BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

BIOHIT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     6.8.2003   klo 10:00

BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 12,8 (MEUR 12,8 1-
6/2002). Katsauskauden liiketappio ennen konserniliikearvon poistoja
oli MEUR –0,1 (MEUR -0,2) ja kauden tappio MEUR –0,5 (MEUR –1,0).
Toiminnan  painopiste  oli  diagnostiikkatuotteiden  ja  uusien
nesteannostelutuotteiden kansainvälisessä markkinoinnissa.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 12,8 (MEUR 12,8).
Liikevaihto koostui pääosin nesteannostelijoiden ja nesteannostelussa
käytettävien   kertakäyttöisten   kärkien   myynnistä   sekä
nesteannostelijoiden  huollosta.  Konsernin  liikevaihdon  kasvua
katsauskaudella hidasti oleellisesti euron vahva kurssi suhteessa
dollariin. Diagnostiikkatuotteiden myynnin käynnistymistä hidastivat
lukuisat maaevaluaatiot.

Tulos

Katsauskauden liiketappio ennen konserniliikearvon poistoja oli MEUR
–0,1 (MEUR –0,2).

Liiketappio oli MEUR –0,3 (MEUR –0,7) ja kauden tappio oli MEUR –0,5
(MEUR –1,0). Vuoden 2002 kolmannella neljänneksellä hallituksen tekemä
päätös koskien Locus Genex Oy:n konserniliikearvon poistoajan muutosta
parantaa katsauskauden liiketulosta MEUR 0,3 edelliseen  vuoteen
verrattuna.

Veroina (MEUR 0,1) on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat
verot kuitenkin siten, ettei tappioihin liittyvää laskennallista
verosaatavaa ole huomioitu.

Tase

30.6.2003 oma pääoma oli MEUR 15,5 (MEUR 16,7) ja taseen loppusumma
oli MEUR 22,8 (MEUR 24,5). Omavaraisuusaste 30.6.2003 oli 63,2 % (64,0
%).

Maksuvalmius

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat MEUR 0,9 (MEUR
2,1). Liiketoiminnan rahavirta oli MEUR –0,1 (MEUR 0,3).

Investoinnit

Katsauskauden  bruttoinvestoinnit olivat MEUR  0,6  (MEUR  1,1).
Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantoa tehostaviin koneisiin,
laitteisiin ja ruiskupuristustyökaluihin.
Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 294
(305  vastaavana  ajankohtana  vuonna  2002),  josta  emoyhtiön
palveluksessa oli 168 (184 vuonna 2002) ja tytäryritysten 126 (121
vuonna   2002).   Emoyhtiön  henkilöstön   vähennys   johtui
tehostamistoimenpiteistä. Tytäryrityksiin ulkomailla palkattiin lisää
myyntihenkilöstöä.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit solmi katsauskaudella
seuraavat merkittävät sopimukset.

Yhdysvaltalaisen  Hamilton  Companyn kanssa  solmittiin  Biohitin
elektronisten ePET-nesteannostelijoiden OEM-myyntisopimus.

Yhdysvaltalaisen Tyco Healthcare Group LP:n kanssa solmittiin Private
Label  -pohjainen  myyntisopimus  koskien  Biohitin  valmistamia
elektronisia nesteannostelijoita.

Johnson & Johnsonin tytäryrityksen MicroTyping Systemsin  kanssa
solmittiin  OEM-pohjainen  yhteistyösopimus  koskien  Biohitin
valmistamien elektronisten nesteannostelijoiden myyntiä. Biohitillä on
täten yhteistyösopimukset kolmen eri Johnson & Johnson –ryhmään
kuuluvan yrityksen kanssa.

Katsauskaudella Biohit lanseerasi uuden nesteannostelijoiden kärkien
laatikkomallin  ja  täyttöpakkausjärjestelmän. Kärkilaatikot  ovat
saatavissa   sekä   steriloituina   että   steriloimattomina.
Täyttöpakkausjärjestelmä  on  täysin  kierrätettävissä  ja  täten
ympäristöystävällinen.

