Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Report this content

Caverion Oyj Osavuosikatsaus 4.11.2021 klo 8.00

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Kannattavuuden parantuminen jatkui ja vahvaa kasvua tilauskannassa

1.7.–30.9.2021

 • Liikevaihto: 493,7 (515,5) milj. euroa, laskua 4,2 prosenttia, 4,9 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -4,6 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,1 prosenttia, 0,8 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 35,0 (34,8) milj. euroa, eli 7,1 (6,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 21,5 (21,2) milj. euroa, eli 4,4 (4,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 17,7 (17,7) milj. euroa, eli 3,6 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 13,5 (13,9) milj. euroa, eli 2,7 (2,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -10,1 (-28,0) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,05 (0,06) euroa osakkeelta.

1.1.–30.9.2021

 • Tilauskanta: 1 889,7 (1 627,7) milj. euroa, kasvua 16,1 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 15,2 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 554,1 (1 575,6) milj. euroa, laskua 1,4 prosenttia, 2,8 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -2,3 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia, 1,0 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 97,6 (79,6) milj. euroa, eli 6,3 (5,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 57,6 (38,1) milj. euroa, eli 3,7 (2,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 51,1 prosenttia.
 • EBITA: 50,8 (36,1) milj. euroa, eli 3,3 (2,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 38,4 (25,3) milj. euroa, eli 2,5 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 27,1 (76,3) milj. euroa.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 96,4 (138,2) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,16 (0,08) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0,9x (0,8x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Tulosohjeistus vuodelle 2021: Vuonna 2021 Caverion-konsernin oikaistu EBITA (2020: 60,6 milj. euroa) kasvaa vuoteen 2020 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 7-9/21 7-9/20 Muutos 1-9/21 1-9/20 Muutos 1-12/20
Tilauskanta 1 889,7 1 627,7 16,1 % 1 889,7 1 627,7 16,1 % 1 609,1
Liikevaihto 493,7 515,5 -4,2 % 1 554,1 1 575,6 -1,4 % 2 154,9
Orgaaninen
kasvu, %
-4,6 -6,0 -2,3 -3,5 -4,1
Oikaistu käyttö-
kate
35,0 34,8 0,4 % 97,6 79,6 22,6 % 116,5
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
7,1 6,8 6,3 5,0 5,4
Käyttökate 31,2 31,4 -0,8 % 90,8 77,7 16,9 % 99,4
Käyttökatepro-
sentti, %
6,3 6,1 5,8 4,9 4,6
Oikaistu EBITA 21,5 21,2 1,5 % 57,6 38,1 51,1 % 60,6
Oikaistu
EBITA-prosentti, %
4,4 4,1 3,7 2,4 2,8
EBITA 17,7 17,7 -0,4 % 50,8 36,1 40,6 % 42,4
EBITA-prosentti, % 3,6 3,4 3,3 2,3 2,0
Liikevoitto 13,5 13,9 -2,5 % 38,4 25,3 51,6 % 27,2
Liikevoittopro-
sentti, %
2,7 2,7 2,5 1,6 1,3
Katsauskauden tulos 7,8 8,5 -7,8 % 23,5 12,2 92,8 % 8,6
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e
0,05 0,06 -8,4 % 0,16 0,08 112,3 % 0,05
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja -10,1 -28,0 64,0 % 27,1 76,3 -64,5 % 157,6
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
96,4 138,2 158,5
Käyttöpääoma -101,7 -94,5 -7,6 % -160,4
Korollinen netto-
velka
185,0 187,5 -1,3 % 118,6
Nettovelat/Käyttö-
kate*
0,9 0,8 -0,2
Velkaantumisaste, % 96,2 93,8 60,4
Omavaraisuusaste, % 19,0 19,8 18,9
Henkilöstö kauden
lopussa
14 773 15 649 -5,6 % 15 163
*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Olen tyytyväinen kannattavuutemme parantumiseen, joka jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen kohokohta oli, että tilauskantamme kasvoi vahvasti sekä Palveluissa että Projekteissa edellisvuoteen verrattuna. Tämä tarjoaa vakaan pohjan kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Liikevaihtomme kuitenkin laski kausiluonteisesti kolmannella vuosineljänneksellä, kun tilauskantaan kirjatut uudet tilaukset eivät vielä materialisoituneet liikevaihdoksi. Rahavirtamme oli myös alhaisempi vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Käyttöpääomaamme vaikuttivat saamistemme kasvu, uusien projektien ennakkomaksujen lasku ja nykyisten vanhempien projektiemme kassaa kuluttava vaihe. Koska koronapandemian vaikutukset olivat erilaiset kolmannella vuosineljänneksellä tänä ja viime vuonna, liikevaihtovertailu kyseisten vuosineljännesten välillä on vähemmän informatiivista kuin normaalivuosina. On myönteistä nähdä, että useimmat taloudet palaavat nyt vihdoin enemmän takaisin normaaliin toimintaan.

Tilauskantamme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 16,1 prosenttia 1 889,7 (1 627,7) milj. euroon viime vuoteen verrattuna ja 5,6 prosenttia toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna (1 789,0 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi edelleen Palveluissa, kasvua 15,2 prosenttia. Nyt myös Projektien tilauskanta kasvoi 17,2 prosenttia. Usein kestää muutama vuosineljännes, ennen kuin tilauskannan kasvu näkyy liikevaihdon kasvuna. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 493,7 (515,5) milj. euroa, laskua 4,2 prosenttia tai 4,9 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto 11,6 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos vastaa suunnitelmiamme; Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,1 (62,6) prosenttia tammi-syyskuussa 2021.

Paransimme edelleen kannattavuuttamme kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA:mme parani 21,5 (21,2) milj. euroon eli 4,4 (4,1) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 17,7 (17,7) milj. euroa eli 3,6 (3,4) prosenttia liikevaihdosta. Olen erityisen tyytyväinen myönteiseen edistymiseen, joka on jatkunut Teollisuuden, Saksan, Norjan ja Ruotsin divisioonissamme. Palveluiden kehitys jatkui yleisesti vahvalla tasolla tammi-syyskuussa. Materiaalihintojen nousulla oli vähäinen negatiivinen vaikutus kolmannella vuosineljänneksellä. Näimme edelleen lisääntynyttä kysyntää elinkaaritarjoomaamme kohtaan alueilla, jotka helpottavat asiakkaita tekemään toiminnastaan tehokasta ja ennakoitavaa sekä edistävät heidän kestävää kehitystään. Projekteissa markkinakysyntä alkoi kasvaa toisen vuosineljänneksen tasaantumisen jälkeen. Viimeisen jäljellä olevan suuren riskiprojektin loppuun saattaminen kestää vuoden loppuun asti ja jatkoimme kannattavuutemme parantamista projekteissa. Luotan siihen, että ammattitaitoiset työntekijämme sekä keskittymisemme kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon auttavat edelleen parantamaan suoritustamme jatkossa.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 27,1 (76,3) milj. euroa tammi-syyskuussa 2021 ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 96,4 (138,2) prosenttia. Odotamme, että neljännen vuosineljänneksen rahavirta on vahva kolmannen vuosineljänneksen alhaisemman rahavirran jälkeen. Likviditeettiasemamme on vahva ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 185,0 (187,5) milj. euroa tai 56,0 (55,3) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,9x (0,8x). Rahavaramme olivat 81,5 (84,8) milj. euroa. Saimme päätökseen kolme pienehköä yritysostoa vuosineljänneksen aikana ja etsimme edelleen aktiivisesti sopivia yritysostokohteita jatkossa.

Aloitettuani Caverionin toimitusjohtajana elokuun alkupuolella, ensivaikutelmani yhtiöstä on, että liiketoiminnallamme on selkeitä mahdollisuuksia jatkossa. Henkilöstöllämme on erinomaisia taitoja ja kyvykkyyksiä kaikissa divisioonissamme. Teemme tällä hetkellä töitä tulevan, vuoteen 2025 ulottuvan, strategiamme parissa ja odotamme saavamme tämän työn päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Odotamme markkinakysynnän kasvavan muutaman seuraavan vuoden aikana ja uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.”

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2021

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa ja että kysyntä paranee myös Projekteissa vuoden 2021 loppuvuoden aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toteutetaan onnistuneesti ja koronapandemia säilyy hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2021. Kohonneilla materiaalihinnoilla ja pidemmillä toimitusajoilla voi yhä olla vaikutusta Caverionin toimintaan jatkossa.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2021. Ei myöskään voida vielä sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia jatkuu pidempään kuin tällä hetkellä ennakoidaan esimerkiksi uusien mahdollisten koronavarianttien vuoksi. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee selvästi talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla loppuvuodesta 2021 alkaen.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. EU:n hyväksymän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuodesta 2021 alkaen. Muita aloitteita ovat 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n
ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä. Korjausrakentamisaste ja -vauhti on säilytettävä myös vuoden 2030 jälkeen, jotta EU:n laajuinen ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Caverion on panostanut tarjoomansa ja ratkaisuidensa kehittämiseen vastatakseen tähän kysyntään ja on hyvässä asemassa noin 15 000 työntekijänsä kanssa.

Palvelut

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista loppuvuoden 2021 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja jotka mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Jäähdytysliiketoiminnassa on esimerkiksi meneillään tekninen muutos ympäristölle haitallisten F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Euroconstructin kesäkuussa 2021 julkaistujen raporttien mukaan Euroopan rakennusteollisuuden elpyminen on nopeampaa kuin alun perin odotettiin. Euroconstructin viimeisimpien arvioiden mukaan Länsi-Euroopan rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan 4,1 prosenttia vuonna 2021 vuoden 2020 5,2 prosentin pudotuksen jälkeen. Kriisistä eniten kärsineessä liike- ja toimistorakentamisessa elpyminen on Euroconstructin mukaan asuntorakentamiseen verrattuna heikompaa vuonna 2021. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että markkinakysyntä paranee myös Projekteissa loppuvuoden 2021 aikana.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää osavuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 4.11.2021 klo 10.00 Hotelli Kämpissä, osoitteessa Kluuvikatu 2, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”4793956 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Tammi–joulukuun 2021 tilinpäätöstiedote julkaistaan 10.2.2022 klo 8.00 Suomen aikaa. Vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2021 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi viimeistään 4. maaliskuuta 2022. Osa-/puolivuosikatsaukset vuodelta 2022 julkaistaan 28.4., 4.8. ja 3.11.2022.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 10.5.2022 klo 12.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja antavat:

Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Tilaa

Lainaukset

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Kannattavuuden parantuminen jatkui ja vahvaa kasvua tilauskannassa
Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1-9/2021 on julki