimuksen tuloksia tulkitsevasta GastroSoft-ohjelmasta
tuotteistettiin uusi versio. Ohjelmaa on kehitetty erityisesti
kliinisten laboratorioiden ja tutkimuslaitosten tarpeita ajatellen.
Uusi GastroSoft-ohjelma mahdollistaa potilastietojen entistä helpomman
keruun, ylläpidon ja tulosten tulkinnan. GastroPanel-testikokonaisuus
yhdessä Gastrosoft-ohjelman kanssa antaa aiempaa helpommin lääkärille
oikean diagnoosin potilaan vatsavaivojen syistä ja mahalaukun
limakalvon tilasta, helpottaa hoidon suunnittelua sekä toimii hoidon
seurannan välineenä.

GastroPanel-tutkimuksen testitulosten perusteella GastroSoft-ohjelman
antama raportti:

1. Antaa diagnoosin
- Toiminnallisesta ja orgaanisesta dyspepsiasta. Kun GastroPanel
arvioi mahalaukun limakalvon terveeksi, vatsavaivojen syynä on usein
toiminnallinen dyspepsia tai jokin muu sairaus.
- Helikobakteeri-infektiosta
- Atrofisesta gastriitista (mahalaukun limakalvon vaurio ja vakava
toiminnan häiriö) ja todennäköisyydet mahalaukun korpus- ja
antrumosien limakalvon eri tiloista (normaali, gastriitti tai
atrofinen gastriitti)
 
2. Ilmoittaa riskistä
- Mahalaukun syövästä
- Peptisestä haavataudista
- Ruokatorven refluksitaudista ja Barrettin ruokatorvesta
 
3. Antaa tarvittaessa suosituksen
- Gastroskopia- ja koepalatutkimuksesta
- Helikobakteeri-infektion hoidosta
- B12-vitamiinin ja homokysteiinin määrittämisestä
- GastroPanel-seurantatutkimuksesta (atrofisen gastriitin
ilmaantumisen toteaminen sekä helikobakteeri-infektion ja atrofisen
gastriitin parantumisen seuranta).

Diagnostiikkatuotteiden jakeluverkoston rakentaminen on käynnistynyt
hyvin. Seuraavan tilikauden aikana yhtiön tavoitteena on jatkaa
yhteistyöneuvotteluja päämarkkina-alueilla, joita ovat Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka sekä Aasiassa erityisesti Intia ja Kiina.

Biohitin valmistamien diagnostiikkatuotteiden markkinapotentiaalin
hyödyntämisessä viranomaishyväksyntöjen saanti on tärkeää. Vuoden 2004
viimeisellä kvartaalilla yhtiön GastroPanel-testikokonaisuuteen
kuuluvalle Helikobakteeri-verinäytetestille myönnettiin US Food and
Drug Administrationin (FDA) hyväksyntä, joka mahdollistaa testin
myynnin tutkimuskäytön lisäksi myös kliiniseen käyttöön USA:n markkina-
alueella. GastroPanel-testikokonaisuudesta on testikittejä edelleen
USA:ssa FDA:n ja Kiinassa China´s State Food and Drug Administrationin
(SFDA) arvioitavina.

Tilikauden aikana Biohitille myönnettiin GastroPaneliin liittyen
kiinalainen patentti 00812226.1, venäläinen patentti 2224258 ja
yhdysvaltalainen patentti 6,696,262. GastroPanel-testikokonaisuuteen
liittyville testeille on aiemmin myönnetty mm. eurooppalaiset
patentit.

Vuoden lopussa oli käynnissä 34 evaluaatiota, joista 21 Euroopassa, 7
Aasiassa, 2 Pohjois-Amerikassa, 2 Afrikassa, 1 Etelä-Amerikassa, ja 1
Lähi-idässä. Meneillään olevissa evaluaatioissa tutkittavien
potilaiden lukumäärä on noin 34.300. Valmistuneiden evaluaatioiden
tuloksista osa on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä
artikkeleissa ja kongressiesitelmissä. Julkaistun aineiston luettelo
on luettavissa yhtiön Internet-sivujen Literature-osassa osoitteessa
www.biohit.com.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli vuonna 2004
yhteensä EUR 2.695.304 ja 1.131.410 kappaletta. Osakkeen ylin kurssi
oli vuonna 2004 EUR 3,09, alin EUR 1,75 ja keskikurssi EUR 2,38.
Vuoden 2004 päätöskurssi oli EUR 2,06. B-osakkeiden markkina-arvo oli
EUR 18.667.982. Biohitin osake on noteerattu Helsingin pörssin NM-
listalla vuodesta 1999 alkaen.

IFRS (IAS) –standardien käyttöönotto

Biohit Oyj siirtyy IFRS –raportointiin vuonna 2005. Erillinen IFRS
–konversiotiedote julkaistaan 14.3.2005.

Hallinto

Vuonna 2004 Biohitin hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana
professori Reijo Luostarinen ja jäseninä dosentti Arto Alanko,
professori Hannu Seristö (5.8.2004 asti), OTK, ekonomi Peter Tchernych
(15.4.2004 lähtien), professori Osmo Suovaniemi ja professori Mårten
Wikström. Biohit Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2004 toimi Osmo
Suovaniemi.

Biohit Oyj:n tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannele
Selesvuo.

Näkymät vuodelle 2005

Nesteannostelutuotteiden osalta yhtiö uskoo voivansa vastata paremmin
kysyntään entistä laajemman tuotevalikoimansa avulla. Yhtiön arvion
mukaan nesteannostelutuotteiden markkinoilla ei ole odotettavissa
muutoksia, jotka vaikuttaisivat epäsuotuisasti liikevaihdon
kehitykseen.

Diagnostiikkatuotteiden markkinapenetraatio on ollut odotettua
hitaampi. Yhtiö kuitenkin odottaa, että myynnin tehostaminen,
lisääntynyt yhteistyö jakelijoiden kanssa, lukuisat evaluaatiot sekä
saadut viranomaishyväksynnät näkyvät liikevaihdon kasvuna vuonna 2005.

Edellä mainitun perusteella konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan
ja tuloksen paranevan vuonna 2005. Tätä tukee nesteannostelutuotteiden
ja diagnostiikkatuotteiden kansainvälisten myynti- ja
markkinointiosastojen uudelleenorganisointi sekä vuoden 2005 alussa
emoyhtiössä käyttöönotettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä.


Konsernituloslaskelma

                1-12               1-12
                2004     Muutos  Muutos  2003
                MEUR      MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           26,7       0,4    2  26,3
Liiketoiminnan kulut      -25,1       0,6    2  -24,5
Käyttökate            1,6      -0,2    -9   1,8
Poistot ilman konserni-                       
liikearvon poistoja       -1,5       0,1    5  -1,6
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserniliikearvon poistoja   0,1      -0,1   -32   0,2
Konserniliikearvon poistot   -0,3       0,1    19  -0,4
Liikevoitto/-tappio       -0,2       0,0   -19  -0,2
Rahoituskulut (netto)      -0,1       0,1    66  -0,2
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä        -0,3       0,2    44  -0,5
Voitto/tappio ennen veroja   -0,3       0,2    44  -0,5
Tilikauden voitto/tappio    -0,6       0,1    18  -0,7


Liikevaihto ja liikevoitto/-tappio ennen konserniliikearvopoistoja,
vuosineljänneksittäin

          2004            2003          
           Q4   Q3  Q2  Q1   Q4   Q3  Q2   Q1
Liikevaihto     7,1  6,1  6,9  6,6   7,5  6,1  6,3  6,4
Liikevoitto/-                             
tappio ennen                              
konserniliikearvon                           
poistoja      -0,3  0,0  0,2  0,2   0,1  0,2 -0,1  0,0
Kauden                                 
voitto/tappio    -0,4  -0,3  0,1  0,0  -0,1  -0,1 -0,2  -0,3


Konsernitase

            31.12.2004            31.12.2003
Vastaavaa       MEUR    %           MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,5   17           3,7   17
 Aineelliset hyöd.   6,6   31           6,2   28
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    3,6   17           4,1   19
 Saamiset        5,4   25           5,7   26
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      0,8    4           1,1   5
 Rahat ja                             
 pankkisaamiset     1,3    6           1,1   5
Taseen loppusumma   21,2   100           21,9  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10           2,2   10
 Ylikurssirahasto   13,1   62           15,4   70
 Voitot/tappiot    -1,8   -9           -3,6  -16
 Pääomalainat     1,2    6           1,2   6
Vähemmistöosuus     0,0    0           0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,5   12           2,3   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,0   19           4,3   19
Taseen loppusumma   21,2   100           21,9  100
                  

Rahavirtalaskelma

                1-12     1-12
                2004     2003
Liiketoiminnan rahavirta:            
Voitto (tappio) ennen              
satunnaisia eriä        -0,3     -0,4
Oikaisut            1,8     2,2
Käyttöpääoman muutos      0,8     -0,6
Maksetut korot ja maksut            
muista liiketoiminnan              
rahoituskuluista        -0,2     -0,4
Saadut korot          0,1     0,2
Maksetut välittömät verot    0,0     -0,1
Liiketoiminnan rahavirta    2,2     0,9
                        
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin            
ja aineettomiin                 
hyödykkeisiin         -2,1     -1,1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet   -0,1     0,0
Luovutustulot muista              
sijoituksista          0,0     0,1
Investointien rahavirta    -2,2     -1,0
                        
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti      0,0     0,0
Lainojen nostot         0,8     0,6
Lainojen takaisinmaksut    -0,6     -0,8
Rahoituksen rahavirta      0,2     -0,2
Rahavarojen lisäys (+) /            
vähennys (-)          0,2     -0,3
Rahavarat tilikauden alussa   1,1     1,4
Rahavarat tilikauden              
lopussa             1,3     1,1

            1-12/04       Muutos Muutos-% 1-12/03
                                  
Investoinnit, brutto,                        
MEUR            2,2        1,0    73   1,2
  % liikevaihdosta     7,7                 4,5
Henkilöstö                             
keskimäärin         291         -7    -2   298
                

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                31.12.2004         31.12.2003
                   MEUR            MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,4            2,0
 Annetut yrityskiinnitykset      1,6            3,4
 -”- kiinteistökiinnitykset      1,4            1,5
                                   
Muut pitkäaikaiset velat        0,6            0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8            0,8
                                   
Vuokra– ja leasingvastuut       4,4            2,8


                31.12.2004         31.12.2003
                                   
Tunnusluvut                             
Omavaraisuusaste %          63,7            64,7
Tulos / osake, EUR          -0,05           -0,06
Oma pääoma / osake, EUR        1,04            1,08
Osakkeiden lkm keskimäärin   12.937.627         12.937.627
Osakkeiden lkm kauden                        
lopussa             12.937.627         12.937.627

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 31.12.2004 TEUR
598 ja 31.12.2003 TEUR 540.

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Voitonjakoehdotus

Konsernilla ei ole jakokelpoisia varoja. Hallitus esittää, että
osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Biohit Oyj:n yhtiökokous pidetään aiemmin ilmoitetusta poiketen 21.4.
2005.

Helsingissä 15. helmikuuta 2005

Biohit Oyj:n hallitus


Osmo Suovaniemi
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
             Puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250,
             GSM: 040-745 5605, osmo.suovaniemi@biohit.com

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa