Citycon Oyj julkistaa päivityksen koskien kolmen joukkovelkakirjasarjan ostotarjouksia

Report this content

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   18.11.2019 klo 14.10

EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU) 596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA.

Citycon Oyj (Tarjoaja ja Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija) julkisti tarjouksen joukkovelkakirjanhaltijoille (Joukkovelkakirjanhaltijat) koskien (i) sen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 3,75 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2020 (ISIN: XS0946179529 / Common Code -tunnus: 094617952) (2020 Velkakirjat); (ii) Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa 300 miljoonan euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,375 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2022 (ISIN: XS1291367313 / Common Code -tunnus: 129136731) (2022 Velkakirjat); ja (iii) Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa ja Citycon Oyj:n takaamaa 350 miljoonan euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 2,50 prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2024 (ISIN: XS1114434167 / Common Code -tunnus: 111443416) (2024 Velkakirjat, ja yhdessä 2020 Velkakirjojen ja 2022 Velkakirjojen kanssa, Joukkovelkakirjat ja jokainen yksin, Velkakirjasarja), jossa se tarjoutui ostamaan Joukkovelkakirjat käteistä vastaan 7.11.2019 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (Ostotarjousmuistio) kuvatun menettelyn mukaisesti (kuhunkin Velkakirjasarjaan liittyvä kutsu, Ostotarjous ja yhdessä, Ostotarjoukset). Käytetyillä termeillä, joita ei ole tässä määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Ostotarjousmuistiossa.

Ostotarjousten raukeaminen ja päivitys koskien Ostotarjouksia

Ostotarjoukset raukesivat 15.11.2019 klo 18.00 (Suomen aikaa) (Raukeamisajankohta). Raukeamisajankohtana Ostotarjousten ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Joukkovelkakirjojen yhteenlasketut nimellismäärät olivat Lucid Issuer Services Limitedilta (Tarjousagentti) saadun tiedon mukaisesti (i) arvoltaan 143.063.000 euroa 2020 Velkakirjojen osalta; (ii) arvoltaan 91.734.000 euroa 2022 Velkakirjojen osalta; ja (iii) arvoltaan 33.832.000 euroa 2024 Velkakirjojen osalta.

Tarjoaja ilmoittaa, että se on päättänyt lykätä (i) Ostotarjousten alustavien tulosten julkistamista ja lopullisten tulosten julkistamista ja (ii) Maksupäivää, sillä Rahoitusehdon täyttyminen on vielä avoinna. Tarjoaja vahvistaa myöhemmin, mutta viimeistään 19.11.2019, Ostotarjousten hinnoittelun sekä uuden Maksupäivän. Tarjoaja julkistaa ennen Ostotarjousten hinnoittelua alustavat, ei-sitovat tulokset koskien (i) Ostotarjouksissa pätevästi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettua nimellismäärää kunkin Velkakirjasarjan osalta, (ii) tasoa, jolle Tarjoaja odottaa asettavansa Yhteenlasketun Enimmäisvastikkeen ja kunkin Velkakirjasarjan Lopullisen Hyväksymismäärän, ja (iii) sovellettavaa Pro-Rata-Kerrointa 2022 Velkakirjoille ja/tai 2024 Velkakirjoille.

Lisäksi Tarjoaja julkistaa niin pian kuin mahdollista Ostotarjousten hinnoittelun jälkeen, hyväksyykö se (ehdollisena Rahoitusehdon ja Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle) Ostotarjouksissa pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja, ja mikäli hyväksyy, (i) vahvistaa 2022 Velkakirjojen Interpoloidun Mid-Swap-viiteluvun, 2024 Velkakirjojen Interpoloidun Mid-Swap-viiteluvun, Ostotuoton 2022 Velkakirjojen ja 2024 Velkakirjojen osalta, sekä Ostohinnan ja Kertyneen Koron kunkin Velkakirjasarjan osalta; (ii) Ostotarjouksissa pätevästi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlasketun nimellismäärän kunkin Velkakirjasarjan osalta; (iii) Yhteenlasketun Enimmäisvastikkeen ja kunkin Velkakirjasarjan Lopullisen Hyväksymismäärän; ja (iv) sovellettavan Pro-Rata-Kertoimen 2022 Velkakirjoille ja/tai 2024 Velkakirjoille. Ennen kuin Tarjoaja julkistaa ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen lopullisen yhteenlasketun nimellismäärän, ei ole varmuutta siitä, että Ostotarjouksissa pätevästi tarjottuja Joukkovelkakirjoja hyväksytään ostettavaksi.

Ehdot

Ostotarjoukset tehtiin ja Ostotarjoukset toteutetaan ehdollisena Ostotarjousmuistiossa kuvatun Rahoitusehdon ja kaikkien Yleisten Ehtojen täyttymiselle tai niiden täyttymisen edellyttämisestä luopumiselle. Tarjoaja säilyttää varaamansa yksinomaisen oikeuden pidentää, avata uudelleen, muuttaa ja peruuttaa mikä tahansa Ostotarjous soveltuvien lakien puitteissa ja siten kuin kuvattu Ostotarjousmuistiossa.

Järjestäjät

Danske Bank A/S ja UBS Europe SE (yhdessä, Järjestäjät) toimivat Järjestäjinä.

Espoo 18.11.2019

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Lisätietoa Cityconista osoitteessa www.citycon.com.

Ostotarjouksiin liittyvät tietopyynnöt tulee ohjata:

JÄRJESTÄJÄT

Danske Bank A/S2-12 Holmens KanalDK-1092 Kööpenhamina KTanska
Osoitetaan: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk
Puhelin: +45 33 64 88 51

UBS Europe SE Bockenheimer Landstraße 2-460306 Frankfurt am MainSaksa

Osoitetaan: Liability Management Group

Sähköposti: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com  
Puhelin: +44 20 7568 1121TARJOUSAGENTTI

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Lontoo WC1H 8HA
Yhdistynyt Kuningaskunta

Puhelin: +44 (0)20 7704 0880
Sähköposti: citycon@lucid-is.com
Osoitetaan: David Shilson

HUOMAUTUS

Tämä ilmoitus tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) (Yhdysvaltalainen Henkilö). Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (Yhdysvaltain arvopaperilaki) mukaisesti. Uusia Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille Henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion jakelua tietyissä valtioissa (erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa) on lain mukaan rajoitettu. Tarjoaja, Järjestäjät ja Tarjousagentti odottavat henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion haltuunsa, hankkivan asianmukaiset tiedot kaikista näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tarjoajalla, Järjestäjillä, Tarjousagentilla ja niiden toimihenkilöillä, johtajilla ja edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta mistään tällaisten rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Joukkovelkakirjojen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä ilmoitus ei ole tarjous ostaa eikä kehotus tarjota myytäväksi Joukkovelkakirjoja missään tilanteessa tai missään valtiossa, jossa tällainen tarjous tai kehotus olisi lainvastainen. Ostotarjoukset tehtiin ainoastaan 7.11.2019 päivätyn Ostotarjousmuistion mukaisesti.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan 1 kohdan perusteella koskien tietoa joka liittyy yllä kuvattuihin Ostotarjouksiin. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.

Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin välttämättä sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla varmuutta siitä, että tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen taikka toteuttamaan kuvatuin ehdoin. Tarjoaja ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tämän ilmoituksen sisältämiä tietoja.

Tilaa