Citycon Oyj on hinnoitellut 350 miljoonan euron vihreän Hybridilainan onnistuneesti

Report this content

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto  27.5.2021 klo 19:10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA

Citycon Oyj (”Citycon”) on hinnoitellut 350 miljoonan euron vihreän hybridijoukkovelkakirjalainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 3,625 prosenttia tarkistuspäivään 10.9.2026 saakka (”Ensimmäinen Tarkistuspäivä”), minkä jälkeen korko määritellään uudestaan viiden (5) vuoden välein. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Cityconilla on oikeus lunastaa Hybridilaina takaisin ensimmäistä kertaa kolmen kuukauden ajanjaksolla ennen Ensimmäistä Tarkistuspäivää sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 4.6.2021.

Citycon on hakenut Hybridilainan listaamista Euronext Dublinin viralliselle listalle (”Virallinen lista”) ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi sen Global Exchange Market (GEM) -markkinapaikalla (”Global Exchange Market”), joka on Euronext Dublinin monenkeskinen markkinapaikka.

Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Cityconin IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirja ei anna haltijalleen osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytetään sellaisten uusien ja olemassa olevien kiinteistöjen, kehityshankkeiden tai projektien rahoittamiseen ja uudelleenrahoittamiseen, jotka ovat Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisia ja jotka soveltuvat Cityconin strategiaan, joka tähtää täydennysrakentamisen kautta tapahtuvaan yhtiön portfolion monipuolistamiseen, missä tavoitteena on lisätä asuin- ja toimistokiinteistöjen osuutta yhtiön portfoliossa. Liikkeeseenlasku vahvistaa yhtiön tasetta ja osoittaa Cityconin sitoutuneisuuden investointitason luottoluokituksiensa parantamiseen.


Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Olemme tyytyväisiä tämän liikkeellelaskun onnistuneeseen toteutukseen. Hybridin kysyntä oli erittäin vahvaa tilauskirjan yltäessä noin miljardiin euroon ja kattaen lähes 150 sijoittajaa, minkä johdosta pystyimme kiristämään hinnoittelua ja kasvattamaan hybridin kokoa 350 miljoonaan euroon myyntiprosessin aikana. Hybridi lasketaan liikkeelle Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen alla, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin ja vahvistaa entisestään Cityconin profiilia vastuullisuuden edelläkävijänä. Taseen vahvistamisen lisäksi liikkeeseenlasku tuo joustavuutta muutosstrategiamme toteuttamiseen ja mahdollistaa portfoliomme monipuolistamisen sekä orgaanisesti että mahdollisten yritysostojen kautta.”

Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, Nordea Bank Oyj sekä Swedbank AB (publ) toimivat pääjärjestäjinä.


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com.


Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa listalleottoasiakirjassa. Listalleottoasiakirja on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Euronext Dublinin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.


Vain MiFID II:n ja UK MiFIR:in mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät vastapuolet – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (MiFID II:n ja UK MiFIR:in tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa). PRIIPs-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa tai UK PRIIPs -asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu yksityissijoittajien saataville ETA-alueella tai Iso-Britanniassa.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19 artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Hybridilainaa ei saa tarjota tai myydä, eikä tehdä näihin liittyvää tarjousta merkitä tai ostaa, suoraan tai välillisesti, Singaporessa muille henkilöille kuin (a) institutionaaliselle sijoittajalle (institutional investor) (määritelty Singaporen arvopaperi- ja futuurilain, muutoksineen (Securities and Futures Act) (”SFA”) 289 luvun 4a kohdassa) SFA:n 274 kohdan mukaisesti, (b) asiaankuuluvalle taholle (relevant person) (määritelty SFA:n 275(2) kohdassa) SFA:n 275(1) kohdan mukaisesti tai kenelle tahansa henkilölle SFA:n 275(1a) kohdan mukaisesti ja SFA:n 275 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti tai (c) muuten minkä tahansa muun soveltuvan SFA:n säännön ja sen ehtojen mukaisesti.

Luottoluokitus ei ole suositus ostaa, myydä tai pitää arvopapereita, ja sitä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa milloin tahansa luottoluokittajan toimesta. Eri liikkeeseenlaskijoiden ja eri arvopapereiden vastaavat luottoluokitukset eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa. Jokaisen luottoluokituksen merkitys tulee arvioida itsenäisesti muista luottoluokituksista.

Tilaa