Kutsu Biohit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Biohit Oyj Pörssitiedote 9.2.2022 klo 14:00 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.3.2022 klo 11:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”C Ohjeita kokoukseen osallistuville”. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 7.5.2021 osakeyhtiölaista poikkeamisesta annetun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt järjestää kokouksen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien turvallisuus.

Yhtiön johto ei osallistu kokoukseen paikan päällä. Hallituksen ja johdon esityksiä ei pidetä kokouksessa eikä kokoukseen järjestetä videoyhteyttä.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Markku Korvenmaa. Mikäli Markku Korvenmaalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Jussi Hahtela. Mikäli Jussi Hahtelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.000.000 yhtiön B-osakkeen pantiksi ottamisesta hallituksen päättämältä osakkeenomistajalta tai osakkeenomistajilta yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien B-osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 24,85 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Päätöstä pantiksi ottamisesta ei kuitenkaan saa tehdä niin, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä omistuksessaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan ottaa pantiksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sitä koskevasta päätöksestä.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yhtiöllä panttina olevien omien osakkeiden realisoimiseksi

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.000.000 yhtiön B-osakkeen osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, joko maksua vastaan tai maksutta ja yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien B-osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 24,85 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Annettavien B-osakkeiden tulee olla yhtiöllä panttina olevia omia osakkeita.

Osakkeita voidaan antaa hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia koskien osakeannista päättämistä.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta sitä koskevasta päätöksestä.

8. Kokouksen päättäminen
 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/

Biohit Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus koskien tilikautta 2020 sekä puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 ovat osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/. Biohit Oyj:n hallituksen selostus em. puolivuosikatsauksen (1–6/2021) laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sisältyy Biohit Oyj:n vuotta 2021 koskevaan tilinpäätöstiedotteeseen, joka julkaistaan 16.2.2022 klo 9.30.

Jäljennökset dokumenteista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internetsivuilla https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/ viimeistään 14.3.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 25.2.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 21.2.2022 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 2.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 21.2.2022 klo 12.00 – 2.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan puolestaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Vahva sähköinen tunnistautuminen ei ole käytössä yhteisöomistajien osalta. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/

  • postilla tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous Biohit Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@Euroclear.eu. Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.2.2022 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon perjantaina 25.2.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 4.3.2022 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/.
 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/ viimeistään 15.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@Euroclear.eu 2.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle edellä mainittuun ajankohtaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@biohit.fi viimeistään 14.2.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/ viimeistään 15.2.2022 klo 12.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@biohit.fi 23.2.2022 asti. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/ viimeistään 1.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2022/

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 9.2.2022 yhteensä 15 045 593 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä ja B-sarjan osakkeita 12 070 093 kpl, jotka edustavat yhteensä 12 070 093 ääntä.

Helsingissä 9. helmikuuta 2022

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi