BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE   7.11.2001  klo 10:00
BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001

Biohit-konsernin katsauskauden tulos nousi viime vuodesta poiketen
positiiviseksi ja oli MEUR 0,1 (MEUR 0,5 tappio 1-9/2000). Konsernin
liikevaihto oli MEUR 18,7. Biohit jatkoi voimakasta  panostusta
tuotekehitykseen ja kansainväliseen markkinointiin, minkä  vuoksi
keskimääräisen henkilökunnan määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrat-
tuna 36%. Liiketoiminnan nettorahavirta oli MEUR 1,5 positiivinen.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 18,7 (MEUR 16,8)
eli 11% suurempi kuin vastaavalla kaudella viime vuonna. Liikevaihto
koostui pääosin nesteannostelijoiden ja nesteannostelussa käytettävien
kertakäyttöisten  kärkien  myynnistä  sekä  nesteannostelijoiden
huollosta.

Tulos

Tulos  ennen konserniliikearvopoistoja oli MEUR 1,3 (MEUR 0,5).
Katsauskauden liikevoitto oli MEUR 0,5 (MEUR 0,2 tappio) ja voitto
MEUR 0,1 (MEUR 0,5 tappio). Veroina (MEUR 0,3) on otettu huomioon
katsauskauden tulosta vastaavat verot. Nesteannosteluliiketoiminnan
kannattavuus on pysynyt hyvänä. Tämä on osaltaan mahdollistanut
diagnostiikkaliiketoiminnan kehittämiseen liittyvät panostukset.

Tase

Diagnostisiin tuotteisiin keskittyneen Locus genex Oy:n liiketoiminta
siirrettiin  Biohit  Oyj:lle 1.5.2001. Konsernille  on  laskettu
aiheutuvan purusta noin MEUR 0,7 suuruinen positiivinen verovaikutus,
joka jaksotetaan konsernitilinpäätöksessä Locus genexiin liittyvän
konserniliikearvon jäljellä olevalle 5 vuoden pituiselle poistoajalle.
Locus genex Oy:n purkuun liittyen taseeseen 30.9.2001 on sisällytetty
lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan verovelkoja MEUR 1,2 ja saamisiin
laskennallisia verosaamisia MEUR 1,2.

Maksuvalmius

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli
katsauskaudella n. MEUR 1,5 positiivinen. Katsauskauden  lopussa
konsernin  likvidit  varat  olivat  MEUR  2,6.  Omavaraisuusaste
katsauskauden lopussa oli 66,7%.

Investoinnit

Katsauskauden  bruttoinvestoinnit olivat MEUR  1,5  (MEUR  5,4).
Investoinnit   kohdistuivat   pääosin   diagnostiikkatuotteiden
massatuotantoon tarkoitettuihin puhdastiloihin laitteineen sekä muun
tuotantokapasiteetin  lisäämiseen  tarkoitettuihin  koneisiin  ja
laitteisiin.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 285
(209  vastaavana  ajankohtana  vuonna  2000),  joista  emoyhtiön
palveluksessa oli 174 (141 vuonna 2000) ja tytäryritysten 111 (68
vuonna  2000). Konsernin henkilöstön lisäys johtui vuonna  2000
tehdyistä  investoinneista  tutkimukseen,  tuotekehitykseen  ja
tuotantoon,  kansainvälisen  myynnin  tehostamista  tukeneista
yritysostoista USA:ssa ja Venäjällä sekä henkilökunnan lisäyksistä
tytäryrityksissä.

Näillä toimenpiteillä yhtiö tehostaa nykyisten tuotteidensa myyntiä ja
huoltoa sekä valmistautuu diagnostisten testien ja instrumenttien sekä
kokonaisten analyysijärjestelmien myyntiin.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannosteluliiketoiminnan  alueella  Biohit  lanseerasi  uuden
sukupolven elektronisen eLINE-pipettituoteperheen. Ensimmäiset mallit
tuotiin markkinoille helmikuussa, jonka jälkeen lanseerausta  on
jatkettu Euroopassa, USA:ssa, Japanissa ja muualla Aasiassa.

Katsauskaudella Biohitille myönnettiin kolme japanilaista patenttia
(JP 3168296, JP 3215859 ja JP 3215860) ja kolme suomalaista patenttia
(FI 107025, FI 107026 ja FI 107027) nesteannostelutuotteiden alueella.

Diagnostiikka

Diagnostiikkaliiketoiminnan alueella Biohitin helikobakteeri-infektion
ja atrofisen gastriitin määrittämiseksi sekä mahasyövän ja maha- ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseksi tarkoitetun testipaneelin
evaluaatiot  jatkuivat  (kts.  liitteenä  olevat  taustatiedot).
Katsauskauden viimeisellä kvartaalilla jatkui Suomessa  v.  2001
aloitettu monikeskustutkimus (Helsinki, Seinäjoki, Tampere ja Vantaa).
Tutkimuksen  ensimmäisessa  vaiheessa analysoitiin  204  potilaan
näytteet. Tulokset olivat samansuuntaiset kuin Jorvin sairaalassa
vuonna 2000 suoritetun evaluaation tulokset (kts. Biohit  Oyj:n
pörssitiedote 3.10.2000).

