• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon-konsernin 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

Citycon-konsernin 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   4.3.2021 klo 18:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. Euromääräisen vakuudettoman Lainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä 12.3.2028, ja sille maksetaan kiinteä 1,625 %:n kuponkikorko.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Citycon Treasury B.V.:n 26.3.2020 päivätyn 1,500,000,000 euron EMTN-ohjelman alla, joka on päivitetty 11.11.2020 ja 1.3.2021. Citycon Treasury B.V. tulee hakemaan Lainan listalleottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Lainalle tullaan myöntämään luottoluokitukset Standard & Poors:lta, Moody’s:lta ja Fitch:ltä, jotka ovat linjassa Cityconin yleisien luottoluokituksien kanssa.

Joukkovelkakirjalainasta saatavat nettotuotot käytetään vihreiden kiinteistöjen ja projektien rahoittamiseen ja jälleenrahoittamiseen Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti. Citycon odottaa käyttävänsä osan liikkeeseenlaskun nettotuotoista Citycon-konsernin olemassa olevien tiettyjen euromääräisten joukkovelkakirjojen ostamiseen sen mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin 3.3.2021 julkistaman ostotarjouksen mukaisesti.

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Joukkovelkakirjalainan kysyntä oli vahvaa ja laina ylimerkittiin lähes viisinkertaisesti, jonka myötä päätimme kasvattaa joukkovelkakirjalainan suuruutta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon. Olemme tyytyväisiä nähdessämme, että joukkovelkakirjojen luottomarginaalit ovat palautuneet Covid-19 pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tämä antoi Cityconille mahdollisuuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun erittäin houkuttelevalla 1,625 %:n kuponkikorolla. Uusemissiopreemio on yksi alhaisimmista euromääräisissä yritysjoukkovelkakirjalainoissa vuonna 2021, jonka lisäksi korko on Cityconin historian toiseksi alhaisin, mikä edelleen korostaa laatuamme velkasijoituskohteena ja osoittaa kykymme kerätä rahoitusta markkinoilta. Menestyksekkään liikkeellelaskun seurauksena velkojemme maturiteettiprofiili ja nettolikviditeettimme paranevat merkittävästi sekä uudelleenrahoitusriskimme pienenee, sillä aikomuksemme on käyttää joukkovelkakirjalainan nettotuotot vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaiseen takaisinostoon sekä muiden lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuun.”

Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea Bank, OP Yrityspankki toimivat aktiivisina pääjärjestäjinä ja SEB ja Swedbank passiivisina pääjärjestäjinä.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Tilaa