• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen Norjan kruunumääräinen joukkovelkakirjalaina

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen Norjan kruunumääräinen joukkovelkakirjalaina

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   13.9.2017 klo 12:15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen Norjan kruunumääräinen vakuudeton enintään 1 000 miljoonan kruunun joukkovelkakirjalaina, maturiteetiltaan kahdeksan vuotta. Laina tarjottaisiin pääasiassa pohjoismaisille institutionaalisille sijoittajille ja joukkovelkakirjan laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V. ja Citycon Oyj toimisi lainan takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi joukkovelkakirjalainan listaamista Oslon pörssin (Oslo Børs) viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Joukkovelkakirjalaina laskettaisiin liikkeelle Citycon Treasury B.V.:n 18.7.2017 perustaman 1,500,000,000 euron EMTN-ohjelman alla.

Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytettäisiin Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Nordean ja SEB:in. Citycon-konserni julkistaa lisätietoja lainan liikkeeseenlaskun jälkeen.


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä ja lopullisissa ehdoissa. Ohjelmaesite mahdollisine täydennyksineen on sen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta ja Norjan kruunun määräisten joukkovelkakirjalainojen osalta Oslon pörssin sivuilla.  Yllä kuvattua joukkovelkakirjalainaohjelmaa ja tämän tiedotteen sekä muun ohjelmaan liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Tilaa