Citycon julkistaa ostotarjouksen alustavan tuloksen

Report this content

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   10.3.2021 klo 10.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ)

TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU) 596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA

Citycon Treasury B.V. (Tarjoaja ja Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija) julkistaa alustavan tuloksen sen aikaisemmin julkistamasta tarjouksesta joukkovelkakirjanhaltijoille (Joukkovelkakirjanhaltijat) koskien Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa 254.883.000 euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,375 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2022 (ISIN: XS1291367313 / Common Code -tunnus: 129136731) (Joukkovelkakirjat), jossa se tarjoutui ostamaan Joukkovelkakirjat käteistä vastaan 3.3.2021 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (Ostotarjousmuistio) kuvatun menettelyn mukaisesti ja siinä kuvatuin ehdoin (kyseinen kutsu, Ostotarjous). Käytetyillä termeillä, joita ei ole tässä määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Ostotarjousmuistiossa.

Ostotarjouksen ei-sitova alustava tulos

Ostotarjous raukesi 9.3.2021 klo 18.00 (Suomen aikaa) (Raukeamisajankohta). Raukeamisajankohtana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Joukkovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä oli Lucid Issuer Services Limitedilta (Tarjousagentti) saadun tiedon mukaisesti arvoltaan 93.145.000 euroa.

Mikäli Tarjoaja päättää hyväksyä pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksessa, ja ehdollisena Rahoitusehdon ja kaikkien Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle, Tarjoaja odottaa hyväksyvänsä ostettavaksi Ostotarjouksessa pätevästi ostettavaksi tarjottuja Joukkovelkakirjoja yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 93.145.000 euroa vastaavan määrän.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden tulee huomioida, että yllä esitetään ei-sitova alustava Joukkovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä, jonka Tarjoaja odottaa hyväksyvänsä ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella.

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista Hinnoitteluajankohdan jälkeen (joka on arviolta kello 15.00 Suomen aikaa) tänään 10.3.2021.

Maksupäivä

Mikäli Tarjoaja hyväksyy Ostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja ostettavaksi ja ehdollisena Rahoitusehdon ja Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle, Ostohinta ja Kertyneet Korot maksetaan Joukkovelkakirjojen osalta, jotka on pätevästi tarjottu ja jotka Tarjoaja on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjouksessa, 12.3.2021 (Maksupäivä), ellei sitä pidennetä, muuteta tai keskeytetä.

Rahoitusehto

Se, ostaako Tarjoaja Ostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja, on riippuvainen muun muassa siitä että (i) Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelun ehdot ovat Uusien Velkakirjojen Liikkeeseenlaskijalle hyväksyttävät, (ii) Uusien Velkakirjojen Liikkeeseenlaskija ja järjestäjät allekirjoittavat Uusia Joukkovelkakirjalainoja koskevan merkintäsopimuksen, ja (iii) kyseinen merkintäsopimus on voimassa Maksupäivänä (Rahoitusehto). Siinäkään tilanteessa, että Rahoitusehto on täyttynyt (tai sen täyttymisen edellyttämisestä on luovuttu), Tarjoajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä Ostotarjouksessa tarjottuja Joukkovelkakirjoja ostettavaksi.


Yleistä

Tarjoaja nimenomaisesti varaa soveltuvien lakien puitteissa yksinomaisen oikeuden (i) pidentää aikaa, jolloin Ostotarjous on avoinna, (ii) avata uudelleen tai muuttaa Ostotarjouksta millä tavalla tahansa, (iii) muuttaa Ostotarjouksen aikamääreitä mukaan lukien pidentää Raukeamisajankohtaa ja/tai Maksupäivää ja (iv) lopettaa Ostotarjous ennen Tarjoajan hyväksymistä Joukkovelkakirjojen ostamiseksi Ostotarjouksessa. Mikä tahansa Ostotarjouksen pidennys, lopettaminen, uudelleen käynnistäminen tai muutos tehdään tiedotteella, joka jaellaan Clearing-järjestelmän kautta henkilöille, jotka näkyvät Clearing-järjestelmässä Joukkovelkakirjanhaltijoina, pörssitiedotteella Nasdaq Helskinki Oy:n ylläpitämässä pörssissä, sekä ilmoituksella Euronext Dublinin internet-sivuilla. Ostotarjouksen aikana tai sen loppuun saattamisen jälkeen, Tarjoaja tai sen konserniyhtiöt saattavat hankkia Joukkovelkakirjoja, joita ei ole tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksissa, vapailta markkinoilta, yksityisesti neuvotelluilla kaupoilla, muilla ostotarjouksilla, vaihtotarjouksilla, lunastuksilla tai muuten, Tarjoajan tai sen konserniyhtiön päättämin ehdoin ja hinnoin (tai Joukkovelkakirjat muodostaneessa trustissa sovittujen ehtojen mukaisesti). Tällaisten liiketoimien kautta saatu arvo voi olla enemmän tai vähemmän, kuin mitä Ostotarjouksessa on tarjottu Joukkovelkakirjoista.


Järjestäjät

Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj (yhdessä, Järjestäjät) toimivat Järjestäjinä.

Espoo, 10.3.3021

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi
 


Ostotarjoukseen liittyvät tietopyynnöt tulee ohjata:

JÄRJESTÄJÄT

Danske Bank A/S2-12 Holmens KanalDK-1092 CopenhagenTanska

Osoitetaan: Debt Capital MarketsPuhelin: +45 33 64 88 51Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Deutsche Bank AktiengesellschaftMainzer Landstraβe 11-17 60329 Frankfurt am MainSaksaOsoitetaan: Liability Management GroupPuhelin: +44 (0)20 7545 8011
Nordea Bank Abpc/o Nordea Danmark filial af Nordea Bank Abp,Grønjordsvej 10DK-2300 CopenhagenTanskaOsoitetaan: Nordea Liability Management Puhelin: +45 61 61 29 96 Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com OP Corporate Bank plcGebhardinaukio 1 FI-00510 HelsinkiSuomi

Osoitetaan: Liability Management Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Joukkovelkakirjojen tarjoamiseen ostettavaksi Ostotarjouksessa ja Ostotarjoukseen osallistumiseen liittyvää prosessia ja sähköisten ohjeistusten toimittamista koskevat tietopyynnöt tulee ohjata Tarjousagentille:

TARJOUSAGENTTI


Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Lontoo WC1H 8HA
Yhdistynyt Kuningaskunta

Osoitetaan: Mu-yen Lo / Jacek Kusion
Puhelin: +44 (0)20 7704 0880
Sähköposti: citycon@lucid-is.com


 

HUOMAUTUS
 

Tämä ilmoitus tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) (Yhdysvaltalainen Henkilö). Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (Yhdysvaltain arvopaperilaki) mukaisesti. Uusia Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille Henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion jakelua tietyissä valtioissa (erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa) on lain mukaan rajoitettu. Tarjoaja, Järjestäjät ja Tarjousagentti odottavat henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion haltuunsa, hankkivan asianmukaiset tiedot kaikista näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tarjoajalla, Järjestäjillä, Tarjousagentilla ja niiden toimihenkilöillä, johtajilla ja edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta mistään tällaisten rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Joukkovelkakirjojen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä ilmoitus ei ole tarjous ostaa eikä kehotus tarjota myytäväksi Joukkovelkakirjoja missään tilanteessa tai missään valtiossa, jossa tällainen tarjous tai kehotus olisi lainvastainen. Ostotarjous tehtiin ainoastaan 3.3.2021 päivätyn Ostotarjousmuistion mukaisesti.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan 1 kohdan perusteella koskien tietoa, joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.

Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa.


Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin välttämättä sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla varmuutta siitä, että tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen taikka toteuttamaan kuvatuin ehdoin. Tarjoaja ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tämän ilmoituksen sisältämiä tietoja.


Tilaa