Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

CITYCON OYJ  Pörssitiedote  21.2.2022 klo 15.05

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 22.3.2022 kello 12.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muu yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen eikä verkkolähetystä toimiteta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Chaim Katzmanin, toimitusjohtaja F. Scott Ballin ja talousjohtaja Bret D. McLeodin ennakkoon nauhoitetut esitykset julkaistaan yhtiön internetsivuilla 22.3.2022. Esitykset eivät ole osa varsinaista yhtiökokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen


Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Klaus Ilmonen. Mikäli Klaus Ilmosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Senior Legal Counsel Leena Rentola. Mikäli Leena Rentolalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa määritellyllä tavalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


Koska osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 17.2.2022 julkistama taloudellinen katsaus 2021, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta


Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,5 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään 84 004 470 euroa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta siten, että pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2022 24.3.2022
30.6.2022 23.6.2022
30.9.2022 23.9.2022
30.12.2022 15.12.2022

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Koska 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettava tase ei osoita voittoa tilikaudelle, osakkeenomistajilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 hyväksytään. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.

Hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita ja toimitusjohtajaa, jolle ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouskohtaista palkkiota hänen hallituksen jäsenyydestään.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavaksi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen


Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F. Scott Ball, Zvi Gordon, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin ja Ljudmila Popova valitaan uudelleen.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä F. Scott Ballia lukuun ottamatta ovat yhtiöstä riippumattomia. Kaikki ehdolla olevista henkilöistä Chaim Katzmania ja Zvi Gordonia lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Antti Suominen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta


Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 9,52 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 17,86 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.


Omien osakkeiden hankkiminen on muiden sijoitusten ohella edelleen mahdollinen varojenjakotapa, jolla yhtiö voi jakaa varoja arvon lisäämiseksi kaikille osakkeenomistajille.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää 
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat


Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti, edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022 21.2.2022. Mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 5.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa varsinaisen yhtiökokouksen kokouspaikalla. Osallistumista reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden kautta tai tallennetta varsinaisesta yhtiökokouksesta ei ole saatavilla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Osallistumisoikeus


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat jäljempänä kohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 28.2.2022 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 15.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 28.2.2022 klo 9.00 — 15.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022. Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. lähettämällä yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022 viimeistään 28.2.2022 klo 9.00.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan tämä ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä varten on annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta yhtiökokoukseen ei vaadita.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on annettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle antamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja äänestysohjeiden mallit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022 28.2.2022 alkaen. Valtakirjat ja ennakkoäänestyslomakkeet pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan tämä ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot on sisällytetty valtakirjaan.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022.


5. Muut ohjeet/tiedot


Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com viimeistään 24.2.2022 kello 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä.

Vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä osakkeenomistajien on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistajat edustavat varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022 viimeistään 28.2.2022.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin liittyviä kysymyksiä. Tällaiset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com viimeistään 8.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten tulee olla perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2022 viimeistään 11.3.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajien tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 21.2.2022 Citycon Oyj:llä on 168 008 940 osaketta ja ääntä.


CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com

Tilaa