BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

Report this content
BIOHIT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     6.11.2002   klo 10:00
BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli MEUR 18,9 (MEUR 18,7 1-
9/2001) ja liiketappio ennen konserniliikearvon poistoja oli MEUR 0,2
(MEUR 1,3 voitto) sekä kauden tappio MEUR 1,1 (MEUR 0,1
voitto).  Katsauskaudella  on  edelleen  jatkettu  panostusta
tuotekehitykseen ja erityisesti diagnostiikkatuotteiden evaluaatioihin
ja kansainväliseen markkinointiin.

Liikevaihto

Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto MEUR 18,9 (MEUR 18,7) oli 1
% suurempi kuin vastaavalla kaudella viime vuonna. Liikevaihto koostui
pääosin  nesteannostelijoiden  ja  nesteannostelussa  käytettävien
kertakäyttöisten  kärkien  myynnistä  sekä  nesteannostelijoiden
huollosta. Konsernin liikevaihdon kasvua hidasti pääosin USA:n ja
Saksan  markkina-alueiden  nesteannostelijoiden  myynnin  lasku.
Katsauskaudella  saatiin  kuitenkin  ensimmäiset   merkittävät
mahatestipaneelin (GastroPanel) tilaukset.

Tulos

Liiketappio ennen konserniliikearvon poistoja oli katsauskaudella MEUR
0,2 (MEUR 1,3 voitto). Katsauskauden viimeisellä vuosineljänneksellä
liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli MEUR 0,1 (MEUR 0,5).
Liiketappio oli MEUR 0,7 (MEUR 0,5 voitto) ja tappio oli MEUR 1,1
(MEUR 0,1 voitto). Veroina (MEUR 0,2) on otettu huomioon katsauskauden
tulosta vastaavat verot kuitenkin siten, ettei tappioihin liittyvää
laskennallista verosaatavaa ole huomioitu.

Yhtiön hallitus on 27.8.2002 päättänyt pidentää Locus genex Oy:hyn
liittyvän konserniliikearvon poistoaikaa seitsemästä vuodesta  20
vuoteen.  Pidentämispäätös perustuu yhtiön markkinoilta  ja  mm.
GastroPanelin evaluaatioiden yhteydessä saamaan palautteeseen, jonka
perusteella yhtiö arvioi diagnostiikkatuotteiden tuloa  tuottavan
vaikutuksen olevan alunperin arvioitua pitempi ja vähintään 20 vuotta.
Hallituksen päätöksen perusteella Locus Genexin konserniliikearvosta
ei tehdä poistoja vuoden 2002 viimeisellä vuosipuoliskolla, koska
ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt suunnitelmanmukaiset poistot
(MEUR 0,4) perustuivat alkuperäiseen 7 vuoden poistoaikaan.

Konsernin  tulosta  heikensivät USA:n ja Saksan  markkina-alueen
taantuman lisäksi diagnostiikkaliiketoiminnan käynnistämiseksi tehdyt
lisäpanostukset, joiden etupainotteisuus on tyypillistä bioteknologia-
alan  yrityksille.  Koska  tuotteet  ovat  jo  valmiit  ja
viranomaishyväksyntöjen hakuprosessit sekä myyntikanavien rakentaminen
ovat edenneet suotuisasti, odotetaan panostusten jatkossa vaikuttavan
myönteisesti konsernin liikevaihtoon ja tuloskehitykseen.

Tase

Diagnostisiin tuotteisiin keskittyneen Locus genex Oy:n  purkuun
liittyen taseeseen 30.9.2002 on sisällytetty saamisiin laskennallisia
verosaamisia MEUR 1,1.

Maksuvalmius

Liiketoiminnan  rahavirta oli MEUR 0,6 negatiivinen  (MEUR  1,5
positiivinen).  Liiketoiminnan rahavirtaa  heikensi  merkittävästi
purettavan Locus genex Oy:n vuoden 2001 verojen (MEUR 1,1) maksu
katsauskaudella. Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat
MEUR 1,0 (MEUR 2,6). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 69,2 %
(66,7 %).

