Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014: Käyttöpääoman hallinta parani – painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

Caverion Oyj    Osavuosikatsaus 1-6/2014    22.7.2014 klo 9.00

Käyttöpääoman hallinta parani – painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

1.4.–30.6.2014

 • Liikevaihto: 588,4 (652,8) milj. euroa, laskua 10 prosenttia.
  • Liikevaihto laski 7 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä: 2,9 (16,0) milj. euroa eli 0,5 (2,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttökate ml. kertaluonteiset erät oli 2,1 (12,9) milj. euroa eli 0,4 (2,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen on jakautumisen jälkeen vienyt odotettua enemmän aikaa ja on edelleen osittain käynnissä. Projektit Norjassa ja Tanskassa ovat heikentäneet kannattavuutta edelleen huhti–kesäkuussa 2014. Lisäksi Caverion on tarkastellut lähemmin projektiliiketoimintaa kaikissa divisioonissa ja tarkistanut projektikannan heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia. Norjan projektiliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan parantuvan vuoden 2014 toisella puoliskolla.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen: -9,4 (-35,3) milj. euroa. Kassavirta parani käyttöpääoman hallintaan keskittymisen tuloksena.
 • Käyttöpääoma: 48,6 (99,8) milj. euroa kesäkuun lopussa. Tavoitteena on negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tavoitteeseen pyrkiminen etenee suunnitellusti.
 • Tilauskanta: 1 350,3 (1 274,2) milj. euroa kesäkuun lopussa.

1.1.–30.6.2014

 • Liikevaihto: 1 179,7 (1 260,6) milj. euroa, laskua 6 prosenttia.
  • Liikevaihto laski 3 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä: 16,0 (28,2) milj. euroa eli 1,4 (2,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttökate ml. kertaluonteiset erät oli 11,7 (22,3) milj. euroa eli 1,0 (1,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttökatetta heikensivät yhteensä -4,3 milj. euron kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset 17,5 milj. euron kustannukset koostuivat lopetettuun yrityskauppahankkeeseen liittyvistä kuluista, uudelleenjärjestelykuluista sekä vanhoihin, päättyneisiin projekteihin liittyvistä varauksista, mukaan lukien 3,5 milj. euroa lopullisena ratkaisuna liittyen Tanskan liiketoimintojen vanhaan vientihankkeeseen yrityskumppanin konkurssin seurauksena. Näitä tasoitti kertaluonteinen 13,2 milj. euron suuruinen eläkevastuuvarauksen purkaminen, kun Norjassa siirryttiin uuteen eläkejärjestelmään.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen: -26,3 (-37,5) milj. euroa, jota heikensivät 4,3 milj. euron tietotekniikkaan liittyvät lisenssien ennakkomaksut ja 3,5 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka liittyi lopulliseen ratkaisuun Tanskassa. Tammi–kesäkuun 8,2 milj. euron investoinnit liittyivät pääasiassa tietotekniikkaan ja yhteisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen. 

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää (30.6.2013) edeltäviltä kausilta.

AVAINLUVUT

Milj. e 4–6/14 4–6/13 Muutos 1–6/14 1–6/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 588,4 652,8 -10 % 1 179,7 1 260,6 -6 % 2 543,6
Käyttökate 2,1 12,9 -84 % 11,7 22,3 -48 % 70,9
Käyttökateprosentti, % 0,4 2,0   1,0 1,8   2,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 2,9 16,0 -82 % 16,0 28,2 -43 % 81,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 0,5 2,5   1,4 2,2   3,2
Liikevoitto -3,6 7,8   0,4 12,1 -97 % 49,4
Liikevoittoprosentti, % -0,6 1,2   0,0 1,0   1,9
Tilikauden voitto -4,1 4,2   -2,3 7,0   35,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,03 0,03   -0,02 0,06   0,28
               
Käyttöpääoma 48,6 99,8 -51 % 48,6 99,8 -51 % 46,0
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -9,4 -35,3   -26,3 -37,5   74,2
               
Korollinen nettovelka kauden lopussa 142,5 194,0 -27 % 142,5 194,0 -27 % 86,5
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 64,8 85,5   64,8 85,5   34,6
               
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 333 18 106 -4 % 17 354 18 229 -5 % 18 071

Toimitusjohtaja Fredrik Strand:

”Muutos vanhasta YIT:n taloudellisesta holding-mallista kilpailukykyiseksi, yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi, jolla on yhteiset prosessit ja työkalut, etenee hyvin täydellä vauhdilla.

Huhti–kesäkuussa olemme tarkastelleet lähemmin koko projektikantaamme kaikissa divisioonissa ja tarkistaneet projektikannan heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia. Arvioinnilla on ollut heikentävä vaikutus raportoituun käyttökatteeseen sekä käyttökatteen koko vuoden ohjeistukseen johtuen valmistumisvaiheessa olevien projektien kustannusarvioiden oikaisuista, heikosti kannattavien käynnissä olevien projektien varauksista sekä vanhojen, päättyneiden projektien varauksista, jotka katsotaan kertaluonteisiksi eriksi taulukko-osan liitetiedon 5 määritelmän mukaisesti. Caverion on konservatiivinen kertaluonteisten erien määrittelyssä, joita ei huomioida käyttökatetta koskevassa ohjeistuksessamme.

Toisen vuosineljänneksen tulostamme tulisi tarkastella integroituna osana kokonaiskehitystämme sekä osana jakautumisen ja Caverionin toimintojen uudelleenjärjestelyjen loppuun saattamista eikä yksittäisenä vuosineljänneksenä, sillä projektit kestävät yleensä yli 12–24 kuukautta.

Kannattavuutemme parantaminen on vielä kesken. Se on perusta, jota tarvitsemme kasvaaksemme visiomme mukaisesti. Visiomme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Lisäksi meidän on pyrittävä saamaan käyttöömme entistä tehokkaammat ja yhdenmukaiset prosessit kaikissa toimintamaissamme. Parhaatkaan työntekijät eivät riitä, jos heillä ei ole tarvittavia prosesseja ja työkaluja työtään tukemassa. Meneillään on paljon toistaiseksi näkymätöntä prosessikehitystä ja tavoitteemme on saada uudistetut prosessit käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi investoimme parhaillaan työkaluihin ja toimintamalleihin laskutusprosessin lyhentämiseksi. Myös parantunut käyttöpääoman hallintamme kantaa jo hedelmää. Tulokset näkyvät parantuneena liiketoiminnan kassavirtana huhti–kesäkuussa.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Caverionin palvelujen markkinanäkymät

Aikaisemmin ilmoitettuihin markkinanäkymiin ei ole tullut muutoksia.

Lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio luovat kysyntää Caverionin palveluille tulevina vuosina. Edellytykset kasvaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa ovat edelleen suotuisat kaikissa Caverionin divisioonissa vuonna 2014. Teknologian lisääntyessä rakennuksissa uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman, ja tarjouspyynnöissä on nähtävissä positiivisia merkkejä. Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä korjausrakentamis- ja peruskorjaustarpeita pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä. Tiukentuva ympäristölainsäädäntö luo edellytyksiä energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle. Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy ja niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa. Yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä, jolloin niitä voidaan tarkkailla keskitetysti valvomoista.

Tulosohjeistus vuodelle 2014

Caverion päivitti vuodelle 2014 antamaansa tulosohjeistusta 14.7.2014. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä säilyvät edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Yksi toiminnallinen segmentti

Caverion Oyj:n hallitus päätti 27.1.2014, että Caverionin ulkoista raportointirakennetta muutetaan 1.1.2014 alkaen vastaamaan paremmin yhtiön uutta johtamisrakennetta ja liiketoiminta-alueita. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvataan yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät. Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa sekä projektiliiketoimintaa on Caverionin perustamisesta lähtien kehitetty vahvasti yli maarajojen. Tämä on toinen osavuosikatsaus, jossa käytetään uutta raportointirakennetta. Raportointirakenteen muutos ei vaikuta konsernin strategisiin tavoitteisiin.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 22.7.2014 klo 11 hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +44 207 660 2078 (ID-numeroa tai PIN-koodia ei tarvita) viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Muita sijoittajatapahtumia vuonna 2014

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Tukholmassa 10.9.2014 klo 9.00 Ruotsin aikaa. Tapahtumasta on julkaistu lisätietoja pörssitiedotteella 18.6.2014.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

Tammi–syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 31.10.2014 klo 9.00 Suomen aikaa.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Tilaa

Liitteet & linkit