BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000

BIOHIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE   16.05.2000    klo 12:00  1 (10)
BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000

Biohit-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,1
Mmk (30,1 Mmk vuonna 1999). Yhtiö listautui Helsingin pörssin NM-
listalle kesäkuussa 1999 tarkoituksenaan käyttää listautumisannissa
saatavat  varat kasvustrategiaansa tukevaan toimintaan.  Kuluneen
katsauskauden voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,5 Mmk (2,6 Mmk
vuonna 1999), jota vähensivät mainitun strategian mukaiset panostukset
erityisesti konsernin bioteknologialiiketoiminnan kehittämiseen.

Liikevaihto

Liikevaihto  koostui  pääosin  nesteannostelijoista  ja  niiden
kertakäyttöisistä  kärjistä.  Koska  diagnostiikkaliiketoimintaan
liittyvä testipaneelikokonaisuus on kliinisissä evaluaatioissa, siitä
ei vielä ole kertynyt myyntituloja.

Tulos

Liikevoitto oli 0,5 Mmk (2,9 Mmk vuonna 1999). Liikevoittoa pienensi
ennenkaikkea   diagnostiikkatuotteiden  tuotekehityskulut   sekä
valmistautuminen näiden tuotteiden tuotantoon ja  markkinointiin.
Diagnostiikkatuotteiden osalta kulujen kasvu muodostui pääasiassa
lisähenkilöiden palkkaamisesta tuotekehitykseen ja tuotantoon. Myös
nesteannostelu-  ja mittausinstrumenttien kehitystyöhön  lisättiin
henkilöstöä  katsauskaudella.  Yrityksen  liiketoiminnan  voimakas
kehittäminen mukaanlukien yritysostojen ja uuden tuotantolaitoksen
rakennusprojektin   valmistelu   edellyttävät   ylimääräisiä,
kertaluonteisia  panostuksia, jotka  omalta  osaltaan  rasittivat
alkuvuoden tulosta. Katsauskaudella kulukirjattiin myös henkilökunnan
optioetuihin liittyvät sosiaaliturvamaksut (0,5 Mmk).

Veroina (0,7 Mmk) on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava
vero.

Rahoitustilanne

Konsernin  rahoitusasema  on  vahva  ja  maksuvalmius  hyvä.
Omavaraisuusaste kohosi edellisvuoden lopun 66,0 %:sta 66,2%:iin.

Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 3,0 Mmk (1,8 Mmk), josta
investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat 1,8 Mmk. Katsauskaudella
aloitettiin  uuden  tuotantolaitoksen rakentaminen,  minkä  osuus
investoinneista oli 1,2 Mmk. Hankkeen kokonaiskustannukset koneineen
ovat noin 20 Mmk, josta Kauppa- ja teollisuusministeriön tuen osuus on
noin 5,0 Mmk. Kajaanin kaupungilta vuokratun tontin vuokra on 11.500
mk  vuodessa ja yhtiö voi lunastaa tontin 10 vuoden  kuluttua
nimellisellä 1.000 mk:n kauppahinnalla. Biohitin ja Kajaanin kaupungin
kesken 4.2.2000 allekirjoitetun sopimuksen mukaan Kajaanin kaupunki
palautti Biohitille sen suorittamat 2,4 Mmk:n lunastusmaksut
                                2 (10)

kosteusvaurioiden rasittamista toimitiloista ja noin  1,2  Mmk:n
suuruisen vuokravakuuden. Tämän lisäksi kaupunki maksaa yhtiölle 2,0
Mmk:n vahingonkorvauksen ja antaa yhtiölle 4,5 Mmk:n korottoman lainan
10 vuodeksi.

Tuotekehitys

Diagnostiikkaliiketoiminnan alueella yhtiön mahasyövän sekä maha- ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseen tarkoitetun testipaneelin
kehitystyö  eteni  tavoitteiden  mukaisesti.  Pepsinogeeni  I
-osakokonaisuuden  evaluointi saatiin päätökseen  mm.  Yhtyneissä
laboratorioissa. Helicobacter pylori -testin evaluointi valmistui
puolestaan  Lundin  yliopistossa Ruotsissa. Laktoosi-intoleranssin
määrittävän pikatestin ja em. testipaneelikokonaisuuden evaluointi
jatkuu Jorvin sairaalassa.

Tuotanto

Yhtiö allekirjoitti 4.2.2000 Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Palmberg-
Rakennus Oy:n kanssa urakkasopimuksen yhtiön uuden tuotantolaitoksen
rakentamisesta  Kajaaniin. Uuden tuotantolaitoksen  rakentamisella
Biohit uudistaa ja tehostaa nesteannostelijoiden (pipettien), niiden
kertakäyttöisten kärkien ja muiden muovituotteiden tuotantoa, millä
tulee olemaan positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Uusissa
toimitiloissa, jotka ovat kokonaispinta-alaltaan n.  3.000  m2:n
suuruiset, on mahdollista vähintään kolminkertaistaa nykyisen pipetti-
ja muovituotannon volyymi. Tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan
syys-lokakuussa 2000. Biohitin Kajaanin uudet ja Helsingin nykyiset
tuotantotilat mahdollistavat satojen miljoonien markkojen arvoisen
diagnostiikkatuotteiden vuotuisen tuotannon.

Katsauskaudella  Biohit  Oyj:n  nesteannostelijoiden  kalibrointi-
laboratorio sai Mittatekniikan keskuksen akkreditointipalvelu FINASin
arvioinnin  perusteella  akkreditointipäätöksen  20.3.2000.  Sekä
Helsingin  että  Kajaanin  tuotantolaitosten  nesteannostelijoiden
kalibrointitoiminnan akkreditointi vahvistaa Biohit Oyj:n markkina-
asemaa johtavana nesteannostelijoiden valmistajana. Biohit kykenee
tarjoamaan sekä koti- että ulkomaisille asiakkailleen kansallisiin ja
kansainvälisiin mittanormaaleihin ja standardeihin perustuvia  ja
jäljitettäviä    nesteannostelijoiden    kalibrointitodistuksia.
Jäljitettävät kalibrointitodistukset ovat jo tällä hetkellä olennainen
osa eri laboratorioiden luotettavaa analyysipalvelua. Akkreditoinnin
ansiosta Biohit Oyj pystyy täyttämään nesteannostelijoille asetetut
kansainväliset jäljitettävyysvaatimukset.

Yritysostot

Vangard International, Inc.

Yhtiön amerikkalainen tytäryhtiö Biohit Systems, Inc. osti 25.4.2000
Biohit-tuotteiden jälleenmyyjänä toimineen amerikkalaisen  Vangard
International, Inc.:n koko osakekannan. Yritysoston myötä Biohit Oyj
                                3 (10)

sai haltuunsa kaikki Vangard International, Inc.:n liiketoiminnat
mukaanlukien   Biohit-tuotteiden  markkinoinnin   ja   myynnin
Yhdysvalloissa. Vangard International, Inc.:n osakekannan kauppahinta
oli 8,5 Mmk. Kauppahinta määräytyi osapuolten välisen sopimuksen
perusteella, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja vahvistaa Biohit-
tuotteiden  markkinointia  ja  myyntiä  sekä  huolto-   ja
kalibrointipalvelua Yhdysvalloissa.  Vangard International, Inc.:n
liikevaihto  31.7.1999 päättyneellä tilikaudella  oli  21,0  Mmk
(31.7.1998 liikevaihto 20,0 Mmk) ja voitto 0,2 Mmk (31.7.1998 voitto
0,1 Mmk). Yhtiön taloudellinen asema on vakaa.

Oy Finio Ab ja Finnbio Ltd.

Yhtiö osti 15.5.2000 suomalaisen Oy Finio Ab:n koko osakekannan ja sen
myötä 51 % venäläisestä Finnbio Ltd:stä, joka toimii pääasiassa Biohit-
tuotteiden jälleenmyyjänä Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Biohit Oyj
on jo aiemmin toiminut osakkaana Finnbio Ltd.:ssä 5 % osuudella ja
kaupan myötä Biohit Oyj:n osuus ja äänivalta yhtiössä nousi 56 %:iin.
Oy Finio Ab:n liiketoiminnat keskittyvät lähes yksinomaan Finnbio
Ltd.:lle suuntautuvien länsimaisten alihankintojen hallinnointiin ja
organisoitiin. Oy Finio Ab:n osakekannan kauppahinta oli 1,1 Mmk. Oy
Finio Ab:n liikevaihto vuonna 31.8.1999 päättyneellä tilikaudella oli
3,7 Mmk (31.8.1998 liikevaihto 16,6 Mmk) ja voitto 0,2 Mmk (31.8.1998
voitto 0,3 Mmk). Vastaavasti Finnbio Ltd.:n liikevaihto 31.12.1999
päättyneellä tilikaudella oli 10,6 Mmk (31.12.1998 liikevaihto 5,9
Mmk) ja voitto 1,0 Mmk (31.12.1998 tappio 0,6 Mmk). Molempien
yhtiöiden  taloudellista  asemaa voidaan Venäjän  taloudellisesta
kriisistä huolimatta pitää tyydyttävänä.

Osakepääoman korotukset

Yhtiön  henkilökunta  merkitsi  henkilökuntaoptioiden  ensimmäisen
merkintävaiheen aikana eli 1.1.-1.4.2000 yhtiön B-osakkeita yhteensä
378.840  kappaletta  (liikkeeseenlaskettu  määrä  400.000  kpl).
Osakkeiden merkintähinta oli 12,5 markkaa per osake.  Merkintöjen
seurauksena yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 12.643.377
kappaleeseen ja yhtiön osakepääoma 2.149.374,09 euroon.

Omistusosuuden muutosilmoitukset

Erja-kiinteistöt  Oy  ilmoitti 10.1.2000 omistusosuutensa  yhtiön
osakepääomasta ja osuutensa äänimäärästä laskeneen  siten,  että
osakkeenomistajan osuus Biohit Oyj:n osakepääomasta  ja  äänistä
muutoksen jälkeen oli seuraava:

             osakepääomasta äänistä

Erja-kiinteistöt Oy,
Kaupparekisterinro 243.973

     A-osakkeet   1,63 %     4,66 %
     B-osakkeet   3,21 %     0,46 %
     Yhteensä    4,84 %     5,12 %

                               4 (10)

Muutoksen  aiheutti normaaliin osakekauppaan liittyvä järjestely.
Omistusosuuden muutosajankohta oli 7.1.2000.

Kyseinen  yhtiö  ilmoitti  25.1.2000  omistusosuutensa  yhtiön
osakepääomasta ja osuutensa äänimäärästä laskeneen  siten,  että
osakkeenomistajan osuus Biohit Oyj:n osakepääomasta  ja  äänistä
muutoksen jälkeen oli seuraava:

             osakepääomasta äänistä

     A-osakkeet   1,63 %     4,66 %
     B-osakkeet   0,00 %     0,00 %
     Yhteensä    1,63 %     4,66 %

Muutoksen  aiheutti normaaliin osakekauppaan liittyvä järjestely.
Omistusosuuden muutosajankohta oli 24.1.2000.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön  varsinainen  yhtiökokous pidettiin 6.4.2000.  Yhtiökokous
vahvisti  vuoden 1999 tilinpäätöksen sekä myönsi  vastuuvapauden
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti,
että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa vaan tilikauden voitto
7.536.673,68  mk  siirretään  edellisten  tilikausien  voitto-
/tappiotilille.

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi professori
Reijo Luostarisen, lääketieteen ja kirurgian tohtori Osmo Suovaniemen
ja professori Mårten Wikströmin. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
SVH   Pricewaterhouse  Coopers  Oy,  jonka  päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Hannele Selesvuo  ja
varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Mikael Österlund.

Näkymät vuodelle 2000

Biohit-konsernin koko vuoden myynnin ennakoidaan kasvavan tavoitteiden
mukaisesti eli noin 20% edelliseen vuoteen verrattuna.  Myynnin
volyymin kasvun ja tytäryhtiöiden myynnin suhteellisen osuuden kasvun
seurauksena nesteannostelutuotteiden myynnin kannattavuuden arvioidaan
jonkin verran nousevan. Kajaanin uusien toimitilojen käyttöönotto syys-
lokakuussa tehostaa tuotantoa ja lisää kannattavuutta.

Investoinnit  bioteknologian  toimialaan,  diagnostiikkaan  ja
instrumentteihin  sekä näistä ja nesteannostelijoista  koostuviin
analyysijärjestelmiin  sekä  konsernin  muu  kehittäminen  (mm.
yritysostot)  tulevat rasittamaan tilikauden  tulosta  ennakoitua
enemmän. Tämän vuoksi vuoden 2000 kokonaistuloksen arvioidaan jäävän
pienemmäksi kuin vuonna 1999.
                                5 (10)

Konsernituloslaskelma

                                   
            1-3 2000  1-3 1999 Muutos Muutos 1-12 1999
             Mmk MEUR    Mmk   Mmk    %    Mmk
                                   
Liikevaihto       32,1 5,4   30,1   2,0    7   122,2
Liiketoiminnan kulut  31,6 5,3   27,2   4,4   16   114,3
Liikevoitto       0,5 0,1    2,9  -2,4   -83    7,9
Rahoituskulut (netto)  0,0 0,0    0,3  -0,3  -100    3,0
Voitto ennen                             
satunnaisia eriä     0,5 0,1    2,6  -2,1   -81    4,9
Satunnaiset erät     0,0 0,0    0,0   0,0        2,0
Voitto ennen veroja   0,5 0,1    2,6  -2,1   -81    6,9
Kauden voitto/tappio  -0,2 0,0    2,6  -2,8  -108    4,1

Konsernitase

            31.3.2000     31.3.1999   31.12.1999
Vastaavaa       Mmk MEUR   %   Mmk    %   Mmk   %
                                   
Pysyvät vastaavat   51,9  8,7  34  56,3   50   52,5   36
Vaihtuvat vastaavat                          
 Vaihto-omaisuus   15,1  2,5  10  14,8   13   14,1   10
 Saamiset       36,5  6,1  24  31,3   28   37,3   25
 Likvidit varat    50,0  8,4  32  10,2    9   42,9   29
Taseen loppusumma  153,5 25,7  100  112,6   100  146,8  100
                                   
Vastattavaa                              
                                   
Oma pääoma                              
 Osakepääoma     12,8  2,1   8  10,2    9   12,4   8
 Ylikurssirahasto  88,6 14,9  58  61,2   54   84,2   58
 Voitot/tappiot   -0,1  0,0   0  -26,6   -24   0,0   0
 Pääomalainat     8,7  1,4   6   8,3    7   8,6   6
Vähemmistöosuus    0,3  0,1   0   0,3    0   0,3   0
Pakolliset                              
varaukset       0,0  0,0   0   2,7    2   0,1   0
Pitkäaikainen                             
vieras pääoma     15,4  2,6  10  27,6   24   17,0   12
Lyhytaikainen                             
vieras pääoma     27,8  4,6  18  28,9   26   24,2   16
Taseen loppusumma  153,5 25,7  100  112,6   100  146,8  100
                   

            1-3/00  1-3/99  Muutos Muutos-%  1-12/99
                                   
Investoinnit, brutto                         
 Käyttöomaisuus, Mmk   3,0   1,8    1,2    67    7,6
                                   
Henkilöstö                              
keskimäärin        185   175    10     6    184
                                   
                              6 (10)

                                   
                 31.3.2000  31.3.1999  31.12.1999
                                   
Velat, joiden vakuudeksi                       
annettu yrityskiinnityksiä                      
ja osakkeita, Mmk                           
Rahalaitoslainat, Mmk         19,7     27,0     20,9
 Annetut yrityskiinnitykset      20,1     20,1     20,1
 Pantit                0,0     0,3      0,4
 Yhteensä               20,1     20,4     20,5
                                   
Muut annetut vakuudet, Mmk       0,0     1,1      1,2
Vuokra- ja leasingvastuut,                      
Mmk                  20,6     19,2     21,8
                                   
Osakekohtaiset tunnusluvut                      
 Tulos / osake, mk          -0,02     0,26     0,24
 Oma pääoma / osake, mk        8,01     4,37     7,88
                            

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat 31.3.2000 1,8
Mmk ja 31.12.1999 1,7 Mmk.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Biohit Oyj tulee julkistamaan vuoden 2000 seuraavat osavuosikatsaukset
15.8. ja 8.11.

Helsingissä 16. toukokuuta 2000

Biohit Oyj:n hallitus

Biohit Oyj
Helena Hentola
Tietoresurssit

Lisätietoja:       Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja, puh: 09-773
             861, suora: 09-773 86 250, GSM: 050-556 5605,
             fax: 09-773 86 205

http://www.biohit.com

Jakelu:         Helsingin arvopaperipörssi
             Rahoitustarkastus
             Keskeiset tiedotusvälineet

                              7 (10)

Biohit lyhyesti

Biohit valmistaa laboratoriolaitteita ja -tarvikkeita sekä kehittää
diagnostisia testijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuoltoalan
ja teollisuuden laboratorioiden käyttöön. Yhtiön elektronisten ja
mekaanisten nesteannostelijoiden valikoima on tällä hetkellä laajin
maailmassa. Biohit on myös elektronisten nesteannostelijoiden globaali
markkinajohtaja    n.    70%:n   maailmanmarkkinaosuudellaan.
Diagnostiikkaliiketoiminnan alueella yhtiö kehittää, valmistaa ja
markkinoi   monoklonaalisia  vasta-aineita  eri  syöpätyyppien
tunnistamiseksi. Yhtiö kehittää myös testipaneelia mm. mahasyövän,
maha-  ja pohjukaissuolihaavan riskin sekä laktoosi-intoleranssin
määrittämiseksi. Yhtiön patentein ja patenttihakemuksin suojattujen
diagnostisten testien markkinapotentiaaliksi on arvioitu USD 5,0 mrd.
Diagnostisten  testien sekä niistä ja yhtiön muista  tuotteista
koostuvien analyysijärjestelmien myötä Biohitistä on kehittymässä
vahvan kasvun bioteknologiayritys.

Vuonna 1999 Biohit-konsernin liikevaihto, 122,2 Mmk, oli 22% ja
tilikauden voitto ennen satunnaisia eriä, 4,9 Mmk, 81% edellisvuotta
suurempi. Kesäkuussa 1999 toteutetun suunnatun osakeannin tuloksena
yhtiö keräsi uutta pääomaa n. EUR 9,0 miljoonaa ja listautui Helsingin
Pörssin NM-listalle.

Biohitin tulevaisuudennäkymiä

Biohit on vuonna 1988 alkaneen toimintansa jälkeen vakiinnuttanut
asemansa maailmanmarkkinoilla innovatiivisilla, korkean teknologian
nesteannostelutuotteillaan. Biohitin nykyisten ja tulevien tuotteiden
laaja koti- ja ulkomainen patenttisuoja on luonut yhtiölle vankan ja
turvallisen perustan globaalille yhteistyölle ja tulevalle kasvulle.

Yhtiöllä on vahva kansainvälinen markkinointiverkosto ja yhteistyötä
monien alan suuryritysten, kuten bioMérieux:n, Johnson & Johnsonin ja
3M:n  kanssa.  Biohit  on  korkean  teknologian  laite-  ja
instrumenttiyritys, joka on kasvamassa diagnostisilla testeillään ja
niihin  liittyvillä laite- ym. tuotteillaan myös  bioteknologian
yritykseksi. Yhtiö on onnistuneesti penetroitunut tytäryhtiöillään
tärkeimmille markkina-alueille. Vuoden 1999 liikevaihdosta jo 62%
syntyi tytäryhtiöiden kautta. Biohitin tuotteiden käyttäjiä ovat
erityyppiset  tutkimus-,  teollisuuden  ja  terveydenhuoltoalan
laboratoriot.  Tämän  lisäksi edellä  mainitut  ja  monet  muut
kansainväliset suuryritykset täydentävät Biohitin  tuotteilla  ja
teknologioilla   omia   tuotevalikoimiaan   ja   diagnostisia
analyysijärjestelmiään.

Biohitin innovatiivisilla tuotteilla, joiden synnnyttämiseksi  on
hyödynnetty useita tieteenaloja ja teknologioita, on  miljardien
dollareiden markkinapotentiaali.

Mekaanisten ja elektronisten nesteannostelijoiden (pipettien) sekä
niiden yhteydessä käytettävien kertakäyttöisten kärkien vuotuiset
kokonaismarkkinat ovat USD 500 miljoonan luokkaa. Biohitin arvion
                              8 (10)

mukaan markkinapotentiaali nousee jopa yli USD 1500 miljoonan, kun
huomioidaan Biohitin uudet teknologiat ja innovaatiot sekä tulevien
tuotteiden lukuisat uudet markkinasegmentit. Samoin yhtiön huolto- ja
akkreditoitu  kalibrointipalvelu  sekä  ohjelmistot   lisäävät
markkinapotentiaalia ja perinteisiä markkinoita.

Mikrolevyjen yhteyteen kehitettyjen nesteannosteluinstrumenttien ja
mikrolevyjen  (8x12, 16x24 tai 32x48 näyteastiaa  sisältävä  ja
globaaliksi   standardiksi   vakiintunut   mittakyvettimatriisi)
mittausinstrumenttien sekä nesteannostelun ja mittauksen suorittavien
automaattien vuosittaiset kokonaismarkkinat ovat tänä päivänä yli USD
1000 miljoonan luokkaa. Nämä markkinat saivat alkunsa tri Osmo
Suovaniemen    1960-70-lukujen    vaihteessa    keksimästä
vertikaalifotometriasta  ja  sen  lukuisista  mikrolevy-  ym.
sovelluksista. Koska tuolloin patentoimistaitoja vasta opeteltiin,
niin vertikaalimittaus kuten myös tri Suovaniemen 1960-1970 -lukujen
pipettikeksinnöt kopioitiin ja omaksuttiin monin eri tavoin lukuisten
yritysten toimesta, jonka seurauksena näistä kahdesta keksinnöstä on
tullut  globaalit  standardit laboratoriotyöskentelyssä.  Biohitin
sähköpipettikeksintöä voidaan pitää uutena globaalina standardina,
jonka kopiointi ei Biohitin patenttien vuoksi ole mahdollista.

Nykyisin Biohitin johdon ja patenttiasiamiesten kokemus ja osaaminen
ovat sillä tasolla, että yhtiön immateriaalisten oikeuksien ja niiden
mukaisten  tuotteiden suojaaminen voidaan toteuttaa luotettavalla
tavalla. Käyttämällä patentoimaansa nesteannosteluteknologiaa Biohit
kehittää  ensivaiheessa em. sähköpipettien lisäksi eri tyyppisiä
nesteannosteluinstrumenttejä    mikrolevyille.    Jouduttaakseen
markkinoillemenoa mikrolevymittausinstrumenteillä sekä  kokonaisten
analyysijärjestelmien toimituksia Biohit hankkii yhteistyössä eräiden
yhtiöiden kanssa eri tyyppisiä vertikaalimittausta soveltavia mittaus-
ym. instrumenttejä mikrolevylle.

Edellä  mainitut Suovaniemen keksinnöt, yksi- ja  monikanavaiset
säädettävät  pipetit  sekä  vertikaalimittausperiaate  ja  sen
mikrolevyinstrumenttisovellukset,  ovat  käänteentekevällä  tavalla
parantaneet  laboratoriotyöskentelyä. Nykyisin näiden  keksintöjen
hyödyntäminen  näkyy käytännössä kaikissa nesteannostelijoita  ja
mittausinstrumenttejä käyttävissä laboratorioissa ja erityisesti tänä
päivänä  diagnostiikkaan  liittyvien  ja  muiden  bioteknologiaa
hyödyntävien laboratoriomenetelmien kehittämisessä. Nämä keksinnöt
ovat  edistäneet  turvallisten,  luotettavien  ja  edullisten
mikrolevypohjaisten, mm. syöpä- ja tartuntatautien diagnosoimiseksi
tarkoitettujen    immunodiagnostisten    testien    kehitystä
maailmanlaajuisesti.  Nykyisin näiden immunodiagnostisten  testien
maailmanlaajuiset  markkinat ovat miljardien dollareiden  luokkaa
vuodessa. Biohitin immunodiagnostiset testit perustuvat mikrolevyn ja
nesteannostelijoiden    sekä   mikrolevynesteannostelu-    ja
mittausinstrumenttien käyttöön.
                              9 (10)

Biohitin diagnostikkatuotteiden markkinapotentiaaliksi on arvioitu USD
5,0 miljardia. Yhtiön testipaneeli (pepsinogeeni I- ja II-, gastriini-
17- ja helikobakteeritestit) mahasyövän riskin sekä mahahaavan- ja
pohjukaisuolihaavan riskin määrittämiseksi sekä laktoosi-intoleranssi-
ja  SLE-testit ovat kliinisissä evaluaatioissa, joiden  kuluessa
tuotetaan  tutkimustuloksia  mm.  tuotteiden  hyväksyttämis-  ja
rekisteröintitarkoituksiin. Ennen rekisteröintejä näitä patentein ja
patenttihakemuksin suojattuja tuotteita voidaan myydä tutkimuskäyttöön
ja  rekisteröintien  jälkeen  myös  kliiniseen  käyttöön  eri
markkinakanavien kautta (kts. Biohitin vuosikertomus 1999, loppuviite
1).

Yhtiön  diagnostiikkatuotteiden markkinointi  ja  myynti  tullaan
organisoimaan seuraavalla tavalla:

1. Biohitin tytäryhtiöt Japanissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa,
Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja Venäjällä toimittavat  tuotteita
suoraan loppukäyttäjäasiakkaille. Kullakin mainitulla markkinointi- ja
myyntiyrityksellä on myös diagnostiikkatuotteisiin  erikoistuneita
alueellisia jakelijoita.

2.  Biohit-konsernin  noin  50  maahantuojasta  ja  paikallisine
jakelijoineen  niiden muodostamasta yhteensä yli  200  jakelijan
verkostosta useat ovat erikoistuneet myös diagnostisten testien ja
analyysijärjestelmien markkinointiin ja myyntiin. Nesteannostelijat ja
diagnostiset  testit  sekä nesteannostelu- ja mittausinstrumentit
muodostavat kokonaisia analyysijärjestelmiä.

3. Johnson & Johnsonin kaksi yritystä sekä Beckman Coulter, Becton
Dickinson, bioMérieux ja 3M ovat Biohitin OEM-asiakkaita  (kts.
loppuviite  2) ja niiden tuotevalikoimaan kuuluu mm.  erilaisia
syöpätestejä. Biohitin diagnostiset testit voivat täydentää mm. näiden
yhtiöiden analyysijärjestelmien testipaneeleita. Monien suuryritysten
diagnostiset automaattiset testijärjestelmät ovat suljettuja siten,
että niiden yhteyteen ilman erityistä sovittamista eivät sovellu muut
kuin  ko.  yrityksen  omat testit. Eräällä  suuryrityksellä  on
markkinoilla jo yli 10 000 analyysijärjestelmää mm. eri tyyppisille
syöpädiagnostiikkatesteille. Mikäli Biohit  sovittaa  diagnostisia
testejään tähän kyseiseen suljettuun järjestelmään ja toimittaa esim.
vain viisi testipaneelipakkausta / järjestelmä / vuosi, merkitsisi se
teoriassa Biohitin testeille lähes USD 20 miljoonan myyntiä vuodessa.

Kasvu- ja tulosnäkymät vuodelle 2000 ja siitä eteenpäin

Vuoden   2000   myyntituotot  saadaan  edelleenkin   pääosin
nesteannostelutuotteista.  Yhtiön  johto  uskoo,  että  uusien
nesteannostelutuotteiden ja niiden uusien markkinasegmenttien myötä
yhtiön liikevaihto ja tulos kasvavat niin lyhyellä kuin pitkälläkin
tähtäimellä.

Tulevien  vuosien  liikevaihdon ja  tuloksen  voimakkaan  kasvun
toteuttamiseksi yritys on investoinut ennakoitua nopeampaan tahtiin
diagnostiikkatuotteiden kliinisiin evaluaatiohin, tuotantoon ja
                              10 (10)

markkinointiin. Tämä luonnollisesti rasittaa vuoden 2000 tulosta.
Diagnostisten  tuotteiden myynti vuonna 2000  keskittyy  pääosin
tutkimuskäyttöön ja vuodesta 2001 alkaen myös kliiniseen käyttöön.
Yhtiön  onnistuessa  diagnostiikkatuotteiden  markkinapotentiaalin
pienenkin osan hyödyntämisessä yhtiön kasvu ja tuloskehitys tulevat
olemaan erittäin voimakkaat.

Samoin  on  investoitu  nesteannostelu- ja  mittausinstrumenttien
kehitystyöhön ja yhteistyöhankkeisiin. Vuonna 2000 yhtiö  ryhtyy
toimittamaan nesteannostelu- ja diagnostiikkatuotteiden yhteydessä
myös  instrumenttejä.  Näin  asiakas saa  käyttöönsä  kokonaisen
analyysijärjestelmän erityisesti mahasyövän  sekä  mahahaavan  ja
pohjukaissuolihaavan riskin mittaamiseksi verinäytteestä. Lukuisten
eri  tyyppisten  instrumenttien sekä niiden  oheistuotteiden  ja
-palveluiden markkinoille tulo lisää myös osaltaan yhtiön voimakasta
kasvua ja myönteistä tuloskehitystä tulevina vuosina.

Yhtiön johto uskoo, että kesäkuussa 1999 osakeannissa saaduilla
varoilla  tehdyt investoinnit yhtiön kehittämiseen,  mukaanlukien
yritysostot USA:ssa ja Venäjällä, saavat aikaan, että yhtiön kasvu ja
tuloskehitys lähtevät voimakkaaseen nousuun vuodesta 2001 lähtien.
Tätä   näkemystä   tukevat   yhtiön   nestennostelijoiden,
diagnostiikkatuotteiden ja instrumenttien sekä niistä muodostettujen
analyysijärjestelmien suuri markkinapotentiaali ja sen kasvu yhtiön
uusien innovaatioiden ja markkinasegmenttien myötä. Yhtiön patentein
ja patenttihakemuksin suojatut monet teknologiavalinnat ja innovaatiot
ovat  jo  maailmanmarkkinoilla koeteltuja ja  hyväksyttyjä  niin
asiakkaiden kuin myös voimakkaiden yhteistyökumppaneidenkin toimesta.
Yhtiö   on   luonut  kansainvälisillä  markkinoilla   laajan
maahantuojaverkoston ja on yhteistyössä monikansallisten suuryritysten
kanssa. Yhtiö on myös onnistunut vakiinnuttamaan kuusi tytäryhtiötä
tärkeimmillä markkina-alueilla. Näin yhtiön on aikaansaanut omaa
korkeakatteista suoramyyntiä loppukäyttäjille sekä vahvistanut Biohit-
brandia  ja  imagoa  maailmanlaajuisesti.  Osakeoptio-ohjelma  ja
osakeomistus  motivoivat  yhtiön koko  henkilöstöä  Suomessa  ja
ulkomailla. Biohit Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johto omaa alaltaan
pitkäaikaista kokemusta ja vankkaa osaamista sekä sillä on näyttöjä
kansainvälisestä menestymisestä.

Loppuviitteet:

1. Biohitin vuosikertomus 1999, http://www.biohit.com/news.htm

2.  OEM, Original Equipment Manufacturer: Biohit on räätälöinyt
elektronisia pipettejään ja niihin liittyviä mikroprosessoriohjelmia
siten, että pipetit ja niiden yhteydessä käytettävät kertakäyttökärjet
täydentävät  Beckman Coulterin, Becton Dickinsonin, bioMérieux:n,
Johnson  &  Johnsonin ja 3M:n diagnostisia analyysijärjestelmiä.
Saksalaiselle  pipettikilpailijalleen  Eppendorfille  Biohit  on
räätälöinyt  kolme  erilaista  sähköpipettiä  sekä  lisensoinut
maailmanlaajuisesti erään patenttinsa Eppendorfin uuden sukupolven
mekaanisen pipetin kehittämiseksi.


Yrityksestä

Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Syksyllä 2018 lanseerattiin uudenlainen nikotiiniton tupakoinnin vieroitusvalmiste, Acetium imeskelytabletti. Tuote perustuu L-kysteiinin vaikutukseen sitoa asetaldehydiä tupakansavusta ja muuttaa siten tupakoinnin makukokemusta ja vähentää nautintoa. Biohitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi Biohit in brief Biohit Oyj is a globally operating Finnish biotechnology company. Biohit’s mission is “Innovating for Health” – we produce innovative products and services to promote research and early diagnosis. Biohit is headquartered in Helsinki, Finland, and has subsidiaries in Italy and the UK. Biohit's Series B share (BIOBV) is quoted on NASDAQ OMX Helsinki in the Small cap/Healthcare group. www.biohithealthcare.com

Tilaa