Kutsu Citycon Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   20.5.2020 klo 14.45

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2020 klo 12.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, osoitteessa Eteläesplanadi 20, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

Citycon suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut järjestämällä ylimääräisen yhtiökokouksen tässä kutsussa esitetyin tavoin.

Yhtiö ryhtyy lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouksessa paikalla. Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa. Koronaviruspandemian vuoksi ylimääräinen yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä voidaan noudattaa. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamaan keskitetyn valtakirjapalvelun edustajan edustamaan itseään yhtiökokouksessa maksutta. Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan antaneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 8.6.2020 kello 16.00 saakka. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan näihin kysymyksiin ennen yhtiökokousta. Valmis valtakirjapohja sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä, ennakkoon äänestämisestä sekä kysymysten esittämisestä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020.

Citycon on saanut vahvistuksen yhtiön suurimmilta osakkeenomistajilta, että nämä tulevat äänestämään kaikkien kokouskutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta. Näin ollen vaadittu enemmistö puoltaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin tiiviinä ja lyhyenä kuin on mahdollista. Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenten osallistuminen yhtiökokoukseen on rajattu minimiin. Uudet hallituksen jäsenehdokkaat eivät ole paikalla kokouksessa. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Citycon noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan Cityconin internetsivuja mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kymmeneen (10) jäseneen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että Yehuda (Judah) L. Angster ja Zvi Gordon valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Molemmat ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Judah Angster on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja Zvi Gordon on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen tämän työ/palvelusuhteesta Gazit-Globe Ltd:ssä.

Molemmat hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitetty yhtiön internet-sivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020. Lisätietoa ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on lisäksi saatavilla tämän kokouskutsun lopussa.


Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 25.6.2020 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 1.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 8.6.2020 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.


Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun määräaikaan. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.


Kuten kutsun alussa on todettu, COVID-19-pandemian takia yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat äänestävät ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttavat maksutta asianajaja Anniina Järvisen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, taikka hänen määräämänsä asianajajan, edustamaan itseään yhtiökokouksessa osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla osoitteessa https://www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi sekä jäljempänä käsiteltävän ennakkoäänestyksen toimittamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamallit sekä lisäohjeet valtuutuksen tekemiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com tai postitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo, niin, että valtakirjat ovat Cityconin hallussa ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 21.5.2020 klo 9.00 – 8.6.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa, ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehensä välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavia tilinhoitajayhteisöjä tai muita asiamiehiä pyydetään toimittamaan edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet ja selvitys edustamisoikeudestaan sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com 8.6.2020 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan äänestämiseksi ennakkoon.

5. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 20.5.2020 Citycon Oyj:llä on 177 998 525 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous.
 

 

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoa ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä:

Yehuda (Judah) L. Angster
Syntynyt 1982
Yhdysvaltojen kansalainen
JD (Juris Doctor, Pace University), Bachelor of Talmudic Law

Työura:
Dwight City Group LLC, toimitusjohtaja, yrittäjä ja perustaja vuodesta 2018
NYU Schack Institute of Real Estate, kiinteistöoikeuden apulaisprofessori vuodesta 2017
CastleRock Equity Group, toimitusjohtaja 2015-2018
PCS Wireless LLC, kansainvälinen lakimies / johtaja, globaali kehitys 2012-2015
Empire American Holdings, konserninsisäinen lakimies / compliance- ja sääntelyasioista vastaava lakimies 2009-2012
Empire Bank - Empire Corporate, johtaja, kansainvälinen pankkitoiminta -divisioona / globaalit rahoitushankkeet 2009-2012

Luottamustoimet:
Lightstone Group LLC, hallituksen jäsen vuodesta 2015

Zvi Gordon
Syntynyt 1985
Yhdysvaltojen ja Israelin kansalainen
MBA (MIT Sloan), B.A.

Työura:
Gazit Globe Limited, sijoitusjohtaja vuodesta 2017
Norstar Holdings Inc., sijoitusjohtaja vuodesta 2016
Gazit Group USA, johtaja, yritysjärjestelyt ja henkilöstöjohtaja 2015-2017
The Davis Companies, Private Equity Investment Associate, yritysostot & varainhoito 2014-2015
Equity One Inc., Acquisitions Associate ja MBA-harjoittelija 2014
Goldman Sachs, Summer Associate 2013
The Healthsearch Group, päällikkö 2010-2012 sekä asiakasvastaava 2006-2007

Luottamustoimet:
HIREF International LLC (HDFC), Advisory Board Member vuodesta 2017
Gazit Gaia Limited, hallituksen jäsen vuodesta 2017
Gazit Midas Limited, hallituksen jäsen vuodesta 2017
Gazit Europe (Netherlands) B.V., hallituksen jäsen vuodesta 2017
Gazit Europe (Asia) B.V., hallituksen jäsen vuodesta 2018
Gazit TripLLLe Canada General Partner Inc., hallituksen jäsen vuodesta 2019

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 823 9497

laura.jauhiainen@citycon.com

 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tilaa