BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Report this content

Biohit Oyj Pörssitiedote 4.4.2018 klo 09:30 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 17:00 alkaen Vanhalla ylioppilastalolla, osoitteessa Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 16:00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
 

2. Kokouksen järjestäytyminen
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneen tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2017 ovat 12 650 376,26 euroa, josta tilikauden voitto 6 741 893,94 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat

ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).  Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.


11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: professori (h.c.) Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, professori emeritus Matti Härkönen, professori Stina Syrjänen ja kauppaneuvos Eero Lehti. Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat.


12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.


13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 25,2 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus korvaa aiemmat valtuutukset.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen kohdat 7 § ja 8 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

”7 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai edustamiseen oikeutetun tai prokuristin kanssa."  

”8 § Hallitus päättää prokuroiden ja edustamisoikeuksien antamisesta.”

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat keskiviikkona 4.4.2018 klo 10:30. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 13.4.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 20.4.2018 klo 10:00, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

• internet-sivuilla: www.biohit.fi/sijoittajat
• puhelimitse: 020 770 6889 arkisin klo 9–16 välisenä aikana
• kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista.
 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon perjantaina 13.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 20.4.2018 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja ja kaupparekisteriote. Valtakirjat ja kaupparekisteriotteet pyydetään toimittamaan alkuperäisinä viimeistään 20.4.2018 klo 10:00 mennessä postitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki.
 

4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 4.4.2018 yhteensä 14 889 278 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä ja B-sarjan osakkeita 11 913 778 kpl, jotka edustavat yhteensä 11 913 778 ääntä.

Helsingissä 4. huhtikuuta 2018

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Tilaa