Useita hoitoja saaneille HIV/AIDS-potilaille kehitetty tehokas lääkehoito

Pitkän tähtäimen löydökset tukevat käsitystä APTIVUS-valmisteen tehokkuudesta useita hoitoja saaneilla HIV-potilailla

RESIST-1- ja RESIST-2-tutkimuksista 96 viikon ajalta saatujen tietojen yhdistetty analyysi osoittaa, että Aptivus®-valmisteella (tipranaviiri) saavutetaan ylivoimainen ja pitkäkestoinen hoitovaste useita hoitoja saaneilla potilailla, kun valmistetta käytetään yhdessä ritonaviirin kanssa (APTIVUS/r) osana antiretroviraalista yhdistelmähoitoa. Tiedot esiteltiin 9.10.2006 mikrobilääkkeitä käsitelleessä 46. ICAAC-konferenssissa (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) San Franciscossa, Kaliforniassa.

“RESIST-tutkimukseen osallistuvilla useita hoitoja saaneilla potilailla saavutetaan edelleen vaste APTIVUS-valmisteeseen kahden hoitovuoden jälkeen,” kertoi lääketieteen tohtori Margaret Johnson, lontoolaisen Royal Free Hospital -sairaalan HIV/AIDS-palvelujen johtaja. “HIV-positiiviset potilaat elävät entistä pidempään, joten RESIST-tutkimuksen kaltaisilla laajoilla tutkimuksilla on tärkeä merkitys, kun etsitään toimivaa hoitostrategiaa useita hoitoja saaneiden potilaiden pitkäaikaista retroviruslääkitystä varten.”

96 viikon kohdalla APTIVUS on edelleen tehokkaampi kuin vertailuvalmisteina käytetyt ritonaviirilla tehostetut proteaasinestäjät, mm. lopinaviiri/r (Kaletra®), amprenaviiri/r (Agenerase®), sakinaviiri/r (Invirase®) ja indinaviiri/r (Crixivan®). RESIST-tutkimuksissa hoitovasteeksi määriteltiin vahvistettu viruskuorman pieneneminen vähintään 1 log10 verran lähtötilanteesta. Näihin proteaasinestäjiin verrattuna:

· Yli kaksinkertainen prosenttiosuus APTIVUS-ryhmän potilaista vastasi hoitoon kolmella eri mittarilla mitattuna: 26,4 %:lla saavutettiin hoitovaste (verrokkiryhmä 10,7 %, p < 0,0001); 26,9 %:lla veren HI-virusmäärä eli viruskuorma väheni alle 400 kopioon/ml (verrokkiryhmä 10,9 %, p < 0,0001); ja 20,4 %:lla viruskuorma väheni alle 50 kopioon/ml (verrokkiryhmä 9,1 %, p < 0,0001).

· Hoidon epäonnistumiseen kulunut aika APTIVUS-hoitoa saaneilla potilailla oli 115 vrk ja piteni 369,5 vuorokauteen potilailla, joiden perushoitoon lisättiin APTIVUS-valmisteen lisäksi myös jotakin uutta vaikuttavaa antiretroviruslääkettä kuten enfuvirtidia. Molemmat ajat olivat huomattavasti pidemmät kuin vertailuvalmisteina käytettyjä proteaasinestäjiä saaneilla potilailla (p < 0,0001).


· APTIVUS-valmistetta sisältävän lääkehoidon virologiset edut voimistuivat, kun potilaalle annettiin samanaikaisesti jotakin muuta vaikuttavaa antiretroviruslääkettä. (44,4 %:lla potilaista, jotka saivat APTIVUS-valmistetta ja aloittivat sen lisäksi ensimmäistä kertaa enfuvirtidihoidon, viruskuorma pieneni havaitsemiskynnyksen alittavalle tasolle alle 400 kopioon/ml. 34,7 %:lla viruskuorma pieneni alle 50 kopioon/ml. Vertailuryhmässä vastaavat luvut olivat 14,4 % ja 14,4 %; p < 0,0002.)

APTIVUS-valmisteen turvallisuusprofiili oli samankaltainen kuin muiden ritonaviirilla tehostettujen proteaasinestäjien. Ruoansulatuskanavan oireita ja transaminaasi-, kolesteroli- ja triglyseridiarvojen kohoamista esiintyi APTIVUS-ryhmässä useammin kuin vertailuvalmistetta ja ritonaviiria saaneessa ryhmässä, mutta oireet johtivat vain harvoissa tapauksissa hoidon lopettamiseen. Leukopeniaa ja lipaasiarvojen kohoamista esiintyi useammin vertailuvalmistetta ja ritonaviiria saaneessa ryhmässä.

Kliininen APTIVUS-tutkimusohjelma
Boehringer Ingelheim toteuttaa aktiivisesti kliinistä tutkimusohjelmaa, jossa pyritään arvioimaan edelleen APTIVUS-valmisteen käyttöä HIV-1-infektion hoidossa. APTIVUS-tutkimusohjelman käynnissä oleviin ja suunniteltuihin tutkimuksiin osallistuu yli 1 400 aiemmin hoitoa saanutta potilasta, mm. lapsipotilaita, eri etnisten ryhmien ja sukupuolten edustajia ja potilaita, joilla on myös hepatiitti-infektio.

Tietoa RESIST-tutkimuksista
RESIST-tutkimukset ovat satunnaistettuja, kontrolloituja, avoimia vaiheen III tutkimuksia, joissa ritonaviirilla tehostettua APTIVUS-valmistetta pyritään vertaamaan useisiin ritonaviirilla tehostettuihin proteaasinestäjiin. RESIST-tutkimusohjelma on yksi laajimmista tutkimusvaiheessa olevilla antiretroviruslääkkeillä toteutetuista tutkimusohjelmista. Tutkimuspotilaita on hoidettu aiemmin kolmen eri antiretroviruslääkeryhmän lääkkeillä. Tutkimuksiin kuuluu vaiheiden II ja III tietoja yli 1 400 potilaalta, jotka ovat saaneet Aptivus/ritonaviirihoitoa annoksella 500 mg/200 mg.

Tietoa APTIVUS-valmisteesta
APTIVUS on uusi, ei-peptidirakenteinen proteaasinestäjä, joka estää viruksen proteaasin toimintaa. Proteaasi on HI-viruksen replikaation kannalta välttämätön entsyymi. Valmiste on hyväksytty käytettäväksi antiretroviraalisessa yhdistelmähoidossa HIV-1-infektoituneilla aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiemmin monia lääkehoitoja ja joilla on useille proteaasinestäjille resistentti virus.

Tämänhetkisten kliinisten ja in vitro -tietojen perusteella APTIVUS tehoaa useimpiin HIV-1-kantoihin, jotka ovat resistenttejä markkinoilla oleville proteaasinestäjille. APTIVUS-valmisteen tehokkuutta ja turvallisuutta lapsipotilailla ei ole vielä vahvistettu.

Vaiheiden II ja III tutkimukset lapsipotilailla ja muissa potilasryhmissä ovat parhaillaan käynnissä.

Toistaiseksi tehdyissä tutkimuksissa APTIVUS on ollut useimmiten hyvin siedetty, ja sen turvallisuusprofiili on samankaltainen kuin muilla proteaasinestäjillä. RESIST-tutkimuksiin osallistuneilla APTIVUS-valmistetta saaneilla potilailla yleisimmin ilmoitettuja vähintään keskivaikeita haittavaikutuksia ovat olleet ruoansulatuskanavan haittavaikutukset kuten ripuli, pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu. Myös kuumetta, väsymystä, päänsärkyä, keuhkoputkitulehdusta, masennusta ja ihottumaa on esiintynyt. Ruoansulatuskanavan oireita ja transaminaasi-, kolesteroli- ja triglyseridiarvojen kohoamista esiintyi APTIVUS-ryhmässä useammin kuin vertailuvalmistetta ja ritonaviiria saaneessa ryhmässä, mutta oireet johtivat vain harvoissa tapauksissa hoidon lopettamiseen. Leukopeniaa ja lipaasiarvojen kohoamista esiintyi useammin vertailuvalmistetta ja ritonaviiria saaneessa ryhmässä.

Pieniannoksisella ritonaviirilla tehostetun APTIVUS-valmisteen käyttöön on ilmoitettu liittyneen maksaan kohdistuneita haittavaikutuksia, joista jotkin ovat johtaneet kuolemaan. Erityinen varovaisuus on tarpeen hoidettaessa potilaita, joilla on samanaikaisesti krooninen B- tai C-hepatiitti, sillä näillä potilailla maksatoksisuuden vaara on tavallista suurempi. Yleisimpiä keskivaikeita tai vaikeita laboratorioarvojen poikkeavuuksia olivat kohonneet maksaentsyymi- ja lipidiarvot. Useimmat laboratorioarvojen poikkeavuudet olivat oireettomia, ja useimmat potilaat pystyttiin hoitamaan onnistuneesti ilman hoidon lopettamista.

APTIVUS ei paranna HIV-infektiota tai AIDSia eikä estä HI-viruksen tarttumista muihin. Potilaille saattaa edelleen kehittyä opportunisti-infektioita ja muita HIV-infektioon liittyviä komplikaatioita.

Euroopan unionin ulkopuolella APTIVUS-valmiste sai myyntiluvan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta ja tuli Yhdysvalloissa markkinoille kesäkuussa 2005. Valmisteelle on saatu myyntilupa myös muissa maissa ml. Suomessa, ja joissakin maissa hakemus on vireillä.

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim on tutkimuslähtöinen lääkeyritys, jonka tavoitteena on kehittää ja tutkia laadukkaita ja turvallisia lääkevalmisteita. Vuosittain Boehringer Ingelheim käyttää noin viidenneksen liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Boehringer Ingelheim tutkii ja kehittää aktiivisesti uusia antiretroviruslääkkeitä. Yhtiö tekee tämän alan perustutkimusta ja pyrkii voimakkaasti parantamaan HIV-infektion hoitoa tarjoamalla lääkäreille ja potilaille innovatiivisia vaihtoehtoja retrovirusinfektioiden hoitoon.


Lisätietoja: Boehringer Ingelheim Finland Ky, Lääketieteellinen johtaja Tapio Kerttula, puh. (010) 310 2910, 050 310 2901


Lisätietoja Boehringer Ingelheimista löytyy osoitteesta: www.boehringer-ingelheim.fi.
Lisätietoja yrityksen HIV-lääkekehityksestä löytyy osoitteesta http://www.boehringer-ingelheim.com/hiv

Lähde:

Farthing ym. Tipranavir/r demonstrates superior and durable treatment response compared with comparator PI/r in highly treatment-experienced (HTE) patients; 46th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy; 27.–30.9. 2006, San Francisco, Yhdysvallat. Abstrakti nro 1577.

Yrityksestä

Boehringer Ingelheim Finland Ky on yksi maailmanlaajuisen lääkeyrityksen, Boehringer Ingelheim GmbH:n (BI), 145 tytäryhtiöstä. Boehringer Ingelheimin Suomen tytäryhtiö perustettiin kesäkuussa vuonna 2000. Tuotevalikoimaamme kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitolääkkeitä.

Liitteet & linkit