Citycon-konserni aloittaa ostotarjouksen joukkovelkakirjasta

Report this content

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   3.3.2021 klo 10.50

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ)

TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU) 596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA.

Citycon Treasury B.V. (Tarjoaja ja Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija) on päättänyt, tietyin rajoittein, käynnistää ostotarjouksen ostaa sen liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa 254.883.000 euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,375 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2022 (ISIN: XS1291367313 / Common Code -tunnus: 129136731) (Velkakirjat) Tarjouksen Enimmäismäärän (kuten määritelty jäljempänä) rajoissa ja ehdollisena Rahoitusehdon ja muiden 3.3.2021 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (Ostotarjousmuistio) kuvattujen ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle.

Tarjoaja kutsuu Joukkovelkakirjan haltijat (Joukkovelkakirjanhaltijat) myymään Joukkovelkakirjansa käteistä vastaan Ostotarjousmuistiossa kuvatun menettelyn mukaisesti (kyseinen kutsu, Ostotarjous) osana Citycon-konsernin uudelleenrahoitusta, jossa Tarjoajan tarkoituksena on Uusien Joukkovelkakirjalainojen Liikkeeseenlaskijana laskea liikkeelle 12.3.2021 (Maksupäivä), tai sitä ennen, uusi arviolta 300.000.000 euron vakuudeton joukkovelkakirjalaina (Uudet Joukkovelkakirjat), joka on Citycon Oyj:n ehdottomasti ja peruuttamattomasti takaama, joka laskettaisiin liikkeelle Tarjoajan 18.7.2017 perustaman 1.500.000.000 euron EMTN-ohjelman alla ehdoilla, jotka olisivat kohtuudella hyväksyttävissä Tarjoajalle, ja jonka tuotot on tarkoitus muun ohella käyttää Joukkovelkakirjojen ostamiseen Ostotarjouksen mukaisesti.

Ostotarjouksen ehdot on sisällytetty kokonaisuudessaan Ostotarjousmuistioon. Käytetyillä termeillä, joita ei ole tässä määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Ostotarjousmuistiossa.

Tarjoaja on nimittänyt järjestäjiksi Danske Bank A/S:n, Deutsche Bank Aktiengesellschaftin, Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n (yhdessä, Järjestäjät) seuraavan Ostotarjouksen osalta:

Joukkovelkakirjat

Pääomaa jäljellä

ISIN / Common Code -tunnus

 Ensimmäinen lunastuspäivä nimellisarvoon

Viiteluku

Hintaväli

Ostotarjouksen määrä

2,375 prosenttiaTaatut joukkovelkakirjatErääntyvät 2022 254.883.000 euroa XS1291367313 /129136731 17.6.2022 2022 Velkakirjojen Interpoloitu Mid-Swap-viiteluku +50 korkopistettä Tarjouksen Enimmäismäärän (kuten määritelty jäljempänä) rajoissa

Ostotarjouksen tarkoitus

Ostotarjouksen tarkoituksena on, yhdessä Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun kanssa, etupainotteisesti hallinnoida Tarjoajan ensisijaista velkaantuneisuutta. Lisäksi Ostotarjous lisää niiden velkakirjanhaltijoiden likviditeettiä, joiden Joukkovelkakirjat hyväksytään ostettaviksi Ostotarjouksessa.

Ostotarjous

Joukkovelkakirjojen hyväksyminen ja pro rata -suhde


Tarjoajalla on yksinomainen ja rajoittamaton oikeus päättää hyväksyykö se ostettavaksi sellaisia pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja, joiden osalta tarjouksia ei ole peruutettu ennen klo 18.00 (Suomen aikaa) 9.3.2021 mennessä (Raukeamisajankohta).

Mikäli Tarjoaja hyväksyy pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, Tarjoaja ehdottaa hyväksyvänsä Velkakirjoja yhteenlasketulla nimellismäärällä, joka vastaa enimmillään (i) Uusien Joukkovelkakirjalainojen yhteenlaskettua nimellismäärää vähennettynä (ii) 150.000.000 eurolla (vaikkakin Tarjoaja varaa yksinomaisen oikeuden merkittävästi korottaa tai alentaa kyseistä yllä määriteltyä määrää) (kyseinen yllä määritelty määrä, myös merkittävästi korotettuna tai alennettuna, Tarjouksen Enimmäismäärä), siten kuin Ostotarjousmuistion ehdoissa on kuvattu.

Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen lopullista yhteenlaskettua nimellismäärää kutsutaan Ostotarjousmuistiossa Lopulliseksi Hyväksymismääräksi.

Mikäli Tarjoaja hyväksyy osan pätevästi tarjotuista Velkakirjoista ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti ja näiden Joukkovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä on suurempi kuin Lopullinen Hyväksymismäärä, Tarjoaja aikoo hyväksyä tällaiset Joukkovelkakirjat ostettavaksi pro rata -suhteessa siten, että kyseisten Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä ei ylitä Lopullista Hyväksymismäärää, kuten kuvattu Ostotarjousmuistiossa.

Ostohinta ja Kertynyt Korko

Tarjoaja maksaa Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjotuista ja ostettavaksi hyväksytyistä Joukkovelkakirjoista Ostotarjousmuistion mukaisesti määräytyvän ostohinnan (Ostohinta) 10.3.2021 noin klo 15 (Suomen aikaa) (Hinnoitteluajankohta) perustuen seuraavien yhteismäärään (Ostotuotto) (i) Hintaväli, kuten määritelty yllä olevassa taulukossa, ja (ii) Interpoloitu Mid-Swap-viiteluku.

Ostohinta määräytyy markkinatavan mukaisesti ja esitetään prosenttiosuutena Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen pääomasta (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, jossa 0,0005 pyöristetään ylöspäin), ja sen on tarkoitus kuvata tuottoa ensimmäiseen lunastuspäivään nimellisarvoon, mikä päivä on 17.6.2022, Maksupäivänä Ostotuoton perusteella.

Tämän lisäksi Tarjoaja maksaa Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen osalta soveltuvat Maksupäivään saakka (mutta ei sisältäen Maksupäivää) kertyneet ja maksamattomat korot, jotka määräytyvät Velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Rahoitusehto

Se, ostaako Tarjoaja Ostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja on riippuvainen muun muassa siitä että (i) Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelun ehdot ovat Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskijalle hyväksyttävät, (ii) Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija ja järjestäjät allekirjoittavat Uusia Joukkovelkakirjalainoja koskevan merkintäsopimuksen, ja (iii) kyseinen merkintäsopimus on voimassa Maksupäivänä (Rahoitusehto). Siinäkään tilanteessa, että Rahoitusehto on täyttynyt (tai sen täyttymisen edellyttämisestä on luovuttu), Tarjoajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä Ostotarjouksessa tarjottuja Joukkovelkakirjoja ostettavaksi.

Etusija Uusien Joukkovelkakirjojen Allokoinnissa

Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija voi Uusien Joukkovelkakirjojen allokaation yhteydessä huomioida muun muassa sen, onko kyseinen Uusien Joukkovelkakirjojen merkitsijä tarjonnut, tai osoittanut sitovan tahtonsa tarjota, hyväksyttävästi Joukkovelkakirjoja Ostotarjoukeissa, ja mikäli on, Joukkovelkakirjojen yhteenlasketun kokonaisnimellismäärän, joiden osalta merkitsijä on tarjonnut tai osoittanut sitovan tahtonsa tarjota Joukkovelkakirjoja. Uusien Joukkovelkakirjojen allokaatiossa Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija aikoo antaa etuoikeuden niille merkitsijöille, jotka ennen allokaatiota ovat hyväksyttävästi tarjonneet tai osoittaneet sitovan tahtonsa tarjota Joukkovelkakirjoja takaisinotettavaksi. Allokaatioetuoikeus myönnetään määrälle, joka vastaa niiden Joukkovelkakirjojen yhteenlaskettua kokonaisnimellismäärää, joiden osalta merkitsijä on tarjonnut tai osoittanut sitovan tahtonsa tarjota Joukkovelkakirjoja Ostotarjouksessa. Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan Uusia Joukkovelkakirjoja merkitsijälle, joka on tarjonnut tai osoittanut sitovan tahtonsa tarjota Joukkovelkakirjoja Ostotarjouksessa. Uusien Joukkovelkakirjojen allokaatio tehdään tavanomaisten uusissa liikkeeseenlaskuissa käytettävien menettelyjen mukaan, vaikkakin Uusien Joukkovelkakirjojen Liikkeeseenlaskija huomioi myös yllä esitetyn.

Arvioitu aikataulu

Alla olevassa alustavassa aikataulussa esitetään Ostotarjouksen oletetut päivämäärät ja kellonajat. Aikataulu saattaa muuttua ja Tarjoaja saattaa pidentää, muuttaa tai päättää päivämääriä ja aikoja Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla.

 

Päivä

Päivämäärä ja kellonaika Tapahtuma
Aloituspäivä 3.3.2021 Ostotarjouksen käynnistäminen Ostotarjousmuistiossa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Ostotarjousmuistio on saatavilla Tarjousagentin kautta.
Uusien Joukkovelkakirjojen hinnoittelu Arviolta 4.3.2021 Uusien Joukkovelkakirjojen yhteenlasketun nimellismäärän julkistaminen.
Raukeamisajankohta 9.3.2021 klo 18.00 (Suomen aikaa) Lopullinen määräaika tarjota Joukkovelkakirjoja pätevästi. Ostotarjous päättyy, ellei sitä ole aiemmin pidennetty tai päätetty. Tarjoaja voi yksinomaisella ja rajoittamattomalla oikeudella pidentää tai päättää Ostotarjouksen.
Alustavan tuloksen julkistaminen Niin pian kuin mahdollista Raukeamisajankohdan jälkeen Tarjoaja julkistaa ei-sitovan alustavan tiedon, hyväksyykö se (ehdollisena Rahoitusehdon ja Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle) päteväksi Ostotarjouksessa tehtyjä tarjouksia, ja mikäli hyväksyy, Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen Joukkovelkakirjojen yhteenlasketun nimellismäärän sekä ei-sitovan alustavan tiedon siitä, mille tasolle Tarjoaja odottaa asettavansa Lopullisen Hyväksymismäärän ja sovellettavan Pro Rata -Kertoimen.
Ostotarjouksen hinnoittelu 10.3.2021 noin klo 15.00 (Suomen aikaa) Interpoloidun Mid-Swap-viiteluvun, Ostotuoton, sekä Ostohinnan määrittäminen.
Lopullisen tuloksen julkistaminen Niin pian kuin mahdollista Hinnoitteluajankohdan jälkeen 10.3.2021 Tarjoaja julkistaa hyväksyykö se (ehdollisena Rahoitusehdon ja Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle) päteväksi Ostotarjouksessa tehtyjä tarjouksia, ja mikäli hyväksyy, (a) vahvistaa Interpoloidun Mid-Swap-viiteluvun, Ostotuoton, sekä Ostohinnan ja Kertyneen Koron, (b) Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen Joukkovelkakirjojen yhteenlasketun nimellismäärän, (c) Lopullisen Hyväksymismäärän, ja (d) mahdollisen soveltuvan Pro Rata -Kertoimen.
Maksupäivä Odotetaan olevan arviolta 12.3.2021 (samana päivänä kuin Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku) Ehdollisena Rahoitusehdon sekä Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle, Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Joukkovelkakirjojen Ostohinnan ja Kertyneiden Korkojen maksaminen.

Jos Tarjoaja hyväksyy Joukkovelkakirjanhaltijoiden tekemät Ostotarjouksen mukaiset tarjoukset Joukkovelkakirjoista, Joukkovelkakirjanhaltijoiden tai niiden puolesta toimivan säilyttäjän tulee toimittaa Tarjoajalle Joukkovelkakirjat täydellä omistusoikeudella.
 

Yleistä

Tarjoaja nimenomaisesti varaa soveltuvien lakien puitteissa yksinomaisen oikeuden (i) pidentää aikaa, jolloin Ostotarjous on avoinna, (ii) avata uudelleen tai muuttaa Ostotarjousta millä tavalla tahansa, (iii) muuttaa Ostotarjouksen aikamääreitä mukaan lukien pidentää Raukeamisajankohtaa ja/tai Maksupäivää ja (iv) lopettaa Ostotarjous ennen Tarjoajan hyväksymistä Joukkovelkakirjojen ostamiseksi Ostotarjouksessa. Mikä tahansa Ostotarjouksen pidennys, lopettaminen, uudelleen käynnistäminen tai muutos tehdään tiedotteella, joka jaellaan Clearing-järjestelmän kautta henkilöille, jotka näkyvät Clearing-järjestelmässä Joukkovelkakirjanhaltijoina, pörssitiedotteella Nasdaq Helskinki Oy:n ylläpitämässä pörssissä, sekä ilmoituksella Euronext Dublinin internet-sivuilla. Ostotarjouksen aikana tai sen loppuun saattamisen jälkeen, Tarjoaja tai sen konserniyhtiöt saattavat hankkia Joukkovelkakirjoja, joita ei ole tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksessa, vapailta markkinoilta, yksityisesti neuvotelluilla kaupoilla, muilla ostotarjouksilla, vaihtotarjouksilla, lunastuksilla tai muuten, Tarjoajan tai sen konserniyhtiön päättämin ehdoin ja hinnoin (tai 2022 Velkakirjat ja 2024 Velkakirjat muodostaneissa trusteissa sovittujen ehtojen mukaisesti). Tällaisten liiketoimien kautta saatu arvo voi olla enemmän tai vähemmän, kuin mitä Ostotarjouksessa on tarjottu Joukkovelkakirjoista.

Jokainen Joukkovelkakirjanhaltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen vakuuttaa, että se ei ole Yhdysvaltalainen Henkilö (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla annetussa Regulation S-säännöksessä) eikä se osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin tai toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvaltalainen Henkilö ja joka oleskelee ja asuu Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Waken saari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Lucid Issuer Services Limited toimii tarjousagenttina Ostotarjouksessa (Tarjousagentti). Joukkovelkakirjanhaltijoita pyydetään osoittamaan kysymykset Ostotarjouksen osalta Järjestäjille tai Tarjousagentille.

Joukkovelkakirjanhaltijat, joiden Joukkovelkakirjat on rekisteröity välittäjän, liikepankin, sijoitusyhtiön, arvopaperisäilyttäjän tai muun tahon nimiin, on oltava yhteydessä ja annettava asianmukaiset ohjeet kyseessä olevalle välittäjälle, liikepankille, sijoitusyhtiölle, arvopaperisäilyttäjälle tai muulle taholle, mikäli kyseessä oleva Joukkovelkakirjanhaltija haluaa tarjota Joukkovelkakirjoja ostettavaksi. Eri Clearing-järjestelmien asettamat määräajat elektronisten ohjeiden jättämiselle tai peruuttamiselle ovat aikaisemmat kuin Ostotarjousmuistiossa määritellyt asianomaiset määräajat.

Joukkovelkakirjanhaltijat saavat pyynnöstä jäljennöksen Ostotarjousmuistiosta Tarjousagentilta alla olevista puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.

 

CITYCON OYJ

Eero Sihvonen

Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Ostotarjoukseen liittyvät tietopyynnöt tulee ohjata:

JÄRJESTÄJÄT

Danske Bank A/S2-12 Holmens KanalDK-1092 Copenhagen KTanska

Osoitetaan: Debt Capital MarketsPuhelin: +45 33 64 88 51Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Deutsche Bank AktiengesellschaftMainzer Landstraβe 11-17 60329 Frankfurt am MainSaksaOsoitetaan: Liability Management GroupPuhelin: +44 (0)20 7545 8011
Nordea Bank Abpc/o Nordea Danmark filial af Nordea Bank Abp, FinlandGrønjordsvej 10DK-2300 Copenhagen STanskaOsoitetaan: Nordea Liability Management Puhelin: +45 61 61 29 96 Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com OP Corporate Bank plcGebhardinaukio 1 FI-00510 HelsinkiSuomi

Osoitetaan: Liability Management Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Joukkovelkakirjojen tarjoamiseen liittyvää prosessia ja Ostotarjoukseen osallistumista ja vastaamista koskevat tietopyynnöt tulee ohjata Tarjousagentille:

TARJOUSAGENTTI

 

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Lontoo WC1H 8HA
Yhdistynyt Kuningaskunta

Osoitetaan: Mu-yen Lo / Jacek Kusion
Puhelin: +44 (0)20 7704 0880
Sähköposti: citycon@lucid-is.com

HUOMAUTUS
 

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen ja internetin. Vastaavasti tämän ilmoituksen, Ostotarjousmuistion tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä) (Yhdysvaltalainen Henkilö). Mikä tahansa Joukkovelkakirjoja koskeva tarjous Tarjoajan ostettavaksi, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Joukkovelkakirjoja koskeva tarjous Tarjoajan ostettavaksi, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai Yhdysvaltalainen Henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen tai Yhdysvaltalaisen Henkilön lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Tämä ilmoitus tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille Henkilöille. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Securities Act -lain mukaisesti. Uusia Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Securities Act -lain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille Henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Jokainen Ostotarjoukseenn osallistuva Joukkovelkakirjanhaltija vakuuttaa, että se ei ole tällä hetkellä Yhdysvalloissa, se ei osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista, eikä se ole Yhdysvaltalainen Henkilö, tai että se toimii päämiehen lukuun ilman harkintavaltaa, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella ja joka ei anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloissa ja joka ei ole Yhdysvaltalainen Henkilö. Tämän ja kahden yllä olevan kappaleen yhteydessä ”Yhdysvallat” tarkoittaa Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja alueita, Yhdysvaltojen osavaltioita sekä Columbian piirikuntaa.

Ostotarjousmuistion jakelua tietyissä valtioissa (erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa) on lain mukaan rajoitettu. Tarjoaja, Järjestäjät ja Tarjousagentti odottavat henkilöiden, jotka saavat Ostotarjousmuistion haltuunsa, hankkivan asianmukaiset tiedot kaikista näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tarjoajalla, Järjestäjillä, Tarjousagentilla ja niiden toimihenkilöillä, johtajilla ja edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta mistään tällaisten rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Joukkovelkakirjojen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä ilmoitus ei ole tarjous ostaa eikä kehotus tarjota myytäväksi Joukkovelkakirjoja missään tilanteessa tai missään valtiossa, jossa tällainen tarjous tai kehotus olisi lainvastainen. Ostotarjous on tehty ainoastaan 3.3.2021 päivätyn Ostotarjousmuistion mukaisesti.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan 1 kohdan perusteella koskien tietoa, joka liittyy yllä kuvattuuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.

Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä ilmoitus ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen kuin mitään päätöstä Ostotarjoukseen liittyen tehdään. Jos Joukkovelkakirjanhaltija on epävarma toteuttamistaan toimista, on suositeltavaa, että sijoittaja etsii taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja, mukaan lukien veroseuraamukset, pörssivälittäjältään, pankiltaan, lakimieheltään, kirjanpitäjältään taikka muulta riippumattomalta taloudelliselta tai oikeudelliselta neuvonantajalta. Tarjoaja, Järjestäjät, Tarjousagentti tai mikään heidän tytäryhtiöistään ei tee mitään suosituksia Joukkovelkakirjanhaltijoille Joukkovelkakirjojen myymiseksi tai myynnistä pidättäytymiseksi. Joukkovelkakirjanhaltijoiden tulee itse päättää kuinka monta Joukkovelkakirjaa he myyvät, jos yhtäkään.

Tässä ilmoituksessa ja Ostotarjousmuistiossa esitetyt tiedot eivät muodosta kutsua tai kannustinta investoida Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (Määräys) mukaisesti. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tämän ilmoituksen ja Ostotarjousmuistion saa jakaa ainoastaan ja ne on suunnattu yksinomaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Määräyksen 19(5) artiklan soveltamisalaan kuuluvissa sijoituksissa, (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49(2) kohtien (A)-(D) soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistyksen jne.”), (iii) jotka ovat nykyisiä Joukkovelkakirjanhaltijoita tai jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan, (iv) jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai (v) jotka ovat henkilöitä, joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa. Tämä ilmoitus ja Ostotarjousmuistio on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville, eikä kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Muut sovellettavaksi tulevat rajoitukset, mukaan lukien Suomea, Ranskaa ja Italiaa koskevat, on esitetty Ostotarjousmuistiossa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin välttämättä sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla varmuutta siitä, että tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen taikka toteuttamaan kuvatuin ehdoin. Tarjoaja ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tämän ilmoituksen sisältämiä tietoja.

Tilaa