Katsauskaudella Biohit kehitti edelleen huolto-, kalibrointi- ja
koulutuspalveluita tytäryritys- ja jakelijaverkostonsa kautta. Biohit
S.A.:n   (Ranska)   ja   Biohit   Ltd:n   (Iso-Britannia)
kalibrointilaboratorioiden toiminnat akkreditoitiin COFRACin (Comité
francais d’accreditation) ja UKAS:in (United Kingdom Accreditation
Service) toimesta.

Diagnostiikka

Biohitin   helikobakteeri-infektion  ja  atrofisen  gastriitin
seulontatutkimuksiin ja diagnostiikkaan sekä mahasyövän ja maha- ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseen tarkoitetun testipaneelin
(GastroPanel) evaluaatiot jatkuivat.

Raportointikauden  loppuun  mennessä  oli  saatettu  päätökseen
kahdeksantoista  GastroPanelin  evaluaatioon  liittyvää  kliinistä
tutkimusta, joista neljätoista suoritettiin Euroopassa, kolme Aasiassa
ja yksi Pohjois-Amerikassa. Evaluaatioissa tutkittujen potilaiden
lukumäärä oli 3.408. Valmistuneiden evaluaatioiden tuloksista osa on
julkaistu  kansainvälisissä  tieteellisissä  artikkeleissa  ja
abstrakteissa.

Raportointikauden  lopussa  oli  käynnissä  kaksikymmentäneljä
evaluaatiota, joista neljätoista Euroopassa, neljä  Aasiassa, kaksi
Pohjois-Amerikassa, yksi Etelä-Amerikassa, kaksi Afrikassa ja yksi
Lähi-idässä. Käynnissä olevissa evaluaatioissa tutkittavien potilaiden
lukumäärä on 19.424.

Katsauskauden loppuun mennessä oli sovittu viiden uuden evaluaation
käynnistämisestä: kolmen Euroopassa, yhden Pohjois-Amerikassa ja yhden
Etelä-Amerikassa.

Evaluaatioista  saadut tutkimustulokset vahvistavat  GastroPanelin
luotettavuutta mahan limakalvon sairauksien ja niihin liittyvien
muiden tautien seulontatutkimuksissa ja diagnostiikassa.

Katsauskaudella aloitettiin uusien GastroPanel-testikittiversioiden
tuotanto  (pepsinogeeni  I,  pepsinogeeni  II,  gastriini-17  ja
Helicobacter pylori). Kyseisiä toisen sukupolven kittiversioita on
parannettu mm. nopeuttamalla testin suorituskykyaikaa, parantamalla
työskentelymukavuutta   ja   tarkkuutta   sekä   alentamalla
tuotantokustannuksia.

Katsauskaudella GastroPanel-testikokonaisuus oli käytössä  useissa
palvelulaboratorioissa sekä Suomessa että ulkomailla (mm. Italia,
Saksa, Ruotsi, Espanja, Ranska, Portugali).

Katsauskaudella Kansaneläkelaitos myönsi korvattavuuden GastroPanel-
tutkimuksen eri testeille.

GastroPanel-testikokonaisuus rekisteröitiin katsauskaudella Venäjällä,
mikä mahdollistaa testien myynnin aloituksen kyseisellä markkina-
alueella.

Katsauskaudella  Biohit  jatkoi  diagnostiikkatuotteiden  uusien
jakelijasopimusten valmistelua. Biohit on panostanut  erityisesti
jakelijasopimusten  solmimiseen Etelä-Amerikassa  ja  Lähi-Idässä,
Intiassa ja Kiinassa.

Katsauskaudella Biohit Oyj perusti Shanghaihin edustuston, jonka
tehtävänä on edistää Biohitin tuotteiden myyntiä Kiinan markkina-
alueella.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Yhtiön  B-osakkeen  vaihto  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  oli
katsauskaudella EUR 422.483 ja vaihdettujen osakkeiden määrä 292.440
kappaletta. Osakkeen ylin kurssi oli EUR 1,77 ja alin kurssi EUR 1,22.
Katsauskauden keskikurssi oli EUR 1,44.

Näkymät vuodelle 2003

Vuoden 2003 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2002 liikevaihdon
tasolla. Vuoden 2003 liikevaihdon arvioidaan kertyvän lähes kokonaan
nesteannostelutuotteista.  Koska edellä  kuvatut  evaluaatiot  ja
kansainväliset  rekisteröinnit ovat kestäneet aiemmin  ennakoitua
pidemmän  ajan, yhtiö arvioi diagnostiikkatuotteiden liikevaihdon
lähtevän   kasvuun   aikaisintaan  vuoden   2004   kuluessa.
Tulevaisuudennäkymien arviointia vaikeuttavat kuitenkin päämarkkina-
alueiden yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyvät epävarmuus-
tekijät.

Tuloskehityksen parantamiseksi Biohit tulee jatkamaan vuonna 2002
käynnistettyä toiminnan sopeuttamisohjelmaa, jonka mukaisesti yhtiö
mm. tehostaa markkinointia sekä karsii kuluja.

Konsernituloslaskelma

                 1-6   1-6           1-12
                2003  2002 Muutos  Muutos  2002
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
Liikevaihto           12,8  12,8   0,0    -1  25,4
Liiketoiminnan kulut      -12,0  -12,3  -0,3    -2  -24,4
Käyttökate            0,7   0,5   0,2    35   1,0
Poistot ilman konserni-                       
liikearvon poistoja       -0,8  -0,7  -0,1    4  -1,5
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserniliikearvon poistoja   -0,1  -0,2   0,1    67  -0,6
Konserniliikearvon poistot   -0,2  -0,5   0,3    59  -0,6
Liikevoitto/-tappio       -0,3  -0,7   0,4    61  -1,2
Rahoituskulut (netto)      -0,1  -0,2  -0,1    16  -0,3
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä        -0,4  -0,9   0,5    53  -1,5
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   0,0    0   0,0
Satunnaiset kulut        0,0   0,0   0,0    0   0,0
Voitto/tappio ennen veroja   -0,4  -0,9   0,5    53  -1,5
Kauden voitto/tappio      -0,5  -1,0   0,5    49  -1,8

Konsernitase

            30.6.2003    30.6.2002    31.12.2002
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR   %
                                  
Pysyvät vastaavat                         
 Aineettomat hyöd.   3,9   17   4,4    18   4,2   19
 Aineelliset hyöd.   6,4   28   6,7    27   6,4   29
 Sijoitukset      0,1    1   0,2    1   0,2   0
Vaihtuvat vastaavat                        
 Vaihto-omaisuus    3,9   17   4,0    16   3,6   16
 Saamiset        6,3   28   5,6    23   5,3   24
 Laskennallinen                          
 verosaaminen      1,3    5   1,5    6   1,3   6
 Rahat ja                             
 pankkisaamiset     0,9    4   2,1    9   1,4   6
Taseen loppusumma   22,8   100  24,5   100  22,4  100
                                  
Vastattavaa                            
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10   2,2    9   2,2   10
 Ylikurssirahasto   15,4   68  15,3    63  15,4   69
 Voitot/tappiot    -3,3   -15  -2,0    -8  -2,8  -13
 Pääomalainat     1,2    5   1,2    5   1,2   6
Vähemmistöosuus     0,1    0   0,1    0   0,1   0
Pitkäaikainen                           
vieras pääoma      2,8   12   2,4    10   2,5   11
Lyhytaikainen                           
vieras pääoma      4,4   20   5,3    21   3,8   17
Taseen loppusumma   22,8   100  24,5   100  22,4  100
                          

                1-6    1-6     1-12
               2003    2002     2002
Liiketoiminnan rahavirta            
Voitto (tappio) ennen     -0,4    -0,9     -1,5
satunnaisia eriä
Oikaisut            1,0    1,2      2,4
Käyttöpääoman muutos     -0,5    0,1     -0,1
Maksetut korot ja maksut   -0,2    -0,2     -0,2
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot          0,1    0,1      0,1
Maksetut välittömät verot   -0,1    0,0     -1,2
Liiketoiminnan rahavirta   -0,1    0,3     -0,5
                         
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin   -0,6    -1,3     -1,7
ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Saadut avustukset       0,0    0,1      0,1
investointeihin
Investointien rahavirta    -0,6    -1,2     -1,6
                         