Katsauskaudella  olivat käynnissä evaluaatiot  Saksassa,  Isossa-
Britanniassa  ja  Irlannissa. Katsauskaudella saatiin  päätökseen
evaluaatio Italiassa, ja sen tulokset olivat hyvät. Tulosten pohjalta
evaluointia tullaan Italiassa laajentamaan monikeskustutkimukseksi.
Katsauskaudella suoritettiin myös evaluaatiot Ranskassa ja Irakissa.
Evaluaatiojärjestelyt  aloitettiin Japanissa,  USA:ssa,  Kiinassa,
Venäjällä ja Filippiineillä.

Katsauskaudella  aloitettiin  edellä  mainitun   testipaneelin
maailmanlaajuinen   markkinointi   tutkimuskäyttöön.   Kanadassa
viranomaiset  myönsivät  pepsinogeeni  I,  gastriini-17   ja
helikobakteeritestikiteille tuotelisenssit, jotka mahdollistavat sen,
että  Biohit  voi  aloittaa  kyseisten testikittien  muodostaman
testipaneelin (GastroPanel) markkinoinnin ja myynnin Kanadassa myös
kliiniseen käyttöön. Tähän perustuen Biohit solmi Kanadaa koskevat
diagnostiikkatuotteiden jakelusopimukset kahden  yhteistyökumppanin
kanssa.  Katsauskaudella Yhtyneet laboratoriot  aloitti  kyseisen
testipaneelin markkinoinnin omalle asiakaskunnalleen Suomessa.

Isossa-Britanniassa Immunology Quality Services evaluoi  Biohitin
systeemisen lupus erytematosuksen (SLE) diagnosoimiseksi tarkoitetun
anti-dsDNA  ELISA -testikitin. Evaluoinnin tulos oli myönteinen;
evaluaation perusteella kitin sensitiivisyys ja spesifisyys samoin
kuin testin toistettavuus osoittautuivat hyviksi.

Euroopan komissio myönsi Biohitille n. MEUR 0,2 suuruisen avustuksen
monoklonaalisten  vasta-aineiden  ja  testikittien  kehittämiseksi
fytoestrogeeneille. Kyseinen hanke käynnistyi toukokuussa 2001 ja se
jatkuu  huhtikuuhun  2004  asti.  Hanke  kuuluu  laajempaan
yhteiseurooppalaiseen Phyto Prevent -projektiin, jonka tarkoituksena
on tutkia ravinnosta saatavien fytoestrogeenien merkitystä tiettyjen
syöpätyyppien ennaltaehkäisyssä.

Katsauskaudella   valmistuivat   diagnostiikkatuotteiden   uudet
tuotantotilat Helsingin toimipisteeseen. Kyseiset tilat mahdollistavat
siirtymisen diagnostisten testien pilottituotannosta massatuotantoon.

Edistääkseen  diagnostisten  testijärjestelmiensä  evaluointia  ja
käyttöönottoa  Biohit  aloitti  katsauskaudella  tutkijoille  ja
terveydenhuollolle suunnatun palvelulaboratoriotoiminnan. Etelä-Suomen
lääninhallituksen   sosiaali-   ja   terveysosasto   myönsi
laboratoriotoiminnalle luvan 8.5.2001. Biohitin palvelulaboratorio
kerää  potilasnäytteitä  mm. terveyskeskuksista,  työterveys-  ja
lääkäriasemilta  sekä  alue-  ja  keskussairaaloista.  Tehtävillä
laboratoriomäärityksillä  pyritään tukemaan  perustutkimusta  sekä
edistämään terveydenhuollossa oikean taudinmäärityksen ja sen mukaisen
hoidon kehittämistä (kts. liitteenä olevat taustatiedot).

Katsauskaudella Biohit Oyj:n ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi
ulotettiin Det Norske Veritaksen suorittaman auditoinnin tuloksena
kattamaan myös Biohitin diagnostiikkaliiketoiminnan.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Yhtiön  B-osakkeen  vaihto  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  oli
katsauskaudella EUR 3.594.974 ja vaihdettujen osakkeiden määrä 604.243
kappaletta. Osakkeen ylin kurssi oli EUR 7,20 ja alin kurssi EUR 3,01.
Keskikurssi katsauskaudella oli EUR 5,95.

Näkymät vuodelle 2001

Biohit-konsernin vuoden 2001 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 15
% edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan
positiivinen  siitä huolimatta, että diagnostiikan markkinointiin
edelleen  investoidaan  voimakkaasti.  Diagnostiikasta  arvioidaan
syntyvän merkittävää myyntiä vasta vuoden 2002 kuluessa. Pääosa vuoden
2001    liikevaihdosta    tulee   edelleenkin    kertymään
nesteannostelutuotteiden myynnistä ja huollosta.

Uusien  nesteannostelutuotteiden lanseeraus on edennyt  odotusten
mukaisesti.   Mainittujen   tuotteiden   sekä   niistä   ja
diagnostiikkatuotteista muodostuvien kokonaisten analyysijärjestelmien
myynnin arvioidaan antavan vakaan pohjan yhtiön liikevaihdon ja
tuloksen kasvulle jatkossa. Kasvua edesauttaa osaltaan se, että myös
diagnostiikkatuotteet  täyttävät mm. EU:n alueella  viranomaisten
asettamat   laatuvaatimukset  CE-merkinnän  osalta.   Biohitin
laatujärjestelmä sertifioitiin 22.10. täyttämään myös ISO  13845
-laatuvaatimukset. Tämä merkitsee, että Biohitin diagnostisia testejä
voidaan myydä tutkimuskäytön lisäksi myös kliiniseen käyttöön EU-
alueella.

Konsernituloslaskelma

                 1-9   1-9           1-12
                2001  2000 Muutos  Muutos  2000
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
                                   
Liikevaihto           18,7  16,8   1,9    11  24,3
Liiketoiminnan kulut      16,6  15,3   1,3    8  22,4
Poistot ilman konserni-                       
liikearvonpoistoja        0,9   1,0  -0,1   -10   1,4
Konserniliikearvonpoistot    0,7   0,7   0,0    5   1,0
Liikevoitto/-tappio       0,5  -0,2   0,7   357  -0,5
Rahoituskulut (netto)      0,1   0,0   0,1   457   0,1
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä         0,4  -0,2   0,6   268  -0,6
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   0,0    0   0,3
Voitto/tappio ennen veroja    0,4  -0,2   0,6   268  -0,3
Kauden voitto/tappio       0,1  -0,5   0,5   113  -0,6


Konsernitase

            30.9.2001    30.9.2000    31.12.2000
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR    %
                                  
Pysyvät vastaavat   11,3   45  11,3    45  11,3   47
Vaihtuvat vastaavat                         
 Vaihto-omaisuus    4,2   17   3,7    15   3,8   15
 Saamiset        7,0   28   6,7    27   6,5   26
 Likvidit varat     2,6   10   3,3    13   3,0   12
Taseen loppusumma   25,1   100  25,0   100  24,6   100
                                  
Vastattavaa                             
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2    9   2,2    9   2,1    9
 Ylikurssirahasto   14,9   59  14,9    60  14,9   61
 Voitot/tappiot    -0,6   -2  -0,4    -1  -0,6   -3
 Pääomalainat     1,2    5   1,1    4   1,1    5
Vähemmistöosuus     0,1    0   0,1    0   0,1    0
Pitkäaikainen                            
vieras pääoma      2,3    9   2,1    8   2,8   11
Lyhytaikainen                            
vieras pääoma      5,0   20   5,0    20   4,2   17
Taseen loppusumma   25,1   100  25,0   100  24,6   100
                                  

             1-9/01  1-9/00  Muutos Muutos-%  1-12/00
                                   
Investoinnit, brutto,                        
MEUR            1,5    5,4   -3,9   -72    7,1
                                   
Henkilöstö keskimäärin                        
              285    209    76    36    222
                

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.9.2001   30.9.2000  31.12.2000
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            2,1      3,0      2,8
 Yrityskiinnitykset          3,4      3,4      3,4
Muut pitkäaikaiset velat        0,8       -      0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8       -      0,8
Vuokra- ja leasingvastuut       3,7      4,2      4,2


Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 30.9.2001 MEUR
0,4 ja 31.12.2000 MEUR 0,4.

                 30.9.2001   30.9.2000  31.12.2000
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         66,7     67,2     66,9
 Tulos / osake, EUR         0,00     -0,04    -0,06
 Oma pääoma / osake, EUR       1,30     1,32     1,30
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.643.377  12.549.790  12.573.123
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.643.377  12.643.377  12.643.377

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 7. marraskuuta 2001

Biohit Oyj:n hallitus

Biohit lyhyesti

Biotekniikan ja korkean teknologian alueilla toimiva Biohit kehittää,
valmistaa ja markkinoi laboratoriolaitteita ja -tarvikkeita sekä
diagnostisia testijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuoltoalan
ja teollisuuden laboratorioiden käyttöön.

Nesteannostelutuotteiden  alueella  Biohitin  päätuotteet  ovat
elektroniset ja mekaaniset annostelijat sekä niiden kertakäyttökärjet.
Tällä   hetkellä   yhtiön   elektronisten   ja   mekaanisten
nesteannostelijoiden valikoima on laajin maailmassa. Biohit on myös
elektronisten nesteannostelijoiden globaali markkinajohtaja.

Diagnostiikkatuotteiden alueella Biohit  kehittää,  valmistaa  ja
markkinoi  entsyymi-immunomääritys (EIA)  -menetelmään  perustuvia
testikittejä  ja  monoklonaalisia vasta-aineita eri  tautitilojen
tunnistamiseksi. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. ainutlaatuinen
testipaneeli  helikobakteeri-infektion  ja  atrofisen  gastriitin
diagnosoimiseksi sekä mahasyövän ja maha- ja pohjukaissuolihaavan
riskin  määrittämiseksi  verinäytteestä  sekä  testit  laktoosi-
intoleranssin  ja  systeemisen  lupus  erytematosuksen  (SLE)
määrittämiseksi.

Voidakseen tarjota asiakaskunnalleen kokonaisia analyysijärjestelmiä
Biohitin tuotevalikoima käsittää nesteannostelijoiden ja diagnostisten
testien   lisäksi  testitulosten  analysointiin  tarkoitettuja
instrumentteja.  Biohit  tarjoaa  myös  osana  tuote-   ja
markkinointistrategiaansa huolto-, kalibrointi- ja koulutuspalveluita
konserniyhtiöidensä ja jakelijaverkostonsa kautta.

Biohitin tuotantolaitokset sijaitsevat Kajaanissa ja Helsingissä.
Yhtiöllä  on  ulkomaiset myynti- ja markkinointiyksiköt  Isossa-
Britanniassa, Italiassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja
Venäjällä. Biohitin maailmanlaajuinen, yhteensä noin 450 jakelijaa
käsittävä verkosto kattaa n. 70 maata.

Tämän lisäksi monet suuryritykset, kuten Beckman Coulter, Becton
Dickinson,  bioMérieux,  Johnson & Johnson  ja  3M  täydentävät
diagnostisia    järjestelmiään    Biohitin    elektronisilla
nesteannostelijoilla. Yhtiön liikevaihdosta 96% kertyy ulkomailta, ja
yhtiön valmistamien tuotteiden kotimaisuusaste on n. 95%.

Biohit Oyj

Helena Hentola
Tietoresurssit ja viestintäLiite: Taustatietoja koskien Biohitin diagnostisia tuotteita

Helikobakteeri-infektion  ja  atrofisen  gastriitin  paljastava
testipaneeli

Australialaiset lääkärit, Barry J. Marshall ja J. Robin Warren
eristivät helikobakteerin (Helikobakteeri) vuonna 1982. Tämä bakteeri
elää mahahapoilta suojassa mahalaukun limakalvossa. Helikobakteeri-
infektio  saadaan yleensä lapsuudessa ja harvemmin  aikuisiässä.
Tartunta leviää suusta suuhun (oral-oral transmissio) sekä mahan
sisällön (oksennus, lasten pulauttelu) ja mahdollisesti ulosteiden
välityksellä. Hoitamattomana helikobakteeri-infektio  jatkuu  läpi
potilaan  elämän ja aiheuttaa mahalaukun limakalvon tulehduksen,
gastriitin. Helikobakteeri-infektio on gastriitin syy lähes aina.
Pienellä  osalla  potilaita  gastriitti  voi  syntyä  myös
autoimmuunitulehduksena. Maapallon väestöstä yli puolella (noin 3
miljardia ihmistä) on helikobakteeri-infektio, johon liittyy aina
gastriitti. Tästä väestön osasta noin puolella (1,5 miljardia ihmistä)
gastriitti etenee vuosien kuluessa atrofiseksi gastriitiksi, jolla
tarkoitetaan mahan limakalvon tulehdusta ja surkastumista.

Helikobakteerin keksiminen muutti käsitystä mahasyövän ja peptisen
haavataudin (maha- tai/ja pohjukaissuolihaava) syntyyn liittyvistä
syistä. Nyt tiedetään, että mahasyöpään ja peptiseen haavatautiin
liittyy lähes aina helikobakteeri-infektio ja gastriitti. Ennen vuotta
1982 ja vielä jopa pitkään senkin jälkeen uskottiin, että maha- ja
pohjukaissuolihaava syntyy primaarisesti liikahappoisuuden, stressin
ja ahdistuneisuuden seurauksena.

Tosiasiallisesti peptisen haavan primaarisyy on 70-90%:ssa tapauksista
helikobakteeri-infektion aikaansaama gastriitti ja sen seurauksena
syntyvä atrofinen gastriitti. Muita syitä ovat tulehduskipulääkkeet
(ns.  nsaid-lääkkeet) ja asperiini. Vuonna 1994  WHO:n  alainen
tutkimusyksikkö (IARC - International Agency for Research on Cancer)
esitti   käytettävissä  oleviin  tutkimustuloksiin  perustuvan
konsensuslausuman, että helikobakteeri-infektio on mahalaukun syövän
syy.  Helikobakteeri-infektion  katsottiin  olevan  syysuhteessa
mahalaukun syövän syntyyn (karsinogeeniluokka 1) samalla tavalla kuten
tupakka on syysuhteessa keuhkosyöpään. Tämän konsensuslausuman mukaan
Helikobakteeri-infektio laukaisee tapahtumaketjun,  mm.  atrofisen
gastriitin  kehittymisen, joka osalla potilaista lopulta  johtaa
syöpään.

Mahalaukun runko-osan eli korpuksen atrofista gastriittia sairastavan
potilaan mahasyöpäriski on 5-kertainen normaaliin väestöön verrattuna.
Mikäli koko mahan limakalvossa (korpus ja sen jatkeena oleva antrum)
on vaikea-asteinen atrofinen gastriitti, mahasyöpäriski on noin 90-
kertainen. Kun vaikea atrofia on pelkästään mahan antrum-osassa,
tällöin mahasyöpäriski on noin 20-kertainen ja lisäksi peptisen
haavataudin riski noin 25-kertainen normaaliin väestöön verrattuna. On
arvioitu, että noin 20 miljoonaa ihmistä USA:ssa sairastaa tai saa
elämänsä aikana peptisen haavataudin. Vastaava määrä suomalaisessa
väestössä lienee vajaa 500 000 ihmistä. Atrofinen gastriitti, samoin
kuin alkuvaiheessa oleva mahalaukun syöpä, on useimmiten vähäoireinen
tai oireeton. Alkuvaiheessa olevan mahasyövän leikkaushoito onnistuu
varsin  hyvin, kun taas pidemmälle edenneen ja oireita antavan
mahasyövän hoitoennuste on huono; eloonjääneitä hoidetuista viiden
vuoden seurannan jälkeen on vain 10 - 20%. Vastaava eloonjäämisennuste
on noin 90% silloin, kun syöpä todetaan ja hoidetaan alkuvaiheessa ja
syövän kasvu rajoittuu mahalaukun kahteen sisimpään kerrokseen (ns.
mucosa ja submucosa).

Dyspepsiaa, jolla tarkoitetaan ylävatsalla ajoittaista tai jatkuvaa
kipua tai muuta vaivaa, sairastaa noin 30% eli lähes kaksi miljardia
ihmistä maapallon väestöstä. Dyspepsiaa tai helikobakteeri-infektiota
sairastavan potilaan mahan limakalvon mahdollisen atrofisen gastriitin
selville saamiseksi tähän mennessä ainoa tutkimusmenetelmä on ollut
mahalaukun tähystystutkimuksen (gastroskopia) yhteydessä otettujen
koepalojen histologinen (mikroskooppinen) tutkiminen. Koska  tämä
invasiivinen tutkimus on potilaalle usein epämiellyttävä ja kallis ja
koska sen saatavuuskin tarpeeksi nopeasti ei aina ole taattua,
potilaan   vaivoja   erittäin  usein  hoidetaan   pelkästään
anamneesitietojen, oireiden ja kliinisen tutkimuksen perusteella.
Monissa tutkimuksissa on voitu osoittaa, että pelkkään oireisiin
perustuva tutkimus on epäluotettava, lähes arvaukseen perustuva, ja
johtaa usein vääriin johtopäätöksiin.

Oikeaan  diagnoosiin  perustuvan täsmähoidon ja  jatkotutkimusten
viivästymisestä saattaa olla vakavia seuraamuksia. Ilman oikeata ja
nopeata diagnoosia tauti ja sen oikea hoito voi pitkittyä ja sairaus
muuttua  mahdottomaksi  hoitaa.  Tämä  voi  pahimmillaan  lisätä
ennenaikaisen kuoleman vaaraa, huonontaa elämisen laatua, lisätä
inhimillisiä kärsimyksiä ja nostaa terveydenhuollon kustannuksia.

Biohitin GastroPanel ja GastroSoft

Biohit on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen testipaneelin
(Biohit GastroPanel) , jolla potilaan verinäytteestä määritettävien
seerumin  pepsinogeeni  I- ja gastriini-17-  pitoisuuksien  sekä
Helikobakteerin  vasta-ainetason  perusteella  voidaan  päätellä
sairastaako potilas helikobakteeri-infektion aiheuttamaa gastriittia,
onko gastriitti atrofinen ja missä osassa mahalaukkua muutokset ovat.
Testipaneeli  antaa mahdollisuuden löytää verikokeen  avulla  ne
potilaat, joilla mahalaukun syövän tai peptisen haavataudin riski on
merkittävästi lisääntynyt ja jotka siksi on ohjattava välittömästi
mahalaukun tähystys- ja koepalatutkimuksiin (kts. www.biohit.com/
Sipponen,  Härkönen  ja Alanko. Atrofisen gastriitin  toteaminen
verinäytteestä, Suomen Lääkärilehti 38/2001 vsk 56, sivut 3833-3839).

Tähän  mennessä  suoritetut  tutkimukset  osoittavat,   että
testipaneelilla tehty tutkimus on käytännöllisesti katsoen  yhtä
luotettava kuin gastroskopia- ja koepalatutkimuksella tehty tutkimus
silloin kun halutaan tietää onko mahalaukun limakalvo terve tai onko
siinä tulehdus ja atrofia (atrofinen gastriitti). Tutkimukset tukevat
sitä,  että  Biohitin  testipaneeli  soveltuu  dyspepsiapotilaan
ensisijaiseksi ja helpoksi tutkimusmenetelmäksi. Kun kyseessä on terve
ja normaalisti toimiva mahan limakalvo tai se on tulehtunut ja
surkastunut eikä toimi normaalisti (atrofinen gastriitti), tällä
yksinkertaisella verinäytteestä tehtävällä testipaneelilla päästään
lähes aina oikeaan diagnoosiin.

Erityisesti nuorempien henkilöiden kohdalla dyspepsiavaivoista yli
puolet ovat toiminnallisia vaivoja (funktionaalinen dyspepsia), joiden
erottamiseen elimellisistä vatsavaivoista voidaan käyttää Biohitin
testipaneelia. Kun testipaneeli osoittaa, että mahalaukun limakalvo on
terve, merkitsee tulos sitä, että vaivat ovat mitä todennäköisimmin
toiminnallisia ja niiden takana ei ole tavanomainen mahalaukun tai
pohjukaissuolen haavatauti. Haavatautien ja mahalaukun syövän riski on
terveessä mahalaukussa erittäin pieni, lähes olematon.

Suomessa meneillään olevassa monikeskustutkimuksessa 204 dyspepsiasta
kärsivän potilaan gastroskopia- ja koepalatutkimus antoi tulokseksi,
että  mahan limakalvo oli 111 potilaalla terve ja vain 20:lla
tutkituista oli merkittävä atrofinen gastriitti. Kun näiden potilaiden
verinäytteet tutkittiin Biohitin testipaneelilla, saatiin sama tulos.
Tutkimuksessa 73 potilaalla mahalaukun limakalvo oli terve tai siinä
oli   lievä   pinnallinen  tulehdus  (gastriitti).   Tällöin
testipaneelitutkimuksen tulosten vahvistamiseksi ei ole välitöntä
tarvetta gastroskopia- ja koepalatutkimukselle, jos potilaalla ei ole
muita vakavia tautiepäilyjä (reflux-tauti ja ruokatorven tulehdus,
särkylääkkeiden käyttö tai poikkeuksellisen korkea syöpävaara) tai jos
dyspepsiasta kärsivä potilas ei ole yli 45-vuotias. Näiden tutkimusten
perusteella voi päätellä, että vain alle 10%:lla eli 20:llä tutkitusta
204  potilaasta testipaneelitutkimuksen tulos olisi  edellyttänyt
välitöntä gastroskopia- ja koepalatutkimusta merkittävän atrofisen
gastriitin ja siihen liittyvien riskien ja mahdollisten tautien
vuoksi.

Testipaneelin  tulosten tulkintaa varten  Biohit  on  kehittänyt
helppokäyttöisen tietokoneohjelman (Biohit GastroSoft, kts. ja tutustu
ohjelmaan: www.biohit.com). Ohjelma antaa saatujen laboratorioarvojen
perusteella       diagnoosiehdotuksen       mahdollisesta
helikobakteeri-infektiosta  ja atrofisesta  gastriitista.  Ohjelma
ilmoittaa  lisäksi kuinka suuri riski potilaalla  on  sairastua
mahasyöpään tai maha- ja pohjukaissuolihaavatautiin normaaliväestöön
verrattuna. Ohjelma antaa myös Maastricht 2000 - konsensuksen mukaisen
suosituksen siitä milloin helikobakteeri-infektion häätöhoito  on
tarpeen sekä ohjeen milloin on syytä tehdä välitön gastroskopia- ja
koepalatutkimus   sekä   mitata  veren   B12-vitamiini-   ja
homokysteiinipitoisuudet.

B12- vitamiini ja homokysteiini

Helikobakteeri-infektion  tai  autoimmuunitaudin  aikaansaamasta
mahalaukun korpus-osan atrofisesta gastriitista seuraa B12-vitamiinin
imeytymishäiriö.  Näin  syntynyt  B12-vitamiinin  puute  johtaa
homokysteiinin määrän lisääntymiseen elimistössä. Homokysteiini on
aineenvaihdunnan välituote. Sen pitoisuuden kohoaminen verenkierrossa
ja kudoksissa on merkki vakavasta solujen metioniiniaineenvaihdunnan
häiriöstä. B12-vitamiinin vaje liittyy mm. dementiaan, depressioon ja
ääreishermoston vaurioihin ja lisää näiden sairauksien vaaraa (kts.
www.b12.com). Lisääntynyt homokysteiinin määrä elimistössä nostaa
verisuonten  kalkkeutumisen sekä sydän- ja  aivoverisuonitukosten
riskejä (kts. www.homocysteine.com).

Ihminen ja muut nisäkkäät saavat tarvitsemansa välttämättömän B12-
vitamiininsa ravinnosta, koska B12-vitamiiniä tuottavat vain mikro-
organismit.  B12-vitamiinin  riittävä  imeytyminen  ohutsuolesta
edellyttää  tervettä, normaalisti toimivaa mahalaukun korpus-osan
limakalvoa. Atrofista gastriittia sairastavien potilaiden kohdalla
tarvitaan  B12-vitamiinin korvaushoitoa (esim. B12-vitamiiniruiske
kolmen kuukauden välein).

B12-vitamiinin vaje elimistössä on merkittävä maailmanlaajuinen ja
erityisesti ikääntyvän väestönosan kasvava terveysongelma. Vanhemmasta
väestöstä  5-15%  kärsii  B12-vitamiinin  vajeesta  johtuvista
sairauksista. Käytettävissä olevat tutkimustulokset viittaavat siihen,
että huomattava osuus tästä puutteesta kärsivistä potilaista on
sellaisia, joilla B12-vitamiinivaje elimistössä johtuu atrofisesta
gastriitista  aiheutuvasta B12-vitamiinin imeytymishäiriöstä. Eräs
vakavasti huomioitava havainto on ollut se, että B12-vitamiinin
puutteesta  seuraavat  aivokudoksen  ja  ääreishermoston  vauriot
(dementia, depressio jne.) ovat palautumattomia ja syntyvät jo useita
vuosia ennen B12-vitamiinin vajeeseen liittyvän anemian kehittymistä.

Biohitin testipaneelilla tautien täsmädiagnoosiin ja -hoitoon sekä
ennaltaehkäisyyn

Biohitin GastroPanel ja sitä tulkitseva GastroSoft soveltuvat sekä
yleislääkärin että erikoislääkäreiden käyttöön silloin kun halutaan
diagnosoida helikobakteeri-infektio ja atrofinen gastriitti  sekä
arvioida mahasyövän sekä maha- ja pohjukaisuolihaavan riskit. Vaikka
atrofinen gastriitti on merkittävä tauti, silti se jää usein vähälle
huomiolle ja on "alidiagnosoitu". Eräs syy tähän lienee se, että ainoa
luotettava tutkimusmenetelmä atrofisen gastriitin toteamiseksi on
toistaiseksi ollut gastroskopian yhteydessä otettujen  koepalojen
histologinen  (mikroskooppinen) tutkiminen.  Atrofisen  gastriitin
varhaisdiagnostiikalla  ja aikaisella oikealla  hoidolla  voidaan
ennaltaehkäistä monien edellämainittujen tautien syntymistä.

Testipaneelin avulla on mahdollista selvittää liittyykö esim. dementia-
ja  depressio- tai sydän- ja aivoinfarktipotilaan sairaus mahan
limakalvon  atrofiseen gastriittiin. Tämän yhteyden nopealla  ja
aikaisella  toteamisella on suuri käytännön merkitys. Sairauteen
myötävaikuttavat tai primaariset mahaperäiset syyt voidaan hoitaa
esim.    helikobakteeri-infektion    häätöhoidolla.    Kun
testipaneelitutkimukseen    liitetään    B12-vitamiini-    ja
homokysteiinimääritykset, on mahdollista saada tietoa em. hermosto- ja
verisuonitauteihin liittyvistä riskeistä ja ryhtyä ennaltaehkäisevään
hoitoon aloittamalla esimerkiksi B12-vitamiinin korvaushoito riittävän
ajoissa.

Noin kolmasosalla maapallon väestöstä esiintyy dyspepsiaa, josta
runsas  puolet on toiminnallisia ja vain pieni osa vakavampiin
elimellisiin sairauksiin liittyviä. Testipaneeli on taloudellinen ja
helppo tutkimusmenetelmä seulomaan toiminnalliset dyspepsiat erilleen
vakavammista sairauksista, joiden taustalla on atrofinen gastriitti.

Koska yli puolella maapallon väestöstä on helikobakteeri-infektio ja
näistä puolet johtaa atrofiseen gastriittiin, testipaneelin käyttö on
erittäin  perusteltua  myös terveydenhuollon  rutiinitutkimuksena,
samalla tavalla kuin terveiltä henkilöiltä mitataan varsin usein
rutiinisti esim.verenpaine, verenkuva ja kolesteroli.

Helikobakteeri-infektion diagnostiikkaa tehdään kaikkialla maailmassa
käyttämällä  serologisia  testejä,  hengitystestejä  ja  ulosteen
antigeenitestejä. Nämä testit antavat vastauksen yksinomaan siihen
onko tutkittava henkilö infektoitunut vai ei. Biohitin paneelitutkimus
antaa näihin tutkimuksiin oleellisen lisän. Vain paneelitutkimuksen
avulla voidaan todeta gastriitti sekä sen vaikeusaste ja sijainti
lähes  tähystys- ja koepalatutkimuksen veroisesti tähän mennessä
saatujen  tutkimustulosten  mukaan.  Toisaalta  paneelitutkimuksen
verinäytteestä tehtävät testit (pepsinogeeni I- ja  gastriini-17
pitoisuudet) kuvaavat koko mahan limakalvon tilaa ja toimintaa, mikä
heikkenee  sitä enemmän mitä vaikeampi atrofinen gastriitti  on
kyseessä. Atrofista gastriittia ei nähdä tähystystutkimuksessa, vaan
se näkyy vasta sen yhteydessä otettujen koepalojen histologisessa
(mikroskooppisessa) tutkimuksessa. On myös huomattava, että muutama
koepala mahan limakalvosta ei aina luonnollisestikaan kuvaa koko mahan
limakalvon tilaa ja toimintaa.

Biohitin palvelulaboratorio

Biohit aloitti vuoden 2001 elokuussa laboratoriopalvelutoiminnan,
jolle Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto myönsi
luvan 8.5.2001. Biohitin laboratoriotoiminnan tarkoituksena on ensin
Suomessa  -  ja  myöhemmin Biohitin tytäryrityksissä  -  kerätä
analysoitavaksi potilasnäytteitä mm. terveyskeskuksista, työterveys-
ym.  lääkäriasemilta sekä alue- ja keskussairaaloista. Toiminnan
alkuvaiheessa kerätyistä näytteistä määritetään Biohitin testipaneeli
sekä mm. B12-vitamiini- ja homokysteiinipitoisuudet ja telomeeri dna-
vasta-aineet systeemisen lupus erytematosuksen (SLE) diagnosoimiseksi.
Tämän  lisäksi  mahan  tähystystutkimuksen  yhteydessä  otetuista
biopsianäytteistä  tehdään  laktoosi-intoleranssin  määritys  sekä
immunohistokemiallisia ja mikroskooppisia tutkimuksia  mahdollisen
mahasyövän  sekä  maha-  ja pohjukaissuolihaavataudin  diagnoosin
varmistamiseksi.  Biohitin  palvelulaboratorio  osallistuu  myös
diagnostisten  testien  tutkimustoimintaan,  kehittämiseen  ja
vertaamiseen sekä erilaisten potilasaineistojen analysointiin.

Laboratoriotoiminnan tarkoituksena on tehdä Biohitin diagnostiset
testit ja analyysijärjestelmä tunnetuksi sekä sen myötä rohkaista
Biohitin  laboratoriopalvelutoiminnan  käyttäjiä  itse  sopivassa
vaiheessa  aloittamaan  Biohitiltä  ja  muilta  maksullisilta
palvelulaboratorioilta ostamiensa laboratoriomääritysten suorittamisen
Biohitiltä  hankkimallaan analyysijärjestelmällä. Näin  edistetään
lääkärin   ja   potilaan  lähellä  olevaa   desentralisoitua
laboratoriodiagnostiikkaa, mikä on edellytys nopeaan,  aikaa  ja
kustannuksia säästävään oikeaan diagnoosiin ja sen mukaiseen oikeaan
ja välittömään hoitoon (evidence based medicine).

Biohit Oyj:n palvelulaboratorion suorittamat testit

- Gastropaneeli:
1)Helikobakteeri IgG (S-HepyAbG),
 Pepsinogeeni I (S-Pepsin1), Gastriini-17
 (S-Gastr17-S)
2)S-HepyAbG, S-Pepsin1, S-Pepsin2,
 S-Gastr17-S
- B12-vitamiini, fS-B12-vit, KL 1137
- Folaatti, fS-Folaat, KL 1416
- Folaatti erytrosyyteistä, fE-Folaat, KL1414
- Homokysteiini, S-Hcyst, KL 1868
- Telomeeri-DNA IgG-vasta-aineet, S-dsDNAAb
- Keliakiapaneeli: Gliadiini IgA ja IgG, Kudostransglutaminaasi IgA,
S-AGAAbA KL 3399, S-AGAAbG KL 3400, S-tTGAbA KL 1885
- Laktaasi- ja sakkaraasimääritys ohutsuolibiopsiasta,
Ts-Laktaas, KL 2182, Ts-Sakraas, KL 2601 (1.1.2002)
- Ruuansulatuskanavan endoskooppisten biopsianäytteiden
mikroskooppinen tutkimus, Ts-PADGast, KL 4043

Gastropaneelin tulokset analysoidaan Biohitin GastroSoft-ohjelmalla
(www.biohit.com). Ohjelman käyttö on sallittu ja ohjelma toimii
ainostaan  Biohitin testipaneelin yhteydessä.  Ohjelman  toiminta
perustuu  Biohitin testeillä tehtyihin analyyseihin.  Kommentteja
ohjelman käyttökokemuksista voi lähettää Contact us-lomakkeella, joka
löytyy  GastroSoft-osion alaisuudesta osoitteesta  www.biohit.com.
Näytteenotto-ohjeet sekä näytteiden lähetystarvikkeet ja -ohjeet voi
tilata Biohit Oyj:stä, marianne.niemela@biohit.com, fax: 09-773 86200
tai puh: 09-773 861/Marianne Niemelä.

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja, puh: 09-773
             861, suora: 09-773 86 250, GSM: 040-745 5605
             fax: 09-773 86 205

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa