Caverion Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

Report this content

Caverion Oyj Tilinpäätöstiedote 5.2.2019 klo 8.00

Caverion Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

Vahva parannus koko vuoden kassavirrassa, kannattavuuden käänne etenee

1.10.–31.12.2018

 •  Liikevaihto: 587,6 (592,3) milj. euroa.
 •  Oikaistu käyttökate: 11,0 (-5,2) milj. euroa, eli 1,9 (-0,9) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Käyttökate: -1,3 (10,3) milj. euroa, eli -0,2 (1,7) prosenttia liikevaihdosta, vaikutusta erityisesti myyntivoitoilla ja -tappioilla divestoinneista sekä uudelleenjärjestelykuluilla, yhteensä -7,4 (17,2) milj. euroa.
 •  Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 53,7 (66,9) milj. euroa.  
 •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,12 (-0,02) euroa osakkeelta.
 •  Nettovelat/Käyttökate*: 0,2x (2,9x).

1.1.–31.12.2018

 •  Liikevaihto: 2 204,1 (2 275,8) milj. euroa.
 •  Oikaistu käyttökate: 53,4 (25,8) milj. euroa, parannusta 106,7 prosenttia. Oikaistu käyttökateprosentti 2,4 (1,1) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Käyttökate: -8,8 (3,8) milj. euroa, eli -0,4 (0,2) prosenttia liikevaihdosta, vaikutusta Saksan 40,8 milj. euron kilpailuoikeudellisella sakolla ja muilla kuluilla.
 •  Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 21,6 (-8,7) milj. euroa. Lukuun ottamatta Saksan 40,8 milj. euron sakkoa ja siihen liittyviä kuluja, parannusta 72,3 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.
 •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,40 (-0,24) euroa osakkeelta.
 •  60 milj. euron osakeanti toteutettiin kesäkuussa strategisen joustavuuden tueksi.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n vaikutuksilla.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT  

Milj. e  10–12/18 10–12/17 Muutos 1–12/18  1–12/17  Muutos 
Tilauskanta 1 494,3 1 491,0  0,2 %  1 494,3 1 491,0  0,2 %
Liikevaihto  587,6 592,3 -0,8 % 2 204,1 2 275,8  -3,2 %
Oikaistu käyttö-
kate
11,0 -5,2 53,4 25,8 106,7 %
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
1,9 -0,9 2,4 1,1
Käyttökate  -1,3 10,3 -8,8 3,8
Käyttökate-
prosentti, % 
-0,2 1,7 -0,4 0,2
Liikevoitto -8,7 2,5 -35,9 -26,6 -35,2 %
Liikevoitto-
prosentti, % 
-1,5 0,4 -1,6 -1,2
Tilikauden tulos -15,8 -1,4 -48,1 -27,0  -78,4 %
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e
-0,12 -0,02 -0,40 -0,24 -66,0 %
Operatiivinen
kassavirta ennen
rahoituseriä ja
veroja
53,7 66,9 -19,7 % 21,6 -8,7
Käyttöpääoma -54,6 -30,8 -77,0 %
Korollinen netto-
velka
6,9 64,0 -89,2 %
Nettovelat/Käyttö-
kate*
0,2 2,9
Velkaantumisaste,
2,7 27,2
Omavaraisuusaste,
%
30,2 25,8
Henkilöstö kauden
lopussa 
14 950 16 216 -7,8 %

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 25.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,05 euroa osakkeelta.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: 

“Vuoteen 2020 ulottuvan strategiamme ensimmäisen kokonaisen toteutusvuoden jälkeen ”Kuntoon”-vaiheen tulokset ovat tulossa näkyviin. Oikaistu käyttökatteemme yli kaksinkertaistui ja oli 53,4 (25,8) milj. euroa tammi–joulukuussa. Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 11,0 (-5,2) milj. euroa eli 1,9 (-0,9) prosenttia liikevaihdosta. Siihen vaikutti edelleen suuri määrä alaskirjauksia ja kuluja vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitetuista vanhoista projekteista.

Parantunut kassavirtamme oli vuoden kohokohta. Operatiivinen kassavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 21,6 (-8,7) milj. euroon vuonna 2018, vaikka siihen vaikutti elokuussa maksettu 40,8 milj. euron Saksan kilpailuoikeudellinen sakko. Lukuun ottamatta kyseistä sakkoa ja siihen liittyviä kuluja, operatiivinen kassavirtamme parani olennaisesti 72,3 milj. eurolla viime vuoteen verrattuna.  

Liikevaihto vuonna 2018 oli 2 204,1 (2 275,8) milj. euroa, laskua 3,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Huomioiden toteutetut divestoinnit, liikevaihtomme oli viime vuoden tasolla paikallisissa valuutoissa mitattuna. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 5,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 587,6 (592,3) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen 1,5 prosenttia.

Oikaistu käyttökateprosenttimme parani neljännes neljännekseltä vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat vuonna 2018 suhteellista kannattavuuttaan viime vuodesta. Palvelut-liiketoiminnan kannattavuus parani odotustemme mukaisesti. Palveluiden saadut tilaukset ovat kehittyneet hyvin ja olemme saaneet useita tärkeitä kestoltaan pitkäaikaisia facility management -sopimuksia. Palvelut-liiketoimintamme vuoden 2018 yleisen suorituksen parannuksen sekä myyntiin ja digitalisaatioon tekemiemme investointien seurauksena tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset.

Vaikka paransimmekin olennaisesti suoritustamme Projektit-liiketoiminnassa kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, sen kannattavuus koko vuodelta jäi tappiolliseksi kannattamattomien vanhojen projektien vuoksi. Vuoden 2018 loppuun mennessä vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitettuja projekteja oli hieman yli 10 prosenttia projektien tilauskannastamme. Odotamme tämän luvun olevan vain muutamia prosentteja vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Olen tyytyväinen, että havaitsemme samanaikaisesti parempaa ja tasaisempaa kannattavuutta uusissa projekteissamme. Lisäksi sovimme riskilistaltamme kaksi kolmesta suuresta Teollisuuden ratkaisuiden projektista vuoden aikana. Välimiespäätöksen viivästymiseen perustuvan päivitetyn riskiarvioinnin seurauksena kirjasimme neljännellä vuosineljänneksellä 4,4 milj. euron saamisten alaskirjauksen vuoden 2018 riskilistamme kolmanteen suureen projektiin. Odotan Projektit-liiketoimintamme parantavan tulostaan merkittävästi vuonna 2019, vaikka jäljellä on edelleen projektiriskejä erityisesti vanhoissa projekteissa. 

Strategiamme mukaisesti myimme kolme ydinstrategiaamme kuulumatonta yksikköä vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa. Näihin kuuluivat Teollisuuden ratkaisut -divisioonan putkisto- ja säiliöprojektien liiketoiminnan ja siihen liittyvän Ylivieskan konepajan myynnit sekä pienten tytäryhtiöidemme divestoinnit Puolassa ja Tšekissä. Divestointien jälkeen Caverionilla on toimintaa kymmenessä maassa Euroopassa. Teimme myös yhden yritysoston neljännellä vuosineljänneksellä palveluliiketoimintamme vahvistamiseksi. Jetitek Oy:n osto laajentaa palveluitamme kylmätekniikassa.

Divisioonittain tarkasteltuna, Suomi ja Itävalta tekivät edelleen vahvaa kannattavuutta neljännellä vuosineljänneksellä. Teollisuuden ratkaisuiden tulos oli myös vahva lukuun ottamatta kertaluonteisia eriä. Ruotsi kehittyi edelleen myönteisesti, kuten myös Palvelut-liiketoiminta Saksassa ja Norjassa. Vanhojen projektien alaskirjaukset ja uudelleenjärjestelyt heikensivät edelleen Saksan kokonaissuoritusta. Tanskassa ja Itä-Euroopassa uudelleenjärjestelytoimiamme jatkettiin, mikä vaikutti niiden kannattavuuteen vuosineljänneksellä viime vuoteen verrattuna.

Taloudellinen asemamme on vahvistunut vuoden aikana, mikä mahdollistaa nyt investointeja digitalisaatioon ja mahdollisia pienehköjä yritysostoja Palveluiden avainalueille. Nettovelkamme oli ainoastaan 6,9 milj. euroa joulukuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 0,2x. Uudelleenrahoitimme myös pankkilainamme ja nostamattomat luottolimiittisopimuksemme helmikuun 2019 alussa. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikuttaa taloudellisiin lukuihimme vuoden 2019 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien. Olemme muuntaneet nykyiset taloudelliset tavoitteemme vastaamaan IFRS 16:n vaikutuksia. Taloudellisten tavoitteiden vaatimustaso säilyy ennallaan.

Strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutus jatkuu vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Samalla kun koemme vahvaa parantumista useilla alueilla Palveluissa ja Projekteissa, virtaviivaistamme edelleen toimintojamme tietyissä divisioonissa. Odotan edelleen kannattavuutemme parantuvan selvästi vuonna 2019.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Talotekniikan kokonaistoimitusten sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallien (PPP) asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan edelleen tukevan investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla.

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2019 ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisälsivät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa, joiden vaikutukset raportoitiin kategoriassa (2). Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut raportoitiin kategoriassa (4). Vuonna 2019 merkittävät riskiprojektit sisältävät vain yhden kategoriassa (2) raportoitavan riskiprojektin Saksasta.

Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa 2 prosentin vaihteluväliä.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

Milj. e  10–12/18 10–12/17 1–12/18  1–12/17 
Käyttökate  -1,3 10,3 -8,8 3,8
Käyttökateprosentti, %  -0,2 1,7 -0,4 0,2
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 4,4 1,7  9,3 27,1 
-  Uudelleenjärjestelykulut  3,1 -4,9 5,3 7,3 
-  Myyntivoitot ja -tappiot divestoinneista  4,3 -12,3 5,5 -12,3
-  Muut erät* 0,6 42,1
Oikaistu käyttökate  11,0 -5,2 53,4 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, %  1,9 -0,9 2,4 1,1

* Sisältäen Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut.

PÄIVITETYT TALOUDELLISET TAVOITTEET

Caverion on tänään 5.2.2019 julkistanut pörssitiedotteella päivitetyt taloudelliset tavoitteensa. Uuden, 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin yksinkertaistetun takautuvan noudattamisen seurauksena Caverion muuntaa vuoden 2020 loppuun asti ulottuvat strategiset taloudelliset tavoitteensa IFRS 16 -laskentaperiaatteiden mukaisiksi. Caverion-konserni ei oikaise taloudellisia lukujaan IFRS 16:n voimaantulopäivää edeltäviltä kausilta. Muunnetut IFRS 16 taloudelliset tavoitteet (vuoden 2020 loppuun asti) päämuutoksineen on esitetty alla.

Kassakonversio (muuttumaton) = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 % 
Kannattavuus: Oikaistu käyttökate (EBITDA) yli 8 % liikevaihdosta (aikaisempi tavoite: käyttökate yli 6 % liikevaihdosta) 
Velkaantuneisuus (muuttumaton): Nettovelat / Käyttökate* < 2,5x 
Kasvu (muuttumaton):
-     Liikevaihdon kasvutavoite annetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
-     Palveluiden kasvu > markkinakasvu.
-     Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta. 
Osinkopolitiikka (muuttumaton): tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.  

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vahvistetuissa laskentaperiaatteissa ei huomioida IFRS 16 -standardin vaikutuksia ja ne sisältävät tiettyjä oikaisuja. Jos IFRS 16 -standardin aiheuttamia muutoksia noudatettaisiin laskennassa, tavoitetasoa muutettaisiin vastaavasti.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 5.2.2019 klo 10 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”2066048 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2018 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 9 helmikuussa 2019. Osa-/puolivuosikatsaukset julkaistaan 26.4., 24.7. ja 29.10.2019.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 5.11.2019 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja antavat:

Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Tilaa

Lainaukset

Vahva parannus koko vuoden kassavirrassa, kannattavuuden käänne etenee
Tilinpäätöstiedote 2018