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti     0,0    0,4      0,6
Lainojen nostot        0,6    0,4      0,9
Lainojen takaisinmaksut    -0,4    -0,3     -0,5
Rahoituksen rahavirta     0,2    0,5      1,0
Rahavarojen lisäys (+) /   -0,5    -0,4     -1,1
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa  1,4    2,5      2,5
Rahavarat katsauskauden    0,9    2,1      1,4
lopussa

             1-6/03  1-6/02  Muutos Muutos-% 1-12/02
                                  
Investoinnit, brutto,                        
MEUR            0,6   1,1   - 0,5   -47   1,6
  % liikevaihdosta     5,1   8,8             6,2
Henkilöstö                             
keskimäärin         294   305    -11    -4   303
                


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.6.2003   30.6.2002  31.12.2002
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,4      1,8     2,1
 Annetut yrityskiinnitykset      3,4      3,4     3,4
 Annetut vuokraoikeus-                       
 kiinnitykset             1,5      0,0     1,5
Muut pitkäaikaiset velat        0,8      0,8     0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra– ja leasingvastuut       3,8      4,0     4,1


                 30.6.2003   30.6.2002  31.12.2002
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         63,2     64,0     66,9
 Tulos / osake, EUR         -0,04     -0,08    -0,14
 Oma pääoma / osake, EUR       1,10     1,20     1,15
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.937.627  12.739.250  12.827.781
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.937.627  12.875.127  12.937.627


Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 30.6.2003 MEUR
0,5 ja 31.12.2002 MEUR 0,5.

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 6. elokuuta 2003.

Biohit Oyj:n hallitus

Biohit lyhyesti

Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi laboratoriolaitteita ja -
tarvikkeita sekä diagnostisia testijärjestelmiä tutkimuslaitosten,
terveydenhuoltoalan ja teollisuuden laboratorioiden käyttöön.

Nesteannostelutuotteiden  alueella  Biohitin  päätuotteet  ovat
elektroniset ja mekaaniset annostelijat sekä niiden kertakäyttökärjet.
Tällä   hetkellä   yhtiön   elektronisten   ja   mekaanisten
nesteannostelijoiden valikoima on laajin maailmassa. Biohit on myös
elektronisten nesteannostelijoiden globaali markkinajohtaja.

Diagnostiikkatuotteiden alueella Biohit  kehittää,  valmistaa  ja
markkinoi  entsyymi-immunomääritys (EIA)  -menetelmään  perustuvia
testikittejä  ja  monoklonaalisia vasta-aineita eri  tautitilojen
tunnistamiseksi. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. testipaneeli
(GastroPanel)  helikobakteeri–infektion  ja  atrofisen  gastriitin
diagnosoimiseksi sekä mahasyövän ja maha- ja pohjukaissuolihaavan
riskin  määrittämiseksi  verinäytteestä  sekä  testit  laktoosi-
intoleranssin  ja  systeemisen  lupus  erytematosuksen  (SLE)
määrittämiseksi.

Voidakseen tarjota asiakaskunnalleen kokonaisia analyysijärjestelmiä
Biohitin tuotevalikoima käsittää nesteannostelijoiden ja diagnostisten
testien   lisäksi  testitulosten  analysointiin  tarkoitettuja
instrumentteja.  Biohit  tarjoaa  myös  osana  tuote-   ja
markkinointistrategiaansa huolto-, kalibrointi- ja koulutuspalveluita
konserniyhtiöidensä ja jakelijaverkostonsa kautta.

Biohitin tuotantolaitokset sijaitsevat Kajaanissa ja Helsingissä.
Yhtiöllä  on  ulkomaiset myynti- ja markkinointiyksiköt  Isossa-
Britanniassa, Italiassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja
Venäjällä sekä edustusto Kiinassa. Biohitin tuotannosta 97% menee
vientiin ja yhtiön tuotannon kotimaisuusaste on 95%.

Helena Hentola
Konserniviestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, professori, toimitusjohtaja,
             puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
             040-745 5605, fax: 09-773 86 205,
             osmo.suovaniemi@biohit.com.

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             TiedotusvälineetYrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa