Citycon Oyj vahvistaa aikomuksensa vihreän Hybridilainan liikkeeseenlaskusta

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   18.11.2019 klo 11.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon Oyj (”Citycon”) julkisti 7.11.2019, että se harkitsee euromääräisen vihreän hybridijoukkovelkakirjalainan (”Hybridilaina”) liikkeeseenlaskua. Citycon vahvistaa aikomuksensa laskea liikkeeseen arviolta enintään 400 miljoonan euron Hybridilainan. Hybridilaina tarjotaan pääasiassa eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille, institutionaalisille sijoittajille book building -tarjousmenettelyssä. Hybridilainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan marraskuussa markkinatilanteen niin salliessa. Citycon hakee Hybridilainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dublinille, ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi kyseisen pörssin säännellyllä markkinalla.

Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Cityconin IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirja ei anna haltijalleen osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Mahdollisen hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot on tarkoitus käyttää sellaisten uusien tai olemassa olevien kiinteistöjen, kehityshankkeiden tai projektien (uudelleen)rahoittamiseen, jotka ovat Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisia. Citycon odottaa käyttävänsä osan mahdollisen liikkeeseenlaskun nettotuotoista Citycon-konsernin olemassa olevien tiettyjen euromääräisten joukkovelkakirjojen ostamiseen sen mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin 7.11.2019 julkistamien ostotarjousten mukaisesti, Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen osittaiseen takaisinmaksuun ja jälleenrahoittamiseen, mukaan lukien tiettyjen Norjan kruunumääräisten joukkovelkakirjojen takaisinostoon, sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin (mukaan lukien investoinnit, hankinnat ja kehitysprojektit).

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Citycon on nimittänyt pääjärjestäjiksi Citigroup Global Markets Limitedin, Danske Bank A/S:n, Swedbank AB (publ):n ja UBS Europe SE:n. Citycon julkistaa lisätietoja hybridilainan liikkeeseenlaskun jälkeen.


CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus. Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista. Citycon Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Vain MiFID II:n mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät vastapuolet – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa). PRIIPs-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu yksityissijoittajien saataville ETA-alueella.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19 artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Hybridilainaa ei saa tarjota tai myydä, eikä tehdä näihin liittyvää tarjousta merkitä tai ostaa, suoraan tai välillisesti, Singaporessa muille henkilöille kuin (a) institutionaaliselle sijoittajalle (institutional investor) (määritelty Singaporen arvopaperi- ja futuurilain, muutoksineen (Securities and Futures Act) (”SFA”) 289 luvun 4a kohdassa) SFA:n 274 kohdan mukaisesti, (b) asiaankuuluvalle taholle (relevant person) (määritelty SFA:n 275(2) kohdassa) SFA:n 275(1) kohdan mukaisesti tai kenelle tahansa henkilölle SFA:n 275(1a) kohdan mukaisesti ja SFA:n 275 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti tai (c) muuten minkä tahansa muun soveltuvan SFA:n säännön ja sen ehtojen mukaisesti.

Luottoluokitus ei ole suositus ostaa, myydä tai pitää arvopapereita, ja sitä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa milloin tahansa luottoluokittajan toimesta. Eri liikkeeseenlaskijoiden ja eri arvopapereiden vastaavat luottoluokitukset eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa. Jokaisen luottoluokituksen merkitys tulee arvioida itsenäisesti muista luottoluokituksista.

Tilaa