Investoinnit

Katsauskauden  bruttoinvestoinnit olivat MEUR  1,3  (MEUR  1,5).
Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantoa tehostaviin koneisiin,
laitteisiin ja ruiskupuristustyökaluihin sekä patentointimenoihin.
Katsauskaudella  Helsingin  toimipisteessä  saatiin  valmiiksi
diagnostiikkatuotannon laajennus.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 306
(285  vastaavana  ajankohtana  vuonna  2001),  josta  emoyhtiön
palveluksessa oli 185 (174 vuonna 2001) ja tytäryritysten 121 (111
vuonna  2001). Konsernin henkilöstön lisäys johtui vuonna  2001
tehdyistä investoinneista tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon
sekä kansainvälisen myynnin tehostamista tukeneista henkilökunnan
lisäyksistä tytäryrityksissä.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

Nesteannostelu

Nesteannostelutuotteiden alueella yhtiö jatkoi  eLINE-tuoteperheen
laajentamista. Katsauskaudella lanseerattiin yksikanavainen  malli
tilavuusalueelle 100 - 5000 ul, jolloin yhtiö sai valmiiksi koko
yksikanavaisen eLINE-perheen malliston. Kokonaisuudessaan valmistunut
yksikanavainen mallisto kattaa tilavuusvälin 0,2 - 5000 ul.

Biohitin uuden sukupolven elektroninen eLINE-mallisto on suunniteltu
kaikkein  vaativimpiin  nesteannostelusovelluksiin.  Annostelijan
mikroprosessoriohjaus  ja  uudentyyppinen  rakenne  mahdollistavat
erittäin täsmällisen ja tarkan työskentelyn. Malliston ergonominen
muotoilu  ja  elektronisesti  tapahtuva  kärjenpoisto  vähentävät
merkittävästi työperäisten rasitusvammojen riskiä.

Katsauskaudella   Biohitin  akkreditoitu  kalibrointilaboratorio
sertifioitiin  uuden  ISO  17025  -laatustandardin  mukaisesti.
Katsauskaudella   Kajaanin   tuotantolaitoksen   muovituotannon
kapasiteettia  lisättiin merkittävästi sekä jatkettiin  tuotannon
automatisointia.

Katsauskaudella Biohit Oyj:lle myönnettiin suomalainen patentti FI
109407 keksinnölle "Imulaite" (31.7.2002).

Diagnostiikka

Biohitin   helikobakteeri-infektion  ja  atrofisen  gastriitin
seulontatutkimuksiin ja diagnostiikkaan sekä mahasyövän ja maha- ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseen tarkoitetun testipaneelin
(GastroPanel) evaluaatiot jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.

Katsauskauden loppuun mennessä oli saatettu päätökseen  kymmenen
GastroPanelin evaluaatioon liittyvää kliinistä tutkimusta Euroopassa,
neljä Aasiassa ja yksi Pohjois-Amerikassa. Evaluaatioissa tutkittujen
potilaiden  lukumäärä oli 2.916. Katsauskaudella  oli  käynnissä
kahdeksan evaluaatiota Euroopassa, kaksi Afrikassa, yksi Aasiassa ja
yksi Lähi-idässä. Evaluaatioissa tutkittavien potilaiden lukumäärä on
4.280. Katsauskauden loppuun mennessä oli sovittu kymmenen uuden
evaluaation käynnistämisestä Euroopassa, kolmen Pohjois-Amerikassa ja
yhden Aasiassa.

Katsauskaudella  saatiin  ensimmäiset merkittävät  GastroPanel  -
testikitin   tilaukset.  Katsauskaudellla  solmittiin   useita
diagnostiikkatuotteiden jakelijasopimuksia.  GastroPanel-testi  oli
katsauskaudella käytössä Jorvin sairaalassa (HYKS)  ja  kahdessa
palvelulaboratoriossa Suomessa ja Saksassa.

Biohit arvioi vuoden 2002 loppuun mennessä solmivansa sopimuksen erään
merkittävän lääkealan yrityksen kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on
markkinoida GastroPanel-testikokonaisuutta yhdessä kyseisen yhtiön
tarjoamien dyspepsialääkkeiden kanssa. Tämä mahdollistaisi sen, että
erityisesti  yleislääkäreillä  olisi  mahdollisuus  vatsavaivoista
kärsivien  potilaiden täsmähoitoon (ns. evidence-based medicine).
Kyseinen  täsmähoito  korvannee nykyisin  usein  käytetyn,  jopa
tarpeettoman ja usein väärään diagnoosiin perustuvan lääkityksen
määräyksen vatsavaivoista kärsiville potilaille. Tämän yhteistyön,
joka yhdistää lääkehoidon ja diagnostiikan (ns. teranostiikka), voi
arvioida  nopeasti  kasvavaksi  alaksi  erityisesti,  kun  uusia
diagnostisia testejä, kuten GastroPanel, kehitetään tulevaisuudessa.

Katsauskaudella Biohit Oyj:lle myönnettiin GastroPaneliin liittyen
yhdysvaltalainen patentti U.S. 6,416,961 menetelmälle  mahasyövän
diagnosoimiseksi (9.7.2002) ja eurooppalainen patentti EP 0804737
menetelmälle mahasyövän riskin seulonnaksi (13.2.2002). Tämän lisäksi
Biohit  Oyj:lle myönnettiin eurooppalainen patentti  EP  0812421
menetelmälle  systeemisen  lupus  erytematosus  (SLE)  -taudin
määrittämiseksi  (19.6.2002). SLE eli punahukka on  reumatauteja
muistuttava sidekudostauti. Lisätietoja GastroPanelista löytyy tämän
tiedotteen lopusta.

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksien perusteella

Biohit Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman ja Jencons Scientific Ltd.:lle
suunnatun optio-ohjelman 1999/II perusteella tehtiin aikavälillä 1.1.-
30.9. 2002 Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintöjä 294.250 kpl.

Osakepääoman korotukset

Biohit Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman ja Jencons Scientific Ltd.:lle
suunnatun  optio-ohjelman  perusteella  tehtyjen  osakemerkintöjen
seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin katsauskaudella 50.022,50
eurolla (294.250 osaketta) 2.199.396,59 euroon (12.937.627 osaketta).
Ylikurssirahastoon on kirjattu emissiovoitto EUR 518.657,50.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Yhtiön  B-osakkeen  vaihto  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  oli
katsauskaudella EUR 2.551.919 ja vaihdettujen osakkeiden määrä 893.864
kappaletta. Osakkeen ylin kurssi oli EUR 4,40 ja alin kurssi EUR 1,72.
Katsauskauden keskikurssi oli EUR 2,85.

Näkymät vuodelle 2002

Yhtiö arvioi, että konsernin vuoden 2002 liikevaihto tulee kertymään
pääsääntöisesti nesteannostelutuotteiden myynnistä, ja liikevaihdon
ennakoidaan kasvavan noin 2-3%. Vuoden 2002 tuloksen verojen jälkeen
arvioidaan jäävän tappiolliseksi.

Biohitin    tuloskehitykseen    vaikuttavat    ensisijaisesti
nesteannostelutuotteiden markkinatilanteen ennakoitua heikompi kehitys
USA:ssa  ja  Saksassa.  Koska Biohit on solmimassa  merkittäviä
markkinointisopimuksia,  yhtiön myynti  diagnostiikkaliiketoiminnan
osalta noussee merkittävästi loppuvuoden aikana.

Tuloskehityksen  parantamiseksi Biohit  käynnisti  katsauskaudella
toiminnan sopeuttamisohjelman, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii mm.
tehostamaan  markkinointia sekä karsimaan kuluja.  Kulukarsintaan
sisältyy  myös  henkilöstön  määrän  tilapäistä  vähentämistä
lomautuksilla, joita koskevat yt-neuvottelut yhtiö käynnisti elokuussa
2002.  YT-menettelyn  perusteella säästötoimenpiteet  kohdistuivat
yhteensä 22 henkilöön, joista osa lomautetaan ja osan työsuhde päättyy
ulkoistamisen tai ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Konsernituloslaskelma

                 1-9   1-9           1-12
                2002  2001 Muutos  Muutos  2001
                MEUR  MEUR  MEUR    %  MEUR
                                   
Liikevaihto           18,9  18,7   0,2    1  25,5
Liiketoiminnan kulut      -17,9  -16,6   1,3    8  -23,0
Poistot ilman konserni-                       
liikearvon poistoja       -1,1  -0,9   0,2    27  -1,3
Liikevoitto/-tappio ennen                      
konserniliikearvon poistoja   -0,2   1,3  -1,5   -113   1,2
Konserniliikearvon poistot   -0,6  -0,7  -0,1   -25  -1,0
Liikevoitto/-tappio       -0,7   0,5  -1,2   -239   0,2
Rahoituskulut (netto)      -0,2  -0,1  -0,1    21  -0,2
Voitto/tappio ennen                         
satunnaisia eriä        -0,9   0,4  -1,3   -334   0,1
Satunnaiset tuotot        0,0   0,0   0,0    0   0,0
Satunnaiset kulut        0,0   0,0   0,0    0   0,0
Voitto/tappio ennen veroja   -0,9   0,4  -1,1   -334   0,1
Kauden voitto/tappio      -1,1   0,1  -1,2  -1833  -0,2

Konsernitase

            30.9.2002    30.9.2001    31.12.2001
Vastaavaa       MEUR    %  MEUR    %  MEUR    %
                                  
Pysyvät vastaavat   11,0   48  11,3    45  11,4   46
Vaihtuvat vastaavat                         
 Vaihto-omaisuus    3,9   17   4,2    17   4,3   17
 Saamiset        6,8   30   7,0    28   6,8   27
 Likvidit varat     1,0    5   2,6    10   2,5   10
Taseen loppusumma   22,7   100  25,1   100  25,0   100
                                  
Vastattavaa                             
                                  
Oma pääoma                             
 Osakepääoma      2,2   10   2,2    9   2,2    9
 Ylikurssirahasto   15,4   67  14,9    59  14,9   60
 Voitot/tappiot    -2,1   -9  -0,6    -2  -0,8   -3
 Pääomalainat     1,2    5   1,2    5   1,2    5
Vähemmistöosuus     0,1    0   0,1    0   0,1    0
Pitkäaikainen                            
vieras pääoma      2,4   11   2,3    9   2,1    8
Lyhytaikainen                            
vieras pääoma      3,5   16   5,0    20   5,3   21
Taseen loppusumma   22,7   100  25,1   100  25,0   100
                          

Rahavirtalaskelma

             1-9/02 1-9/01  Muutos       1-12/01
              MEUR  MEUR   MEUR        MEUR
Liiketoiminnan                      
rahavirta
Voitto (tappio) ennen   -0,9   0,4   -1,3         0,1
satunnaisia eriä
Oikaisut          1,9   1,8   0,1         2,4
Käyttöpääoman muutos    -0,2  -0,3   0,1        -0,1
Maksetut korot ja     -0,2  -0,3   0,1        -0,4
maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot         0   0,1   -0,1         0,1
Maksetut välittömät    -1,2  -0,2   -1,0        -0,2
verot
Liiketoiminnan       -0,6   1,5   -2,1         1,9
rahavirta
                             
Investointien
rahavirta:
Investoinnit        -1,5  -1,5   0,0        -2,2
aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin
Saadut avustukset      0,1    0   0,1         0,4
investointeihin
Investointien rahavirta  -1,4  -1,5   0,1        -1,8
Rahoituksen rahavirta:                  
Maksullinen osakeanti    0,6    0   0,6          0
Lainojen nostot       0,4   0,1   0,3         0,1
Lainojen takaisinmaksut  -0,4  -0,7   0,3        -0,9
Pääomalainojen nostot     0   0,1   -0,1         0,1
Rahoituksen rahavirta    0,6  -0,5   1,1        -0,7
Rahavarojen lisäys (+)   -1,4  -0,5   -0,9        -0,6
/ vähennys (-)
Rahavarat tilikauden    2,4   3,0   -0,6         3,0
alussa
Rahavarat katsauskauden   1,0   2,5   -1,5         2,4
lopussa


             1-9/02  1-9/01  Muutos Muutos-% 1-12/01
                                  
Investoinnit, brutto,                        
MEUR            1,3   1,5   -0,2   -13   2,1
  % liikevaihdosta     7,1   8,2             8,7
Henkilöstö                             
keskimäärin         306   285    21    7   289
                

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                 30.9.2002   30.9.2001  31.12.2001
                   MEUR     MEUR     MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu kiinnityksiä                         
Rahalaitoslainat            1,7      2,1     1,9
 Yrityskiinnitykset          3,4      3,4     3,4
Muut pitkäaikaiset velat        0,8      0,8     0,8
 Kiinteistökiinnitykset        0,8      0,8     0,8
Vuokra- ja leasingvastuut       4,2      3,7     4,0


Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 30.9.2002 MEUR
0,5 ja 31.12.2001 MEUR 0,4.

                 30.9.2002   30.9.2001  31.12.2001
                                   
Tunnusluvut                             
 Omavaraisuusaste %         69,2     66,7     65,7
 Tulos / osake, EUR         -0,08     0,00    -0,02
 Oma pääoma / osake, EUR       1,20     1,30     1,28
 Osakkeiden lkm keskimäärin  12.790.763  12.643.377  12.643.377
 Osakkeiden lkm kauden                       
  lopussa           12.937.627  12.643.377  12.643.377

Johdannaissopimukse

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 6. marraskuuta 2002

Biohit Oyj:n hallitus


Biohit lyhyesti

Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi laboratoriolaitteita ja -
tarvikkeita sekä diagnostisia testijärjestelmiä tutkimuslaitosten,
terveydenhuoltoalan ja teollisuuden laboratorioiden käyttöön.

Nesteannostelutuotteiden  alueella  Biohitin  päätuotteet  ovat
elektroniset ja mekaaniset annostelijat sekä niiden kertakäyttökärjet.
Tällä   hetkellä   yhtiön   elektronisten   ja   mekaanisten
nesteannostelijoiden valikoima on laajin maailmassa. Biohit on myös
elektronisten nesteannostelijoiden globaali markkinajohtaja.

Diagnostiikkatuotteiden alueella Biohit  kehittää,  valmistaa  ja
markkinoi  entsyymi-immunomääritys (EIA)  -menetelmään  perustuvia
testikittejä  ja  monoklonaalisia vasta-aineita eri  tautitilojen
tunnistamiseksi. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. testipaneeli
(GastroPanel)  helikobakteeri-infektion  ja  atrofisen  gastriitin
diagnosoimiseksi sekä mahasyövän ja maha- ja pohjukaissuolihaavan
riskin  määrittämiseksi  verinäytteestä  sekä  testit  laktoosi-
intoleranssin  ja  systeemisen  lupus  erytematosuksen  (SLE)
määrittämiseksi.

Voidakseen tarjota asiakaskunnalleen kokonaisia analyysijärjestelmiä
Biohitin tuotevalikoima käsittää nesteannostelijoiden ja diagnostisten
testien   lisäksi  testitulosten  analysointiin  tarkoitettuja
instrumentteja.  Biohit  tarjoaa  myös  osana  tuote-   ja
markkinointistrategiaansa huolto-, kalibrointi- ja koulutuspalveluita
konserniyhtiöidensä ja jakelijaverkostonsa kautta.

Biohitin tuotantolaitokset sijaitsevat Kajaanissa ja Helsingissä.
Yhtiöllä  on  ulkomaiset myynti- ja markkinointiyksiköt  Isossa-
Britanniassa, Italiassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja
Venäjällä. Biohitin maailmanlaajuinen, yhteensä noin 450 jakelijaa
käsittävä verkosto kattaa n. 70 maata.

Tämän lisäksi monet suuryritykset, kuten Beckman Coulter, Becton
Dickinson,  bioMérieux,  Johnson & Johnson  ja  3M  täydentävät
diagnostisia    järjestelmiään    Biohitin    elektronisilla
nesteannostelijoilla. Yhtiön liikevaihdosta 96% kertyy ulkomailta, ja
yhtiön valmistamien tuotteiden kotimaisuusaste on n. 95%.

GastroPanel-tutkimus, sen käyttöalueita ja siitä saatava hyöty

Kolmasosalla  maailman  väestöstä  esiintyy  dyspepsiaa,  jolla
tarkoitetaan ajoittaista tai jatkuvaa kipua tai epämukavaa oloa
ylävatsan alueella. Dyspepsioista runsas puolet on toiminnallista,
missä tapauksessa potilaan mahan limakalvo toimii normaalisti ja on
terve. Dyspepsian taustalla saattaa kuitenkin olla vakavia sairauksia,
jotka voivat liittyä mahan limakalvon tulehdukseen, surkastumiseen ja
rauhastoiminnan heikentymiseen eli atrofiseen gastriittiin.

Atrofinen gastriitti on oireeton tai vähän oireita antava ja moniin
sairauksiin johtava, vuosien kuluessa kehittyvä tauti. Varsin usein
tämä tauti jää diagnosoimatta tai todetaan liian myöhään. Yleisenä
käsityksenä on ollut, että atrofisen gastriitin hoito ei olisi
mahdollista.  Vasta  uusimmilla tutkimustuloksilla  ja  käytännön
hoitotyössä  on  voitu osoittaa, että atrofinen  gastriitti  on
mahdollista hoitaa ja että atrofinen gastriitti voi parantua.

Mikäli atrofinen gastriitti diagnosoidaan ja hoidetaan, mahasyövän ja
peptisten   haavatautien  riskit  vähenevät.  Dementian   ja
ääreishermostovaurioiden  sekä  sydän-  ja  aivoverisuonitukosten
taustalla tai myötävaikuttavana tekijänä saattaa olla hoitamaton
atrofinen gastriitti ja siihen liittyvä B12-vitamiinin puutostila.

Tähän mennessä dyspepsian vaikeusasteen ja atrofisen gastriitin ainoa
diagnostinen menetelmä on ollut gastroskopia ja sen  yhteydessä
otettujen koepalojen histologinen tutkiminen. Biohit on yhdessä alan
tutkijoiden kanssa kehittänyt GastroPanel-veritestin, jolla voidaan
seuloa ja diagnosoida atrofinen gastriitti (www.biohit.com).

Helikobakteeri-infektio on eräs yleisimmistä kroonisista infektioista,
joka  aiheuttaa  suurelle  osalle  maailman  väestöstä  vakavia
ruoansulatuselimistön sairauksia. Kaikki helikobakteeri-infektiosta
kärsivät potilaat sairastuvat krooniseen gastriittiin. Noin puolet
maailman väestöstä potee helikobakteerin aiheuttamaa gastriittia, ja
yli 20% infektoituneista voi sairastua elämänsä aikana maha- ja
pohjukaissuolihaavatautiin.

Puolet  helikobakteeri-infektoituneista sairastuu elämänsä  aikana
atrofiseen gastriittiin, joka lisää merkittävästi mahasyövän riskiä.
Noin  10%  potilaista,  jotka  kärsivät  helikobakteeri-infektion
aiheuttamasta gastriitista sairastuvat vaikeaan mahan  korpusosan
atrofiseen gastriittiin. Kyseisten potilaiden riski sairastua B12-
vitamiinin puutoksen aiheuttamiin sairauksiin on erittäin korkea.

Maastricht 2 (2000) -konsensuslausuman mukaisesti helikobakteeri-
infektion oireista kärsivät potilaat tulee hoitaa. Jotta vaikeilta
komplikaatioilta vältyttäisiin, konsensuslausuma  painottaa,  että
helikobakteeri-infektiosta ja vaikeista gastrisista  tautitiloista
(atrofinen gastriitti) kärsivät potilaat tulee aina hoitaa. Tämän
lisäksi  vaikeista gastrisista tautitiloista kärsivien potilaiden
oireet tulisi diagnosoida ja heille tulisi suorittaa tähystystutkimus
varhaisessa, oireettomassa vaiheessa. Kyseiseen ryhmään kuuluvista
potilaista on noin 4-6%:lla todettu mahasyöpä tai sen esiaste, jotka
ovat parannettavissa.

GastroPanel

GastroPanel-tutkimus  mahdollistaa  helikobakteeri-infektion  ja
atrofisen gastriitin diagnosoinnin sekä mahasyövän ja maha-  ja
pohjukaissuolihaavatautien  riskin  määrittämisen  verinäytteestä.
GastroPanelilla  määritettävien pepsinogeeni I  ja  gastriini-17-
pitoisuuksien sekä helikobakteerivasta-ainearvojen perusteella  on
mahdollista päätellä sairastaako potilas gastriittia, onko gastriitti
atrofinen ja missä osassa mahalaukkua (antrum, korpus vai molemmat)
muutokset ovat. Atrofisesta gastriitista kärsivät potilaat kuuluvat
B12-vitamiinin puutostilojen aiheuttamien sairauksien riskiryhmään.
GastroPanel-kokonaisuuteen  kuuluvat testit  perustuvat  entsyymi-
immunomääritys  -menetelmään.  GastroPanel  on  non-invasiivinen
vaihtoehto  gastroskopia-  ja  koepalatutkimukselle  ensisijaisena
menetelmänä tutkittaessa vatsavaivoista kärsiviä potilaita.

GastroSoft

Biohit on kehittänyt helppokäyttöisen GastroSoft-tietokoneohjelman
GastroPanel-tutkimuksen perusteella saatujen  tulosten  tulkintaan
(www.biohit.com/GastroSoft). Ohjelma antaa saatujen laboratorioarvojen
perusteella diagnoosin helikobakteeri-infektiosta ja mahdollisesta
atrofisesta gastriitista sekä ilmoittaa riskin suuruuden sairastua
mahasyöpään ja maha- ja pohjukaissuolihaavatautiin. Tämän lisäksi
ohjelma ilmoittaa Maastricht 2 (2000) -konsensuslausuman mukaisen
suosituksen  helikobakteeri-infektion  hoidolle.  Ohjelma  antaa
tarvittaessa suosituksen tähystystutkimuksesta ja veren B12-vitamiini-
ja  homokysteiinipitoisuuksien  mittaamisesta.  Riippuen  potilaan
oireista ja GastroPanel-tutkimuksen tuloksista GastroSoft muistuttaa
refluksitaudin ja siihen liittyvän Barrettin ruokatorven mahdollisista
riskeistä.

GastroPanel-tutkimuksen käyttöalueita

GastroPanel-tutkimusta voidaan käyttää ensisijaisena  tutkimuksena
ylävatsan ja mahan limakalvon sairauksissa sekä niiden aiheuttamien
riskien ja seuraamuksien arvioinnissa. GastroPanel-tutkimus edistää
mahan limakalvon atrofisen gastriitin ja siihen liittyvien sairauksien
seulontatutkimuksia, täsmällistä diagnosointia sekä ennaltaehkäisevää
ja kohdennettua hoitoa (ns. evidence-based medicine). GastroPanel-
tutkimus parantaa mahdollisuuksia seuraavilla osa-alueilla:

1)  Dyspepsian erotusdiagnostiikka (dyspepsian esiintyvyys on noin
 30% maailman väestöstä):
  - Toiminnallinen dyspepsia (yli puolet dyspepsiatapauksista):
  GastroPanel-tutkimuksen  ja  tähystystutkimuksen   löydökset
  osoittavat, että mahan limakalvo toimii normaalisti ja on terve
  (ei atrofiaa, ei tulehdusta, ei helikobakteeri-infektiota).
  -  Helikobakteeri-infektio ja siitä johtuva mahan limakalvon
  tulehdus  (gastriitti)  liittyvät toiminnalliseen  dyspepsiaan
  (esiintyvyys on 30-50% länsimaissa).
  -  Mahalaukkuperäisten  orgaanisten  sairauksien  aiheuttamat
  dyspepsiat: Näissä tiloissa GastroPanel-tutkimuksen löydös on
  lähes aina patologinen. Syitä ovat mm. atrofinen gastriitti,
  mahasyöpä, maha- ja pohjukaissuolihaavatauti tai refluksitauti.
  Refluksitaudin esiintyvyys on noin 20% väestöstä.
  - Vaikeaan refluksitautiin liittyvän Barrettin ruokatorven riskiä
  voidaan arvioida GastroPanel-tutkimuksella.

2)  Helikobakteeri-infektion (esiintyvyys on keskimäärin yli 50%
 maailman väestöstä) ja atrofisen gastriitin (esiintyvyys on noin
 puolella helikobakteeri-infektoituneista) toteaminen sekä mahasyövän
 (esiintyvyys  on  noin  0,1%  väestöstä)  ja  maha-  ja
 pohjukaissuolihaavataudin (esiintyvyys on noin 10% väestöstä) riskien
 arviointi.

3)  Mahalaukun korpusosan limakalvon atrofian seulonta ja toteaminen.
 Korpusatrofia aiheuttaa B12-vitamiinin puutostilan, jonka myötä mm.
 dementian, depression ja ääreishermostovaurioiden riskit saattavat
 kasvaa (www.b12.com). B12-vitamiinin puutokseen liittyvät sairaudet
 alkavat kehittyä jo ennen havaittavaa pernisiöösi tyyppistä anemiaa ja
 ne voivat jäädä pysyviksi jos diagnoosi ja hoito viivästyvät.
 Korpusatrofian ja monipuolisen ravinnon puutteen vuoksi jopa 30% yli
 65-vuotiaista voi kärsiä B12-vitamiinin puutoksesta.

 B12-vitamiinin  puutos  on eräs syy homokysteiinin  veri-  ja
 kudospitoisuuksien lisääntymiseen elimistössä, joka puolestaan on
 riippumaton  riskitekijä  arterioskleroosille  sekä  sydän-  ja
 aivoverisuonitukoksille (www.homocysteine.com).

GastroPanel-tutkimuksesta saatava hyöty

Tähän asti atrofinen gastriitti on voitu diagnosoida vain gastroskopia-
ja koepalatutkimuksilla. Nyt se on mahdollista todeta yksinkertaisesti
verinäytteestä tehtävällä GastroPanel-tutkimuksella.

GastroPanel-tutkimuksella voidaan löytää ja ohjata välittömään hoitoon
ne potilaat, joiden dyspepsian taustalla on atrofinen gastriitti ja
siihen liittyviä sairauksia. GastroPanel-tutkimus auttaa arvioimaan
myös gastroskopian ja siihen liittyvän koepalatutkimuksen tarvetta ja
kiireellisyyttä.

Riittävän  varhaisessa  vaiheessa  tehty  diagnoosi  atrofisesta
gastriitista ja sen aiheuttaneen helikobakteeri-infektion hoito on
perusta  atrofisen  gastriitin  parantumiselle  sekä  atrofiseen
gastriittiin liittyvien sairauksien ennaltaehkäisylle ja hoidolle.

GastroPanel-tutkimuksen  käyttö  seulonta-  ja  rutiininomaisena
laboratoriotutkimuksena parantaa vatsavaivoista kärsivien potilaiden
diagnostiikan ja hoidon tasoa. Suomessa GastroPanelin käytön on
arvioitu säästävän mm. terveydenhuollon kustannuksia vähintään useita
satoja  miljoonia euroja vuodessa, mikäli huomioidaan atrofiseen
gastriittiin liittyvien eri sairauksien ennaltaehkäisystä ja riittävän
aikaisesta hoidosta saavutettu hyöty.

Pepsinogeeni I-, gastriini-17- ja helikobakteerivasta-aine-testikitit
sisältävällä GastroPanelilla voidaan analysoida 50 potilasta. Suomessa
GastroPanelin veroton loppukäyttäjähinta on EUR 1.080. Näin ollen
esim.  terveyskeskukselle tai yksityiselle  laboratoriolle  yhden
potilaan GastroPanel-tutkimuksen kustannus on noin EUR 20, minkä
lisäksi  näytteenottoon  ja  analytiikkaan  liittyvät  työ-  ym.
kustannukset  ovat yhteensä EUR 15-20. Tähän  hintaan  sisältyy
GastroSoft-ohjelma,  joka  toimii lääkärille  GastroPanel-tulosten
tulkkina ja josta on saatavissa kokeiltavaksi tai omaan käyttöön
viimeisin versio internet-sivuilta (www.biohit.com/GastroSoft).
Invasiivinen gastroskopia ja koepalatutkimus on ainoa vaihtoehto
verinäytteestä  tehtävälle  GastroPanel-tutkimukselle  atrofisen
gastriitin diagnosoimiseksi. Suomessa kaupalliset palvelulaboratoriot
laskuttavat GastroPanelin määrittämisestä EUR 65. Gastroskopia ja
siihen liittyvä koepalojen histologinen tutkimus maksaa noin EUR 300
ja   huomattavasti  enemmän,  mikäli  tutkimukseen   liittyy
erityisjärjestelyjä, kuten esim. potilasta rauhoittavat toimenpiteet.
Samoin gastroskopiaan liittyvät mahdolliset komplikaatiot (kuolleisuus
0,0025-0,05%, perforaatio 0,03 %, verenvuoto 0,01  -  0,1%  ja
tulehdukset 3-4%) lisäävät kustannuksia.

Suomessa   tehdään   vuosittain   arviolta   noin   100.000
gastroskopiatutkimusta dyspepsiaoireista kärsiville potilaille, joiden
pääasiallinen  indikaatio  on dyspepsia  (prevalenssi  n.  30%),
refluksitauti (n. 20%) ja helikobakteeri-infektion  (vajaa  50%)
aiheuttama atrofinen gastriitti (lähes puolet edellisestä) sekä maha-
ja  pohjukaissuolihaavatauti (n. 10%) ja mahasyöpä  (n.  0,1%).
Huomioitaessa mainittujen tautien prevalenssiprosentit (esiintyvyys
väestössä jossakin sen elämän vaiheessa) ilmenee, että  100.000
gastroskopiatutkimusta vuodessa ei ole riittävä määrä  kyseisten
tautien varhaiseen, luotettavaan diagnostiikkaan tai seulontaan.

Invasiivinen gastroskopia- ja koepalatutkimus ei ole  seulontaan
soveltuva menetelmä esimerkiksi sen suhteen onko helikobakteeri-
infektio aiheuttanut atrofisen gastriitin ja siten lisännyt mm. maha-
ja  pohjukaissuolihaavataudin ja mahasyövän riskiä. Edullinen ja
riskitön GastroPanel-tutkimus soveltuu ensisijaiseksi diagnostiseksi
keinoksi selvitettäessä dyspepsioiden vaikeusastetta ja atrofista
gastriittia.

Ennen jokaista gastroskopia- ja koepalatutkimusta tehty GastroPanel-
tutkimus mahdollistaa terveiden henkilöiden erottelun niistä, joilla
on atrofinen gastriitti. Ennen tähystystutkimusta tehty GastroPanel-
tutkimus antaa tähystystutkimuksen tekevälle lääkärille esitiedon mm.
siitä missä osassa (korpus, antrum tai molemmat) atrofinen gastriitti
esiintyy tai miten vaikea-asteisesta atrofisesta gastriitista on
kysymys.  GastroPanel-tutkimuksella voidaan erittäin luotettavasti
saada selville onko mahalaukun limakalvo normaali ja terve. Kyseisillä
henkilöillä kaikkien mahalaukun sairauksien riski (mahalaukun syöpä,
maha- ja pohjukaissuolihaavatauti) on erittäin pieni. Keskimäärin noin
puolella gastroskopiatutkimukseen ohjautuneista potilaista todetaan
tänä päivänän Suomessa normaali ja terve mahalaukun limakalvo.

Mikäli huomioidaan seulontatutkimukset, kliininen diagnostiikka ja
hoidon    seurantatutkimukset    sekä    rutiinitarkastuksiin
(työterveydenhuolto,  riskipotilaat,  vanhukset,  B12-vitamiinin
puutoksesta kärsivät potilaat) liittyvä mahatutkimusten tarve, olisi
Suomessa lääketietellisistä ja taloudellisista syistä perusteltua
tehdä vähintään 500.000 GastroPanel-tutkimusta vuodessa.

Biohit Oyj
Helena Hentola
Konserniviestintä

Lisätiedot:       Osmo Suovaniemi, professori, toimitusjohtaja,

             puh: 09-773 861, suora: 09-773 86 250, GSM:
             040-745 5605, fax: 09-773 86 205,
             osmo.suovaniemi@biohit.com.

             http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineetTilaa