Citycon Q1/2021: Kasvua edellisestä vuosineljänneksestä

Report this content

CITYCON OYJ   Osavuosikatsaus   6.5.2021 klo 09:00

 - Nettovuokratuotot olivat 50,4 miljoonaa euroa ollen -3,8 % alle Q1/2020 tason, mutta ylittäen edellisen vuosineljänneksen.
- Vuokralaisten kokonaismyynnit laskivat -4,7 %.
- Hallinnon kulut laskivat -13 % vuodentakaisesta tiukan kulukontrollin seurauksena.
- Operatiivinen liikevoitto oli 44,9 miljoonaa euroa (-2,9 %) heijastaen nettovuokratuottojen kehitystä.
- Aktiivinen vuokraustoiminta tuki arvostustasoja, joiden kehitys oli hienoisesti positiivista.
- Kolmen ei-strategisen kohteen myynti osana suunniteltua pääomankierrättämistä ja portfolion monipuolistamista.
- Luototusaste laski 46,5 %:tiin divestoinnin seurauksena.
- Menestyksekäs vihreän 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku osana suunniteltua uudelleenrahoitusta.

TAMMIKUU – MAALISKUU 2021

- Nettovuokratuotot olivat 50,4 miljoonaa euroa (Q1/2020: 52,4).  COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät nettovuokratuottojen laskuna alhaisemman vuokrausasteen, vuokralaisille Q2/2020 aikana annettujen alennusten, sekä laskeneiden erikoisvuokraus- ja pysäköintituottojen johdosta. Alkuvuodesta 2020 Norjassa toteutettujen hankintojen positiivinen vaikutus nettovuokratuottoihin oli 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi vahvemmat valuuttakurssit paransivat nettovuokratuottoja 0,9 miljoonalla eurolla. 
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 31,6 miljoonaan euroon (34,8) johtuen nettovuokratuotoista, kasvaneista operatiivisista rahoituskuluista sekä alhaisemmasta operatiivisesta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiiviset hallinnon kulut toisaalta laskivat 13 % vertailukaudesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,178 euroa (0,195), valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,004 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 27,6 miljoonaan euroon (30,8).
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,12 euroa (0,06) johtuen pääasiassa suuremmista käyvän arvon voitoista

AVAINLUVUT

Q1/2021 Q1/2020 % Vertailu-kelpoinen
muutos% 1)
2020
Nettovuokratuotto Me    50,4 52,4 -3,8 % -5,4 % 205,4
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me  44,9 46,2 -2,9 % -4,6 % 180,4
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,12 0,06 - - -0,25
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 238,4 4 081,5 3,8 % - 4 152,2
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 46,5 45,7 1,8 % - 46,9
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 31,6 34,8 -9,1 % -11,7 % 136,6
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 27,6 30,8 -10,3 % -13,1 % 120,3
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,178 0,195 -9,1 % -11,7 % 0,767
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,155 0,173 -10,3 % -13,1 % 0,676
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,58 11,53 0,4 % - 11,48

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.

3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen LTV:n laskennassa on otettu huomioon muissa saamisissa oleva 29 miljoonan euron lykätty maksu.

 

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

 Q1/2021 oli odotusten mukainen ja noudattaa koko vuoden ohjeistustamme. Koronapandemia haastoi edelleen liiketoimintaamme hallituksien asettamien rajoituksien myötä tietyissä liiketoimintamaissamme. Tästä huolimatta tuloksemme säilyivät vakaina heijastaen strategiamme kestävyyttä sekä markkinoidemme vakautta. Huomattavaa on, että tuloksemme paranivat edellisestä vuosineljänneksestä.

Vuokralaismyynti laski hieman (-4,7 %). Vuokralaismyynnin vakaus heijastelee myös strategiamme vahvuutta. Strategiamme pohjautuu välttämättömyyshyödykkeiden suureen osuuteen vuokalaiskannastamme sekä keskustemme keskeisiin sijainteihin tiivisti asutuilla alueilla liiketoimintamaidemme päämarkkinoilla. Strategiamme sekä kohteidemme houkuttelevuus vuokralaisille kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen näkyi vahvana vuokraustoimintana. Allekirjoitimme uusia vuokria 64 tuhannen neliömetrin edestä verrattuna vuodentakaiseen 53 tuhanteen neliömetriin. Huomattavaa on, että sekä uusien vuokrien että koko portfolion keskivuokra nousi aktiivisen vuokrausstrategian seurauksena. Tämä on keskeinen indikaattori tulevaisuuden taloudellisista tuloksista.

Nettovuokratuotot laskivat hieman (-3,8 %) verrattuna vuodentakaiseen, mutta pysyivät edelleen hyvällä tasolla ollen 50,4 miljoonaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka nettovuokratuotot olivatkin hieman alhaisemmat verrattuna pandemiaa edeltäneeseen ajanjaksoon Q1/2020, huomattavaa on, että ne kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä.  Operatiivinen liikevoitto 44,9 miljoonaa euroa kasvoi myös edellisestä vuosineljänneksestä, vaikka jäikin -2.9 % vuodentakaisesta. Osakekohtainen operatiivinen tulos oli 0,178 euroa verrattuna vuodentakaiseen 0,195 euroon heijastaen operatiivista tuloskehitystä koronapandemiaympäristössä. Pohjoismaiden hallituksien jatkuneet tukitoimet auttoivat eristämään vaikutuksia taloudelliseen tulokseemme.

Portfoliomme vahvuus korostui kolmen strategiselta merkitykseltään vähäisen kohteen myynnin yhteydessä. Myimme nämä Tukholman alueella sijaitsevat kohteet osana pääomankierrätykseen tähtäävää strategiaamme. Myös kaupallisten kiinteistöjen yrityskauppamarkkinanäkymät ovat kehittyneet positiivisesti. Tämä kehitys on selkeä osoitus laadukkaisiin pohjoismaisiin kiinteistökohteisiin kohdistuvasta kysynnästä sekä tukee portfoliomme arvoa. Citycon jatkaa suunnitelmallista pääoman kierrättämistä ja tutkii divestointimahdollisuuksia eri toimintamaissaan. Markkinat ovat parantuneet erityisesti Norjan transaktiomarkkinoilla, mutta olemme saaneet useita tiedusteluita myös muilta markkina-alueilta.

Citycon jatkoi suunnitelmien mukaista uudelleenrahoitusta ja laski liikkeeseen 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan houkuttelevalla hinnoittelulla. Joukkovelkakirjalainaan kohdistunut kysyntä oli erittäin vahvaa ja tilauskirja oli lähes viisinkertaisesti ylimerkitty. Cityconin joukkovelkakirjalainojen tuottovaatimukset ovat palanneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, mikä mahdollisti liikkeellelaskun 1,625 %:n kuponkikorolla, joka oli toiseksi alhaisin yhtiön historiassa. Myös uusemissiopreemio oli yksi markkinoiden alhaisimmista kuluvana vuonna.

Edistyimme myös portfolionmuutos-strategiassamme useissa kohteissamme. Julkistimme uuden kehityshankkeen Liljeholmenissa, joka on kasvava alue Tukholman sydämessä ja sijaitsee juna-aseman yhteydessä. Tukholman kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettava hanke on uusi konkreettinen esimerkki strategiastamme yhdistää liikenteen solmukohdissa sijaitsevat välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvät päivittäistavarakeskuksemme uudenaikaisiin asuin- ja toimitilakiinteistöihin. Lippulaivan sekä sen yhteydessä sijaitsevien kahdeksan asuinkiinteistön rakennustyöt edistyivät myös suunnitellusti ja kohteen odotetaan avautuvan huhtikuussa 2022.

Kaiken kaikkiaan Q1 oli vakaa vuosineljännes, joka sisälsi useita merkittäviä tapahtumia. Cityconin strategian vahvuus näkyi sekä vakaana taloudellisena ja operatiivisena tuloksena että onnistuneina pääomankierrätykseen tähtäävinä toimina ja joukkovelkakirjan liikkeellelaskuna. Nämä parantavat näkyvyyttä myös liiketoimintamme tulevaan kehitykseen. Olemme edelleen sitoutuneet strategiamme toteuttamiseen, joka tähtää täydennysrakentamisen kautta tapahtuvaan portfoliomme monipuolistamiseen. Vuoden 2021 näkymämme säilyvät ennallaan ja ovat riippuvaisia rokoteohjelman edistymisestä, jonka seurauksena uskomme kulutuskysynnän vahvaan palautumiseen kuten olemme nähneet markkinoille, joilla rokotusohjelmat ovat edenneet pohjoismaita pidemmälle.  
 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (ennallaan)

Citycon odottaa vuoden 2021 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 170-188 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,651-0,751 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,558-0,658 euroa.
 

Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit)

Me 170-188
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,651-0,751
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,558-0,658

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja julkistettuihin yrityskauppoihin sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 6.5.2021 klo 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 77175978#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2021-q1-results

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla myöhemmin Cityconin verkkosivuilla. Konferenssin kielenä on englanti.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi. 

Helsinki, 6. toukokuuta 2021
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

 

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi