Citycon 2021: Vahvat operatiiviset tunnusluvut yhdistettynä käypien arvojen nousuun

Report this content

Citycon Oyj      Pörssitiedote     17.2.2022 kello 09.00

- Vahva vuosineljännes vertailukelpoisten vuokralaisten myyntien (+7,6 %) ja kävijämäärien kehityksen (+8,2 %) osalta. Vertailukelpoiset myynnit kasvoivat vuonna 2021 +3,8 % vuoteen 2020 verrattuna, joka oli osittain koronapandemiaa edeltävää aikaa. Vuoteen 2019 verrattuna vertailukelpoinen myynti ja kävijämäärä olivat +0.5 % ja -14.4 %.
- Vuokranmaksuaste oli 96 % koko vuodelle, olemalla yksi alan parhaista vuokranmaksuasteista.
- Keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan neljättä peräkkäistä vuosineljännestä. Kokonaisuudessaan käyvät arvot kasvoivat 48,6 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä on 1,2 % nousu vuoteen 2020 verrattuna.
- Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelposet nettovuokratuotot kasvoivat 2,9 %. Vuositasolla vertailukelpoisten nettovuokratuottojen lasku verrattuna edellisvuoteen oli olosuhteet huomioiden suhteellisen maltillista, 1,5 %, mikä on vakuuttavaa, eritoten koska vuosi 2020 oli osittain koronapandemiaa edeltävää aikaa.
- Aktiivinen pääomankierrätys jatkui viimeisen vuosineljänneksen aikana Columbuksen yli kirja-arvon tapahtuneen myynnin myötä. Lisäksi ostimme opportunistisesti Citycon osakkeita noin 69 miljoonalla eurolla ja lähes 40 % alennuksella suhteessa osakekohtaiseen nettovarallisuusarvoon.
- Citycon vuoden 2021 tulos operatiivisen liikevoiton (Direct operating profit) ja operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) osalta linjassa Cityconin ohjeistuksen kanssa
- Vuodenvaihteen jälkeen Citycon myi lisäksi kaksi ydinliiketoimintaan kuulumatonta keskusta Norjassa hinnalla, joka ylitti keskusten kirja-arvon, kun ottaa huomioon lähitulevaisuuden investointivaatimukset. Lisäksi Citycon solmi termiinisopimuksen, jonka mukaisesti Citycon ostaa yli 200 asunnon asuinkiinteistökohteeseen Ruotsissa.

LOKAKUU – JOULUKUU 2021
- Nettovuokratuotot olivat 49,3 miljoonaa euroa (Q4/2020: 49,9). Lasku johtui ensimmäisellä ja viimeiselle kvartaalilla toteutetuista divestoinneista. Vahvemmat valuuttakurssit paransivat nettovuokratuottoja 1,0 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 2,9 % edellisvuoteen verrattuna.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 27,5 miljoonaan euroon (32,0) johtuen divestoinneista ja alhaisemmasta operatiivisesta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta, joiden vaikutusta alhaisemmat operatiiviset rahoituskulut kompensoivat. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,158 euroa (0,180).
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 19,8 miljoonaa euroa (28,0) johtuen uuden hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,23 euroa (-0,07).
- Käyvät arvot kehittyivät positiivisesti (+42,7 miljoonaa euroa) vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.
- Liiketilojen vuokrausaste nousi 50 korkopistettä 94,2 %:tiin

TAMMIKUU – JOULUKUU 2021
Vuositason muutoksia vertaillessa tulee ottaa huomioon, että vuosi 2020 oli osittain koronapandemiaa edeltävää aikaa.
- Tilikauden operatiivinen liikevoitto (Direct Operating Profit) ja osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) olivat linjassa yhtiön ennusteiden kanssa.
- Nettovuokratuotot olivat 202,3 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2020: 205,4). COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät jaksotettujen vuoden 2020 aikana annettujen alennusten johdosta. Lisäksi ensimmäisellä ja viimeisellä kvartaalilla toteutetut divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja.  Vertailukelpoiset nettovuokratuotot laskivat hieman (-1,5 %).
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 124,4 miljoonaan euroon (136,6) johtuen pääasiassa divestointien vaikutuksesta nettovuokratuottoon, alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta sekä korkeammista verokuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,703 euroa (0,767), vahvempien valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,024 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 100,0 miljoonaa euroa (120,3) johtuen uuden hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake parani 0,55 euroon (-0,25) johtuen pääasiassa parantuneesta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksesta, jotka nousivat 1,2 % vuoteen 2020 verraten, ja omien osakkeiden ostosta.
-Liiketoiminnan nettorahavirta osaketta kohti nousi 0,72 euroon (0,71) johtuen paremmasta tuloksesta.
- Citycon myi neljä ydinliiketoimintaansa kuulumatonta keskusta yhteensä noin 253,2 miljoonalla eurolla ja osti noin 69 miljoonalla eurolla omia osakkeita.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään voitonjaosta tilikaudelta 2021. Haettavan valtuutuksen perusteella pääomanpalautuksena jaettava voitonjako on enintään 0,50 euroa osakkeelta.


AVAINLUVUT

Q4/2021 Q4/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me 49,3 49,9 -1,2% -3,2%
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 42,2 43,1 -2,3% -4,4%
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,23 -0,07 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4189,2 4152,2 0,9% -
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 40,7 46,9 -13,2% -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 27,5 32,0 -14,2% -16,2%
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 19,8 28,0 -29,2% -31,1%
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,158 0,180 -12,3% -14,4%
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,114 0,157 -27,6% -29,6%
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,54 11,48 0,5% -
Q1-Q4/2021 Q1-Q4/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me 202,3 205,4 -1,5% -4.0 %
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 176,1 180,4 -2,4% -5.0 %
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,55 -0,25 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4189,2 4152,2 0,9% -
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 40,7 46,9 -13,2% -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 124,4 136,6 -8,9% -11,7%
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 100,0 120,3 -16,9% -19,7%
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,703 0,767 -8,4% -11,2%
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,565 0,676 -16,4% -19,3%
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,54 11,48 0,5% -

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.


TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

”Cityconin strategian ja portfolion vahvuus näkyi jälleen koronaviruksen muuttamassa toimintaympäristössä. Olemme tyytyväisiä päästessämme todistamaan kauppakeskustemme hyvää operatiivista kehitystä ja kasvanutta arvostusta keskustemme toimintojen ollessa jo lähes koronaa edeltävällä tasolla. Vahvat liiketoiminnan tunnuslukumme heijastavat monipuolisiin kaupunkikeskuksiin keskittyvää strategiaamme, jonka mukaisesti keskuksemme toimivat alueensa logistisina keskuksina keskittyen päivittäistavarakauppaan sekä kunnallisiin ja muihin palveluihin. Strategiamme mukaisesti keskuksemme sijaitsevat julkisen liikenteen solmukohdissa Pohjoismaiden vahvimmissa ja nopeinten kasvavissa kaupungeissa.  

Strategiamme heijastui operatiivisissa tunnusluvuissamme, ja olemme tyytyväisiä, että tuloksemme kehittyi odotustemme ja antamamme ohjeistuksen mukaisesti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä huolimatta Omicron-variantin nopeasta leviämisestä liiketoiminta-alueillamme.  Vuokranmaksuaste säilyi korkealla tasolla, kuten koko pandemian ajan, ollen vuonna 2021 kokonaisuudessaan 96 %. Vuokralaistemme myynnit ylittivät selvästi viime vuoden tason, mikä on suora seuraus vuokalaiskannastamme ja välttämättömyyshyödykkeiden, kuten elintarvikkeiden, apteekkien sekä kunnallisten ja terveydenhuollon palveluiden suuresta osuudesta. Olemme tyytyväisiä nähdessämme näiden lukujen yltävän jo pandemiaa edeltävälle tasolle. Samoin olemme tyytyväisiä nähdessämme merkittävää vertailukelpoista kasvua sekä kävijämäärissä (+8,2 %) että vuokralaismyynnissä (+7,6 %) vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 2,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kokonaisuudessaan vuonna 2021 vertailukelpoisten nettovuokratuottojen lasku (-1,5 %) oli maltillista, kun otetaan huomioon, että vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan koronaviruksen varjostama, kun taas vuoden 2020 ensimmäinen neljännes oli käytännössä pandemiaa edeltävää aikaa. Huomionarvoista on myös, että vuoden 2021 vertailukelpoiset nettovuokratuotot lähestyvät selvästi vuoden 2019 tasoa.

Operatiivisten kiinteistömme käyvät arvot nousivat nyt neljättä peräkkäistä vuosineljännestä, ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos vuonna 2021 oli yhteensä 48,6 miljoonaa euroa, josta vuoden viimeisen kvartaalin osuus oli 42,7 miljoonaa euroa. Myönteinen kehitys korostaa paitsi päivittäistavaroihin ja välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvien kaupunkikeskustemme laatua, mutta myös sijoittajakysynnän lisääntymistä kauppakeskuksia kohtaan Pohjoismaissa ja myös laajemmin Euroopassa. Käypien arvojen nousu johti osaltaan myös IFRS:n mukaisen luototusasteemme laskuun, joka vuoden lopussa oli 40,7 %. Tämä vahvistaa entisestään tasettamme sekä lisää joustavuutta ja mahdollisuuksiamme toteuttaa osakkeenomistajille lisäarvoa tuottavia transaktioita. 

Transaktiorintamalla jatkoimme aktiivista pääoman kierrätystä ja myimme vuoden aikana neljä ydinliiketoimintaamme kuulumatonta keskusta yhteensä noin 250 miljoonalla eurolla, hinnoilla, jotka ylittivät keskusten kirja-arvon. Lisäksi, kuten julkistimme 7.2.2022, olemme allekirjoittaneet sopimuksen kahden ydinliiketoimintaamme kuulumattoman keskuksen myymisestä Norjassa vuoden 2022 alussa hinnalla, joka on linjassa kohteiden kirja-arvon kanssa tarkoittaen samalla houkuttelevaa noin 5%:n tuottovaatimusta.  Tekemämme divestoinnit osoittavat korkealaatuisten pohjoismaisten vähittäiskauppakiinteistöjen houkuttelevuuden sijoittajille. Divestoinnit osoittavat myös kurinalaisen pääoman allokointimme, sillä käytimme osan divestoinneista saatavista varoista ostaaksemme 10 miljoonaa omaa osakettamme ja näin hyödynsimme osakkeidemme suuren alennuksen suhteessa osakekohtaiseen nettovarallisuusarvoon. Pääoman allokointiin liittyen ilmoitimme 7.2.2022 myös, että olemme allekirjoittaneet sopimuksen 200 uuden asunnon ostamisesta Tukholmassa lähellä Kista- ja Jakobsberg-keskuksiamme. Rakennus valmistuu vuonna 2024 ja se tulee osaltaan tukemaan olemassa olevien keskustemme markkina-alueen kehitystä ja jatkaa samalla portfoliomme monipuolistamista lisäämällä asuntojen osuutta portfoliossamme.

Lähdemme luottavaisin mielin vuoteen 2022. Meillä on erittäin vakaa liiketoimintamalli, joka nojautuu Pohjoismaiden parhaisiin päivittäistavarakauppaan sekä kunnallisiin palveluihin keskittyviin kaupunkikeskuksiin. Lisäksi noin 92 % vuokrasopimuksistamme on sidottu indeksointiin. Tämä tarjoaa meille hyvän pohjan korkean inflaation markkinassa samalla suunnatessamme parantuvaan taloudelliseen ympäristöön COVID-19-pandemian toivottavasti laantuessa. Meillä on lisäksi vahva tase, joka tarjoaa meille tukevan taloudellisen aseman ja joustavuuden strategiamme toteuttamiseen ilman merkittäviä erääntyviä velkoja ennen vuotta 2024.

Yllä kuvatut vahvuutemme tarjoavat meille monipuolisia keinoja toteuttaa strategiaamme, jonka mukaisesti keskitymme välttämättömyyshyödykkeisiin painottuviin kaupunkikeskuksiin samalla monipuolistaen portfoliotamme omien kehityshankkeidemme kautta lisäämällä erityisesti asuntojen osuutta portfoliossamme samalla tiivistäen kaupunkikuvaa keskustemme ympärillä. Olemme innoissamme huhtikuussa avautuvan Lippulaivan avajaisista. Lippulaiva on loistava konkreettinen esimerkki strategiamme toteutuksesta. Lippulaiva tulee olemaan täyden palvelun kaupunkikeskus, jossa yhdistyy useita suuria päivittäistavarakaupan ankkurivuokralaisia sekä laaja valikoima yksityisiä ja kunnallisia palveluita. Lippulaiva on kestävien energiaratkaisujen edelläkävijä, josta tulee energiankulutuksen osalta hiilineutraali. Lisäksi Lippulaivassa on suora yhteys metroon ja sitä ympäröi kahdeksan asuintornia, jotka käsittävät yhteensä noin 500 asuntoa. Odotamme Lippulaivalla olevan merkittävä vaikutus tulokseemme vuonna 2022 ja sen jälkeen."


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Citycon odottaa vuoden 2022 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 164–180 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,62–0,72 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,48–0,58 euroa.

Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 164–180
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,62–0,72
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,48–0,58

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja hiljattain julkistettuihin yrityskauppoihin sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

19.1.2022 julkaistiin, että Ofer Stark on päättänyt erota Cityconin hallituksesta 31.1.2022 alkaen.

7.2.2022 julkaistiin, että Citycon osti yli 200 asuntoa käsittävän asuinrakennuskohteen Ruotsissa sekä myi kaksi ydinliiketoimintaansa kuulumatonta kauppakeskustaan Norjassa.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 17.2.2022 noin kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 53464393#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/full-year-2021


Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Helsinki, 17. helmikuuta 2022
Citycon Oyj
Hallitus


Lisätiedot:
Bret McLeod

Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh.
+358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.comCitycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com